دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1-227 
تحلیل ساختاری ارتباط احتکار با مشکلات بین فردی: نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان

صفحه 49-67

10.22059/japr.2019.268699.643044

رضا شباهنگ؛ مهرانه شجاعی؛ فرزین باقری شیخانگفشه؛ عباس علی حسین خانزاده؛ منصوره نیکوگفتار