طراحی و تدوین برنامه مداخله روان‌شناختی خانواده‌محور: ارزیابی اثربخشی در رضامندی زوجیت والدین شاغل دارای نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی / دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استاد ممتاز گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره و روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثربخشی برنامه مداخله روان­شناختی خانواده­محور، در رضامندی زوجیت والدین شاغلی است که فرزند نوجوان دارند.  روش پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب گرد‌آوری اطلاعات، شبه‌آزمایشی طرح دوگروهی ناهمسان با پیش‌آزمون و پس‌آزمون،  با گروه گواه است. برای جامعه آماری، 30 نفر از والدین شاغل در یک سازمان دولتی که حداقل دارای یک فرزند 11-16 ساله بودند، با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به­صورت تصادفی به دو گروه مساوی آزمایشی و گواه، تقسیم شدند. گروه آزمایش طی برنامه مداخله روان­شناختی 12 جلسه­ آموزش گروهی، هفته­ای یک جلسه و هر جلسه 90 دقیقه قرار گرفت. گروه گواه هیچ مداخله­ای دریافت نکرد. ابزارهای این پژوهش، پرسش‌نامه  محقق­ساخته ویژگی‌های جمعیت­شناختی، پرسش‌نامه  محقق­ساخته نیازسنجی و مقیاس رضامندی زوجیت افروز(1390)(AMSS) است . تحلیل داده­‌ها نیز به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره از نوع اندازه­گیری­های مکرر، انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و گواه در میزان رضامندی زوجیت، تفاوت معناداری وجود دارد (05/0> P). همچنین برنامه مداخله تدوین‌شده باعث ارتقای رضامندی زوجیت در تمام خرده­مقیاس‌ها شده و این نتایج در پیگیری سه‌ماهه نیز پایدار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Planning and Developing a Family-Based Psychological Intervention: Evaluating Impact on the Marital Satisfaction in Employed Parents with Adolescent Children

نویسندگان [English]

  • Narges Zainali 1
  • Gholam ali Afrooz 2
  • Masoud Lavasani 3
  • Sogand Ghasemzadeh 4
1 PhD student, psychology of exceptional children, Islamic Azad University.Science and Research Branch of Tehran, Iran
2 psychology and Educational Science Faculty, University of Tehran,Tehran, Iran
3 psychology and Educational Science Faculty, University of Tehran,Tehran, Iran
4 psychology and Educational Science Faculty, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the impact of the family-based psychological intervention program on the marital satisfaction of employed parents with adolescent children. The research method build on quasi-experimental, (experimental and control groups with with pre-test and post-test). A total of 30 employed parents working in a governmental organization, with having at least one child between 11-16 years, were selected and randomly assigned into two equal experimental and control groups. The experimental group was trained with the psychological intervention program, consisting of 12 sessions of group training (90 minutes once a week).The control group did not receive any interventions during this period. The research tools were Demographic characteristics questionnaire, Needs Assessment and Afrooz Marital Satisfaction Scale (2010) (AMSS). Data analysis was done by repeated ـ measures MANCOVA. The results of the study showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in the level of satisfaction of paired (P <0.05) and the intervention program The compilation improved the parity satisfaction of all sub-scales, and these results were sustained in three-month follow-ups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family-based
  • Marital Satisfaction
  • Employed Parents