اثربخشی درمان شناختی – رفتاری به روش گروهی بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به درد مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.74847

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی درمان شناختی – رفتاری به روش گروهی بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به درد مزمن بود. در این پژوهش از روش آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون استفاده شد. به همین منظور 30 بیمار مبتلا به درد مزمن از یک مرکز صنعتی بزرگ انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی­ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به پرسشنامه فرم کوتاه زمینه یابی سلامت و پرسشنامه افسردگی، اضطراب، افسردگی پاسخ دادند.گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 2 ساعته تحت درمان به روش درمان شناختی – رفتاری قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد.نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که درمان شناختی – رفتاری به روش گروهی در مقایسه با گروه کنترل تاثیر معناداری بر مولفه های کیفیت زندگی و سلامت بیماران مبتلا به درد مزمن دارد.این یافته بار دیگر از ماهیت زیستی – روانی – اجتماعی درد مزمن حمایت می نماید و بر نقش روانشناسی سلامت در ارتقاء کیفیت زندگی بیماران درد مزمن تاکید می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Cognitive – Behavioral Therapy on Quality of Life, Depression, Anxiety and Stress among Patients with chronic pain

چکیده [English]

The main purpose of this research was to study the effectiveness of group cognitive–behavioral therapy on quality of life and health among patients with chronic pain. An experimental design was used in this study. To this end, 30 chronic pain patients were selected from a large industrial company in Iran and assigned to experimental and control groups. The participants were required to respond to the Short Form Health Survey and Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS – 21) in pre and posttest steps. Results showed that group cognitive–behavioral therapy had significant effect on the quality of life and health factors among patients with chronic pain. The results lend further support to biopsychosocial conceptualization of chronic pain and advocate the effect of health psychology on promotion of quality of life among patients with chronic pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive–behavioral therapy
  • group
  • quality of life
  • health
  • chronic pain