رابطه هوش هیجانی با منبع کنترل در بین دانشجویان دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2018.70941

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه‏ هوش هیجانی با منبع کنترل در دانشجویان دانشگاه تهران بود. 412 دانشجو (212 پسر و 200 دختر) کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، با استفاده از روش نمونه ‏گیری تصادفی خوشه ‏ای انتخاب شدند. آزمودنی ‏ها پرسشنامه ‏های هوش هیجانی و منبع کنترل را  تکمیل نمودند. داده ‏ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون روش لجستیک و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین هوش هیجانی و مؤلفه‏ های آن با منبع کنترل رابطه معناداری در سطح (P< 0/01) وجود دارد. همچنین بین مؤلفه ‏های هوش هیجانی، بهترین پیش‏بینی کننده منبع کنترل، خودکنترلی می باشد. می‏توان نتیجه‏ گیری کرد افرادی که از هوش هیجانی بالایی برخوردار هستند، دارای منبع کنترل درونی بوده و بهتر می ‏توانند بر رویدادهای زندگی خود تسلط داشته باشند و پیشرفت‏ ها و شکست ‏ها را به خود نسبت دهند و تحت تأثیر عوامل محیطی قرار نمی‏ گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between emotional intelligence and locus of control in the Tehran University Students

چکیده [English]

the aim of this paper was study of the relationship between emotional intelligence and locus of control in the University Tehran Students. 412 students(211 boys and 200 girls), bachelor and master of Tehran University, were selected with random cluster sampling. The subjects completed questionnaires of emotional intelligence and locus of control. The data analyzed  by  Correlation Coefficient test,  logistic regression and ANOVA. there is a significant relationship Between emotional intelligence and its components with locus of control (P <0 / 01). And the among of the components of emotional intelligence, the best predictor of locus of control, was  Self-monitoring. It can be concluded the people who have high emotional intelligence have internal locus of control and can better control over their life events and improvements and failures attributed to their  own and they were not  influenced by environmental factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • locus of control and students