دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-262 
بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی و تنهایی در پیش‌بینی نوموفوبیا

صفحه 69-82

10.22059/japr.2020.292233.643376

فرشته پورمحسنی کلوری؛ سمیرا جعفریان؛ عیسی جعفری؛ لاله صنوبر