تعیین سهم ذهن آگاهی و بهزیستی روانی در پیش‌بینی یادگیری خودتنظیم شده در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین سهم ذهن آگاهی و بهزیستی روانی در پیش‌بینی یادگیری خود تنظیم شده بود. این مطالعه برحسب هدف کاربردی بود که به روش توصیفی صورت گرفت و روش گردآوری داده ها میدانی بود. جامعه آماری مطالعه شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران در نیمسال دوم سال 95-1394 بود. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. شرکت کنندگان  به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. بعد از حذف پرسشنامه های نامعتبر 302 نفر برای آنالیز باقی ماندند که تعداد 200 نفر پسر (22/66 درصد) و 102 نفر دختر (78/33 درصد) بودند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه های بهزیستی روان‌شناختی ریف  (RPWB)؛ ذهن آگاهی بائر ((FFMQ-39 و راهبردهای یادگیری خودتنظیم‌شده(MSLQ)  بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری ‌شده با روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در نرم افزار 16-SPSS انجام پذیرفت. یافته‌ها حاکی از این بود که بین ذهن آگاهی و بهزیستی روان‌شناختی با یادگیری خودتنظیم‌شده رابطه مثبت معنادار وجود داشت (01/0>p). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد مؤلفه‌های عدم واکنش به تجربه درونی، ارتباط مثبت با دیگران و رشد شخصی قادر به پیش‌بینی یادگیری خودتنظیم‌شده هستند (05/0>p). براساس یافته‌های به‌دست‌ آمده می‌توان نتیجه گرفت که ذهن آگاهی و بهزیستی روان‌شناختی در پیش‌بینی یادگیری خودتنظیم‌شده نقش مثبت دارند؛ بنابراین می‌توان گفت تقویت این متغیرها می‌تواند در افزایش توانایی یادگیری خودتنظیم‌شده دانشجویان اثربخش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Mindfulness and Psychological Well-being in Predicting Self-Regulated Learning in University Students

نویسندگان [English]

  • Maryam Sarshar 1
  • Farahnaz Kian-ersi 2
1 Department of Educational Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 PhD Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences , Allame Tabataei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of mindfulness and psychological wellbeing in predicting self-regulated learning. This study was an applied research using descriptive, cross-sectional, and regression methods of analysis. The statistical population of the study included all students of Islamic Azad University of Science and Research during the second semester of 2015-2016 academic year. The proper size of the sample was determined using the Cochran formula, and it was 384. The participants were selected using the cluster sampling method. Following the removal of invalid answers, 302 cases (200 male participants, and 102 female participants) remained to be analyzed. The scales used in the study were Ryff Psychological Well-being Questionnaire (PWB), Baer Mindfulness Questionnaire (FFMQ), and Pintrich Self-Regulated Learning Strategies Questionnaire (MSLQ). Findings indicated that there was a significant positive relationship between mindfulness and psychological well-being with self-regulated learning (p < 0.01). The results of analysis also showed that the components of lack of reaction to internal experience, positive relationships with others, and personal growth were able to predict self-regulated learning (p <0.05). Based on the findings, it can be concluded that improvement in mindfulness and psychological well-being can positively affects self-regulated learning in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Psychological Well-being
  • Self-Regulated Learning
احمدوند، ز.، حیدری‌نسب، ل.، و شعیری، م. (1391). تبیین بهزیستی روان‌شناختی براساس مؤلفه‌های ذهن‌آگاهی. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت. 1(2)، 69-60.
انوشیروانی، ا. (1394). مقایسه بهزیستی روان‌شناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به اختلال خواب با افراد عادی. پایاننامه کارشناسی ارشد، روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
بیانی، ع.، محمدکوچکی، ع.، و بیانی، ع. (1387). روایی و پایایی مقیاس به‌ زیستی روان‌شناختی ریف. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ۱۴(۲)، ۱۵۱-146.
حسنی‌زنگبار، ط.، و لیوارجانی، ش. (1396). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر یادگیری درس ریاضی و اضطراب دانش‌آموزان دختر دوره‌ اول متوسطه شهرستان بستان‌آباد در سال‌تحصیلی 95-1394. نشریه علمی آموزش و ارزشیابی. 10(39)، 93-69.
روحانی، م.، جان‌بزرگی، م.، احدی، ح.، و بلیاد، م. (1398). اثربخشی الگوی کوتاه‌مدت «درمانگری چندبُعدی معنوی (SMP)» بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی مبتلایان به نشانگان افسردگی. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی. 10(3)، 45-37.
علی‌زاده، ع.، و محمدی، ا. (1393). اثربخشی مواجهه مبتنی بر ذهن‌آگاهی در درمان اختلال وسواسی جبری. مجله تحقیقات علوم رفتاری. 12(3)، 350-342.
قربانی، ر.، و فولادچنگ، م. (1394). ارتباط خودتنظیمی و تسلط جمعی با بهزیستی روان‌شناختی. علوم تربیتی و روانشناسی. 2(8)، 42-31.
کجباف، م.، مولوی، ح.، و شیرازی تهرانی ع. (1382). رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی. تازههای علوم شناختی. ۵(۱)، ۳۳-27.
Ajilchi, B., & Nejati, V. (2017). Executive functions in students with depression, anxiety, and stress symptoms. Basic and Clinical Neuroscience. 8(3), 223-232.
Ajjawi, R., Dracup, M., Zacharias, N., Bennett, S., & Boud, D. (2019). Persisting students’ explanations of and emotional responses to academic failure. Higher Education Research & Development. 2(39), 185-1991.
Al-badareen, G. (2016). Cognitive Emotion Regulation Strategies as Predictors of Academic Achievement among University Students. Journal of Educational and Psychological Studies. 10(4), 680-686.
Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment. 13(1), 27–45.
Balkis, M., & Duru, E. (2016). Procrastination, self-regulation failure, academic life satisfaction, and affective well-being: underregulation or misregulation form. European Journal of Psychology of Education. 31(3), 439-459.
Caballero, C., Scherer, E., West, M. R., Mrazek, M. D., Gabrieli, C. F., & Gabrieli, J. D. (2019). Greater Mindfulness is Associated with Better Academic Achievement in Middle School. Mind, Brain, and Education. 13(3), 157-166.
De la Fuente, J., Mañas, I., Franco, C., Cangas, A. J., & Soriano, E. (2018). Differential effect of level of self-regulation and mindfulness training on coping strategies used by university students. International journal of Environmental Research and Public Health. 15(10), 2230.
Gross, J. J., Uusberg, H., & Uusberg, A. (2019). Mental illness and well‐being: an affect regulation perspective. World Psychiatry. 18(2), 130-139.
Guendelman, S., Medeiros, S., & Rampes, H. (2017). Mindfulness and emotion regulation: Insights from neurobiological, psychological, and clinical studies. Frontiers in Psychology. 8, 220.
Kaunhoven, R. J., & Dorjee, D. (2017). How does mindfulness modulate self-regulation in pre-adolescent children? An integrative neurocognitive review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 74(Pt A), 163-184.
Lin, J. W., & Mai, L. J. (2018). Impact of mindfulness meditation intervention on academic performance. Innovations in Education and Teaching International. 55(3), 366-375.
Lindfors, P., Berntsson, L., & Lundberg, U. (2006). Factor structure of Ryff’s psychological well-being scales in Swedish female and male white-collar workers. Personality and Individual Differences. 40(6), 1213-1222.
McCloskey, L. E. (2015). Mindfulness as an intervention for improving academic success among students with executive functioning disorders. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 174, 221-226.
Mikaeili, N., & Barahmand, U. (2013). Training in self-regulation enhances psychological well-being of distressed couples. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 84, 66-69.
Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology. 82(1), 33-40.
Roeser, R. W., Skinner, E., Beers, J., & Jennings, P. A. (2012). Mindfulness training and teachers' professional development: An emerging area of research and practice. Child Development Perspectives. 6(2), 167-173.
Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology. 69(4), 719-727.
Sandhu, P., & Zarabi, D. (2018). Self-regulation learning and well-being in mainstream classromms: focusing the lens of students with learning disability. International Journal of Educational Sciences and Research. 8(1), 75-90.
Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into Practice. 41(2), 64-70.