دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-203 
3. بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با استفاده از روش آموزش کلاس معکوس

صفحه 35-49

10.22059/japr.2017.63706

مصطفی بهمنی؛ محمد جوادی پور؛ رضوان حکیم زاده؛ کیوان صالحی؛ سیدبهنام علوی مقدم


7. ویژگی های روانسنجی نسخة فارسی پرسشنامة حافظه فعال بزرگسالان

صفحه 97-112

10.22059/japr.2017.63710

علی اکبر ارجمندنیا؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ زهرا حاجیان؛ سمانه ملکی


10. طراحی مدل کاهش ضایعات برنامه درسی در آموزش های فنی و حرفه ای

صفحه 145-165

10.22059/japr.2017.67916

رضاعلی طرخان؛ رضوان حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی؛ کیوان صالحی