رابطه‌ی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و افسردگی در دختران دارای روابط عاطفی: نقش میانجی مشکلات بین‌فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیارگروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی مشکلات بین‌فردی در رابطه‌ی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و افسردگی، در دختران دارای روابط عاطفی است. روش پژوهش برحسب هدف بنیادی و برحسب فرضیه‌های پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه‌ی آماری شامل تمام دانشجویان دختر مجرد شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 است که حداقل دوماه رابطه‌ی رمانتیک داشتند. از میان این عده، نمونه‌ی آماری به‌صورت در دسترس (٣١٧ نفر) انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P-Short)، مقیاس افسردگی بک (BDI-S) و سیاهه‌ی مشکلات بین‌فردی ((IIP-32 که در اختیار آن‌ها گذاشته شد، پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. همچنین برای طبقه‌بندی، پردازش و تحلیل داده‌ها و بررسی فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزارهای 22-SPSS و 85/8-Lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تنظیم هیجان سازگارانه و ناسازگارانه با واسطه‌گری مشکلات بین‌فردی، روی اختلال افسردگی به‌ترتیب با ضریب استاندارد 04/0- و 10/0 در سطح 05/0 p <، اثر معناداری دارند. بر‌این‌اساس، تنظیم هیجان سازگارانه پایین و تنظیم هیجان سازگارانه بالا به واسطه‌ی مشکلات بین‌فردی منجر به افزایش نشانه‌های اختلال افسردگی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Cognitive Emotion Regulation Strategies and Depression in Female University Students Involved in Romantic Relationships: The Mediating Role of Interpersonal Problems

نویسندگان [English]

  • Fateme Karbalayi 1
  • Jafar Hasani 2
  • Robabeh Noori Ghasemabadi 3
1 Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran. Iran
2 Department of Clinical Psychology, Psychology and Education Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Department of Clinical Psychology, Psychology and Education Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the mediating role of interpersonal problems in the relationship between emotion regulation strategies and depression in female students who were in romantic relationships. The research method was descriptive-correlational based on the research hypotheses. The sample of 317 participants were selected from all single female university students in Tehran province in the academic year of 1397-98 who had been in a romantic relationship for at least two months. The measurement tools used in the research were cognitive emotion regulation strategies questionnaire, depression scale, and interpersonal problems scale. The results were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM).The results showed that emotion regulation strategies (adaptive/ maladaptive) with standardized coefficient of -0.04 and 0.10 respectively, had significant effect on depression by the mediation of interpersonal problems (p < 0.05). Based on the results, low adaptive emotion regulation strategies and high maladaptive emotion regulation strategies by the mediation of interpersonal problems could contribute to an increase in the symptoms of depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Emotion Regulation Strategies
  • Interpersonal Problems
  • Depression
  • Romantic Relationships
حسنی، ج. (1389). خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان. مجلهی روان‌شناسی بالینی. 2(3)، 73-84.
حسنی، ج.، و طاهری، م. (1393). بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه‌ی فارسی فرم کوتاه سیاهه‌ی هشکلات بین‌فردی. نشریهی روانشناسی. 18(3)، 326-308.
رجبی، غ. (1384). ویژگی‌های روان‌سنجی ماده‌های فرم کوتاه پرسشنامه‌ی افسردگی بک BDI-13. فصلنامهی روانشناسان ایران. 4(3)، 298-291.
شیخ‌دارانی، هـ.، مهرابی، ح.، کجباف، م.، و عابدی، م. (1387). تأثیر آموزش مبتنی ‌بر افزایش آگاهی از آسیب‌های حاصل از روابط آسیب‌زای دختر و پسر بر نگرش دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه. مجلهی دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. 10(38)، 62-41.
منتظری، ع.، موسوی، ج.، امیدواری، س.، طاووسی، م.، ‌هاشمی، ا.، و رستمی، ط. (1392). افسردگی در ایران: مرور نظام­مند متون پژوهشی. نشریهی پایش. 12(6)، 594-567.
نریمانی، م.، آریاپوران، س.، ابوالقاسمی، ع.، و و احدی، ب. (1389). مقایسه‌ی اثربخشی آموزش‌های ذهن‌آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان شیمیایی. مجلهی روان‌شناسی بالینی. 2(4)، 72-61.
Abbott, A. (2005). Linked ecologies: States and universities as environments for professions. Sociological theory. 23(3), 245-274.
Aldao, A. (2013). The future of emotion regulation research: Capturing context. Perspectives on Psychological Science. 8(2), 155-172.
Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2012). When are adaptive strategies most predictive of psychopathology? Journal of Abnormal Psychology. 121(1), 276-281
Anderson, C. A., Miller, R. S., Riger, A. L., Dill, J. C., & Sedikides, C. (1994). Behavioral and characterological attributional styles as predictors of depression and loneliness: Review, refinement, and test. Journal of personality and Social Psychology. 66(3), 549-558.
Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin. 103(3), 411–423.
Barkham, M., Hardy, G. E., & Startup, M. (1994). The structure, validity and clinical relevance of the Inventory of Interpersonal Problems. British Journal of Medical Psychology. 67(2), 171–185
Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2011). Abnormal psychology: An integrative approach. Nelson Education.
Barrett, M. S., & Barber, J. P. (2007). Interpersonal profiles in major depressive disorder. Journal of Clinical Psychology. 63(3), 247-266.
Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin. 117(3), 497-529.
Beauregard, M., Lévesque, J., & Bourgouin, P. (2001). Neural correlates of conscious self-regulation of emotion. The Journal of Neuroscience.21(18), RC165
Beckes, L., & Coan, J. A. (2011). Social baseline theory: The role of social proximity in emotion and economy of action. Social and Personality Psychology Compass. 5(12), 976-988.
Bentler, P. M. (1995). EQS Structural Equations Program Manual. Encino, CA: Multivariate Software.
Berking, M., Wirtz, C. M., Svaldi, J., & Hofmann, S.G. (2014). Emotion regulation predicts symptoms of depression over five years. Behavior Research and Therapy. 57, 13-20
Bernecker, S. L., Constantino, M. J., Atkinson, L. R., Bagby, R. M., Ravitz, P., & McBride, C. (2016). Attachment style as a moderating influence on the efficacy of cognitive-behavioral and interpersonal psychotherapy for depression: A failure to replicate. Psychotherapy. 53(1), 22-33.
Bolger, N., & Zuckerman, A. (1995). A framework for studying personality in the stress process. Journal of Personality and Social Psychology. 69(5), 890-902.
Bonanno, G. A., & Burton, C. L. (2013). Regulatory flexibility: An individual differences perspective on coping and emotion regulation. Perspectives on Psychological Science. 8(6), 591-612.
Brackett, M. A., Warner, R. M., & Bosco, J. S. (2005). Emotional intelligence and relationship quality among couples. Personal Relationships. 12(2), 197-212.
Chou, C. P., & Bentler, P. M. (1995). Estimates and tests in structural equation modeling. In R. H. Hoyle, Structural equation modeling: Concepts, issues and applications. California: Sage.
Cicchetti, D., Ackerman, B. P., & Izard, C. E. (1995). Emotions and emotion regulation in developmental psychopathology. Development and Psychopathology. 7(1), 1-10.
D'Avanzato, C., Joormann, J., Siemer, M., & Gotlib, I. (2013). Emotion Regulation in Depression and Anxiety: examining diagnostic specificity and stability of strategy use. Cognitive Therapy and Research. 37(5), 968-980.
Davila, J., Steinberg, S. J., Kachadourian, L., Cobb, R., & Fincham, F. (2004). Romantic involvement and depressive symptoms in early and late adolescence: The role of a preoccupied relational style. Personal Relationships. 11(2), 161-178.
Diedrich, A., Burger, J., Kirchner, M., & Berking, M. (2017). Adaptive emotion regulation mediates the relationship between self‐compassion and depression in individuals with unipolar depression. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. 90(3), 247-263.
Dinger, U., Zilcha-Mano, S., McCarthy, K. S., Barrett, M. S., & Barber, J. P. (2013). Interpersonal problems as predictors of alliance, symptomatic improvement and premature termination in treatment of depression. Journal of Affective Disorders. 151(2), 800-803.
Ehring, T., & Watkins, E. R. (2008). Repetitive negative thinking as a trans diagnostic process . International Journal of Cognitive Therapy. 1(3), 192-205.
Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis (No. 7). WW Norton & company.
Farley, J. P., & Kim-Spoon, J. (2014). The development of adolescent self-regulation: Reviewing the role of parent, peer, friend, and romantic relationships. Journal of adolescence. 37(4), 433-440.
Finkel, E. J., & Campbell, W. K. (2001). Self-control and accommodation in close relationships: an interdependence analysis. Journal of Personality and Social Psychology. 81(2), 263-277.
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Relationships between Cognitive Emotional Regulation Strategies and Depressive Symptoms: A Comparative Study of Five Specific Samples. Personality and IndividualDifferences. 40(8), 1659-1669
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences. 30(8), 1311–1327
Garver, M. S., & Mentzer, J. T. (1999). Logistics research methods: employing structural equation modeling to test for construct validity. Journal of business Logistics. 20(1), 33-57.
Girard, J. M., Wright, A. G., Beeney, J. E., Lazarus, S. A., Scott, L. N., Stepp, S. D., & Pilkonis, P. A. (2017). Interpersonal problems across levels of the psychopathology hierarchy. Comprehensive Psychiatry. 79, 53-69.‏
Gould, J. (1982). A psychometric investigation of the standard and short form Beck Depression Inventory. Psychological Reports. 51(3_suppl), 1167-1170.
Goleman, D. (1995). "Emotional Intelligence”, Bantam, New York, NY.
Gross, J. J. (2007). Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press.
Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 85(2), 348-362.
Hoe, S. L. (2008). Issues and procedures in adopting structural equation modeling technique. Journal of Applied Quantitative Methods. 3(1), 76-83.
Hoelter, J. W. (1983). The analysis of covariance structures: Goodness-of-fit indices. Sociological Methods & Research. 11(3), 325-344.
Iyer, K., & Khan, Z. A. (2012). Depression–A Review. Research Journal of Recent Sciences. 1(4), 79-87.
Kiecolt-Glaser, J. K., & Newton, T. L. (2001). Marriage and health: his and hers. Psychological Bulletin. 127(4), 472.
Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling.3nd Ed. New York: Guilford.
Lagopoulos, J., Ivanovski, B., & Malhi, G. S. (2007). An event-related functional MRI study of working memory in euthymic bipolar disorder. Journal of Psychiatry & Neuroscience. 32(3), 174- 184.
Lam, D., Schuck, N., Smith, N., Farmer, A., & Checkley, S. (2003). Response style, interpersonal difficulties and social functioning in major depressive disorder. Journal of Affective Disorders. 75(3), 279-283.
Laurent, H., Powers, S. (2007). Emotion Regulation in emerging adult couples: Temperament, attachment, and HPA response to conflict. Journal of Biological Psychology. 76, 61-71.
Laursen, B. (1995). Conflict and social interaction in adolescent relationships. Journal of Research on Adolescence. 5(1), 55-70.‏
Leahy, J. M. (1992). Validity and reliability of the Beck Depression Inventory Short from in a group of adult bereaved females. Journal of Clinical Psychology. 48(1), 64 -68.
Leahy, R. L., & Tirch, D. (2011). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner's guide. Guilford Press.
Lehnart, J., Neyer, F. J., & Eccles, J. (2010). Long‐term effects of social investment: The case of partnering in young adulthood. Journal of Personality. 78(2), 639-670.
Lépine, J. P., & Briley, M. (2011). The increasing burden of depression. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 7(1), 3-7.
Liu, D. Y., & Thompson, R. J. (2017). Selection and implementation of emotion regulation strategies in major depressive disorder: An integrative review. Clinical Psychology Review. 57, 183-194.
Lopes, P. N., Brackett, M. A., Nezlek, J., Schultz, A., Sellin, I., & Salovey, P. (2004). Emotional intelligence and social interaction. Journal of Personality and Social PsychologyBulletin. 30(8), 1018- 1034.
Lopes, P. N., Nezlek, J. B., Extremera, N., Hertel, J., Fernández‐Berrocal, P., Schütz, A., & Salovey, P. (2011). Emotion regulation and the quality of social interaction: Does the ability to evaluate emotional situations and identify effective responses matter? Journal of Personality. 79(2), 429-467.
Mackintosh, K., Power, K., Schwannauer, M., & Chan, S. W. (2018). The relationships between self-compassion, attachment and interpersonal problems in clinical patients with mixed anxiety and depression and emotional distress. Mindfulness. 9(3), 961-971.
Munhoz, T. N., Nunes, B. P., Wehrmeister, F. C., Santos, I. S., & Matijasevich, A. (2016). A nationwide population-based study of depression in Brazil. Journal of Affective Disorders. 192, 226-233.
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods. 40(3), 879-891.
Reynolds, W. M., & Gould, J. W. (1981). A psychometric investigation of the standard and short form Beck Depression Inventory. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 49(2), 306- 307.
Russell, D. W., & Cutrona, C. E. (1991). Social support, stress, and depressive symptoms among the elderly: test of a process model. Psychological Aging. 6(2), 190-201.
Ryan, C., Martin, R. C., & Dahlen, E. R. (2005). Cognitive emotion regulation in the prediction of depression, anxiety, stress, and anger. Personality and Individual Differences. 39(7), 1249-1260
Schäfer, J. Ö., Naumann, E., Holmes, E. A., Tuschen-Caffier, B., & Samson, A. C. (2017). Emotion regulation strategies in depressive and anxiety symptoms in youth: A meta-analytic review. Journal of Youth and Adolescence. 46(2), 261-276.
Schulenberg, J. E., Bryant, A. L., & O'malley, P. M. (2004). Taking hold of some kind of life: How developmental tasks relate to trajectories of well-being during the transition to adulthood. Development and Psychopathology. 16(4), 1119-1140.
Simpson, J. A., & Rholes, W. S. (1998). Attachment in adulthood. In Attachment theory and close relationships (pp. 3-21). Guilford.
Simpson, J. A., & Rholes, W. S. (2017). Adult attachment, stress, and romantic relationships. Current Opinion in Psychology. 13, 19-24.
Starr, L. R., Davila, J., Stroud, C. B., Clara Li, P. C., Yoneda, A., Hershenberg, R., & Ramsay Miller, M. (2012). Love hurts (in more ways than one): specificity of psychological symptoms as predictors and consequences of romantic activity among early adolescent girls. Journal of Clinical Psychology. 68(4), 403–420.
Swindle, R., Heller, K., Pescosolido, B., & Kikuzawa, S. (2000). Responses to nervous breakdowns in America over a 40-year period: Mental health policy implications. American Psychologist. 55(7), 740–749.
Tennen, H., & Affleck, G. (1990). Blaming others for threatening events. Psychological Bulletin. 108(2), 209- 232.
Van Beveren, M. L., Harding, K., Beyers, W., & Braet, C. (2018). Don't worry, be happy: The role of positive emotionality and adaptive emotion regulation strategies for youth depressive symptoms. British Journal of Clinical Psychology. 57(1), 18-41.
Wahed, W. Y. A., & Hassan, S. K. (2017). Prevalence and associated factors of stress, anxiety and depression among medical Fayoum University students. Alexandria Journal of Medicine. 53(1), 77-84.
Wang, X., Xie, X., Wang, Y., Wang, P., & Lei, L. (2017). Partner phubbing and depression among married Chinese adults: The roles of relationship satisfaction and relationship length. Personality and Individual Differences. 110, 12-17.
Wei, M., Mallinckrodt, B., Larson, L. M., & Zakalik, R. A. (2005). Adult Attachment, Depressive Symptoms, and Validation From Self Versus Others. Journal of Counseling Psychology. 52(3), 368- 377.
Werner, K., & Gross, J. J. (2010). Emotion regulation and psychopathology: A conceptual framework.