بازنمایی نشانگا‌ن روان‌شناختی، عملکردی و رفتاری اُفت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری رشته سنجش و اندازه گیری، دانشگاه‌ تهران، تهران

2 استادیار گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. تهران، ایران

چکیده

اُفت‌تحصیلی دانشجویان ریشه بسیاری از انحراف‌ها، نابسامانی‌ها و آشفتگی‌های روانی- عاطفی می‌باشد و به‌رغم این اهمیت، تاکنون در کشورمان مطالعات کافی با رویکردی اکتشافی، به‌منظور بازنمایی نشانگان اُفت‌تحصیلی دانشجویان انجام نشده ‌است. در مطالعه حاضر، تلاش‌ کردیم تا با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی و معناکاوی در ادراک و تجربه‌زیسته جمعی از اعضای هیأت‌‌علمی و دانشجویان دانشگاه تهران، نشانه‌های اُفت‌تحصیلی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران را شناسایی و بازنمایی کنیم. مشارکت‌کنندگان پژوهش را از میان اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان دانشکدهای مهندسی برق و کامپیوتر، مدیریت، زبان و ادبیات خارجی، علوم و هنر‌های زیبا، با استفاده از نمونه‌گیری‌ ملاکی انتخاب‌کردیم؛ در گروه اعضای هیأت علمی پس از مصاحبه 19 و در گروه دانشجویان در مصاحبه‌ 10، اشباع نظری داده‌ها به‌دست‌آمد؛ اما برای اطمینان بیشتر، در گروه اول مصاحبه‌ها را تا 28 نفر و در گروه دوم تا 20 نفر ادامه دادیم. داده‌ها با استفاده از فن مصاحبه‌ نیمه‌ساختار‌یافته گردآوری و مبتنی بر راهبرد کُلایزی و نرم‌افزار MAXQDA تحلیل‌گردید. به‌منظور افزایش اتکاپذیری، تأییدپذیری، باورپذیری صحت داده‌ها، از شیوه‌های «بازرسی و بازبینی در زمان کُدگذاری»، «بهره‌گیری از نظرات همکاران پژوهشی و تأیید آن‌ها»، و «درگیری طولانی مدت» استفاده کردیم. مرور متوالی مصاحبه‌ها و مقایسه مستمر داده‌ها، ما را به شناسایی و دسته‌بندی سه مضمون عملکردی، رفتاری و روان‌شناختی، هشت زیرمضمون و 26 نشانگان رهنمون ساخت. بر پایه نتایج به‌دست‌آمده، دانشجویانی که با اُفت‌تحصیلی مواجه شده‌اند، ابعاد جدیدتری از نشانه‌های عملکردی، رفتاری و روان‌شناختی اُفت‌تحصیلی را تجربه ‌کرده‌ و با چالش‌ها و مشکلات متنوع و متعددی مواجه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Psychological, Functional, and Behavioral Signs of Academic Failure of Undergraduate Students in University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Azadeh Fadavi Roodsari 1
  • Keyvan Salehi 2
  • Ebrahim Khodaie 3
  • Ali Moghadamzadeh 4
  • Mohammad Javadipour 3
1 Department of Curriculum Development and Instruction Methods, University of Tehran. Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
2 Faculty of Psychology and Educational Science , University of Tehran, Tehran, Iran
3 Faculty of Psychology and Educational Science , University of Tehran, Tehran, Iran
4 Faculty of Psychology and Educational Science , University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Academic failure is the root of many psychological and emotional disturbances in students. In spite of its importance, there has not been enough studies to represent the academic failure indicators with an exploratory approach in Iran. This study is to identify the signs of academic failure in undergraduate students by using a meaningful understanding of the perception and experience of a group of professors and students of University of Tehran. For this purpose, we selected the research participants from the professors and students of the faculties of Electrical and computer Engineering, Foreign Languages, Management, Science and Fine Arts, using criterion sampling. In the professors' group after the 19th interview and in the students' group after the 10th interview, theoretical saturation of the data was obtained, but for more confidence in the findings, we continued the interviews in the professors' group up to 28 subjects and in the students group up to 20. Data were collected using semi-structured interviewing technique and analyzed using the MAXQDA software based on Colaizzi's method. In order to increase the credibility, transferability, dependability and confirmability, peer debriefing, negative case analysis, triangulation, explaining the exact details of the data collection and analysis process, and long-term immersion were utilized. The results revealed 3 themes: Functional, behavioral, and psychological subcategories, 8 sub-themes, and 26 symptoms. Findings showed that students with academic failure experience worse functional, behavioral and psychological symptoms of it and face numerous challenges and problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher’s Perception
  • Academic Failure
  • Academic Failure Signs
  • Academic Performance
ارفعی، ک.، امیرعلی اکبری، ص.، و علوی مجد، ح. (1387). علاقه‌مندی به تحصیل در رشته مامایی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران. دانش و تندرستی. 3(1)، 32-28.
ارفعی، ک.، و صوفی‌آبادی، ز. (1389). انگیزه انتخاب رشته مامایی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد سمنان. نشریه پرستاری ایران. ۲۳(۶۷)‌، 28-23.
استوار، ص.، و عابدی، م. (1395). مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان مشروط و عادی. مجله مطالعات روان‌شناسی تربیتی. 13(24)، 20-1.
افجه‌ای، ع. ‌ا. (1376). مدیریت زمان در آموزش. آیندهپژوهی مدیریت. 9(1)، 47-45.
افضلی، م.، دلاور، ع.، و افضلی، ا. ( 1393). فراتحلیلی بر پایان‌نامه‌های انجام‌شده در حوزه اُفت تحصیلی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی. 5(17)،‌ 27-9.
امیری خراسانی، ا.، و لسانی، م. (1395). بررسی رابطه بین مسؤولیت‌پذیری و سازگاری با پیشرفت تحصیلی فراگیران دبیرستان‌های روزانه و شبانه‌روزی شهرستان رفسنجان،کنفرانسبینالمللیعلومانسانیوعلومرفتاری، رفسنجان.
امین‌الرعایا، م.، عطاری، ع.، و مرآثی، م. ر. (1391). عوامل مؤثر در گرایش به استعمال سیگار در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. تحقیقات علومرفتاری. 10(7)، 734-726.
اﯾﻠﺪرآﺑﺎدی‌، ا.، فیروزکوهی، م. ر.، مظلوم، س. ر.، و نویدیان، ع. (1383). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم‌ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﺑﻞ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 81-1380. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد. 6(2)، 21-15.
آجرلو، ز. (1379). شناسایی عوامل مرتبط با اُفت تحصیلی دانشجویان ورودی 76 مقطع کارشناسی دانشکده کشاورزی کرج. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
آزاد مرزآبادی، ا.، و سلیمی، س. ح. (1383). بررسی استرس‌های کارکنان یک واحد نظامی. مجله طب نظامی. 6(۴)‌، ۲۷۹-۲۸۴.
آزادیکتا، م. (1391). بررسی نقش راهبردهای مقابله‌ای و سبک اسنادی به‌عنوان پیشبین‌های اُفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد اسلامشهر. فصلنامه دست‌آوردهای روانشناختی. 4(1)، 116-99.
آقایی‌افشار، ع.، فصیحی‌هرندی، م.، و نعمت اللهی ماهانی‌، س. ن. ا. (1394). گزارش یک مورد اُفت تحصیلی شدید دانشجوی رشته پزشکی در بدو ورود به دانشگاه با پیشینه تحصیلی عالی. نشریه گام‌های توسعه در آموزش پزشکی. 12(4)، 584-586.
بازرگان، ع. (1391). مقدمهای بر روش تحقیق کیفی و آمیخته (رویکردهای متداول در علومرفتاری). تهران: دیدار.
بخشنده‌باورساد، م.، حکیم، ا. ا.، عظیمی، ن.، لطیفی، س. م.، و قالوندی، ح. (1394). بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم‌پزشکی جندی شاپور اهواز. پژوهش در آموزش علومپزشکی. 7(۱)‌، 35-44.
پورابراهیم، ت. (1393). مقایسه مشکلات روان‌شناختی و زمینه‌های تحصیلی دانشجویان موفق و ناموفق. روان‌شناسی کاربردی. 8(3)، 42-24.
تمنایی‌فر، م. ر.، نیازی، م.، و امینی، م. (1386). بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر اُفت تحصیلی دانشجویان مشروط و ممتاز. دوماهنامه دانشور رفتار. 14(24)، 52-29.
توکلی، م. ع. (1392). بررسی شیوع اهمال‌کاری تحصیلی در بین دانشجویان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، ترجیح زمان مطالعه و هدف از ورود به دانشگاه. روان‌شناسی تربیتی. 9(28)، 122-100.
جواهری، ع.، قنبری، س.، و زرندی، ع. ر. (1390). رابطه بین مکانیزم‌های دفاعی با تجربه و ابزار خشم در دانشجویان دختر‌. روان‌شناسی کاربردی. 5(2)، 110-97.
جولایی، س.، مهرداد، ن.، و بحرانی، ن. (1385). بررسی نظرات دانشجویان پرستاری نسبت به حرفه پرستاری و دلایل ترک آن. پژوهش پرستاری.1۱(۱)، ۲۱-۲۸.
چراغی، م.، فرج‌الله چعبی، ا.، سلطانی، ت.، و جعفری، س. ف. (۱۳۹۵). بررسی علل و عوامل اُفت تحصیلی در دانشجویان نیم‌سال دوم سال تحصیلی 92-1391 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی جندی شاپور اهواز، سومین کنفرانس ملی روان‌شناسی و علوم‌ تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد شادگان، شادگان.
چنگیزی‌آشتیانی، س.، شمسی، م.، و محمدبیگی، ا. (1388). فراوانی اُفت تحصیلی و برخی از عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک 1388. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک. 12(4)، 33-24.
حسینی، م. ع.، دژکام، م.، و میرلاشاری، ژ. (1386). همبستگی عزت‌نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان توان‌بخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی تهران. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. ۷(۱)‌، ۱۳۷-۱۴۲.
حنیفی، ف.، و جویباری، آ. (1389). بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران.فصلنامهعلمی -پژوهشیتحقیقاتمدیریتآموزشی. 2(1)، 69-54.
دلاور، ع. (1396). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
دل‌آرام، م.، صالحیان، ت.، فروزنده، ن.، و علیدوستی، م. (1391). مقایسه سلامت روان دانشجویان موفق و ناموفق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 20(۲)‌، ۱-۸.
رحیمی، م. (1378). بررسی عوامل مرتبط با اُفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 14. پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی. دانشگاه تهران.
رفعتی، ف.، شریف، ف.، احمدی، ج.، و ضیغمی، ب. (1384). بررسی رابطه بین سلامت عمومی، افسردگی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان با موفقیت آنان. طب و تزکیه. 14(3)، 31-25.
زارع‌شاه‌آبادی، ا.، و سلیمانی، ز. (1391). بررسی رابطه بین افسردگی و اُفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه یزد. دومین همایش سراسری کاربردی مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر.
زالی، م. ر. (1375). مدیریت زمان. زمینه. 6(60)، 20-12.
ساکتی، پ.، و طاهری، ع. (1389). ارتباط مدیریت زمان با موفقیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شیراز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 10(3)، 300-293.
سروش، ع. ا. (۱۳۷۲). مدیریت زمان. تهران: بزرگمهر.
سلملیان، ز.، و کاظم نژادلیلی، ا. (1393). همبستگی عزت‌نفس با موفقیت تحصیلی در دانشجویان. پرستاری و مامایی جامعنگر. 24(71)، 47-40.
سیدحسینی داورانی، س. و. (1385). نگرش دانشجویان پزشکی سال اول تا ششم نسبت به انواع خلاف دانشگاهی تقلب و سنجش فراوانی آن به روش غیرمستقیم. رساله دکتری پزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
شرافتی، ط. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر اُفت تحصیلی دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران.
شریفی، ح. پ. (1385). روان‌شناسیهوشوسنجشآن. تهران: پیام‌نور.
شعاری‌نژاد، ع. ‌ا. (1380). نگاهی نو به روان‌شناسی آموختن یا روان‌شناسی تغییر رفتار. جلد اول. تهران: چاپخش.
شعیری، م. ر.، و چترچی، ن. (1383). حرمت خود، ابعاد سلامت روان و موفقیت تحصیلی. دانشور رفتار. 11(7)، 34-23.
صابری زفرقندی، م. ب.، قربانی، ر.، حافظی، ح. ر.، و مهدوی، م. (1382). میزان اعتماد‌به‌نفس و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های شهر سمنان، ۱۳۷۹. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 3(۱)‌، 28-33.
صیامی، م.، رستمی، ش.، و سالاری، ع. (1396). تحلیل مسیر اثر میزان استفاده از تلفن همراه بر درگیری تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای توجه. نشریه پژوهش‌های تربیتی. ۴(۳۵)،۷۲-۹۲.
عبداللهی، ع. ‌ا.، آسایش، ح.، جعفری، ی.، و رضاییان، م. (1390). سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان هنگام ورود به دانشگاه و یک‌سال بعد. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی گرگان‌. 6(6)، 25-23.
علی‌آبادی، خ.، فلاحی، م.، و کماسی، م. (1397). رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی و تحمل پریشانی دانشجویان. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. ۱۱(۴)، ۹-۱۶.
غیبی، ش. ص.، محمودلو، ر.، موسوی واعظی، س. ج.، یکتا، ز.، پورعلی، ر.، و کفیلی، م. (1389). میزان اُفت تحصیلی و برخی عوامل زمینه‌ساز آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. نشریه گام‌های توسعه در آموزش پزشکی 7(2)، 146-141.
فتحی‌زاده، ق. (1392). بررسی علل اُفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد تهران مرکزی، دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی ورودی سال‌های 88-1384. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعهشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد تهران مرکزی.
فدوی رودسری، آ.، صالحی، ک.، خدایی، ا.، مقدم‌زاده، ع.، و جوادی‌پور، م. (۱۳۹۷). ادراک دانشجویان استادان دانشگاه تهران نسبت به معنا مفهوم اُفت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران، دومین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم تربیت، مشهد، مؤسسه آموزش عالی شاندیز.
فعلی، س.، صفرپور، س.، و رسولی‌آذر، س. (1393). عوامل مؤثر بر تقلب دانشجویان درآزمون‌های دانشگاهی. فصلنامهپژوهشوبرنامهریزیدرآموزشعالی. 1(71)، 77-57.
فیروزنیا، س.، یوسفی، ع. ‌ر.، و قاسمی، غ. ر. (1388). ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.۹(۱)، ۷۹-۸۴.
قافله‌بخشی، م. ‌س.، موسوی، س. ‌ف.، و گلشنی، ف. (1394). فرسودگی تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش‌بینی‌کننده‌های کمال‌گرایی و هدف‌گزینی. مجله مطالعات روان‌شناسی تربیتی. 12(22)، 157-133.
کرمی، ش.، و زرافشانی، ک. (1390). ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ اُﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و راه‌ﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ آن از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮوﻳﺞ آﻣﻮزش و ﻛﺸﺎورزی داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه رازی. نامه آموزش عالی. 4(14)، 121-105.
کریمی، ر. (1389). مارتین سلیگمن، نظریه درماندگی آموختهشده (بزرگان روانشناسی و تعلیم و تربیت). تهران: دانژه.
معاضی، س. ف. (1394). بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلفن همراه و وضعیت تحصیلی و سلامت روان در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور. رساله دکتری عمومی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.
معتمدی، ع. ا.، و امیرپور، ب. (1391). تأثیر سبک‌های تفکر بر الگوهای ابراز و مهار خشم در دانشجویان. علوم رفتاری. 6(1)، 24-17.
مهدی‌زاده، ش.، و خوشنام، م. (1393). تلفن همراه و رفتارهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه‌های شهر یزد. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران. 7(3)، 106-83.
نیک‌بخش، ب. (1393). ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اُﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ اﻫﻮاز. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. 9(2)، 202-183.
هزارجریبی دستکی، ج. (1373). بررسی علل اُفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران (دانشکده فنی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
همتی، ر.، و پیرنیا، ز. (1396). تحلیلی بر بیگانگی تحصیلی دانشجویان و عوامل مرتبط با آن. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. 6(1)، 117-91.
Aafreen, M., Priya, V., & Gayathri, R. (2018). Effect of stress on academic performance of students in different streams. Drug Invention Today. 10(9), 1776-80.
Abdulrazzaq, N., Kamal, M., Muhsen, A., Tareq, A., Al Zubaidi, R., & Al Mousawi, A. (2017). Academic failure and students’ viewpoint: The influence of individual, internal and external organizational factors. Scientific Journal of Medical Research. 1(1), 1-5.
Ailes II, L., Alvarado, N., Amundson, S., Bruchey, J., & Wheeler, C. (2017). Expectations versus Reality: First-year Students’ Transition into Residential Living. Journal of the Student Personnel Association at Indiana University, 34-48. Retrieved from https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/jiuspa/article/view/24058
Alves-Martins, M., Peixoto, F., Gouveia-Pereira, M., Amaral, V. & Pedro, I. (2002). Self-esteem and academic achievement among adolescents. Educational Psychology. 22(1), 51-62.
Austin, E., Saklofske, D., & Mastoras, S. (2010). Emotional intelligence, coping and exam-related stress in Canadian undergraduate students. Aust J Psychol. 62(1), 42-50.
Baik, C., Naylor, R., Arkoudis, S., & Dabrowski, A. (2019). Examining the experiences of first-year students with low tertiary admission scores in Australian universities. Studies in Higher Education. 44(3), 526-538.
Banerjee, P. A. (2016). A systematic review of factors linked to poor academic performance of disadvantaged students in science and math’s in schools. Cogent Education. 3(1), 1-17.
Basow, S. A., & Gaugler, T. (2017). Predicting adjustment of US college students studying abroad: Beyond the multicultural personality. International Journal of Intercultural Relations. 56, 39-51. 
Bengtsson, M., & Ohlsson, B. (2010). The nursing and medical Students motivation to attain knowledge. Nurse Educ Today. 30(2), 150-156.
Bordbar, F., Nakar, M., Yazdani, F., & Alipoor, A. (2011). Comparing psychological well-being level of the students University in view of demographic and academic performance variables. Social and Behavioral Sciences. 29, 663-669.
Cabrera, L., Tomás, J., Álvarez, P. Y., & Gonzalez, M. (2006). The problem of university dropout. RELIEVE. 12(2), 171-203.
Cizek, G. J. (2004). Cheating in academics. In C. Spielberger (Ed.), Encyclopedia of applied psychology (307-311). San Diego, CA: Academic.
Clark, C. (2008a). The Dance of Incivility in Nursing Education as Described by Nursing Faculty and Students. ANS Advances in Nursing Science. 31(4), 37-54.
Clark, C. (2008b). Student Perspectives on Faculty Incivility in Nursing Education: An Application of the Concept of Rankism. Nursing Outlook. 56(1), 4-8.
Cocorada, E. (2016). Achievement emotions and performance among university students. Bulletin of the Transilvania University of Brasov Series VII: Social Sciences Law. 9(2), 119-28.
Dutt, D., Pandey, G. K., Pal, D., Hazra, S., & Dey, T. K. )2013(. Magnitude, types and sex differentials of aggressive behaviour among school children in a rural area of west Bengal. Indian J Community Med. 38(2), 109-13.
Dziwornu, R. K. (2013). Factors Affecting Mobile Phone Purchase in the Greater Accra Region of Ghana: A Binary Logit Model Approach. Int J Market Stud. 5(6), 151-163.
Farruggia, S. P., Han, C. W., Watson, L., Moss, T. P., & Bottoms, B. L. (2018). No cognitive Factors and College Student Success. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice. 20(3), 308-327.
Fatseas, M., Serre, F., Swendsen, J., & Auriacombe, M. (2018). Effects of anxiety and mood disorders on craving and substance use among patients with substance use disorder: An ecological momentary assessment study. Drug Alcohol Depend. 187, 242-248.
Ferrão, M., & Leandro Almeida, L. (2019). Differential effect of university entrance score on first-year students’ academic performance in Portugal. Assessment & Evaluation in Higher Education. 44(4), 610-622.
Go, M. H., Tucker, J. S., Green, H. D., Pollard, M., & Kennedy, D. (2012). Social distance and homophily in adolescent smoking initiation. Drug and Alcohol Dependence. 124(3), 347-354.
Gobbi, G., Comai, S., & Debonnel, G. (2014). Effects of quetiapine and olanzapine in patients with psychosis and violent behavior: a pilot randomized, open-label, comparative study. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 10, 757-765.
Haynes, E. (2012). Make Every Minute Count. London: Kogan Page
Kahu, E. R. & Nelson, K. (2018). Student engagement in the educational interface: understanding the mechanisms of student success. Higher Education Research & Development. 37(1), 58-71.
Kaith, N. K., Burnett, M. S., PettiJohen, C. E., & Gilbert, P. S. (2005). A Comparison of Professor and Student Viewpoints Regarding Attendance and Excused Absences. Journal for Advancement of Marketing Education. 7(1), 47-57.
Kalimullina, A. M., Khodyrevab, E. А., & Koinova-Zoellner, J. (2016). Development of Internal System of Education Quality Assessment at a University. International Journal of Environmental and Science Education. 11(13), 6002-13.
Keogh, E., & French, C. C. (2001). Test Anxiety, Evaluation Stress, and Suscepibility to Distraction from Threat. European Journal of Personslity. 15(2), 123-241.
Kimbrel, N. A., Meyer, E. C., DeBeer, B. B., Gulliver, S. B., & Morissette, S. B. (2014). A 12 Month prospective study of the effects of PTSD depression comorbidity on suicidal behavior in Iraq/Afghanistan-era veterans. Psychiatry Research. 30(243), 97-99.
 Kinnunen, J. M., Lindfors, P., Rimpelä, A., Salmela-Aro, K., Rathmann, K., Perelman, J., … & Lorant, V. (2016). Academic well-being and smoking among 14- to 17-year-old schoolchildren in six European cities. Journal of Adolescence. 50, 56-64.
Kruschke, J., & Hullinger, R. (2010). Evolution of attention in learning. In N. Schmajuk (Author), Computational Models of Conditioning. Cambridge: Cambridge University Press.
Kuznekoff, J. H., Munz, S., & Titsworth, S. (2015). Mobile Phones in the Classroom: Examining the Effects of Texting, Twitter, and Message Content on Student Learning. Commun Educ. 64(3), 344-365.
Lambert, L., Passmore, H. A., & Joshanloo, M. (2019). A Positive Psychology Intervention Program in a Culturally-Diverse University: Boosting Happiness and Reducing Fear. J Happiness Stud. 20(4), 1141-62.
Lee, J. K. (2011). Higher Education and Happiness in the Age of Information. HigherEducation Review. 43(3), 70-79.
Lepp, A., Barkley, J. E., & Karpinski, A. C. (2015). The Relationship Between Cell Phone Use and Academic Performance in a Sample of U.S. College Students. SAGE Open. 5(1), 1-8.
Liu, G., Teng, X., Lu, C., & Yang, K. (2018). A Study of Relationship between Perfectionism and Academic Achievement of Chinese University Students from the Perspectives of Variable-centered and Person-centered Analysis. Proceedings of the 2018 2nd International Conference on Management, Education and Social Science (ICMESS 2018).https://doi.org/10.2991/icmess-18.2018.81
Liu, J. T., Meng, X. P., & Xu, Q. Z. (2006). The relationship between test anxiety and personality, self-esteem in grade one senior high students. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 40(1), 50-52.
Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing Happiness, The Architecture of Sustainable Change. Review of General Psychology. 9(2), 111-131.
Mackenzie, A., & Nickerson, P. (2009). The Time Trap: The Classic Book on Time Management. (Fourth edition). New York: Amacom.
McClure, A. C, Tanski S. E, Kingsbury, J, Gerrard, M., & Sargent, J. D. (2010), Characteristics associated with low self-esteem among US adolescents, Academic Pediatrics. 10(4), 238-244.
Naz, R., Abid, F., Naz, T., Tariq, S., & Aleem, S. A. (2019). Self-Image and Its Impact on Academic Performance of Undergraduate Medical Students in Karachi. Ann Jinnah Sindh Med Uni. 5(1), 31-34.
Nichols, E. E. (2015). Development of a program improvement plan for high-fidelity patient simulation in associate degree nursing programs: An action research study. PHD Thesis of Education, Capella University.
Noronha, L., Monteiro, M., & Pinto, N. (2018). A Study on the Self Esteem and Academic Performance Among the Students. International Journal of Health Sciences and Pharmacy (IJHSP). 2(1), 1-7.
Pascoe, M. C., Hetrick, S. E., & Parker, A. G. (2019). The impact of stress on students in secondary school and higher education. International Journal of Adolescence and Youth. https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1596823
Pekrun, R., Elliot, A. J. & Maier, M. A. (2009). Achievement goals and achievement emotions: Testing a model of their joint relations with academic performance. Journal of educational Psychology. 101(1), 115-135.
Petrides, K. V., Chamoro-Premuzic, T., Frederickson, N., & Furnham, A. (2005). Explaining individual differences in scholastic behavior and achievement. British Journal of Educational Psychology. 75(2), 239-255.
Pozos-Radillo, B. E., Preciado-Serrano, M. L., Acosta-Fernández, M., Aguilera-Velasco, M. L., & Delgado-García, D. D. (2014). Academic stress as a predictor of chronic stress in university students.Psicol Educ. 20(1), 47-52.
Rafoth, M. A. (2004). Academic failure, prevention of. In C. D. Spielberger, & C. D. Spielberger (Ed.), Encyclopedia of applied psychology (Vol. 1). Boston, MA: Academic Press.
Robert, P. O., Kuipers, M. A. G., Rathmann, K., Moor, I., Kinnunen, J. M., Rimpelä, A., ... & Lorant, V. (2019). Academic performance and adolescent smoking in 6 European cities: the role of friendship ties. International Journal of Adolescence and Youth. 24(1), 125-135.
Ross, C. E., & Broh, B. A. (2000). The roles of self-esteem and the sence of personal control in the academic achievement process. Sociology of Education. 73(4), 270-284.
Rowell, L., & Hong, E. (2013). Academic Motivation: Concepts, Strategies, and Counseling Approaches. Professional School Counseling. 16(3), 158-171.
Rudolph, K. D. (2012). Stress and Depression-The Role of Stress in Depression, The Impact on Academic Functioning and Educational Progress. [Cited 2012 Aug 19]. Available from: http://education.stateuniversity.com/pages/2457/Stress-Depression.html
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2002). An overview of Self-determination Theory: An organismic-dialectical perspective. In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research. 3-33. Rochester, NY: The University of Rochester Press.
Safree-Yasin, A., & Adawiah-Dzulkifli, M. (2009). Differences in Psychological problems between Low and High Achieving students. The Journal of Behavioral Science. 4(1), 60-71.
Saklofske, D. H., Austin, E. J., Mastoras, S. M., Beaton, L., & Osborne, S. E. (2012). Relationships of personality, affect, emotional intelligence and coping with student stress and academic success: different patterns of association for stress and success. Learn Individ Differ. 22(2), 251-257.
Schmidt, C. K., & Welsh, A. C. (2011). College Adjustment and Subjective Well-Being When Coping with a Family Member's Illness. Journal of Counseling & Development. 88(4), 397-406.
Singh, S., Jha, S. K., Punia, A., & Babita, B. (2019). The Relationship between Test Anxiety and Academic Performance among Undergraduate Medical Students: A Cross-sectional Study. International Conference on Sustainable Computing in Science, Technology & Management (SUSCOM-2019).
Slomp, F. M., Bara, T. S., Picharski, G. L., & Cordeiro, M. L. (2019). Association of Cigarette Smoking With Anxiety, Depression, and Suicidal Ideation Among Brazilian Adolescents. Neuropsychiatr Dis Treat. 15, 2799-08.
Subramaniam, B. S., Hande, S., & Komattil, R. (2013). Attendance and Achievement in Medicine: Investigating the Impact of Attendance Policies on Academic Performance of Medical Students. Ann Med Health Sci Res. 3(2), 202-205.
Suh, S., & Suh, J. (2006). Educational engagement and degree attainment among high school dropouts. Educational Research Quarterly. 29(3), 11-20.
Taghipour Javan, A., Framarzi, S., Ahmad Abedi, F., & Nattaj, H. (2014). Effectiveness of Rhythmic play on the Attention and Memory functioning in Children with Mild Intellectual Disability (MID). International Letters of Social and Humanistic Sciences. 17, 9-21.
Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of Mixed Method Research: Integrating Quantitative and QualitativeTechniques in the Social and Behavioral Sciences, London: Sage Publications.
Tiwari, K. S., Khamari, J., & Sahu, N. (2014). A comparison on the span of attention with meaningful and no meaningful words. Journal of Research and Method in Education (IOSR-JRME). 4(1), 33-7.
Widyastuti, T., Kurniawan, A., & Chandra, N. P. (2017). Coping Strategies on Students After Experiencing Academic Failure: An Indigenous Study in Javanese Context. Working Paper Series. 3, 2-12.
Woolfolk, A. E. (2004). Educational Psychology )5th Edition(. USA: Allyn and Bacon.