مدل پیش‌بینی رفتارهای خودآسیب‌رسان و گرایش به خودکشی براساس سبک‌های دلبستگی و سازمان شخصیت در نوجوانان دانش‌آموز: نقش واسطه‌ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات قم، قم، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات قم، قم، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تبیین مدل پیش‌بینی رفتارهای خودآسیب‌رسان براساس سبک‌های دلبستگی و سازمان شخصیت در نوجوانان با توجه به نقش واسطه‌ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان بود. روش مطالعه از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری 700 نفر از دانش‌آموزان دختر شاغل به تحصیل در دوره متوسطه مدارس دولتی، در سال 97-96 منطقه‌ 16 شهر تهران بود. گروه نمونه 700 دانش‌آموز دختر در رده سنی 17-15 سال بودند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های رفتارهای خودآسیب‌رسان (SHI)، تنظیم‌شناختی هیجان گارنفسکی (CERQ)، ابعاد دلبستگی والدین و همسالان (IPPA)، مقیاس چندرویکردی گرایش به خودکشی (MAST) و سیاهه سازمان شخصیت کرنبرگ (IPO) پاسخ دادند. یافته‌ها پیش‌بینی‌پذیری رفتارهای خودآسیب‌رسان و گرایش به خودکشی در نوجوانان را با توجه به نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان براساس نوع سبک دلبستگی و سازمان شخصیت نشان می‌دهد. همچنین جهت‌گیری دلبستگی ناایمن و داشتن سازمان شخصیت مرزی می‌تواند پیش‌بینی‌کننده‌ راهبردهای ناسازگار تنظیم هیجان در نوجوانان باشد. این نتیجه در راستای دیگر یافته‌ها و مبانی نظریه‌ای بوده و ارزیابی سه متغیر سبک دلبستگی، سازمان شخصیت و راهبردهای تنظیم هیجان، می‌تواند در تدوین برنامه پیشگیری و مداخله درمانی نوجوانان با رفتارهای خودآسیب‌رسان استفاده شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction Model of Self–Harm Behaviors and Tendency to Suicide in Adolescence based on Attachment Styles and Personality Organization: Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies

نویسندگان [English]

  • Nahid Ahmadi marvili 1
  • Hasan Mirzahoseini 2
  • Nader Monirpoor 2
1 Phd student. Dept. of Psychology, Faculty of Human science, Azad University, Qom, Iran
2 Assistance professor. Dept. of Psychology, Faculty of Human science, Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between self- harm behaviors (SHB) and tendency to suicide with attachment styleand personality organization with mediating role of cognitive emotion regulation strategies (CERS) among adolescent. Using structural equation modeling, 700 girl students were selected from high schools in Tehran (district 16) through multi-stage cluster sampling in Academic year 2017-2018. All participants were asked to complete Self-Harm Inventory, Multi-Attitude Suicide Tendency Scale, Inventory of parent and peer attachment, Personality Organization Inventory and the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. The results revealed predictability of self- harm behaviors/ suicide tendency based on the mediating role of cognitive emotion regulation strategies on the relationship between attachment styles and personality organization.Results also indicated thatinsecure attachment orientations and borderline personality organization can predict negative emotion regulation strategiesin adolescence. Findings of the current study are consistent with previous studies and theoretical stance and evaluating three variables including attachment styles, personality organization and cognitive emotion regulation strategies can be used to formulate aprevention and intervention program for treatment of adolescence with self-harm behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Harm Behaviors
  • Cognitive Emotion Regulation Strategies
  • Attachment Styles and Personality Organization
آل‌بهبهانی، م.، و محمدی، ن. (1386). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه سازمان شخصیت کرنبرگ. مجله روانشناسی. 11(2)، 195-185.
بادان فیروز، ع.، رحیمیان بوگر، ا.، ناجی، ا.، و شیخی، م. (1396). تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان: نقش پیش‌بین قدرت ایگو و سازمان شخصیت. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 11(8)، 45-37.
بشارت، م. ع.، دهقانی، س.، مسعودی، م.، پورخاقان، ف،. و مطهری، س. (1393). پیش‌بینی نشانه‌های اختلال وسواس فکری- عملی براساس دشواری تنظیم هیجان، تکانشوری و خشم. فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی. 5(4)، 29-49.
بهمنی، ب.، ترابیان، س.، رضایی‌نژاد، س.، منظری توکلی، و.، و معینی‌فرد، م. (1395). بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی هیجانی بر سازگاری اجتماعی و اضطراب اجتماعی نوجوانان. فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی. 7(2)، 80-69.
پیوسته‌گر، م. (1392). شیوع رفتار خودآسیبی عمدی و رابطه آن با احساس تنهایی و سبک دلبستگی در دانش‌آموزان دختر. فصلنامه مطالعات روانشناختی. 9(3)، 51-30.
حسنی، ج. (1390). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان. تحقیقات علوم رفتاری. 9(4)، 229-240.
حکیم شوشتری، م.، و خانی‌پور، ح. (1393). مقایسه خودآسیب‌رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان: مرور نظاممند. مجلهروانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 20(1)، 13-3.
خانی‌پور، ح.، حکیم ‌شوشتری، م.، برجعلی، ا.، گلزاری، م.، و فلسفی‌نژاد، م. (1393). رابطه نقص کنترل تکانه و خودجرحی بدون خودکشی در نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی: اثر واسطه‌ای خودبی‌کفایت‌پنداری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 20(4)، 343-339.
سامانی، س.، صادقی، ل. (1389). کفایت شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. مجله روشها و مدلهای روانشناختی. 1(1)، 62-51.
سپهریان‌آذر، ف.، اسدی مجره، س.، اسدنیا، س.، و فرنودی، ل. (1393). رابطه سبک‌های دلبستگی و راهبردهای مقابله‌ای با دشواری‌های تنظیم هیجان در دوران نوجوانی. مجله پزشکی ارومیه. 25(10)، 930-922.
شکوهی‌یکتا، م.، غباری‌بناب، ب،. زمانی، ن،. و پورکریمی، ج. (1394). رابطه خشم و راهبردهای مقابله‌ای در مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی. فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی. 6(3)، 59-39.
صالحی، ا.، مظاهری، ز.، آقاجانی، ز.، و جهانبازی، ب. (1394). نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش‌بینی افسردگی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. 16(1)، 118-108.
طاهباز حسین‌زاده، س.، قربانی، ن.، و نبوی، س. م. (1390). مقایسه گرایش شخصیتی خودتخریبی و خودشناسی انسجامی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز و افراد سالم. روانشناسی معاصر. 6(2)، 44-35.
فرجاد، م.، محمدی، ن.، رحیمی، چ.، و هادیان‌فرد، ح. ( 1392). رابطه سازمان شخصیت با مکانیسم‌های دفاعی. مجله روانشناسی. 2(65)، 32-18.
کوچکی راوندی، م.، و منیرپور، ن.، ارج، ع. (1394). نقش سبک‌های دلبستگی، کیفیت روابط موضوعی و قدرت ایگو در پیش‌بینی سندروم روده تحریک‌پذیر. دو ماهنامه علمی- پژوهشی فیض. 19(3)، 241-231.
Armsden, G. C., & Greenberg, M. T. (1987). The Inventory of Parent and Peer Attachment: Individual Differences and Their Relationship to Psychological Well-being in Adolescence. Journal of Youth and Adolescence. 16(5), 427-454.
Asarnow, J. R., Porta, G., Spirito, A., Emslie, G., Clarke, G., Wagner, K. D., et al. (2011). Suicide attempts and non-suicidal self-injury in the treatment of resistant depression in adolescents: Findings from the TORDIA study. Journal of American Academy of Child Psychiatry. 50(8), 772-781.
Besharat, M. A., & Shahidi, V. (2015). Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies on the Relationship Between Attachment Styles and Alexithymia. Europe’s J Psychol. 10(2), 352–362.
Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control (2008). Web-based injury statistics query and reporting system New York: Center for Disease Control and Prevention.
Eurelings-Bontekoe, E. H. M., Luyten, P., I., Jssennagger, M., Vreeswijk, M. V., & Koelen, J. (2010). "Relationship between personality organization and Youngs cognitive model of personality pathology". Personality and Individual Differences. 49(3), 198-203
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2002). Manual for the use of the cognitive emotion, regulation questionnaire: A questionnaire measuring cognitive coping strategies. Leiderdorp, the Netherlands: DATEC.
Grandclerc, S., De Labrouhe, D., Spodenkiewicz, M., Lachal, J., & Moro, M. R. (2016). Relations between nonsuicidal self-injury and suicidal behavior in adolescence: a systematic review. PLos One. 11(4), 1-15.
Gresham, D., & Gullone, E. (2012). Emotion regulation strategy use in children and adolescents: The explanatory roles of personality and attachment. Personality and Individual Differences, 52(5), 616-621.
Hooley, Jill M., & Joseph C. Franklin. (2018). "Why do people hurt themselves? A new conceptual model of nonsuicidal self-injury." Clinical Psychological Science. 6(3), 428-451.
Hopwood, C. J., Malone, J. C., Ansell, E. B., Sanislow, C. A., Grilo, C. M., McGlashan, T. H., … & Morey, L. C. (2011). Miles CP (1977). Conditions predisposing to suicide: A review. Journal of Nervous and Mental Disease. 164(4), 231-24
Joiner Jr, T. E., & Van Orden, K. A. (2008). The interpersonal–psychological theory of suicidal behavior indicates specific and crucial psychotherapeutic targets. International Journal of Cognitive Therapy. 1(1), 80-89.
Kernberg, O. F. (2004). Borderline Personality Disorder and Borderline Personality Organization: Psychopathology and Psychotherapy. In: J. J. Magnavita (ed.), Handbook of Personality Disorders (pp. 92-119). Hoboken, NJ US: John Wiley& Sons Inc.
Klonsky, E. D., & May, A. M. (2014). Differentiating suicide attempters from suicide ideators: a critical frontier for suicidology research. Suicide and Life‐Threatening Behavior. 44(1), 1-5.
Marszał, M., & Górska, D. (2015). The regulative function of mentalization and mindfulness in borderline personality organization. Current Issues in Personality Psychology. 3(1), 51-63.
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2001). Attachment theory and intergroup bias: Evidence that priming the secure base schema attenuates negative reactions to out-groups. Journal of Personality and Social Psychology. 81(1), 97-115.
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2005). Attachment theory and emotions in close relationships: Exploring the attachment-related dynamics of emotional reactions to relational events. Personal Relationships. 12(2), 149-168.
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2008). Adult attachment and affect regulation. In J.Cassidy and P.Shaver (Eds.), Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications) pp. 503-531). New York: Guilford Press.
Miles, C. P. (1977). Conditions predisposing to suicide: A review. Journal of Nervous and Mental Disease. 164(4), 231-24.
Muehlenkamp, J. J., Claes, L., Havertape, L., & Plener, P. L. (2012). International prevalence of adolescent non-suicidal self-injury and deliberate self-harm. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. 6(1), 6-10.
Nagra, G. S., Lin, A., & Upthegrove, R. (2016). What bridges the gap between self-harm and suicidality? The role of forgiveness, resilience and attachment. Psychiatry Research. 241(1), 78-82.
Nock, M. K., & Prinstein, M. J. (2004). A functional approach to the assessment of self-mutilative behavior. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 72(5), 885-890.
Orbach, I., Milstein, I., Har-Even, D., Apter, A., Tiano, S., & Elizur, A. (1991). A Multi-Attitude Suicide Tendency Scale for adolescents. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology. 3(3), 398-404.
ÖZER, Ü. YILDIRIM, E. A., & ERKOÇ, Ş. N. (2015). Relationship of Suicidal Ideation and Behavior to Attachment Style in Patients with Major Depression. Arch Neuropsychiatr. 52(3), 283-288.
Peh, C. X., Shahwan, S., Fauziana, R., Mahesh, M. V., Sambasivam, R., Zhang, Y., & Subramaniam, M. (2017). Emotion dysregulation as a mechanism linking child maltreatment exposure and self-harm behaviors in adolescents. Child Abuse & Neglect. 67(1), 383-390.
Pisani, A. R., Wyman, P. A., Petrova, M., Schmeelk-Cone, K., Goldston, D. B., Xia, Y., & Gould, M. S. (2013). Emotion Regulation Difficulties, Youth–Adult Relationships, and Suicide Attempts among High School Students in Underserved Communities. J Youth Adolescence. 42(6), 807–820.
Pompili, M., Ruberto, A., Girardi, P., & Tatarelli, R. (2004). Suicidality in DSM IV cluster B personality disorders. An overview. Annali Dell'Istituto Superiore Di Sanita, 40(4), 475-483.
Sansone, R. A., Wiederman, M. W. & Sansone, L. A. (1998). The self-harm inventory [SHI]: Development of a scale for identifying self-destructive behaviors and borderline personality disorder. J Clin Psychol. 70(54), 937-83.
Vahedi, S., Badri Gargari, R., & Gholami, S. (2016). Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies on the Relationship between the Attachment Styles and Emotional Problems: A Path Analysis. Iran Psychiatry Behav Sci. 10(4), e4013.
Wagner, B. M., & Zimmerman, J. H. (2006). Developmental influences on suicidality among adolescents: Cognitive, emotional, and neuroscience aspects. In T. E. Ellis (Ed.), Cognition and suicide: Theory, research, and therapy (pp. 287–308). Washington, DC: American Psychological Association.
Whitlock, J., & Knox, K. (2007). The relationship between suicide and self-injury in a young adult population. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. 161(7), 634-640.