مقایسه عوامل مؤثر بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه هشتم در کشورهای ایران و کره، مبتنی بر داده‌های تیمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره و روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مشاوره و روان‌شناسی تربیتی ، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران، تهران

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسه کشورهای ایران و کره در پیش‌بینی عملکرد ریاضی مبتی بر عوامل در دو سطح دانش‌آموز (جنسیت، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، خودپنداره، نگرش، اهمیت، مقدار تکلیف و مدت زمان انجام تکلیف) و معلم (سابقه، تحصیلات، مقدار گمارش تکلیف، مدت زمانی که برای انجام تکلیف داده می‌شود و تدریس معلم) است. پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش‌آموزانی تشکیل می‌دهند که در پایه هشتم (سوم راهنمایی) سال تحصیلی 90-1389 (2011-2010)، ثبت‌نام کرده‌اند و در مطالعه تیمز (2011) شرکت داشته‌اند. ( ایران 1153363 دانش‌آموز و کره 672415 دانش‌آموز). از این تعداد، از کشور ایران 6029 دانش‌آموز از 238 مدرسه، و از کشور کره 5166 دانش‌آموز از 150 مدرسه، به‌عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش، از روش تحلیل چندسطحی (دو سطحی) با استفاده از نرم‌افزار مدل‌سازی خطی سلسله‌مراتبی (HML) با مدل‌های تحلیل واریانس یک‌راهه با تأثیرات تصادفی، تحلیل کواریانس یک‌راهه، مدل میانگین به‌ عنوان پیامد، مدل عرض از مبدأ تصادفی و شیب‌های تصادفی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش،تفاوت عوامل مؤثر بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان ایران و کره را نشان می دهد. همچنین یافته‌ها نشان می دهد که در ایران مقدار واریانس سطح دانش‌آموز و معلم تفاوت زیادی نداردا، ولی در کره بیشترین واریانس عملکرد ریاضی توسط عوامل سطح دانش‌آموز تبیین می‌شود. توجه به این تفاوت‌ها بسیار ضروری است و هر کشور باید با توجه به مدلی که برایش مناسب‌تر است، به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای بهبود عملکرد آموزش در جامعه خود بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparisons of Factors Contributing to Mathematics Achievement of Eight Graders in Iran and Korea Based on TIMSS Data

نویسندگان [English]

  • Elaheh Hejazi 1
  • Zahra Naghsh 2
1 Department of Educational Psychology, Psychology and Educational science Faculty, university of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Educational Psychology, Psychology and Educational science Faculty, university of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this reaserch is to compare Iran and Korea in  matemathics achievement based on contributing factors at two levels: students (Gender, Social-Economic Statue, Self-efficacy, Attitude, Utility, Time and opportunity) and teachers (Experiance, Education, Time and opportunity and teaching). The research is fundamental in terms of its purpose and based on correlation analysis. The statistical population of the present study consists of students who are enrolled in the eighth grade in the academic year of 2010-2011 and have participated in the TIMSS 2011 (1153363 Iranian students and 672415 Korean students). Of these, 6029 students from 238 schools in Iran and 5166 students from 150 schools in Korea were surveyed as part of the sample. In this research, we used a multilevel method approach (two level) with HLM software to run models of one way Anova with random effects model, one way Ancova with random effects, means as outcomes regression model, random coefficient regression model. The results provided empirical evidence that factors related to mathematics achievement  are different in  Iran and Korea. In Iran, the variance of student level and teacher level was not significantly different, but in Korea the highest variance of mathematical performance was explained by student level factors. Attending to these differences is crucial, and each country should plan and make policies to improve its performance with the model that best suits its situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Level1 or Students Variables
  • Level 2 or Teachers Variables
  • Hierarchical Linear Modeling
  • TIMSS 2011
  • Iran and Korea
پهلوان صادق، الف.، فرزاد، و.، و نادری،ع. (1384). ارتباط پیشرفت ریاضی  دانش‌آموزان دختر و پسر ایرانی شرکت‌کننده در مطالعه تیمز 2003 با متغیرهای فردی و خانوادگی. فصل‌نامه تعلیم و تربیت،22 (4)، 55-33.
حجازی، الهه . و  نقش، زهرا (1387). رابطه خودکارآمدی ریاضی، سودمندی ادراک‌شده ریاضی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت ریاضی در  دانش‌آموزان : یک مقایسه جنسیتی،  مجله مطالعات زنان، 1387، شماره 2، 102-84.
 Ansong,, D., Eisensmith,, S. R . Okumu, M,, .Chowa, G. A (2019) The importance of self-efficacy and educational aspirations for academic achievement in resource-limited countries: Evidence from Ghana. Journal of Adolescence, 70, 13-23.
Beller, M., &Gafni, N. (1996). The International Assessment of Educational Progress in Mathematics and Science: The gender difference perspective. Journal of Educational Psychology, 88(2), 365-377.
Beaton, A.E., Mullis, I.V.S.,Martin, M.O., Gonzalez, E.J.,Kelly, D.L.,& Smith, T.A.(1996). Mathematics achievement in the middle school years: IEA Third International Mathematics and Science Study (TIMSS). Chestnut Hill, MA: Boston College.
Baker, D.P.,&LeTendre, G.K.(2005). National differences, global similarities-word culture and the future of schooling.Stanford, CA: Stanford University Press.
 
Binyan, X., Jinfa, C., Qimeng, L., Stephen, H (2019). Teachers’ predictions of students’ mathematical thinking related to problem posing, International Journal of Educational Research, journal homepage: www.elsevier.com/locate/ijedures, International Journal of Educational Research,
 
Bielinski, J., & Davison, M. L. (2001). A Sex Difference by Item DWiculty Interaction in Multiple-choice Mathematics Items Administered to National Probability Samples. Journal of Educational Measurement, 38(1), 51-77.
Caro, D., &Lenkeit, J. (2010).Extending the socioeconomic gradients framework to IEA Studies – an application to PIRLS 2006. Paper presented at the 4rd IEA International Research Conference, Gothenburg, Sweden.
Chiu ,MM., & Klassen , RM. (2008) . Relation of mathematics self-concept and its calibration with mathematics achievement : Cultural differences among fifteen-years-olds in 34 contries.Learning and Instruction, 20(1), 2-17.
Cooper, H., Lindsay, J. J., Nye, B., &Greathouse, S. (1998). Relationships among attitudes about homework, amount of homework assigned and completed, and student achievement. Journal of Educational Psychology, 90(1), 70–83.
Cooper, H. & Valentine, J. C. (2001).Using research to answer practical questions about homework. Educational Psychologist, 36(3), 143–153.
Cooper, H. (1989). Homework. White Plains, NY: Longman.
 
Creemers, B.P.M. (1994). The effective classroom. London: Cassell.
Damme, Jan Van &Opdenakker, Marie – Christine &Broeck , Ann Van den (2003) . Do classes and school have an effect on attitudes towards mathematics ?Proceedings of the IRC-2004 TIMSS.
Daniel, H.J (1995) . The predictive relationship between academic self-concept , achievement expectancies , and grade performance in collage calculus. The Journal of Social Psychology, 135(1), 111-112.
Darling-Hammond, L., Berry, B., &Thoreson, A. (2001).Does teacher certification matter? Evaluation of the evidence. Educational Evaluation and Policy Analysis, 23(1), 57-77. 
De Jong, R., Westerhof, K. J., &Creemers, B. P. M. (2000). Homework and student math achievement in junior high schools. Educational Research and Evaluation, 6(2), 130-157.
Zhang, Di & Qi, Chunxia. (2019). Reasoning and proof in eighth-grade mathematics textbooks in China. International Journal of Educational Research. 98. 77-90.
Engelhard, G.(1990). Mayh anxiety, mothers education, and the mathematics performance of adolescent boys and girls: evidence from the United States and Thailand. The Journal of Psychology, 124(3): 289-298. 
Fennema, E.(2000). Gender and mathematics: What is known and what do I wish was known? Paper presented at The Fifth Annual Forum of the National Institute for Science Education.
Franken , R . ( 1994 ). Human motivation (3rd ed ). C.A Books / Cole Publishing Co .
Fullarton, S. (2004). Closing the gaps between schools: Accounting for variation in mathematics achievement in Australian schools using TIMSS 95 and TIMSS 99.
Greenwald, R.,Hedges, L.V.,&Laine, R.D.(1996).The effects of school resources on student achievement. Review of Educational Research, 66(3), 361-396.
Guarino, C.M.,Hamilton, L.S., Lockwood, J.R.,&Rathbun, A. H. (2006). Teacher qualifications, instructional practices, and reading and mathematics gains of kindergartners (No. NCES 2006-031). Washington, DC: U.S.Department of Education, National Center for Education Statistics.
Hnushek, E.A.(1986). The economics of schooling: Production and efficiency in public schools. Journal of Economic Literature, 49(3), 1141-1177.
Hanushek, A., and Rivkin, G, (2006). Teacher Quality, Handbook of the Economics of Education, North Holland,1051-1078.
Harris, A. M., & Carlton, S. T. (1993). Patterns of gender differences on mathematics items on the Scholastic Aptitude Test. Applied Measurement in Education, 6(2),137-151
Hochschild, J. L. (2003). Social class in public schools. Journal of Social Issues, 59(4), 821-840.
House, J.D.(2006). Mathematics beliefs and achievement of elementary school students in Japan and the United States: Results from the third international mathematics and science study, The Journal of Genetic Psychology, 167(1), 31-45.
Howie, S., Scherman, V., & Venter, E. (2006). Exploring student-level explanatory factors in science achievement in South African secondary schools. Paper presented at the Second IEA International Research Conference, Washington D.C. USA
Janjectovic, D &Malinic, D (2003) . Family variables as predictors of mathematics and science self – concept of student .Proceedings of the IRC-2004 TIMSS, 2.178-190.
Jeynes, W. H. (2002). Examining the effects of parental absence on the academic achievement of adolescents: The challenge of controlling for family income. Jounal of Family and Economic,23(20).189-210.
Davisa, J. D., McDuffieb, A. R., Drakec, C., Seiwelld, A. (2019). Teachers’ perceptions of the official curriculum: Problem solving and rigor, International Journal of Educational Research journal homepage: www.elsevier.com/locate/ijedures, Volume 93, 91-100.
Keith, T. Z., & Cool, V. A. (1992).Testing models of school learning: Effects of quality of instruction, motivation, academic coursework, and homework on academic achievement. School Psychology Quarterly, 7(3), 207–226.
Keith, T. Z., Keith, P. B., Troutman, G. C., Bickley, P. G., Trivette, P. S., & Singh, K. (1993). Does parental involvement affect eighth-grade student achievement? School Psychology Review, 22(3), 474–496.
Khavenson, T., Tyumeneve, Y(2012). Teacher characteristics and student achievements in TIMSS. Findings gained from applying the first-difference method to TIMSS 2007 data. National research university higher school of economics, 1-32
Kiamanesh, A.R (2003). Factors afeecting Iranian students achievement in mathematics. Proceeding of the IRC-2004 TIMSS ,1.158 .
Kreft, I., & de Leeuw, J. (1998). Introducing multilevel modeling. London: Sage Publications.
Kyriakides, L. (2003). A theoretical framework for school effectiveness researchbased on CreemersÕ model: An empirical study. Paper presented at the 84thAnnual Meeting of the American Educational Research Association. Chicago, USA.
Liou, P, Y (2010). Cross-national comparisons of the association between student motivation for learning mathematics and achievement linked with school contexts: Results from TIMSS 2007. A dissertation submitted to the faculty of the graduate school of the university of Minnesota.
Martin, M.O.,&Preuschoff, C.(2008).Chapter 12: Creating the TIMSS 2007 background indices. In J.F.Olson, M.O.Martin, & I.V.S., Mullis (Eds.), TIMSS 2007 technical report (pp. 281-338). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College. 
McCaffrey, D. F., Lockwood, J. R., Koretz, D. M., & Hamilton, L. S. (2003). Evaluating value-added models for teacher accountability. Santa Monica, CA: the Rand Corporation.
Mullis, I.V.S., Martin, M. O., Gonzalez E.J., Gregory, K.D., Garden, R.A., OÕConnor,
K. M., Chrostowski, S.J., & Smith, T. A. (2000). TIMSS 1999- International
Mathematics Report. The International Study center at Boston College: IEA
Nye, B., Konstantopoulos, S., & Hedges, L. V. (2004). How large are teacher effects? Educational Evaluation and Policy Analysis, 26(3), 237-257.
Palardy , G.J.,&Rumberger, R.W.(2008). Teacher Effectiveness in First Grade: The Importance of Background Qualifications, Atttitudes, and Instructional Practices for Student Learning.Educational Evaluation and Policy, 30(2), 111-140 
Papanastasiou , C. ( 2000 ) . Effects of attitudes and beliefs on mathematics achievement .Studies in Educational Evaluation, 26(1), 27-42.
Pajares, F.,& Graham, L.(1999). Self-efficacy, motivation constructs, and mathematics performance of entering middle school student. Contemporary Educational Psychology, 24, 124-139.
Peterson, P.L. and Fennema, E.(1985) Effective teaching, student engagement in classroom activities, and sex-related differences in learning mathematics. American Educational Research Journal, 22(3), 309-335.
Phan, Ha T. (2008). Correlates of mathematics achievement in developed and developing countries: An HLM analysis of TIMSS 2003 eight-grade mathematics scores.University of South Florida, Graduate School Theses and Dissertations.
Raudenbush, S. W. &Bryk, A. S. (2002).Hierarchical linear models (2nd ed.). Thousands Oaks, CA: Sage.
Rodriguez, M. C. (2004). The role of classroom assessment in student performance on TIMSS.Applied Measurement in Education, 17(1), 1–24. 
Rowanm B., Correnti, R., & Miller, R.J.(2002). What large-scale, survey research tells us about teacher effects on student achievement: Insights from the prospects study of elementary schools. Teacher College Record, 104(8), 1525-1567.                                                   
Shen, Ce. (2006). Rigor of academic standards, students' self-perception and their achievement: A cross-national analysis based on three waves of TIMSS data. Presented at The 2nd IEA International Research Conference Washington D.C.
Trautwein, U., Koller O., Schmitz B., and Baumert, J. (2002). Do homework assignmentsenhance achievement? A multilevel analysis in 7th-grade mathematics. ContemporaryEducational Psychology, 27 (1), 26–50
Trautwein, U. &Köller, O. (2003). The relationship between homework and achievement - still much of a mystery. Educational Psychology, 15, 115-145.
Trautwein, U. &Lüdtke, O. (2007). Students' self-reported effort and time on homework in six school subjects: Between-students differences and within-student variation. Journal of Educational Psychology, 99(2), 432-444.
Wayne, A.J.,&Youngs, P.(2003). Teacher characteristics and student achievement gains: A Review .Review of Educational Research, 73(1), 89-122.
Wei, Y.,(2012). Avoiding ecological fallacy: Assessing school and teacher effectiveness Using HLM and TIMSS Data from British Columbia and Ontario. University of Manitoba, Canada, A Thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies of The University of Manitoba.
Wilkins , J.I (2004). Mathematics and science self – concept : An international investigation . The Journal of Experimental Education, 72(4) , 331-364
Xue, Y., &Meisels, S.J. (2004). Early literacy instruction and learning in kindergarten: Evidence from the early childhood longitudinal study Kindergarten class of 1998-1999. American Educational Research Journal, 41(1), 191-229.
Zoe Falomir , Ana-Maria Oltet eanu .(2019). Special issue on problem-solving, creativity and spatial reasoning, ScienceDirect Cognitive Systems Research 58, 31–34.
Zuzovsky, R.(2008). Teachers qualifications and their impact on student achievement: Findings from TIMSS 2003 data for Israel.