دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-291 
7. تهیه و رواسازی برنامه پایش ازدواج

صفحه 121-141

10.22059/japr.2020.293638.643388

فهیمه باهنر؛ حسین کشاورز افشار؛ کیوان صالحی