دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-245 
روایی محتوایی، ساختار عاملی و تغییر ناپذیری جنسیتی مقیاس جهت‌گیری تعلق‌پذیری

صفحه 15-29

10.22059/japr.2020.277496.643201

سید امیر امین یزدی؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ طلیعه سعیدی رضوانی؛ حسین کارشکی


رواسازی نسخه فارسی پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی

صفحه 87-99

10.22059/japr.2020.288425.643348

جواد حاتمی؛ علی فیضی خواجه؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت اللّه فراهانی؛ تارا رضاپور