شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثرپذیرترین مؤلفه‌های مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان به وندالیسم با روش دیمتل فازی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان خرم‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی ، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، ، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثرپذیرترین مؤلفه‌های مؤثر بر گرایش  دانش‌آموزان به وندالیسم، با روش دیمتل فازی انجام شد. به‌علت ساختار پیچیده و مبهم عوامل مؤثر بر وندالیسم دانش‌آموزان، از روش دیمتل فازی برای شناسایی عوامل و تحلیل داده‌ها استفاده شد. تحقیق حاضر بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب گرد‌آوری اطلاعات، از نوع آمیخته‌ - اکتشافی است. مباحث نظری و عوامل احتمالی مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان به وندالیسم، از طریق مصاحبه با خبرگان استخراج شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معاونان  پرورشی دبیرستان‌های مقطع دوم شهر خرم‌آباد که دارای حداقل 15 سال سابقه کاری مرتبط بودند. شرکت‌کنندگان در این تحقیق 34 نفر از مدیران و معاونان پرورشی دبیرستان‌های مقطع دوم شهر خرم‌آباد هستند که به روش هدفمند انتخاب  شدند (مرد= 18 نفر، زن= 16 نفر). همه این افراد دارای پُست مدیریت یا معاونت پرورشی دبیرستان بوده و حداقل 15سال سابقه کاری مرتبط  داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه دیمتل فازی طراحی شده توسط محققین، بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد: خودنمایی، تربیت خانوادگی، هیجانات روحی و روانی، بافت محل سکونت و گروه هم‌سالان از مؤثرترین عوامل گرایش دانش‌آموزان به وندالیسم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining the Most Effective and Impressionable Components of Students' Tendency to Engage in Vandalism Using Fuzzy Dematel Method (Case Study: High School Students in Khorramabad)

نویسندگان [English]

  • Reza Sepahvand 1
  • Mohsen Arefnezhad 2
  • Fariborz Fathi Chgni 3
  • Mahdie Sepahvand 4
1 Departmant of Management, , Faculty of Economic Sciences. Lorestan University, Khoramabad, Iran
2 Departmant of Management, , Faculty of Economic Sciences. Lorestan University, Khoramabad, Iran
3 PhD student, Faculty of Economic Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran
4 M.S. student of Educational Psychology, Faculty of Economic Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran.
چکیده [English]

Student excitement has made vandalism a dominant phenomenon in schools across the country. Increase in this behavioral anomaly has raises edcuation costs. The purpose of this study was to identify and explain the most important factors impacting students' tendency to engaging in vandalism by Fuzzy Dematel method. Due to the complex and ambiguous structure of factors affecting students' vandalism, fuzzy DEMATEL method was used to analyze the data and identify the underlying factors.. In this study, the theoretical issues and possible factors influencing students' tendency to engage in vandalism are extracted through expert interviews. Participants in this study were 34 principals and assistant principals of high schools in Khorramabad who were selected by purposive sampling (Male = 18 people, female = 16 people). All the participants were in managerial ranks and had at least 15 years of relevant work experience. The data collection tool in this study relied on semi-structured interviews (the qualitative component) and a fuzzy Dimtel questionnaire designed by the researchers (the quantitative component). The results showed that panache, family education, mental emotions, location texture, peer group are the most effective factors shaping students' tendency to engage in vandalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vandalism
  • Social Deviation
  • Students
  • Fuzzy Dematel
اسدزاده، ا. (1394). بررسی وندالیسم شهری و عوامل مؤثر بر آن. فصل‌نامه آموزشی، پژوهشی و اطلاع‌رسانی مدیریت شهری نوین، 3 (11)، 109-127.
اسماعیلی، ف.، نخعی، م.  و خداداد، م. (1394). بررسی انگیزه‌های مؤثر بر گرایش به وندالیسم در فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی: شهرگرگان).  همایش ملی نگاهی نو به شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری، تبریز، شهرداری کلان شهر تبریز، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی.
بخارایی، ا.، و شربتیان، م. (1394). تحلیل جامعه‌شناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستی (مطالعه موردی:  کلانشهر مشهد). پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 4(2)، 21-48.
بهرامی مهنه، ف. (1383). بررسی عوامل مؤثر بر وندالیسم نوجوانان و جوانان 24-15 سال در حاشیه شهر مشهد: موردکاوی کیوسک‌های تلفن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
حجازی، ا.  و صالحی، ک. (1385). عوامل  مؤثر در بُروز انحرافات اجتماعی از دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) . فصل‌نامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، ۶(۲۲)، ۲۱۹-232.
جان حسنی، ع. (1387). عوامل مؤثر بر گرایش به رفتارهای تخریب گرایانه در استان مازندران 1386. مطالعات امنیت اجتماعی، 1387 (16)، 11-46.
حسین‌زاده، ع. (1393). بررسی عوامل  مؤثر بر بُروز وندالیسم در کلانشهر اهواز (مطالعه موردی: دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه ساکن در شهر اهواز). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
خاکپور، ب.  و حسینی، س. (1393). بررسی و ارزیابی علل گرایش به رفتارهای وندالیستی در محیط‌های شهری. فصل‌نامه علمی- تخصصی دانش انتظامی خراسان رضوی،  1393(26), 49-72.
رمضانی، ن. (1375). وندالیسم: بررسی موردی عوامل مؤثر بر پیدایی رفتارهای وندالیستی در میان برخی پسران 8 تا 12 سال ساکن منطقه حاشیه خطوط راه‌آهن در جنوب شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
عادلی‌راد، ع. (1387). بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی مرتبط با وندالیسم در بین  دانش‌آموزان پسر شهرهای شیراز و بوشهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، شیراز: بخش جامعه‌شناسی.
علوی، س.؛  حسینی، س.  و ابراهیمی، م. (1393). بررسی  تأثیر کیفیت محیط شهری بر رفتارهای وندالیستی (مطالعه موردی: شهر مشهد). پژوهش‌نامه جغرافیای انتظامی، 2(8)، 51-76.
 
فتحی، س.  و محمدی، ح. (1390). شهرنشینی، بیگانگی اجتماعی و رفتارهای وندالیستی جوانان. پژوهش اجتماعی، 4(13)، 157-171.
قنبری، ا.؛  طاهونی، م.  و قادری، ن. (1395). بررسی عوامل ت أثیرگذار بر بُروز وندالیسم در مبلمان شهری (مطالعۀ موردی: شهر تبریز). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 4(4)،  569-586.
کامرانی، آ. (1394). بررسی و تبیین جامعه‌شناختی پدیده وندالیسم در بین جوانان 15 تا 25 سال شهرستان دره‌شهر، کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، ترکیه - استانبول، مؤسسه مدیران ایده‌پرداز پایتخت ایلیا.
کُردکریمی، ا.  و روشنایی، ع. (1395). مطالعه گونه‌شناسی و شیوع‌شناسی رفتارهای وندالیستی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دوره متوسطه ناحیه‌ی یک همدان). پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر (علمی - پژوهشی)، 5(9)، 53-74.
کریمی منجرموئی، ی.  و فرهمند، م.(1395). وندالیسم و جوانان (مطالعه موردی: جوانان ۱۵-۲۰ ساله‌ی شهر لردگان). مطالعات توسعه اجتماعی –فرهنگی، ۵ (۲)، ۱۸۷-۲۰۶.
محسنی تبریزی، ع. (1383). وندالیسم، تهران، انتشارات آن.
محمدپور، ع.  و میرزاپورباباجان، ا. (1394). تجزیه‌وتحلیل معیارهای انتخاب پُرتفوی با استفاده از تکنیک دیمتل. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 6(23)، 119-131.
محمدی بلبان‌آباد، ا. (1384). سنجش میزان وندالیسم و بررسی عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با آن در بین  دانش‌آموزان ناحیه یک مقطع متوسطه شهر سنندج در سال تحصیلی 83-84. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی: دانشگاه تبریز.
محمدی، م.  و حسینی، ب. (1392). بررسی پدیده‌ی وندالیسم در بین جوانان 25-15 ساله (مورد مطالعه: جوانان شهر خوی-1391). فصل‌نامه دانش انتظامی آذربایجان غربی، 6(20)، 1-24.
مطلق، م.؛   نوابخش، ف.  و فرحناکی، آ. (1391). بررسی عوامل جامعه‌شناختی در بُروز وندالیسم در بین پسران دبیرستانی (مطالعه موردی: دبیرستان‌های شهر سنقر در سال 90-1389). مطالعات علوم اجتماعی ایران، 9(35)، 173-188.
مطلق، م.  و ندری، س. (1392). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش  دانش‌آموزان پسر به وندالیسم در محیط مدارس (مطالعه موردی: دبیرستان‌های شهرستان  خرم‌آباد). فصل‌نامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 4(10)، 117-136.
میرزایی، خ.؛  زارعی، ا.  و ورزنده، ف. (1396). عوامل  مؤثر بر وندالیسم در مدارس متوسطه شهر مریوان. دومین کنگره بین‌المللی علوم اسلامی،  تهران.
میرفردی، ا.؛ احمدی، س. و نیکخواه، ز. (1391). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به وندالیسم (خرابکاری) در بین  دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج. جامعه‌شناسی کاربردی، 23(3)، 185-206.
نادری، آ. (1389). مطالعه علل رفتارهای وندالیستی در شهر همدان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهش اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینای همدان، استاد راهنما: دکتر اسدالله نقدی.
نبوی، س.؛  سالمیان، س.  و حبیبیان، ب. (1391). عوامل مؤثر بر رفتار وندالیستی در میان  دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی شهرستان اهواز(مطالعه‌ی موردی:  منطقه‌ی کوت عبدالله). فصل‌نامه مطالعات توسعه‌ی اجتماعی-فرهنگی، 1(3)، 98-135.
نبوی، س.؛  ملتفت، ح. و براتیان، ع. (1390). بررسی عوامل  مؤثر در بُروز رفتارهای وندالیستی در میان  دانش‌آموزان مقطـع متوسطه شهرستان ایذه. جامعه‌شناسی کاربردی، 22(3)، 83-100.
نظریان، ن.؛  عادلی راد  و طبیبی، ف. (1394). بررسی تطبیقی عوامل روان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی مرتبط با وندالیسم در بین  دانش‌آموزان پسر مقطع پیش‌دانشگاهی شهرهای شیراز و بوشهر و لحاظ کردن آن در محتوای کتاب‌های درسی. نخستین کنگره بین‌المللی جامع روان‌شناسی ایران، تهران، مرکز همایش‌های توسعه ایران.  
الله‌یاری، ط.  و حسینی، ن. (1393). ارتباط عملکرد خانواده با رفتارهای وندالیستی (خرابکارانه)  دانش‌آموزان در شهر جوانرود استان کرمانشاه. مطالعات توسعه اجتماعی –فرهنگی، ۳ (۱) :۵۳-۶۷.
یادگاری، م.  و تارخ، م. (1396). استفاده از تکنیک دیمتل فازی برای رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت دانش. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 32(3)، 761-788.
 Bhati, A., Pearce, P. (2016). Vandalism and tourism settings: An integrative review. Tourism Management, 57(2016), 91-105.
 Bhati, A., Pearce, P. (2017). Tourist attractions in Bangkok and Singapore; linking vandalism and setting characteristics. Tourism Management, 63 (2017), 15-30.
 Carter, E. M., & Carter, M. V. (2014). Anomie, Deviance, and the Religious Factor: Data from 104 NFL Players. Journal of Sociology and Social Work, 2 (2), 135-144.
 Chen, J., & Astor, R. (2012). School Variables as Mediators of Personal and family factors on school violence in Taiwanese Junior high school. Juornal of youth society, 44(2), 175-200.
 De Wet, C. (2004). The extent and causes of learner vandalism at schools. South African Journal of Education, 24(3), 206-211.
 Ellaway, A., Morris, G., Curtice, J., Robertson, C., Allardice, G., & Robertson, R. (2011). Associations between health and different types of environmental incivility: A Scotland-wide study. Public Health, 123(11), 708-713.
 Ervasti, J., Kivimäki, M., Puusniekka, R., Luopa, P., Pentti, J., Suominen, S., Vahtera, J., Virtanen, M. (2012). Association of pupil vandalism, bullying and truancy with teachers' absence due to illness: A multilevel analysis. Journal of School Psychology, 50(2012), 347-361.
 Fhilip, M (1993); compus vandalism: Lts Move the Graffition thewall, Juornal of Black Issuse in higher education, 10(16), .30-31.
  Fontela, E. & Gabus, A. (1976). The DEMATEL Observer. Battelle Geneva Research Center, Geneva.
 Grossman, M. (2014). Anomia. Encyclopedia of the Neurological Sciences (Second Edition)
 Hibbert, C. (1987). The English: a social history 1066-1945. London: Grafton Books.785P.
 Kerbs, J. J., & Jolley, J. M. (2007). The Joy of Violence: What about Violence is Fun in Middle-School? American Journal of Criminal Justice, 32(1–2), 12–29.
 Kruzhkovaa, O.V., Vorobyevaa, I.V., Zhdanovac, N.E., Ljovkinab, A.O. (2018). Adolescent Vandalism: the Role of the Parent-Child Relationship in the Development of Destructive Behavior. Psychology in Russia: State of the Art, 11(3), 168-182.
Martinez-Rico, J.R., Martinez-Romo, J., Araujo, L. (2019). Can deep learning techniques improve classification performance of vandalism detection in Wikipedia? Engineering Applications of Artificial Intelligence, 78 (2019), 248-259.
 Mayer, R., Butterworth, T., Nafpaktitis, M., & Sulzer–Azaroff, B. (2013). Preventing school Vandalism and Improving Diiscipline: A Three–Year Study. Journal of Applied Behavior Analysis, 16(4), 355-369.
Pfattheicher, S, Keller, J., Knezevic, G. (2019).  Destroying things for pleasure: On the relation of sadism and vandalism. Personality and Individual Differences, 140, 52-56.
Vilalta, C., & Fondevila, G. (2017). School Vandalism in Mexico. Journal of School Violence, 17(7). 1-13.
 Vernon, G.E. (2007). The Influence of Vandalism in Schools on Learners Academic Performance, Magister Educations in the Faculty of Education at the Nelson Mandela, Metropolitan University, Supervisor: A. J. Grayling.
Wu, W. -W. (2008). Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach. Expert Systems with Applications 35 (3), 828-835.
Yavuz, A., & Kuloǧlu, N. (2011). The effects of locational factors on vandalism in the seaside parks. Scientific Research and Essays, 6(20), 4207e4212.