نقش واسطه‌ای پریشانی روان‌شناختی، راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان و راهبرد سرکوبگری تنظیم هیجان در رابطه خشونت خانگی و عملکردهای شناختی در زنان قربانی خشونت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف ارائه مدلی برای رابطه خشونت خانگی و عملکردهای شناختی، با بررسی نقش واسطه­ای پریشانی روان‌شناختی و راهبردهای تنظیم هیجان در زنان قربانی خشونت، و با روش تحلیل­ مسیر انجام گرفت. جامعه آماری شامل زنان قربانی خشونت  مراجعه‌کننده به واحدهای مختلف پزشکی قانونی شهر تهران در سال 97 است. نمونه پژوهش، 200 نفر از زنان مراجعه‌کننده به این مراکز بودند که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند، باتوجه به معیارهای ورود و خروج و پس از اخذ رضایت از آن‌ها انتخاب شدند . باتوجه به بررسی روابط متغیرهای پژوهش در یک نمونه از زنان قربانی خشونت خانگی، روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است.. ابزار مورد استفاده در پژوهش، شامل  پرسش‌نامه راهبردهای تنظیم هیجان ERQ (گراس و جان، 2003)، پرسش‌نامه خشونت خانوادگی پورنقاش تهرانی (۱۳۸۳)، مقیاس ارزیابی شناختی مونترال (۲۰۰۵)(MoCA) ، و  پرسش‌نامه فرم  کوتاه افسردگی، اضطراب و استرس داس (DASS-21) (1995) بود. نتایج پژوهش نشان داد که مدل تجربی اصلاح‌شده دارای شاخص‌های برازش مطلوب  است و خشونت خانگی اثر مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شناختی دارد. علاوه ‌براین، پریشانی  روان‌شناختی، راهبرد ارزیابی­ مجدد تنظیم هیجان و راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان در رابطه خشونت خانگی و عملکرد شناختی نقش واسطه‌ای دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Psychological Distress, Reappraisal Emotion-Regulation Strategy and Suppression Emotion-Regulation Strategy in the Relationship between Domestic Violence and Cognitive Functions in Female Victims of Violence

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghalandarzadeh 1
  • Seyed Saeid Pournaghash tehrani 2
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, university of tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to provide a model for the relationship between domestic violence and cognitive functions by examining the mediating role of psychological distress and emotion-regulation strategies in female victims of violence through a path analysis. The statistical population of this study consisted of female victims of violence who visited different branches of Tehran Forensic Medicine Center in 2018. Considering the relationship between research variables in such sample, the research method was descriptive-correlative type. The relationship between the variables was analyzed according to the research goals. After obtaining subjects’ informed consent, 200 abused women were selected by a purposive sampling method, based on entry-exit criteria. Then they were asked to fill out questionnairs including Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) (Gross and John 2003), Domestic Violence Questionnaire (Pournaghash Tehrani, 2005), Montreal Cognitive Assessment (MoCA) (2005) and the short-form version of the Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21) (1995). Results showed that the proposed modified empirical model has good fit indices. According to this model, domestic violence has direct and indirect effects on cognitive functions. In addition, psychological distress, reappraisal emotion-regulation strategy and suppression emotion-regulation strategy had a mediating role in the relationship between domestic violence and cognitive functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic Violence
  • Emotion Regulation
  • Psychological Distress
  • Cognitive Function
پورنقاش تهرانی، س. س. (1384). بررسی خشونت خانوادگی در خانواده‌های تهرانی. دوماهنامهی علمی- پژوهشی دانشور رفتار. دورهی جدید(13)، 36-23.
تاشک، آ. (1390). بررسی مدل خودتنظیم­گری سازگاری با درد در بیماران سرطانی: نقش برون‌گرایی، نوروزگرایی، راهبردهای تنظیم هیجان و مقابله. رسالهی دکتری تخصصی روان‌شناسی سلامت، دانشکدهی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
طاهری­فر، ز.، فردوسی، س.، موتابی، ف.، مظاهری، م. ع.، و فتی، ل. (1394). نقش واسطه‌ای نارسایی راهبردهای تنظیم هیجان در رابطه‌ی شدت هیجان منفی و انگیزش ایمنی با نشانه‌های اضطراب فراگیر. روان‌شناسی معاصر. 10، 66-51.
پورنقاش تهرانی، س. س.، قلندرزاده، ز.، فراهانی، ح.، صابری، س، م.، و پاشایی بهرام، م. (1397). رابطه‌ی خشونت خانگی و عملکردهای شناختی در زنان قربانی همسرآزاری: نقش واسطه‌ای خودتنظیمی و پریشانی روان‌شناختی. فصلنامهی روان‌شناسی شناختی. 6(3)، 60-51.
پورنقاش تهرانی، س. س.، و قلندرزاده، ز. (1397). بررسی ارتباط خشونت‌های خانوادگی و تبعات روانی آن با اختلال شخصیت مرزی و سوء‌مصرف الکل. مجلهی علوم روان‌شناختی. 17(67)، 344-337.
امساکی، گ.، مولوی، ح.، چیت‌ساز، ا.، موحد ابطحی، م.، و عسگری، ک. (1390). معرفی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترال در بیماران مبتلا به پارکینسون. مجلهی دانشکدهی پزشکی اصفهان. 29(158)، 1391-1400.
بشارت، م. ع. (1384). بررسی ویژگی‌های روان­سنجی مقیاس افسردگی اضطراب استرس (DASS-21) در نمونه‌های بالینی و جمعیت عمومی. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.
 
Airaksinen, E. (2006). Cognitive functions in depression and anxiety disorders: findings from a population-based study. Institutionen för folkhälsovetenskap/ Department of Public Health Sciences.
Akbari, B., AMIR, S. S., & SIRUS, J. Z. (2017). Comparing Levels of Domestic Ause and Emotional Regulation of Normal Women and Women Exposed to Violence. Razavi International Journal of Medivine. 5(3), e61402.
Akyuz, A., yavan, T., sahiner, G., & Kilic, A. (2012). Domestic violence and women’s reproductive health; a review of the literature. Aggression and Violent Behavior. 17, 514-518.
Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review. 30(2), 217-237.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. BMC Med. 17, 133-137.
Balzarotti, S., John, O. P., & Gross, J. J. (2010). An Italian adaptation of the emotion regulation questionnaire. European Journal of Psychological Assessment. 26(1), 61–67.
Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin. 107(2), 238-246.
Bonanno, G. A., Papa, A., Lalande, K., Westphal, M., & Coifman, K. (2004). The importance of being flexible: The ability to both enhance and suppress emotional expression predicts long-term adjustment. Psychological Science. 15(7), 482-487.
Campbell-Sills, L., & Barlow, D. H. (2007). Incorporating emotion regulation into conceptualizations and treatments of anxiety and mood disorders. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 542–559). New York: Guilford Press.
Carl, J. R., Fairholme, C. P., Gallagher, M. W., Thompson-Hollands, J., & Barlow, D. H. (2014). The effects of anxiety and depressive symptoms on daily positive emotion regulation. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 36(2), 224-236.
Charboneau, J. (2017). Cognitive Impairment, Depression, Anxiety, and Personality and MS Patient Estimations of Memory Function.
Diamond. A. (2013). Executive Functions. Department of Psychiatry, University of British Columbia and BC Children’s Hospital, Vancouver, BC V6T 2A1 Canada.
Dolcos, F., & McCarthy, G. (2006). Brain systems mediating cognitive interference by emotional distraction. The Journal of Neuroscience. 26(7), 2072–2079.
Eisner, L. R., Johnson, S. L., & Carver, C. S. (2009). Positive affect regulation in anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders. 23(5), 645-649.
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2002). Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Leiderdorp, The Netherlands: DATEC.
Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology. 2(3), 271-299.
Gross, J. J. (Ed.). (2014). Hand Book of Emotion Regulation, Second Edition. The Guilfurd Press, New York, London.
Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 85(2), 348-362.
Hebenstreit, C. L., DePrince, A. P., & Chu, A. T. (2014). Interpersonal violence, depression, and executive function. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. 23(2), 168-187. ‏
Huang, H. Y., Yang, W., & Omaye, S. T. (2011). Intimate partner violence, depression and overweight/obesity. Aggression and Violent Behavior. 16(2), 108-114.
Johnson, P. A., Hurley, R. A., Benkelfat, C., Herpertz, S. C., & Taber, K. H. (2003). Understanding emotion regulation in borderline personality disorder: Contributions of neuroimaging. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. 15(4), 397-402.
Joormann, J., & Gotlib, I. H. (2010). Emotion regulation in depression: Relation to cognitive inhibition. Cognition and Emotion. 24(2), 281-298.
Jurado, M. B., & Rosselli, M. (2007). The Elusive Nature of Executive Functions: A Review of Our Current Understanding. Neuropsychology Review. 17 (3), 213--233.
Lantrip, C., Isquith, P. K., Koven, N. S., Welsh, K., & Roth, R. M. (2016). Executive function and emotion regulation strategy use in adolescents. Applied Neuropsychology: Child. 5(1), 50-55‏
Liu, D. Y., & Thompson, R. J. (2017). Selection and implementation of emotion regulation strategies in major depressive disorder: an integrative review. Clinical Psychology Review. 57, 183-194.
Loehlin, J. C. (1992). Latent variable models. An introduction to factor, path and structural analysis. New Jersey: Lawerence Erlbaum Associates.‏
Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour Research and Therapy, 33(3), 335-343.
Matud, M. P. (2007). Dating violence and domestic violence. Journal of Adolescent Health. 40(4), 295-297.
Nasreddine, Z. S., Phillips, N. A., Bédirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I., ... & Chertkow, H. (2005). The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. Journal of the American Geriatrics Society. 53(4), 695-699.
Nelis, D., Quoidbach, J., Hansenne, M., & Mikolajczak, M. (2011). Measuring individual differences in emotion regulation: The Emotion Regulation Profile-Revised (ERP-R). Psychologica Belgica.
Richards, J. M. (2004). The cognitive consequences of concealing feelings. Current Directions in Psychological Science. 13(4), 131-134.
Richards, J. M., & Gross, J. J. (1999). Composure at any cost? The cognitive consequences of emotion suppression. Personality and Social Psychology Bulletin. 25(8), 1033-1044
Shannon, J. B. (Ed.). (2009). Domestic violence sourcebook. Omnigraphics Inc.
Stein, M. B., Kennedy, C. M., & Twamley, E. W. (2002). Neuropsychological function in female victims of intimate partner violence with and without posttraumatic stress disorder. Biological Psychiatry. 52(11), 1079-1088.
Tiwari, A., Chan, K. L., Fong, D., Leung, W. C., Brownridge, D. A., Lam, H.,... & Cheung, K. B. (2008). The impact of psychological abuse by an intimate partner on the mental health of pregnant women. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 115(3), 377-384.
Tsirigotis, K., & Luczak, J. (2016). Emotional intelligence of women who experience domestic violence. Psychiatric Quarterly. 87(1), 165-176.
Vuilleumier, P. (2005). How brains beware: neural mechanisms of emotional attention. Trends in Cognitive Sciences. 9(12), 585-594‏.
Williams, M. R., Murphy, C. M., Dore, G. A., Evans, M. K., & Zonderman, A. B. (2017). Intimate partner violence victimization and cognitive function in a mixed-sex epidemiological sample of urban adults. Violence and Victims. 32(6), 1133.
Wittenberg, E., Joshi, M., Thomas, K. A., & McCloskey, L. A. (2007). Measuring the effect of intimate partner violence on health-related quality of life: a qualitative focus group study. Health and Quality of Life Outcomes. 5(1), 67.
Zelenski, J. M., & Larsen, R. J. (2002). Predicting the future: How affect-related personality traits influence likelihood judgments of future events. Personality and Social Psychology Bulletin. 28(7), 1000-1010.