اثربخشی فراخوانی خاطره‌ در ایجاد حالت نوستالژی و نقش نوستالژی در تسهیل کنش همدلانه: نقش جنسیت و توجیه شخصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 استادیار پژوهشکده علوم شناختی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی برخی دلالت‌های نوستالژی به‌عنوان یک هیجان نااخلاقی برای افزایش کنش همدلانه بود؛ همچنین نوستالژیک‌کردن افراد و ایجاد حالت نوستالژی که از لوازم محک‌زدن این مسأله است، از چه طریق قابل تحقق است. جامعه آماری این پژوهش را 71 نفر (34 دختر، 37 پسر) از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز تشکیل دادند. به‌طور تصادفی 30 نفر به گروه مداخله‌ یادآوری رویداد عادی و 41 نفر به گروه مداخله‌ یادآوری خاطره‌انگیز اختصاص داده شد. ابزارهای پژوهش حاضر، تکلیف پژواک رویداد و آزمون وارسی دستکاری (MCH) و آزمون موقعیت کنش همدلانه (EAMT) در پس‌آزمون تکمیل گردید. نتایج نشان داد مداخله‌ فراخوانی خاطره در مقابل یادآوری معمولی حافظه، اثربخشی مطلوب را برای ایجاد حس نوستالژی داراست. همچنین گروه نوستالژی نسبت به گروه غیرنوستالژی، تفاوت معناداری در گرایش عملی به کنش همدلانه نشان داد. نقش جنسیت در افزایش کنش همدلانه‌ به واسطه‌ نوستالژی به‌‌طور معنادار تأیید نشد. نقش توجیه شخصی نیز کمابیش تأیید گردید و نشان داد، گروه نوستالژیک توجیه دیگر-مدار بیشتری در مقابل توجیه خود-مدار ارائه خواهد داد. احتمالً این یافته از طریق نقش نوستالژی در فرایندهای نظم‌بخشی هیجانی قابل‌فهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Evoking Reminiscence on Nostalgia State and the Role of Nostalgia into Empathy Action: Role of Gender and Personal Justification

نویسندگان [English]

  • Jalil Etemaad 1
  • Bahram Jowkar 2
  • Masoud Hoseichari 3
  • Hosein Dabbagh 4
2 Shiraz University
چکیده [English]

The goal of the present study was to explore some implication of nostalgia as a non-moral emotion for facilitation of empathy as a moral emotion. As well as finding out the method that can be utilized to have more nostalgic feeling in order to have more empathy. Doctoral and graduate student of Shiraz University were the statistical population of this research. 71 students (34 females, 37 males) participated in this research. Participants were divided into two groups (30 memory, 41nostalgic) by random assignment and responded to manipulation check (MCHI) and empathy action situation test (EAMT). The result showed that reminiscences intervention versus ordinary intervention has good effect in having nostalgia. Also, nostalgic group was significantly different on empathy situations. Role of gender was not significant. Role of personal justification nearly confirmed and showed that nostalgic group has more tendency to empathy and other-oriented justification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nostalgia
  • Moral Emotion
  • Moral Education
ارسطو. (1390). اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمدحسن لطفی. تهران: انتشارات طرح نو.
احمدی، ا. (1396). مقایسه خودبرتربینی اخلاقی در دو حوزه انجام‌دادن رفتارهای اخلاقی و انجام‌ندادن رفتارهای غیراخلاقی. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی. 8(1)، 168-157.
اعتماد، ج.، جوکار، ب.، دباغ، ح.، کجوری، ج.، و روستا، س. (۱۳۹۶). تأثیر فراخوانی خاطرات نوستالژیک بر متغیرهای تعادل حیاتی (روانی و جسمانی) در میان بیماران قلبی. فصلنامه تازههای علومشناختی. ۱۹(۴)، 69-57.
 
Batcho, K. I. (1995). Nostalgia: A psychological perspective. Perceptual and Motor Skills. 80(1), 131-143.
Batcho, K. I. (2013a). Nostalgia: The bittersweet history of a psychological concept. History of Psychology. 16(3), 165-176.
Cheung, W. Y., Sedikides, C., & Wildschut, T. (2016). Induced nostalgia increases optimism (via social connectedness and self-esteem) among individuals high, but not low, in trait nostalgia. Personality and Individual Differences. 90(1), 283-288.
Cuff, B., Brown, S. J., Taylor, L., & Howat, D. (2014). Empathy: A review of the concept. Emotion Review. Published online
Eisenberg, N. (2000). Emotion regulation, and moral development. Annu. Rew. Psychol. 51(1), 665-697.
Gino, F., & Desai, S. (2012). "Memory Lane and Morality: How Childhood Memories Promote Prosocial Behavior." Journal of Personality and Social Psychology. 102(4), 743-758.
Huebner, B., Dwyer, S., & Hauser, M. D. (2009). The role of emotion in moral psychology. Trends in Cognitive Science. 13(1), 1-6.
Jordan, J., Mullen, M., & Murnighan, J. K. (2011).Striving for the Moral Self: The Effects of Recalling Past Moral Actions on Future Moral Behavior. Personality and Social Psychology Bulletin. 37(5), 701-713.
Juhl, J., Routledge, C., Arndt, J., Sedikides, C., & Wildschut, T. (2010). Fighting the future with the past: Nostalgia buffers existential threat. Journal of Research in Personality. 44(1), 309-314.
Li, Y. (2015) Nostalgia Promoting Pro-Social Behavior and Its Psychological Mechanism. Open Journal of Social Sciences. 3(10), 177-186.
Routledge, C., Sedikides, C., Wildschut, T., & Juhl, J. (2013b). Finding meaning in the past: Nostalgia as an existential resource. In K. Markman, T. Proulx, & M. Lindberg (Eds.), the psychology of meaning (pp. 297–316). Washington, DC: American Psychological Association.
Routledge, C., Wildschut, T., Sedikides, C., & Juhl, J. (2013a). Nostalgia as a resource for psychological health and well-being. Social and Personality Psychology Compass.
Sani, F., & Todman, J. (2006). Experimental design and statistics for psychology: a first course. BLACKWELL PUBLISHING.
Sedikides, C., Wildschut, T., & Baden, D. (2004). Nostalgia: Conceptual issues and existential functions. In J.
Sedikides, C., Wildschut, T., Arndt, J., & Routledge, C. D. (2006). Affect and the self. In J. P. Forgas (Ed.), Affect in social thinking and behavior: Frontiers in social psychology (pp. 197-215). New York, NY: Psychology Press.
Sedikides, C., Wildschut, T., Routledge, C., Arndt, J., Hepper, E., & Zhou, X. (2015). To Nostalgize: Mixing Memory with Affect and Desire. Advances in Experimental Social Psychology. 51(1), 189-273
Teper, R., Zhong, Ch. B., & Inzlicht, M. (2015). How Emotions Shape Moral Behavior: Some Answers (and Questions) for the Field of Moral Psychology. Social and Personality Psychology Compass. 9(1), 1-14.
Ugazio, G., & Lamm, C. (2012). The Role of Emotions for Moral Judgments Depends on the Type of Emotion and Moral Scenario. Emotion. 12(3), 579-590.
Van Dijke, M., Wildschut, T., Leunissen, J., & Sedikides, C. (2015). Nostalgia buffers the negative impact of low procedural injustice on cooperation. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 127(1), 15-29.
Van Tilburg, W. A. P., Igou, E. R., & Sedikides, C. (2013). In search of meaningfulness: Nostalgia as an antidote to boredom. Emotion. 13(3), 450-461.
Zagzebski, L. T. (2004), Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press.
Zhou, X., Wildschut, T., Sedikides, C., Chen, X., & Vingerhoets, M. J. (2012). Heartwarming Memories: Nostalgia Maintains Physiological Comfort. Emotion.