اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر وابستگی بین‌فردی و کنترل‌عمل افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، تهران،ایران

2 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان پذیرش‌وتعهد بر کاهش وابستگی بین‌فردی و افزایش کنترل عمل افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته بود. این پژوهش به شیوه نیمه‌آزمایشی، از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری دو ماهه صورت گرفت. از میان کلیه افراد (40 زن) مبتلا به اختلال شخصیت وابسته مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌درمانی شهر قدس و منطقه 22 شهر تهران، 18 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیده و به‌صورت تصادفی در دو گروه (نُه نفره) آزمایش و کنترل گمارده شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه بالینی ساختاریافته (SCI)، مقیاس تجدیدنظر شده کنترل عمل  (ACS-R)و پرسشنامه‌های تجدیدنظر ‌شده اختلال شخصیت وابسته (DPI-R) و وابستگی به دیگران (IDI) استفاده شد. افراد گروه آزمایش به مدت 11 جلسه 70 دقیقه‌ای، تحت درمان پذیرش‌وتعهد قرار گرفتند و در نهایت، داده‌ها با روش تحلیل واریانس مختلط با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد، درمان پذیرش‌وتعهد بر کاهش وابستگی بین‌فردی و افزایش کنترل‌عمل افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته تأثیر معناداری دارد (01/0P<). با توجه به نتایج پژوهش، به‌کارگیری درمان پذیرش‌و‌تعهد در مراکز روان‌درمانی برای درمان و بهبود مشکلات مربوط به اختلالات شخصیت مفید و مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Interpersonal Dependency and Action Control of Individuals with Dependent Personality Disorder

نویسندگان [English]

  • Golnaz Mazaheri Nejad Fard 1
  • Farideh Hosseinsabet 2
  • Ahmad Borjali 3
1 Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Clinical and General Psychology Department, Faculty of psychology and educational sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Clinical and General Psychology Department, Faculty of psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Dependent personality disorder is a chronic disorder which associated with the need to be taken care of. The present study aimed to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on decreasing interpersonal dependency and increasing action control of individuals with dependent personality disorder. This study conducted semi-experimentally with pretest-posttest control group design and two-month follow up period. From all individuals with dependent personality disorder who attended to psychotherapy clinics of Shahre-Ghods and District 22 Municipality of Tehran, 18 individuals were selected via convenience sampling method and then randomly assigned into two experimental and control groups (with 9 members). Dependent Personality Disorder Inventory-Revised (2007), Interpersonal Dependency Inventory (1977), and Action Control Scale-Revised (2000) were applied to collect data. The members of experimental group were treated via the use of Acceptance and Commitment Therapy protocol in 11 sessions, each lasted 70 minutes. Eventually, data were analyzed through repeated measures analysis of variance. Findings showed that acceptance and commitment therapy has significant effect on decreasing interpersonal dependency and increasing action control of individuals with dependent personality disorder (P<0.01). According to the results of this study, implementation of ACT in psychotherapy centers and clinics would be beneficial and effective for treating personality disorders’ problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dependent Personality Disorder
  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Interpersonal Dependency and Action Control
اسماعیلی، س.، طباطبائی، م.، و افروز، غ. (1394). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و کنترل توجه در افراد معتاد. فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی. 6(3)، 143-133
انجمن روان‌پزشکی آمریکا. (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، ویراست پنجم، ترجمه یحیی سیدمحمدی (1393). تهران: روان.
خدایاری‌فرد، م.، حجازی، ا.، و حسینی‌نژاد، ن. (1394). اثربخشی مشاوره شناختی ‌رفتاری مبتنی بر پذیرش‌و‌تعهد (ACT) بر خودکارآمدی و رضایت زناشویی زنان وابسته به سوء‌مصرف مواد دارای همسر و فرزند. فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی. 6(2)، 75-61.
عزیزی، آ.، و قاسمی، س. (1396). مقایسه اثربخشی سه رویکرد راه‌حل‌مدار، شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش‌و‌تعهد بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان مطلقه. فرهنگ مشاوره و رواندرمانی. 8(29)، 270-236.
فرخی، ا.، و حسین‌چاری، م. (1393). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کنترل عمل. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی. 5(17)، 62-81.
فرشام، آ.، و خدابخش، ر. (1394). اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر بینش در درمان یک مورد اختلال شخصیت وابسته. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی. 5 (20)، 243-227.
مرمرچی‌نیا، م.، و ذوقی پایدار، م. (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش‌وتعهد بر امیدواری و شادکامی نوجوانان دختر تحت پوشش بهزیستی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 2(42)، 174-157.
والتز، ت. ج.، و هیز، ا. س. (2010). درمان وابسته به پذیرشوتعهد، ترجمه علی‌اکبر سیف (1394). تهران: دیدار.
References
Barker, J. D., Carpron, E. W., & Azorlosa, J. (1996). Family environment characteristics of persons with histrionic and dependent personality disorders. Journal of Personality Disorders. 10(1), 82- 87.
Borge, F. M., Hoffart, A., Sexton, H., Martinsen, E., Gude, T., Hedley, L. M., & Abrahamsen, G. (2010). Pre-treatment predictors and in-treatment factors associated with change in avoidant and dependent personality disorder traits among patients with social phobia. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 41(3), 212- 219.
Bornstein, R. F. (2012a). Dependent personality disorder .In: Widiger, T.A. (Ed.), The Oxford Handbook of Personality Disorders. New York, NY: Oxford University Press, 505-526.
Bornstein, R. F. (2012b). Illuminating a neglected clinical issue: Social costs of interpersonal dependency and dependent personality disorder. Journal of Clinical Psychology. 68(7), 766-781.
Diefendorff, J. M., Hall, R. J., Lord, R. G., & Strean, M. L. (2000). Action-state orientation: Construct validity of a revised measure and its relationship to work related variables. Journal of Applied Psychology. 85(2), 250–263.
Disney, K. L. (2013). Dependent personality disorder: A critical review. Clinical Psychology Review. 33(8), 1184-1196.
First, M. B., Spitzer, R. L., & Gibson, M. (1997). User's guide for the structural clinical interview for DSM-IV axis I disorders. Washington, DC: American Psychiatric Press.
Furnham, A. (2018). A Big Five facet analysis of sub-clinical dependent personality disorder (Dutifulness). Psychiatry Research, 270, 622-626.
Gaudiano, B. A., & Herbert, J. D. (2006). Acute treatment of inpatients with psychotic symptoms using Acceptance and Commitment Therapy: Pilot results. Behaviour Research and Therapy. 44(3), 415–437.
Goldin, P. R., & Gross, J. J. (2010). Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion. 10(1), 83-91.
Hayes, S. C., Levin, M., Plumb, J., Villatte, J. L., & Pistorllo, J. (2013). Acceptance and Commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behavioral Therapy. 44(2), 180-198.
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford press.
Hirschfeld, R. M., Klerman, G. L., Gouch, H. G., Barrett, J., Korchin, S. J., & Chodoff, P. (1977). A measure of interpersonal dependency. Journal of Personality Assessment. 41(6), 610-618.
Huber, N. M. (2007). Dependent Personality Inventory (DPI): A Scale to Assess Dependent Personality Subtypes Based on DSM-IV-TR Criteria (Doctoral dissertation, Cleveland State University).
Jostmann, N. B., & Koole, S. L. (2010). Dealing with High Demands: The Role of Action Versus State orientation. In R. Hoyle (Ed.), The handbook of self-regulation and personality. New York, NY: Wiley.
Khoury, B., Lecomte, T., Fortin, G., Masse, M., Therien, P., Bouchard, V., & Hofmann, S. G. (2013). Mindfulness-based therapy: a comprehensive meta-analysis. Clinical Psychology Review. 33(6), 763-771.
Kuhl, J. (1992). A theory of self-regulation: Action versus state orientation, self- discrimination, and some applications. Applied Psychology: An International Review. 41(2), 95- 173.
Kuhl, J. (1994). Action versus state orientation: Psychometric properties of the action control scale (ACS-90). In J. Kuhl & J. Bechmann (Eds.), Volition and personality: Action versus state orientation. Gottingen: Hogrefe, pp. 47-59.
MacClintock, A.S., & Anderson, T. (2015). The application of mind fullness for interpersonal dependency: Effects of a brief intervention. Mindfulness. 6(2), 243-252.
MacClintock, A.S., Anderson, T., & Cranston, S. (2015). Mindfulness therapy for maladaptive interpersonal dependency: A preliminary randomized controlled trial. Behavior Therapy. 46(6), 856- 868.
Morgan, T. A., & Clark, L. A. (2010). Passive-submissive and active-emotional trait dependency: Evidence for a two- factor model. Journal of Personality. 78(4), 1325-52.
Morgan, T. A., & Clark, L. A. (2017). Dependent personality (disorder). Reference Module in Neuroscience and biobehavioral Psychology, doi:10.1016/b978-0-12-809324-5.06396-3.
Morton, J., Snowdon, SH., Gopold, M., & Guymer, E. (2012). Acceptance and commitment therapy group treatment for symptoms of borderline personality disorder: A public sector pilot study. Cognitive and Behavioral Practice. 19(4), 527- 544.
Pore, A., & Huber, N. M. (2007). Dependent personality inventory (DPI): a scale to assess dependent personality subtypes based on DSM-IV-TR criteria. (Master’s Thesis, Cleveland State University).
Rholes, W. S., Michas, L., & Shroff, J. (1989). Action control as a vulnerability factor in dysphoria. Cognitive Therapy and Research. 13(3), 263-274.
Sianturi, R., Keliat, B. A., & Wardani, I. Y. (2018). The effectiveness of acceptance and commitment therapy on anxiety in clients with stroke. Enfermeria Clinica. 28(1), 94-97.
Smallwood, R. F., Potter, J. S., & Robin, D. A. (2016). Neurophysiological mechanisms in acceptance and commitment therapy in opioid-addicted patients with chronic pain. Psychiatry Research: Neuroimaging. 250, 12-14.
Sperry, L. (2003). Handbook of diagnosis and treatment of DSM-IV-TR personality disorders. (2nd Ed.). New York: Brunner-Rutledge.
Twohig, M. P., & Levin, M. E. (2017). Acceptance and commitment therapy as a treatment for anxiety and depression: A review. Psychiatric Clinics. 40(4), 751-770.
Vowles, K. E., McCracken, L. M., & Obrien, J. Zh. (2011). Acceptance and values-based action in chronic pain: a three-year follow up analysis of treatment effectiveness and process. Behavior Research and Therapy. 49(11), 748-755.
Wynne, B., McHugh, L., Gao, W., Keegan, D., Byrne, K., Rowan, C., & Dooley, B. (2018). Acceptance and Commitment Therapy Reduces Psychological Stress in Patients with Inflammatory Bowel Diseases. Gastroenterology. [Accepted Manuscript]
Zettle, R. D., & Rains, J. C. (1989). Group cognitive and contextual therapies in treatment of depression. Journal of Clinical Psychology. 45(3), 436–445.