دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-245 
2. روایی محتوایی، ساختار عاملی و تغییر ناپذیری جنسیتی مقیاس جهت‌گیری تعلق‌پذیری

صفحه 15-29

سید امیر امین یزدی؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ طلیعه سعیدی رضوانی؛ حسین کارشکی


6. رواسازی نسخه فارسی پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی

صفحه 87-99

جواد حاتمی؛ علی فیضی خواجه؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت اللّه فراهانی؛ تارا رضاپور


12. ساخت و هنجاریابی مقیاس خودمراقبتی سالمندان شهر تهران

صفحه 185-208

جلیل یونسی بروجنی؛ محسن جدیدی؛ فرید احمدراد