اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه مبتنی بر رویکرد تلفیقی گاتمن و گلاسر بر عشق، احترام و صمیمیت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استاد گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

4 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر برنامه پیشگیری و بهبود رابطه مبتنی بر رویکرد تلفیقی گاتمن و گلاسر بر عشق، احترام و صمیمت زناشویی بود. روش این مطالعه، نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین (127 زوج) مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت و درمان شهر یزد بود که از این میان 14 زوج (28 نفر) داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (7 زوج) گواه (7 زوج) جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های عشق و احترام گاتمن (GLRS) و صمیمیت والکر و تامسون (WTI) بود که در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. متغیر مستقل در 9 جلسه 120 دقیقه‌ای در گروه آزمایش اجرا شد (هر هفته یک جلسه)، داده‌ها به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره Mancova)) مورد بررسی آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد برنامه‌‌ی پیشگیری و بهبود رابطه، مبتنی بر رویکرد تلفیقی گاتمن و گلاسر بر بهبود عشق، احترام و صمیمت زوجین به‌صورت معناداری مؤثر است (005/0p <). بنابراین، استفاده از این برنامه به‌عنوان یک رویکرد پیشگیری‌کننده از مشکلات زوجین پیشنهاد می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of the Prevention and Relationship Enhancement Program Based on Gottman & Glaser's Integrated Approach to Love, Respect, and Marital Intimacy

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Mortazavi 1
  • Roya Rasooli 2
  • Simin Hoseinian 3
  • Hassan Zareei 4
1 Department of psychology, alzahra university, Tehran, Iran
2 Department of Psychology and Educational Science, University of Alzahra, Tehran, Iran
3 Department of Psychology and Educational Science, University of Alzahra.Tehran, Iran
4 Department of Psychology and Educational Science, Yazd University , Yazd,Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of the Prevention and Relationship Enhancement Program based on Gottman & Glaser's integrated approach to love, respect and marital Intimacy. The research method was semi-experimental with pre-test-post-test and control group. The statistical population included all couples referring to health centers in Yazd(127 couples), of which 14 couples (28 persons) were voluntarily selected and randomly divided into two experimental groups and control group. The research tools consisted of Gottman Love and Respect Scale (GLRS) and Walker & Thompson Intimacy (WTI), which were administered in two stages of pre-test and post-test. Independent variable in nine 120- minute sessions were carried out. Data were analyzed using Mancova multivariate analysis of covariance. The results showed that the program of Prevention and Relationship Enhancement Program based on Gottman & Glaser's integrated approach , was significantly effective in improving the love, respect and Intimacy of couples (p <0.005). Therefore, the use of this program as a preventive approach to couple problems is suggested.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gottman & Glaser's Integrated Approach
  • Love and Respect
  • Marital Intimacy
آرمان، س.، زاهد، غ.، شکیبایی، ف.، بینا، م.، باقریان، ر.، و روح‌افزا، ح. (1387). تأثیر روش گفت‌وگوی زوجین بر ارتباط آن‌ها و تأثیر آن بر رفتار فرزندانشان. مجله علوم پزشکی اراک. 11(3)، 19-9.
بنی‌آدم، ل.، مکوند حسینی، ش.، و صداقت، م. (1396). اثربخشی درمان رویارویی و بازداری از پاسخ (ERP) بر علائم وسواس فکری- عملی و رضایت زناشویی زنان متأهل. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روا‌ن‌شناختی. 8(2)، 143-131.
حیدرنیا، ا.، نظری، ع.‌ م.، و سلیمانیان، ع. ا. (1393). اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه بر افزایش صمیمت زناشویی زوج‌ها. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی. 4(15)، 54-33.
سودانی، م.، کریمی، س.، و شیرالی نیا، خ. (1395). اثربخشی مشاوره با تأکید بر نظریه انتخاب در کاهش طلاق عاطفی زوجین. روانشناسی خانواده. 3(2)، 92-83.
صحت، س.، یزدان‌شناس، م.، و آقائی، م. (1397). نقش نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق در اثرگذاری ادراک از عدالت بر رفتار خدمت‌گرا. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی. 8(4)، 159-143.
عبادی‌راد، س. م.، و کریمی‌نژاد، ک. (1396). اثربخشی زوج درمانی شناختی- سیستمی گاتمنی بر تعهد زناشویی زوجین شهر مشهد. فصلنامه آسیبشناسی مشاوره و غنیسازی خانواده. 1(5)، 92-75.
کاظمی، پ.، آقامحمدیان شعرباف، ح. ر.، مدرس غروی، م.، و مهرام، ب. (1389). بررسی اثربخشی برنامه ارتقا کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان. پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره. 1(2)، 86-71.
کشاورز افشار، ح.، اسدی، م.، جهان‌بخشی، ز.، و خاص محمدی، م. (1390). تأثیر آموزش حل‌مسئله مبتنی بر نظریه انتخاب بر الگوهای ارتباطی زوج‌ها. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. 12(2)، 28-21.
گلاسر و گلاسر (1390). ترجمه سمیه خوش‌نیت نیکو و هدی برازنده. ازدواج بدون شکست. تهران:  فرا انگیزش.
مدنی، ی.، هاشمی گلپایگانی، ف.، و غلامعلی لواسانی، م. (1396). ارائه مدل تلفیقی رویکرد هیجان‌مدار و مدل گاتمن و اثربخشی آن بر احساس تنهایی زنان متأهل. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره. 16(62)، 96-82.
نعیم، س. (1387). رابطه دلزدگی زناشویی- روابط صمیمی با همسر و تعارضات زناشویی با خشونت علیه زنان. پایاننامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اهواز.
هواسی، ن.، زهراکار، ک.، و محسن‌زاده، ف. (1395). اثربخشی زوج درمانی گروهی به روش گاتمن بر کاهش فرسودگی زناشویی زوجین. نشریه روان پرستاری. 4(6)، 64-59.
Bagarozzi, D. A. (2001). Enhancing intimacy in marriage: A Clinician s Handbook. London, UK: Brunner - Routledge Brunner Rouledge
Baucom, D. H. (2010.). Cognitive-behavioral couple therapy. In K.S. Dobson, Handbook of cognitive behavioral therapies, 3rdEd. New York: The Guilford press, p. 411-444.
Brown, T., & Stuart, S. (2005). Identifying basic needs: the contextual need assessment. International Journal of Reality Therapy. 24(2), 7-10.
Chang, Y, O. (2007). The effect of relationship enhancement program among Korean immigrant. Journal of the Family Counseling. 13(2), 7-10.
Cobb, R. I., Dravil, J., & Bradbury, T. N. (2001). Attachment security and marital satisfaction: The role of positive perception and social support. Personality & social Psychology Bulletin. 27(9), 172-185.
Cunningham, M. (2003). Sarisfying union's throucouples communication and enhacement program for married couples. Submitted to office of graduate studies of Texas A & M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy.
Esere, M. O., Yeyeodu, A., & Oladun, C. (2014). Obstacles and Suggested Solutions to Effective Communication in Marriage as Expressed by Married Adults in Kogi State, Nigeria , journal Procedia - Social and Behavioral Sciences. 114, 584-592.
Frey, L. M., & Wilhite, K. (2005). Our five basic needs: Application for understanding the function of behavior. Journal of Intervention in School andClinic. 40(3), 156-160.
Givertz, M., Burke, T., Segrin, C., & Woszidlo, A. (2016). Attachment orientation moderates the relationship between dedication and constraint commitment and felt constraint in married couples. Couple and Family Psychology: Research and Practice. 5(1), 1-11.
Glasser،W. (2000). Counseling with Choice Theory: A New Reality Therapy. New York, Harper Collins Publisher.
Glasser،W. (2000). Counseling with Choice Theory: A New Reality Therapy. Mew York،Harper Collins Publisher
Gottman, J. M. (1999). Marital interaction: Experimental investigation. New York: Academic Press.
Gottman, J., Coan, J., Carrere, S., & Swanson, C. (1994). Prediting marital happiness and stability from newlywed interactions. Journal of Marriage and Family. 60(1), 3-22.
Gottman, J., Murray, J., Swanson, C., Tyson, R., & Swanson, K. (2002). The mathematics of marriage, Dynamic Nonlinear Models. Massachussetts Institute of Technoligy. MIT Press.
Greef, P. A., & Malherbe L. (2012). Intimacy and Marital Satisfaction in Spouses. Journal of sex & Marital Therapy. 27(3), 247-257.
Halford, W. K., & Snyder, D. K. (2012). Universal processes and common factors in couple therapy and relationship education. Behavior Therapy. 43(1), 1-12.
Hicks, M. W., Mcwey, L. M., Benson, K. E., & Hernandez, West, S. (2004). Using what premarital couples already know to inform marriage education integration of a Gottman model prerespective. Contemporary Family Therapy. 26(1), 97-113.
Loyd, B. D. (2005). The effects of reality therapy /choice theory high school students' perception of needs satisfaction and behavioral change. International Journal of Reality Therapy. 25(1), 5-9.
Markman, H. J., Rhoades, G. K., Scott, M. S., Ragan, E. P., & Witton, S. W. (2010). The premarital communication roots of marital distress and divorce: The first five years of marriage. Journal of Family Psychology. 24(3), 289-298.
Markman, H. J., Rhoades, G. K., Scott, M. S., Ragan, E. P., & Witton, S. W. (2010). The premarital communication roots of marital distress and divorce: The first five years of marriage. Journal of Family Psychology. 24(3), 289-298.
Markman, H. J., Stanley, H. M., Jenkins, N. H., Petrella, J. N., & Wadsworth, M. E. (2006). Preventive education: distinctive and directions. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly. 20(4), 411-433.
Pourmovahed, Z., Mazloomy Mahmoodabad, S. S., Zareei Mahmoodabadi, H., Tavangar, H., Yassini Ardekani, S. M., Vaezi, A. A. (2017). Family stability and conflict of spiritual beliefs and superstition among Yazd people in Iran: a qualitative study. World Family Medicine/ Middle East Journal of Family Medicine. 15(9), 97-103.

 Pourmovahed, Z., Zareei Mahmoodabadi, H., Yassini Ardekani, S. M., Fallahzadeh, H.  Tavangar, H., & Mazloomy Mahmoodabad, S. S. (2018). Validation of the Family Stability Questionnaire in married couples: a confirmatory factor analysis . Electronic Physician. 10(8), 7185-7195.

Robey, P. A., Wubbolding, R. E., & Carlson, J. (2012). Contemporary issues in couples counseling: A choice theory and realitytherapy approach. New York: Routledge.
Sanai Zaker, B. (2000). Marriage; Motives, Cliffs, and Health. Educational Research. 4(4), 19-43.
Stulhofer, A., Ferreira, L. C., & Landripet, I. (2014). Emotional intimacy, sexual desire, and sexual satisfaction among partnered heterosexual men. Sexual and Relationship Therapy. 29(2), 229-244.
Walker, A. J., & Thompson, L. (1983). Intimacy and intergenerational aid and contact among mothers and daughters. Journal of Marriage and the Family. 45(4), 841-849.
Westerop, K. (2002). Building healthy couple relationship: Do communication skills, gender, hope, and family types make a difference? Trinity western university. Canada.
Yoo, H; Bartle-Haring, S; Day, D & Gangamma,R (2014). CoupleCommunication, Emotional and Sexual Intimacy, and Relationship Satisfaction. Journal of Sex & Marital Therapy. 40(4),275-293.
Zareei Mahmoodabadi H, Zarei F. (2018). The Effect of Divorce Counseling based on Gottman's Approach on the Self-Efficacy in Divorce Management of Couples Applying for Divorce. Social Behavior Research & Health (SBRH). 2(2), 219-227.
Zareei Mahmoodabadi, H., Sardadvar, N., & Nasirian, M. (2018). Effectiveness of Psycho-Educational Intervention in Improving Symptoms of Patients with Obseessive-Compulsive Disorder and General Family Functioning of Companions. Iran Red Crescent Med J. 20(12), e58377.