بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی و تنهایی در پیش‌بینی نوموفوبیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی و احساس تنهایی در پیش‌بینی نوموفوبیا در دانشجویان بود. روش پژوهش مطالعه حاضر، کاربردی و توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر زنجان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل دادند. نمونه پژوهش حاضر شامل 373 نفر (256 زن و 117 مرد) از این دانشجویان بودند که با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو (NEO-FFI)، مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگ سالان (SELSA-S) و پرسشنامه نوموفوبیا (NMP-Q) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین برون‌گرایی، دلپذیر بودن، روان رنجوری و احساس تنهایی با نوموفوبیا همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (01/0>p)؛ اما بین گشودگی و نوموفوبیا ارتباط معناداری یافت نشد. همچنین نتایج نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی و احساس تنهایی توانستند به‌طور معناداری 15 درصد از کل تغییرات نوموفوبیا در استفاده از تلفن همراه را پیش‌بینی نمایند. بنابراین، احساس تنهایی و برخی ویژگی‌های شخصیتی می‌توانند نوموفوبیا در دانشجویان را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Role of Personality Characteristics and Loneliness in Predicting Nomophobia in Students

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Pourmohseni Koluri 1
  • Samira Jafarian 2
  • Issa Jafari 3
  • laleh senobar 4
1 Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran,Iran.
2 Master of Science in Psychology, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran,Iran
3 Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran,Iran
4 PhD Student in Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardebili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of personality characteristics and loneliness in prediction of nomophobia among university students. The method of this research was applied, descriptive and cross-sectional analysis. The statistical population of this study included all of students of Payam-e-Noor University in Zanjan City, in 1396-97 academic year. The sample was comprised of 373 participants selected using the random sampling method (117 male participants and 256 female participants. To achieve the research objectives, the Five Neo Factors (NEO-FFI) questionnaire, the Loneliness Questionnaire (SELSA), and Nomophobia Questionnaire (NMPQ) were used. The collected data were analyzed using regression analyses. The results showed that there was a positive and significant correlation between extraversion, agreeableness, neuroticism, loneliness, and nomophobia (p<%1); however, the relationship between openness and nomophobia was not significant. Also, the results indicated that 15 percent of total variance of nomophobia in the use of mobile phones was predicted by loneliness and personality characteristics, meaning that loneliness and personality traits seemed to increase nomophobia symptoms in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Character Personality
  • Loneliness
  • Nomophobia
انیسی، ج.، مجدیان، م.، جوشن‌لو، م.، و گوهری‌کامل، ز. (1390). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو در دانشجویان. علمی- پژوهشی وزارت علوم. 5(4)، 356-351.
پاتو، م.، حقیقت، ف.، و حسن‌آبادی، ح. (1392). بررسی نقش کیفیت ارتباط زوجین در پیش‌بینی احساس تنهایی. مجله مشاوره و روان‌درمانی خانواده. 3(4). 564-543.
جعفرنژاد، پ.، فرزاد، و.، شکری، ا.، و مرادی، ع. ر. (1384). بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی. مجلهروان‌شناسیوعلومتربیتیدانشگاهتهران 70، 74-51.
جوکار، ب.، و سلیمی، ع. (1390). ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگ‌سالان. علمی- پژوهشی وزارت علوم. 5(4)، 318-311.
رشیدی، ع.، جعفری، ط.، حجت‌خواه، م.، محمدی، ف.، محبوبی، م.، زاهدی، ع.، مهر، ب.، و باغبانی، م. (1394). ارتباط ویژگی‌های شخصیتی، احساس تنهایی و سبک‌های هویتی با وابستگی به تلفن همراه: 1393. مجله علوم پژشکی صدرا. 4(1)، 50-43.
سیاح، س.، قدامی، الف.، و آزادی، ف. (1396). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه نوموفوبیا در بین دانشجویان ایرانی. فصلنامه غلمی- پژوهشی روان‌سنجی. 23(6)، 25-7.
شاهرودی، س.، سلطانی، ف.، نوری، ن.، و ریگی، ا. (1397). بررسی رابطه وابستگی اعتیادگونه به تلفن همراه باانگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان شهر خاش منطقه بلوچستان. مجله روان‌شناسی و روان‌پزشکی سلامت. (6)5، 70-57.
شاوردی، م. (1397). فناوری هراسی و راهکارهای مقابله با آن. فصلنامه رشد فناوری. (55)14، 82-76.
شولتز، د.، و شولتز، س. ا. (1390). روانشناسی شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: ویرایش.
صادقی، م.، و محمدصالحی، ز. (1396). رابطه استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه با عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای کیفیت خواب. ماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. (2)10، 132-123.
صحبابی، ف.، شکری، س.، دائمی، م.، و پورزادی، م. (1395). الگوی استفاده از تلفن همراه و ارتباط آن با وضعیت روانی دانشجویان دانشگاه‌های تهران. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. (3)34، 240-233.
محمودیان، ح.، پیرایه، ل.، قانعی‌فرد، ل.، و وثوقی‌مطلق، ا. (1395). پیش‌بینی استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه براساس ویژگی‌های شخصیتی در زوجین. مجله مطالعات علوم روان‌شناختی و تربیتی. 11، 22-11.
منشئی، غ.، قاسمی‌مطلق، م.، گواهی، ف.، و مرتضوی کیاسری، ف. (1394). رابطه احساس تنهایی و شیوه‌های فرزندپروری با اعتیاد به تلفن همراه در دانشجویان. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه تربیتی، (45)11، 112-101.
 
Bian, M., & Leung, L. (2015). Linking loneliness, shyness, smartphone addiction, symptoms and patterns of smartphone use to social capital. Social Science Computer Review. 33(1), 61–79.
Bianchi, A., & Phillips, J. G. (2005). Psychological predictors of problem mobile phone use. Cyber Psychology & Behavior. 8(1), 39-51.
Bragazzi, N. L., & Puente G. D. (2014). A proposal for including nomophobia in the new DSM-V. Psychology Research and Behavior Management. 7, 155-160.
Chittaranjan, G., Blom, J., & Gatica-Perez, D. (2013). Mining large-scale smartphone data personality studies. Personal Ubiquitous. 17(3), 433-450.
Chorley, M. J., Whitaker, R. M., & Allen, S. M. (2015). Personality and location-based social networks. Computers in Human Behavior. 46(1), 45-56.
Costa, P. T., Jr., McCrae, R. R., & Dye, D. A. (1991). Facet scales for Agreeableness and Conscientiousness: A revision of the NEO Personality Inventory. Personality and Individual Differences. 12(9), 887-898.
Darçin, A., Köse, S., & Noyan, O. C. (2016). Smartphone addiction and its relationship with social anxiety and loneliness. Journal Behaviour & Information Technology. 30(7), 505-520.
Dasgupta, P., Bhattacherjee, S., Dasgupta, S., Roy, J. K., Mukherjee, A., & Biswas, R. (2017). Nomophobic behaviors among smartphone using medical and engineering students in two colleges of West Bengal. Indian Journal of Public Health. 61(3), 199-204.
Dizec, G., Yalniz, T., & Bektash, B. (2017). Relationship between smartphone addiction and loneliness among adolescents. Journal of Dependence. 18(4), 103-111.
Gezgin, D. M., & Cackir, O. (2016). Analysis of behaviors of adolescents regarding various factors. Journal of Human Sciences. 13(2), 2504-2519.
Hussain, I., Cakir, O., Ozdemir, B., Tahirkheli, Sh. A. (2016). Getting closer being apart: living in the age of information and communication technologies. New Horizons. 11(1), 145-160.
Jin, B., & Park, N. (2013). Mobile Voice Communication and Loneliness: Cell Phone Use and the Social Skills Deficit Hypothesis. Newm & Society. 15(7), 1094-1111.
Khilnani, A. K., Thaddanee, R., & Khilnani, G. (2019). prevalence of nomophobia and factors associated with it: A croos- sectional study. International Journal of Research in Medical Sciences. 7(2), 468-472.
Kim, Y., Jeong, E., Cho, H., & Jung, D. J. (2016). Personality Factors predicting Smartphone addiction predisposition: Behavioral inhibition and activation systems impulsivity, and self-control. Journal Smartpone. 11(8), 1-15.
Kuss D. J., & Gliffiths. M. D. (2017). Social networking sites and addiction: Tenlessons learned. Environ Res Public Health. 14(3), 311-318.
Kuyulu, I., & Beltekin, E. (2020). Relationship between Smartphone Addiction and Personality Traits. Asian Journal of Education and Training. 6(2), 304-313.
Lane, W., & Maner, CH. (2014). The impact of personality traits on smartphone use. International Journal of Business and Social Science. 2(17), 22-29.
Lee, Y. K., Chang, C. T., Lin, Y., & Cheng, Z. H. (2014). The dark side of smartphone usage: Psychological traits, compulsive behavior and technostress. Computers in Human Behavior. 31(1), 373-383.
Luigi Bragazzi, N., Del Puente, G. (2014). A proposal for including nomophobia in the new DSM-V. Psychology Re-search and Behavior Management. 7, 155-160.
Mallya, N. V., Kumar, Sunil D. R., & Mashal, S. (2018). A study to evaluate the behavioral dimensions of nomophobia and attitude toward smartphone usage among medical students in Bengaluru. National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology, 8(11), 1553-1557.
MC. Care, R. R., & Costa, P. T. (1991). Adding Liebe und arbeit: the full five-factor model & Well-being. Personality & Social Psychology Bulletin. 17(2), 227-232.
Mertkan, G., Deniz, B. H., Nazire, S., & Gultekin, G. (2018). The relationship between nomophobia and loneliness among Turkish Adolescents. International Journal of Research in Education and Science. 4(2), 358-374.
Oztune, M. (2013). Analysis of Problematic Mobile Phone Use, Feelings of Shyness and Loneliness in Accordance with Several Variables. Procedia- Social and Behavioral Sciences. 106, 456-466.
Pavithra, M. B., Madhukumar, S., & Murthy, M. (2015). A study on nomophobia- mobile phone dependence among students of a medical college in Bangalore. Journal of Community. 6(3), 340-344.
Raberts, T. A., Pullig, Ch., & Manolis, Ch. (2015). A hierarchical model of personality and cell- phone addiction. Personality and Individual Differences. 79, 13-19.
Samaha, M., & Hawi, N. S. (2016). Relationships among smartphone addiction, stress, academic performance, and satisfaction with life. Comput Human Behav. 57, 321-325.
Shankar, V., Sing, K., & Kumjangir, M. (2018). Nomophobia detection and analysis of smartphone addiction in Indian perspective. International Journal of Applied Engineering Research 0973-4562, 14(73), 11593-11599.
Tan, Ç., Pamuk, M., & Dönder, A. (2013). Loneliness and Mobile Phone. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 103, 606-611.
Tavolacci, M. P., Meyrignac, G., Richard, L., Dechelotte, P., & Ladner, J. (2015(. problematic use of mobile phone and nomophobia among French college students. European Journal of Public Health. 25(3), 206-300.
Walsh, S. P., White, K. M., & Young, R. M. (2010). Needing to connect: The effect of self and others on young people’s involvement with their mobile phones. Australian Journal of Psychology. 62(4), 194–203.
Wu, A. M., Cheung, V. I., Ku, L., & Hung, E. P. (2013). Psychological risk factors of addiction to social networking sites among Chinese smartphone users. Journal of Behavioral Addictions. 2(3), 160-166.
Xu, R., Frey, R. M., Fleish, E., & Ilis, A. (2016). Understanding the impact of personality traits on mobile Addiction-Insights from a large-scale field study. Computers in Human Behavior. 62, 244-256.
Yildirim, C., & Correia, A. P. (2015). Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire. Computers in Human Behavior. 49,130-137.