مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری واحد پردازه‌ای و فعال‌سازی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی در مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد نیشابوردانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری واحد پردازه‌ای و درمان فعال‌سازی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر بود. این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان مضطرب مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد نیشابور بود (85 نفر) بود که از میان آن‌ها تعداد 45 دانشجوی دختر به شیوه هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در سه گروه درمان شناختی- رفتاری واحد پردازه‌ای (15 نفر)، درمان فعال‌سازی رفتاری (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. هر سه گروه قبل و بعد از مداخلات و سه ماه بعد از پایان دوره درمانی با پرسشنامه‌ های اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7) و فرم کوتاه ترس از ارزیابی منفی لیری (FNES) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های به‌دست آمده با نرم‌افزار 23Spss- با روش آنالیز اندازه‌گیری مکرر تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که هر دو رویکرد درمانی شناختی- رفتاری واحد پردازه‌ای و فعال‌سازی رفتاری در مقایسه با گروه کنترل در کاهش ترس از ارزیابی منفی تفاوت معناداری داشته‌اند. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که درمان شناختی- رفتاری واحد پردازه‌ای و درمان فعال‌سازی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر تأثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Modular Cognitive-Behavioral Therapy and Behavioral Activation on Fear of Negative Evaluation in Students with Generalized Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • Elaheا Beheshtian 1
  • Hassan Tozandehjani 2
  • Mohammadreza Safarian-tosi 2
1 Islamic Azad University of Nishabur
2 psychology, Department of psychology, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to compare the effectiveness of Modular Cognitive-Behavioral Therapy (MCBT) and behavioral activation (BA) on fear of negative evaluation in students with Generalized Anxiety Disorder (GAD). Among students referred to Islamic Azad of Neyshabur counselling center (N=85) 45 students were selected through purposeful sampling in this quasi-experimental study and randomly divided into three groups of MCBT Unit (N = 15), BA (N=15) and control group (N=15). All participants were evaluated before and after the intervention and three months after the end of intervention. GAD Questionnaire (2006) and Short Form of Negative Fear Evaluation of Leiri (1983) were used for data collection. Data analyzed by SPSS-23 software using repeated measure analysis. The results showed that both MCBT and behavioral activation had significant effect on reducing fear of negative evaluation compared to the control group. According to the findings, it can be concluded that MCBT and Behavioral Activation Therapy have a significant effect on fear of negative evaluation in people with GAD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GAD
  • Fear of Negative Evaluation
  • MCBT
فارسی‌نژاد، م.، کرمی، ا.، و اسدزاده، ح. (1397). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و شناخت درمانی مذهبی بر اضطراب دانشآموزان. علوم رفتاری. 5(3)، 202-195.
گرامی، گ.، مکوند حسینی، ش.، صداقت، م.، و معاضدیان، آ. (1395). مقایسه اثربخشی درمانهای شناختی- رفتاری و تنآرامی بر ترس از فرآیند زایمان در زنان نخستزا. فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی. 7(4)، 217-203.
گراوند، ف.، شکری، ا.، خدایی، ع.، امرایی، م.، و طولابی، س. (1390). هنجاریابی، روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان دانشآموز 18-12 ساله شهر تهران. مطالعات روانشناختی. 1(32)، 96-65.
مخبردزفولی، ع.، رضایی، م.، غضنفری، ف.، میردریکوند، ف.، غلامرضایی، س.، مؤذنی، ت.، و هاشمی، ش. (1394). مدلیابی اختلال هراس اجتماعی بر پایه مؤلفههای هیجانی، شناختی و جنسیت: کاربرد تحلیل مسیر. مطالعات روانشناختی، 11(3)، 52-29.
مؤمنی، ف.، شهیدی، ش.، موتابی، ف.، و حیدری، م. (1397). مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی و درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی بر زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مطالعات روانشناسی بالینی. 8(32)، 111-93.
نائینیان، م.، شعیری، م.، شریفینیا، م.، و هادیان، م. (1390). بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7). فصلنامه روان‌شناسی بالینی و شخصیت. 3(4)، 50-41.
Anderson, B., Goldin, P. R., Kurita, K., & Gross, J. J. (2008). Self-representation in social anxiety disorder: Linguistic analysis of autobiographical narratives. Behaviour Research and Therapy. 46(10), 1119-25.
Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2011). Abnormal psychology: An integrative approach: Nelson education. Toronto, Ontario: Canada.
Becker, E. M., Becker, K. D., & Ginsburg, G. S. (2012). Modular cognitive behavioral therapy for youth with anxiety disorders: A closer look at the use of specific modules and their relation to treatment process and response. School Mental Health. 4(4), 243-253.
Borkovec, T. D., Alcaine, O., & Behar, E. W. E. L. Y. N. (2004). Avoidance theory of worry and generalized anxiety disorder. Generalized anxiety disorder: Advances in research and practice, 20-04
Boswell, J. F. Iles, B. R. Gallagher, M. W. & Farchione, T. J. (2017). Behavioral activation strategies in cognitive-behavioral therapy for anxiety disorders. Psychotherapy. 54(3), 231-236.
Dahne, J., Lejuez, C. W., Kustanowitz, J., Felton, J. W., Diaz, V. A., Player, M. S., & Carpenter, M. J. (2017). Moodivate: A self-help behavioral activation mobile app for utilization in primary care-Development and clinical considerations. The International Journal of Psychiatry in Medicine. 52(2), 160-175.
Davidson, J. R., Foa, E. B., Huppert, J. D., Keefe, F. J., Franklin, M. E., Compton, J. S., ... & Gadde, K. M. (2004). Fluoxetine, comprehensive cognitive behavioral therapy, and placeboin generalized social phobia. Archives of General Psychiatry. 61(10), 1005-13.
Goldin, P. R., Jazaieri, H., Ziv, M., & Kraemer, H., Heimberg, R. G., & Gross, J. J. (2013). Changes in positive self-views mediate the effect of cognitive-behavioral therapy for social anxiety disorder. Clinical Psychological Science. 1(3), 301-310.
Gratz, K. L., Weiss, N. H., & Tull, M. T. (2015). Examining emotion regulation as an outcome, echanism, or target of psychological treatments. Current Opinion in Psychology. 3(1), 85-90.
Heimberg, R. G., Brozovich, F. A., & Rapee, R. M. (2014). A cognitive-behavioral model of social anxiety disorder. In Social Anxiety (pp. 705-728). Academic Press.
Kanuri, N., Taylor, C. B., Cohen, J. M., & Newman, M. G. (2015). Classification models for subthreshold generalized anxiety disorder in a college population: implications for prevention. Journal of Anxiety Disorders. 34(3), 43-52.
Kimbrel, N. A., Nelson-Gray, R. O., & Mitchell, J. T. (2012). BIS, BAS, and bias: The role of personality and cognitive bias in social anxiety. Personality and Individual Differences. 52(3), 395-400.
Leary, M. R. (1983). A brief version of the Fear of Negative Evaluation Scale. Personality and Social Psychology Bulletin. 9(3), 371-375.
Lincoln, T. M., Salzmann, S., Ziegler, M., & Westermann, S. (2011). When does jumping-to-conclusions reach its peak? The interaction of vulnerability and situation-characteristics in social reasoning. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 42(2), 185-191.
Newman, M. G., Llera, S. J., Erickson, T. M., Przeworski, A., & Castonguay, L. G. (2013). Worry and generalized anxiety disorder: a review and theoretical synthesis of evidence on nature, etiology, mechanisms, and treatment. Annual Review of Clinical Psychology. 9(12), 275-297.
Ordaz, D. L. Lewin, A. B. & Storch, E. A. (2018). Modular Cognitive-Behavioral Therapy for a young adult with autism spectrum disorder, comorbid obsessive compulsive disorder, and social anxiety disorder. Clinical Case Studies. 17(3), 136-149.
Roseman, A. S., Cully, J. A., Kunik, M. E., Novy, D. M., Rhoades, H. M., Wilson, N. L., ... & Stanley, M. A. (2011). Treatment response for late-life generalized anxiety disorder: moving beyond symptom-based measures. The Journal of Nervous and Mental Disease. 199(10), 811-814.
Sharma, D., Albery, I. P., & Cook, C. (2001). Selective attentional bias to alcohol related stimuli in problem drinkers and non‐problem drinkers. Addiction. 96(2), 285-295.
Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of Internal Medicine, 166(10), 1092-97.
Stevens, J. C., & Pollack, M. H. (2005). Benzodiazepines in clinical practice: consideration of their long-term use and alternative agents. The Journal of Clinical Psychiatry. 66(2), 21-27.
Topper, M., Emmelkamp, P. M., Watkins, E., & Ehring, T. (2017). Prevention of anxiety disorders and depression by targeting excessive worry and rumination in adolescents and young adults: A randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy. 90(23), 123-136.
Wilhelm, F. H., Pfaltz, M. C., Gross, J. J., Mauss, I. B., Kim, S. I., & Wiederhold, B. K. (2005). Mechanisms of virtual reality exposure therapy: The role of the behavioral activation and behavioral inhibition systems. Applied Psychophysiology and Biofeedback. 30(3), 271-284.
Zhou, Y., Cao, Z., Yang, M., Xi, X., Guo, Y., Fang, M., ... & Du, Y. (2017). Comorbid generalized anxiety disorder and its association with quality of life in patients with major depressive disorder. Scientific Reports. 7(10), 40511-519.