پیش بینی سلامت روان بر اساس مولفه های رضایت شغلی و نشاط معنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

2 استاد ممتاز گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی. دانشگاه تهران

3 استاد گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی. دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه روانشناسی. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

سلامت روان و مولفه­های سازنده آن از جمله موضوعات مهمی به شمار می­آیند که تحت تاثیر متغیرهای روانشناختی و محیطی زیادی قرار دارند و صنایع و سازمان­های حرفه­ای گوناگون به منظور بهره­وری سازمان توجه ویژه­ای به آن مبذول داشته­اند (بشارت، 1388). پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی سلامت روان بر اساس رضایت شغلی و نشاط معنوی صورت گرفت. طرح پژوهشی حاضر پیمایشی از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (ستاد تهران) بود که 60 نفر به­عنوان نمونه به­صورت تصادفی ساده انتخاب، و پرسشنامه­های سلامت روان (گلدبرگ، 1972)، رضامندی شغلی (هرتزبرگ، 1966) و نشاط معنوی (چپریان و افروز، 1395و افروز، چپریان، قاسم زاده، علوی­نژاد،1397) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. یافته‌های حاصل از تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که مولفه­های رضایت­مندی شغلی و نشاط معنوی به صورت معناداری (01/0P<)، قادر به پیش­بینی سلامت روان می­باشند، بدینگونه که در گام اول مولفه عوامل انگیزشی (651/38F=، 001/0P<)، و در گام دوم مولفه عوامل انگیزشی و احساس و رفتار (574/23F=، 001/0P<) به­صورت مثبت سلامت روان را پیش­بینی نمودند. یعنی کارکنان شرکت نفت که عوامل انگیزشی بیشتری برای رضامندی شغلی دارند و نیز آنهایی که در احساس و رفتار خود نشاط معنوی را نشان می­دهند، از سلامت روان بالایی برخوردارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of mental health based on variables of Job Satisfaction, Spiritual Happiness

نویسندگان [English]

  • Abuzar Dehdari 1
  • Gholam Ali Afrooz 2
  • Bagher Ghobari Banab 3
  • Masud Azarbayejani 4
1 counsellor
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict mental health based on job satisfaction and spiritual vitality. This research was a descriptive-correlational survey. The statistical population consisted of all employees of the Central Iranian Oil Company (Tehran Headquarters). Sixty individuals were randomly selected and Mental Health Questionnaire (MHI-38), Herzberg's Job Satisfaction (1966), and Spiritual Freshness of Afroz (1395) Completed. Data were analyzed by SPSS software using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis). The findings indicated that there is a significant positive correlation between mental health and the component of psychological distress and psychological well-being with job satisfaction and its components, as well as spiritual vitality and its components (P <0.001). The results of regression analysis showed that the components of job satisfaction and spiritual vitality were significantly (P <0.05) predictive of mental health

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Job satisfaction
  • Spiritual happiness
بشارت، محمدعلی (1388). پایایی و روایی فرم 28 سوالی مقیاس سلامت روانی در جمعیت ایرانی، مجله علمی پزشکی قانونی، 15 (2)، 91-87.
پیربلوطی، احمدی، علوی اشکفتی و علوی اشکفتی (1393). بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با سلامت روان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 16 (5)، 131-121.
جلالیان، نجمه؛ گرامی پور، مسعود و برجعلی، محمود (1395). نقش واسطه­ای سلامت روان در رابطه میان باورهای مذهبی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاههای دولتی شهر تهران)، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7 (27)، 148-129.
جویباری، لیلا؛ نوملی، مهین؛ ثناگو، اکرم و تقوی کیش، بهزاد (1394). بررسی تجربه نشاط معنوی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دین و سلامت، 3 (1)، 31-19
چپریان، افروز، قاسم زاده و علوی نژاد (1397). رابطه باورهای دینی با خلاقیت و نشاط معنوی، در دست چاپ. پژوهشهای کاربردی روانشناختی
چپریان، کتایون و افروز ، غلامعلی (1395). بررسی مولفه های نشاط معنوی، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی کرج
رمی مارکانی، عبدالله؛ مختاری، لیلا؛ حبیب پور، زینب؛ غفاری، صدیقه؛ زینالی، اسماعیل؛ سخایی، شهریار و متعارفی، حسین (1396). نقش سلامت معنوی در رضایت شغلی کارکنان نظام سلامت، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15 (5)، پی در پی 94، 338-329
زمان زاده، بیتا؛ راشدی، وحید و فروغان، مهشید (1396). همبستگی سبک های رهبری با رضایت شغلی و میزان شادکامی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت، راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 2 (1)، 19-12
سادوک، بنجامین؛ سادوک، ویرجینیا؛ روئیز، پدرو (1395). خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک بر اساس DSM5-، ترجمه مهدی گنجی، انتشارات ساوالان.
سلطانی، شاروخ؛ جباری، غلام و یزدان ستا، فاروق (1395). تأثیر معنویت بر رضایت شغلی نیروی انسانی ادارات دولتی جنوب استان آذربایجان غربی، رصالت مدیریت دولتی، 7 (21)، 85-73
شرفی، محمود؛ بهار، محبوبه (1395). بررسی تطبیقی تاثیر آموزش ضمن خدمت در رفع نیازهای آموزشی و رضایت شغلی معلمان ایران و آلمان، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 7 (1)، 45-21.
فلاحی، معصومه و اسدی، الهه (1395) اثربخشی مثبت اندیشی و دعا بر اضطراب و افسردگی جوانان 17 تا 19 ساله، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 17 (3)، 125-118
کاهه، داود و هیودی، طیبه (1390). رضایت شغلی و سلامت روان، فصلنامه پایش، 11 (3)، 397-391.
لشگرآرا، فرهاد؛ محرمی، رعنا (1389). رضایت شغلی کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بر اساس تئوری دو عاملی هرزبرگ، پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، 2 (3)، 24-11.
یعقوب پور، سیما؛ فاطمی نژاد، محمد (1396). رابطه رضایت شغلی با انگیزش کارکنان با مدل دوعاملی هرزبرگ، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8 (1)، پیاپی 29، 281-263.
Flint, D. Haley, L. M. McNally, J. J. (2013). Individual and organizational determinants of turnover intent. Personnel Review, 5: 552-572.
Janis, Sharon. (2010). Secrets of spiritual happiness, published by night lotus book.
Kansal, M., Palival, P. (2012). How the inner happiness genererated through spirituality works as a fuel for success, International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, 1 (7), 54-66.
Lowe, SG. (2010). Creating Healthy Organizations, (How Vibrant Workplaces Inspire Employees To Achieve Sustainable Success), U. of Toronto Press, Toronto, 22-23.
Pachco, G., Webber, D (2016). Job satisfaction: hoe crucial is participative decision making? Personal Review, 45 (1), 183-200.
Rhodes, H. A. , Toogood, S (2016). Can active support improve job satisfaction? Tizard learning disability review, 21 (2), 54-60.
Seo, Y. , Ko, J. , Price, J. L. (2004). The determinants of job satisfaction among hospital nurses: model estimation in Korea, International Journal of Nursing Studies, 41, 437–446
Terri, o. (1993). An exploratory study of the influence of life management strategies on job satisfaction in a personal selling context Journal of youth and adolescence , 121-139
Willem, A. , Buelens, M. and Jonghe I. D. (2007) Impact of organizational structure on nurses’ job satisfaction: A questionnaire survey International Journal of Nursing Studies, 44, 1011–1020.
Wood, C. (2016). Ritual well-being: toward a social signaling model of religion and mental health. Journal of religion, brain & behavior, 1-21.