اثربخشی برنامه داستان خوانی مشارکتی بر رشد زبان و آمادگی خواندن کودکان پیش دبستانی با مشکلات زبانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران ، ایران

3 دانشیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران ، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور و مرکز مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی برنامه داستان‌خوانی مشارکتی بر رشد زبان و آمادگی خواندن کودکان دختر پیش‌دبستانی با مشکلات زبانی بود. این مطالعه از نوع بررسی نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل همه نوآموزان دختر پیش­دبستانی شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی 98-1397 بود. همچنین 30 نوآموز پیش‌دبستانی طی غربالگری چندمرحله‌ای انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. آزمودنی‌ها قبل و بعد از آموزش، به آزمون‌های رشد زبان (TOLD)، آمادگی خواندن (RRT) و آگاهی واج‌شناختی (PAT) پاسخ دادند. برنامه مداخله داستان‌خوانی مشارکتی (SSRP) در 30 جلسه 45 دقیقه­ای، سه جلسه در هفته، برای گروه آزمایش در قالب چهار گروه کوچک اجرا شد. نتایج روش­های آماری تحلیل کوواریانس تک‌متغیری و چند‌متغیری نشان داد که برنامه داستان­خوانی مشارکتی، در افزایش مهارت‌های آمادگی خواندن، آگاهی واج‌شناختی و مهارت‌های زبانی نوآموزان با مشکلات زبانی مؤثر بود و تنها در خرده آزمون سرعت نامیدن تغییر معناداری مشاهده نشد. در مجموع، نتایج این بررسی نشان می‌دهد که برنامه داستان‌خوانی مشارکتی از طریق تقویت مهارت‌های بیانی، معنایی و نحوی و همچنین رشد مهارت‌های فرازبانی و پیش‌نیازهای خواندن، در تحقق ایده رشد زبان و آمادگی کودک برای خواندن قبل از ورود به مدرسه به‌طور تجربی مؤثر بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Shared Story Reading Program on Language Development and Reading Readiness of Preschool Children with Language Impairment

نویسندگان [English]

  • nayyereh zamani 1
  • mohsen shokoohi yekta 2
  • Saeid Hassanzadeh 3
  • bagher ghobari bonab 2
  • Aliasghar Kakajooybari 4
1 Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effectiveness of  shared story reading education program on language development and reading readiness of preschool children with language impairment. In this semi-experimental study with pretest-posttest, and control group design, 30 preschool girls in experimental and control groups responded to Reading Readiness Test and Test of Language Development and Test of Phonological Awareness. The experimental group received 30 shared story reading treatment program sessions, with each session lasting 45 minutes three times a week. The results of statistical procedures of univariate and multivariate covariance analysis indicated that shared story reading program was effective in increasing reading readiness and phonological awareness and language skills in preschool children with language impairment. In sum, these findings suggest that shared story reading program by increasing positive expressive, semantic and syntactic skills as well as the development of paralanguage skills and pre-reading could result in readiness of the child to read before entering school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • story reading
  • Language Development
  • reading readiness
  • Language Impairment
عزیزی، م. پ.، افروز، غ. ع.، حسن‌زاده، س، غباری‌بناب، ب. و ارجمندیا، ع. ا. (1359). طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های ارتباطی کودکان با اختلال اُتیسم عملکرد بالا. فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی. 7(2). 32-17.
گلاور، ج. ا.، و برونینگ، ر. ا. (1990). روانشناسی تربیتی: اصول و کاربرد آن. ترجمه علینقی خرازی (1388). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
مفیدی، ف. (1386). آموزشوپرورش پیشدبستانی و دبستانی. تهران: پیام‌نور.
فلاحی، و.، و کریمی ثانی، پ. (1395). اثربخشی قصه درمانی بر بهبود مهارت‌های ارتباطی و تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اُتیسم. فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی. 7(2)، 104-81.
زمانی، ن.، حسن­زاده، س.، شکوهی­یکتا، م.، و غباری‌بناب، ب. (1398). بررسی ویژگی­های روان­سنجی نسخه مقدماتی آزمون آمادگی خواندن کودکان پیش‌دبستانی. فصلنامه سلامت روان کودک. 6(2)، 110-101.
سلیمانی، ز.، و دستجردی کاظمی، م. (1389). آزمون آگاهی واج­شناختی و ویژگی­های روانسنجی آن. تهران: سازمان آموزش‌و‌پرورش استثنائی کشور.
دستجردی کاظمی، م.، و سلیمانی، ز. (1385). آگاهی واج‌شناختی چیست؟ پژوهش در حیطه کودکان استثنائی.931- 954.
کریمی، ع. ا. (1397). نقش مهارت خواندن در دوران کودکی. مجله رشد آموزش ابتدایی. 21(7)، 33-31.
نیوکامر، ف. ا.، و هامیل، د. د. (1389). آزمون رشد زبان:TOLD-P3. انطباق و هنجاریابی به زبان فارسی: سعید حسن‌زاده و اصغر مینایی. تهران: سازمان آموزش‌و‌پرورش استثنائی کشور.
 Aarts, R., Demir, S., & Vallen, T. (2011). Characteristics of academic language register occurring in caretaker-child interaction: Development and validation of a coding scheme. Language Learning. 61(4), 1173-21.
Arnold, D. H., Lonigan, C. J., Whitehurst, G. J., & Epstein, J. N. (1994). Accelerating Language Development through Picture Book Reading: Replication and Extension to a Videotape Training Format. Journal of Educational Psychology. 86(2), 235-243.
Blewitt, P., Rump, K., Shealy, S., & Cook, S. (2009). Shared book reading: When and how questions affect young children’s world learning. Journal of Educational Psychology. 101(2), 294-304.
Bojczyk, K. E., Davis, A. E., & Rana, V. (2016). Mother–child interaction quality in shared book reading: Relation tochild vocabulary and readiness to read. Early Childhood Research Quarterly. 36, 404-414.
Burchinal, M. R., Pace, A., Alper, R., Hirsh-Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2016). Early language outshines other predictors of academic and social trajectories in elementary school. Presented at Assoc. Child. Fam. Conf. (ACF), Washington, DC, July 11–13.
Cameron-Faulkner, T., & Noble, C. (2013). A comparison of book text and child directed speech. First Language. 33(3), 268-279.
Carlisle, J. F. (2010). Effects of instruction in morphological awareness on literacy achievement: An integrative review. Reading Research Quarterly. 45(4), 464-487.
Carroll, J. M., Snowling, M. J., Hulme, C., & Stevenson, J. (2003). The development of phonological awareness in preschool children. Developmental Psychology. 39(5), 913-923.
Catts, H. W., Fey, E., & Proctor-Williams, K. (2000). The relationship between language and reading: Preliminary results from a longitudinal investigation. Logopedics, Phoniatrics, Vocology. 25(1), 3-11.
Chaparro-Moreno, L. J., Reali, F., & Maldonado-Carreno, C. (2017). Wordless picture books boost preschoolers’ language production during shared reading. Early Childhood Research Quarterly. 40, 52-62.
Chou1, M-J., & Cheng, J-C. (2015). Parent-child Aesthetic Shared Reading with Young Children. Universal Journal of Educational Research. 3(11), 871-876.
Damico, J. S., Nicole, M., & Martin, J. B. (2010). The Handbook of Language and Speech Disorders. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
Dickinson, D. K., Griffith, J. A., Michnick, R., & Hirsh-Pasek, K. (2012). How reading books fosters language development around the world. Child Development Research. 2012, 1-15.
Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., et al (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology. 43(6), 1428-46.
 Gettinger, M., & Stoiber, K. C. (2014). Increasing opportunities to respond to print during storybook reading: Effects of evocative print-referencing techniques.Early Childhood Research Quarterly. 29(3), 283-297.
Gilkerson, J., Richards, J. A., & Topping, K. J. (2016). The impact of book reading in the early years on parent–child language interaction. Journal of Early Childhood Literacy. 17(1), 1-19.
Gonzalez, J. E., Pollard-Durodola, S., Simmons, D. C., & et al. (2014). Enhancing preschool children’s vocabulary: Effects of teacher talk before, during and after shared reading. Early Childhood Research Quarterly. 29(2), 214-226.
Hernandez, D. J. (2011). Double jeopardy: How third-grade reading skills and poverty influence high school graduation. Baltimore, MD: The Annie E. Casey Foundation.
Hoff, E. (2006). How social contexts support and shape language development. Develop-mental Review. 26(1), 55-88.
Hoff, E. (2013). Interpreting the early language trajectories of children from low-SES and language minority homes: implications for closing achievement gaps. Dev Psychol. 49(1), 4-14.
Hoffman, P. R. (1997). Phonological Intervention within Storybook Reading. Topics in Language Disorders. 17(2), 69-88.
Horwitz, S. M., Irwin, J. R., Briggs-Gowan, M. J., Bosson Heenan, J. M., Mendoza, J., & Carter A. S. (2003). Language delay in a community cohort of young children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 42(8), 932-940.
Jones, C. D., Clark, S. K., & Reutzel, D. R. (2012). Enhancing Alphabet Knowledge Instruction: Research Implications and Practical Strategies for Early Childhood Educators. Early Childhood Education Journal. 41(2), 81-89.
Juel, C. (2006). The impact of early school experiences on initial reading. In D. K. Dickinson & S. B. Neuman (Eds.), Handbook of early literacy research (pp. 410-426). New York: Guilford.
Justice, L. M., & Ezell, H. K. (2002). Use of storybook reading to increase print awareness in at-risk children. American Journal of Speech-Language Pathology. 11(1), 17-29.
Leach, J. M., Scarborough, H. S., Rescorla, L. (2003). Late-Emerging Reading Disabilities. Journal of Educational Psychology. 95(2), 211-224.
Lefebvre, P., Trudeau, N., & Sutton. A. (2011). Enhancing vocabulary, print awareness and phonological awareness through shared storybook reading with low-income preschoolers. Journal of Early Childhood Literacy. 11(4), 453-479.
Leppa¨nen, U., Aunola, K., Niemi, P., Nurmi, J. E. (2008). Letter knowledge predicts grade 4 reading fluency and reading comprehension. Learning and Instruction. 18(6), 548-564.
Lever, R., & Sénéchal, M. (2011). Discussing stories: On how a dialogic reading intervention improves kindergartners' oral narrative construction. Journal of Experimental Child Psychology. 108(1), 1-24.
Lonigan, C. J., & Whitehurst, G. J. (1998). Relative Efficacy of Parent and Teacher Involvement in a Shared-Reading Intervention for Preschool Children from Low-Income Backgrounds. Early Childhood Research Quarterly. 13(2), 263-290.
Lonigan, C. J., Purpura, D. J., Wilson, S. B., Walker, P. M., & Clancy-Menchetti, J. (2013). Evaluating the components of an emergent literacy intervention for preschool children at risk for reading difficulties. Journal of Experimental Child Psychology. 114(1), 111-130.
Lonigan, C. J., Schatschneider, C., & Westberg, L. (2008). Identification of children’s skills and abilities linked to later outcomes in reading, writing, and spelling. In developing early literacy: Report of the National Early Literacy Panel (pp. 55–106). Washington, DC: National Institute for Literacy.
Lovelace, S., & Stewart, S. R. (2007). Increasing Print Awareness in Preschoolers With Language Impairment Using Non-Evocative Print Referencing. Language Speech and Hearing Services in Schools. 38(1), 16-30.
Magee Koski, K. (2013). Enhancing early childhood teachers’ reflective practice. Ph.D. dissertation. University of Northern Colorado.
Marr, M. B., Algozzine, B., Algozzine K., & et al. (2012). An examination of kindergarten core-reading instruction in the United States. Journal of Educational and Developmental Psychology. 2(1), 80-94.
Marulis, L. M., & Neuman, S. B. (2013). How Vocabulary Interventions Affect Young Children at Risk: A Meta-Analytic Review. Journal of Research on Educational Effectiveness. 6(3), 223-262.
Milburn, T. F., Girolametto, L., Weitzman, E., & Greenberg, J. (2014). Enhancing preschool educators’ ability to facilitate conversations during shared book reading. Journal of Early Childhood Literacy. 14(1), 105-140.
Montag, J., L., Jones, M. N., & Smith, L. B. (2015). The words children hear: Picture books 2 and the statistics for language learning. Psychological Science. 26(9), 1489-96.
Nagy, W. E., Carlisle, J. F., & Goodwin, A. P. (2014). Morphological knowledge and literacy acquisition. Journal of Learning Disabilities. 47(1), 3-12.
National Early Literacy Panel. (2008). Developing early literacy: Report of the national early literacy panel. Washington, DC: National Center for Family Literacy.
Nelson, H. D., Nygren, P., Walker, M., & Panoscha, R. (2006). Screening for speech and language delay in preschool children: Systematic evidence review for the US preventive services task force. Pediatrics. 117(2), 298-319.
Nevo, E., & Vaknin-Nusbaum, V. (2018). Enhancing language and print-concept skills by using interactive storybook reading in kindergarten. Journal of Early Childhood Literacy. 18(4), 545-569.
Nicholson, T. (2005). Phonics Handbook. London, England: Whurr.
Nippold, M. (2004). Language disorders in school-age children: Aspects of assessment. In R. Kent (Ed.). Encyclopedia of Communication Disorders.
Piasta, S. B., Justice, L. M., McGinty, A. S., & Kaderavek, J. N. (2012).  Increasing Young Children’s Contact With Print During Shared Reading: Longitudinal Effects on Literacy Achievement. Child Development. 83(3), 810-820.
Pillinger, C., & Wood, C. (2014). Pilot study evaluating the impact of dialogic reading and shared reading at transition to primary school: early literacy skills and parental attitudes. Literacy. 48(3), 155-163.
Pillinger, C., & Wood, C. (2014). Pilot study evaluating the impact of dialogic reading and shared reading at transition to primary school: early literacy skills and parental attitudes. Literacy. 48(3), 155-163.
Reese, E. (2015). What good is a picturebook? Developing children’s oral language and literacy through shared picturebook reading. In B. Kümmerling-Meibauer, J. Meibauer, K. Nachtigäller, & K. J. Rohlfing (Eds.), learning from picturebooks: Perspectives from child development & literacy studies (pp. 194–208). London, England: Routledge.
Rescorla, L. (2005). Age 13 language and reading outcomes in late-talking toddlers. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 48(2), 459-472.
Roberts, M. Y., & Kaiser, A. P. (2011). The effectiveness of parent-implemented language interventions: A meta-analysis. American Journal of Speech-Language Pathology. 20(3), 180-199.
Rohlfing, K. J., Ceurremans, J., & Horst, J. S. (2017). Benefits of Repeated Book Readings in Children with SLI. Communication Disorders. 39(2), 367-370.
Rowe, M. (2008). Child-directed speech: Relation to socioeconomic status, knowledge of child development and child vocabulary skill. Journal of Child Language. 35(1), 185-205.
Rvachew, S., & Grawburg, M. (2006). Correlates of phonological awareness in preschoolers with speech-sound disorders. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 49(1), 74-87.
Schmitt, S. A., Simpson, A. M., & Friend, M. (2011). A longitudinal assessment of the home literacy environment and early language. Infant and Child Development. 20(6), 409-431.
Sénéchal, M., Pagan, S., Lever, R., & Oulette, G. P. (2008). Relations among the frequency of shared reading and 4-year-old children’s vocabulary, morphological and syntax comprehension and narrative skills. Early Education and Development. 19(1), 27-44.
Serratrice, L., Hesketh, A., & Ashworth, R. (2015) The use of reported speech in children’s narratives: A priming study. First Language. 35(1), 68-87.
Serry, T. A. & Oberklaid, F. (2015). Children with reading problems: Missed opportunities to make a difference. Australian Journal of Education. 59(1), 22-34.
Shamir, A., & Shlafer, I. (2011). E-books effectiveness in promoting phonological awareness and concept about print: A comparison between children at risk for learning disabilities and typically developing kindergarteners. Computers & Education. 57(3), 1989-97.
Simsek, Z. C., & Erdogan, N. I. (2015). Effects of the dialogic and traditional reading techniques on children's language development. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 197, 754-758.
Storch, S. A., & Whitehurst, G. J. (2002). Oral language and code-related precursors to reading: Evidence from a longitudinal structural model. Developmental Psychology. 38(6), 934-347.
Taylor-Edwards, D. (2017). Preschool Reading Readiness: A Case Study of Parental Engagement Among Disadvantaged Children. Ph.D. dissertation. Northcentral University.
Tomblin, J. B., Smith, E., & Zhang, X. (1997). Epidemiology of specific language impairment: Prenatal and perinatal risk factors. Journal of Communication Disorders. 30(4), 325-344.
Towson, J, A., Gallagher, P, A., & Bingham, G. E. (2016). Dialogic Reading: Language and Preliteracy Outcomes for Young Children with Disabilities. Journal of Early Intervention. 38(4), 1–17.
ustice, L. M., & Kaderavek, J. N. (2004). Embedded-explicit emergent literacy intervention I: Background and description of approach. Language Speech and Hearing Services in Schools. 35(3), 201-211.
Walsh, B. A., & Blewitt, P. (2006). The effect of questioning style during storybook reading on novel vocabulary acquisition of preschoolers. Early Childhood Education Journal. 33(4), 273-278.
Wasik, B. A., & Hindman, A. H. (2011). Improving vocabulary and pre-literacy skills of at-risk preschoolers through teacher professional development. Journal of Educational Psychology. 103(2), 455-469.
Wasik, B. A., & Hindman, A. H. (2011). Improving vocabulary and pre-literacy skills of at-risk preschoolers through teacher professional development. Journal of Educational Psychology. 103(2), 455.
Watkins, R. V., & Bunce, B. H. (1996). Natural literacy: Theory and practice for preschool intervention programs. Topics in Early Childhood Special Education. 16(2), 191-212.
Weismer, S., & Evans, J. (2002). The role of processing limitations in early identification of specific language impairment. Topics in Language Disorders. 22(3), 15-29.
Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. Child Development. 69(3), 848-872.
Wolf, M. (2008). Proust and the squid: The story and science of the reading brain. Cambridge, England: Icon.
Zauche, L, Head., Thul, T, A., Darcy Mahoney, A. E., Stapel-Wax, J. L. (2016). Influence of language nutrition on children’s language and cognitive development: An integrated review. Early Childhood Research Quarterly. 36, 318-333.
Zucker, T. A., Cabell, S. Q., Justice, L. M., Pentimonti, J. M., & Kaderavek, J. N. (2013). The role of frequent, interactive prekindergarten shared reading in the longitudinal development of language and literacy skills. Developmental Psychology. 49(8), 1425-39