پیش‌بینی رضایت جنسی و تعهد زناشویی براساس دین‌داری و صمیمیت زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران‌، تهران، ایران

2 استادیار گروه مشاوره و روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران‌، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پیش­ بینی رضایت جنسی و تعهد زناشویی براساس دینداری و صمیمیت بین زوجین بود. طرح این مطالعه، همبستگی از نوع بنیادی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان متأهل ساکن خوابگاه دانشگاه تهران در سال 1397 بود. حجم نمونه 158 نفر از زوجین دانشجوی متأهل دانشگاه تهران ساکن خوابگاه بودند که به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. داده­های این پژوهش توسط پرسشنامه­های رضایت جنسی (ISS)، تعهد زناشویی (DCI)، سنجش نگرش مذهبی (ARA) و صمیمیت زوجین (AIC) که روایی و پایایی آن­ها تأیید شده است، جمع­آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون) از نرم افزار 24-SPSS استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که 35 درصد از رضایت جنسی توسط دینداری و صمیمیت زناشویی قابل پیش­بینی است و همچنین دینداری و صمیمیت زناشویی قادر به پیش­بینی 43 درصدی از تعهد زناشویی می­باشند. نتایج تحقیق نشان داد که دینداری و صمیمت زناشویی بر رضایت جنسی و تعهد زناشویی تأثیر مثبت دارد و با تقویت دین­داری و صمیمیت زناشویی، می­توان میزان رضایت جنسی و تعهد زناشویی را در زوجین افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Sexual Satisfaction and Marital Commitment based on Religiosity and Marital Intimacy of Married University Students of University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Zahra Moradi 1
  • Yaser Madani 2
1 Department of Educational Psychology and Counseling. Psychology and Educational Science Faculty. University of Tehran. Tehran. Iran
2 Department of Educational Psychology and Counseling. Psychology and Educational Science Faculty. University of Tehran. Tehran. Iran
چکیده [English]

This study aims to predict sexual satisfaction and marital intimacy of married university students.The present correlation study was conducted, and the target population chosen for this research were 158 married individuals married on campus. The data of this study were collected through questionnaires of religiosity (ARA), marital intimacy (AIC), sexual satisfaction (ISS), and also marital commitment (DCI). For a better interpretation and analysis, the descriptive inferential method (regression) was applied.The results indicated that 35 percent of sexual satisfaction can be predicted by means of marital intimacy and religiosity. There is also a 43 percent prediction of marital commitment. It seems that religiosity and marital intimacy can significantly affect the sexual satisfaction. Religiosity seems to be a factor in enhancing sexual satisfaction and marital commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiosity
  • Marital Intimacy
  • Sexual Satisfaction
  • Marital Commitment
  • Students
اسدی، ع.، فتح‌آبادی، ج.، و شریفی، ف. (1392). رابطه دلزدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده. 3(4)، 684-661.
آجلی‌لاهیجی، ل.، و ذاکری، ح. ر. (1396). همبستگی بی‌آلایشی و خشنودی زناشویی با مؤلفه‌های خودآگاهی جنسی زوجین. آسیبشناسی، مشاوره و غنیسازی خانواده. 3(2)، 80-61.
بشارت، م، ع.، و رفیع‌زاده، ب. (1395). پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی براساس متغیرهای شغلی، تعهد، صمیمیت و دانش و نگرش جنسی. روانشناسی خانواده. 3(1)، 46-31.
بلاغت، ر.، احمدی، هـ.، و گلزاری‌مقدم، ن. (1395). بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و هوش اخلاقی با تعهد زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه سیستان‌و‌بلوچستان. فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی. 10(32)، 207-186.
پوراکبر، س. (1390). بررسی نقش ویژگی­های شخصیتی در تعیین رابطه بین رضایت جنسی با رضایتمندی زناشویی. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
تفصیل وسائل‌الشیعه الی‌تحصیل مسائل الشریعه (1416). محمدبن‌حسن حر عاملی و محمدرضا محقق حسینی جلالی. جلد 14، صفحه 10. قم: مؤسسه آل‌البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء التراث.
تقدسی، م.، قنبری افرا، ل.، قنبری افرا، م.، و گیلاسی، ح. ر. (1395). بررسی رضایت جنسی بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد. نشریه پرستاری قلب و عروق، 5(2). 21-14.
ثنایی، ب. (1379). ازدواج؛ انگیزه­ها، پرتگاه­ها و سلامت آن. مجله پژوهش­های تربیتی دانشگاه تربیت معلم. (3 و 4)، 43-19.
حبیبی، ب.، و امان‌الهی، ع. (1395). بررسی رابطه بین صمیمیت و میل جنسی با نشانه‌های افسردگی و رضایت زناشویی در زنان 3 ماه تا 2 سال پس از زایمان. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشکده بهداشت یزد. 15(2)، 216-204.
حیدری، م. (1396). بررسی روابط چندگانه میان رضایت از زندگی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی با بهبود کیفیت زندگی زناشویی زنان متأهل شهرستان آباده. فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه. 8(4)، 228-205.
خدایاری‌فرد، م.، شکوهی‌یکتا، م.، غباری‌بناب، ب.، اکبری‌زردخانه، س، پاک‌نژاد، م.، و هومن، ح. (1392). ساخت فرم کوتاه مقیاس دینداری برای جمعیت دانشجویی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران.
خلیلی هزار جریبی، ر. (1393). رابطه بین تصویر تن و صمیمیت با رضایتمندی زناشویی در زوجین غیربالینی. پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه فردوسی مشهد.  
خمسه، ف.، زهراکار، ک.، و محسن‌زاده، ف. (1394). تأثیر آموزش کاربرد عملی مهارت‌های روابط صمیمانه بر میزان رضایت جنسی و شادمانی زناشویی زنان متأهل. پژوهشنامه روانشناسی مثبت. 1(2)، 52-41.
دغاغله، ف.، عسگری، پ.، و حیدری، ع. (1391). رابطه بخشودگی، عشق، صمیمیت با رضایت زناشویی. یافتههای نو در روانشناسی. 24، 69-57.
رحمانی، ا.، مرقانی خویی، ع.، صادقی، ن.، و الله‌قلی، ل. (1390). ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی. نشریه مرکز تحقیقات مراقبت­های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (نشریه پرستاری ایران). 7(24)، 90-82.
رضازاده گلی، ز.، و کیانی، ق. (1396). رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی و کیفیت زندگی با صمیمیت زناشویی کارکنان متأهل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان تهران. کنفراس بینالمللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی قم.
شاه سیاه، م.، بهرامی، ف.، و محبی، س. (1388). بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهر اصفهان. مجله علمی- پژوهشی اصول بهداشت روانی. (3)11، 238-233.
شهریاری‌پور، ر.، نجفی، س.، امین ییدختی، ع، ا.، رئوفی، م.، و مرادی، ف. (1396). نقش دینداری و مسئولیت‌پذیری در پیش‌بینی تعهد زناشویی دانشجویان. پژوهشهای مشاوره. 16(63)، 145-126.
شیخ‌الاسلامی، ع.، خداکریمی، ش.، و داداش‌زاده، م. (1396). پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس رضایت جنسی، سلامت معنوی: نقش میانجی مسئولیت‌پذیری. مجله دین و سلامت. 5(1)، 31-21.
صدیقی، ا.، معصومی، ا.، و شاه‌سیاه، م. (1394). بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی با رضایت زناشویی زوجین شهر قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 22(6)، 971-965.
قرآن‌کریم، سوره آل‌عمران، آیه 14. ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای. قم: فاطمه الزهرا (س).

کیانی، ا. ر.، فرح‌بخش، ک.، اسدی، م.، و شیرعلی‌پور، ا. (1389). ابعاد جهت‌گیری مذهبی و مرزهای ارتباطی خانواده: یک همبستگی بنیادی. روانشناسی و دین. 3(3)، 106-93.

محمدی، ب.، حیدرنیا، ا.، و عباسی، هـ. (1395). پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس صمیمیت زناشویی و بخشودگی. رویش روانشناسی. 5(3)، 50-31.
مصلحی، ج.، و احمدی، م، ر. (1392). ﻧﻘﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ در رﺿﺎﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ. روانشناسی و دین. 6(2)، 75-90.
مهدی‌زادگان، ا.، و شریفی‌رنانی، ز. (1394). مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متأهل شاغل و خانه‌دار. زن و مطالعات خانواده. 8(29)، 150-135.
مؤذن‌جامی، ع.، محمدی، ک.، و فلاح‌چای، ر. (1396). پیش‌بینی کیفیت زندگی زناشویی براساس جهت‌گیری معنوی. دین و سلامت. 5(2)، 40-31.
مؤمنی، خ، م.، کاوسی، س.، و امانی، ر. (1395). پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس تمایزیافتگی خود، همبستگی و انطباق‌پذیری خانواده و صمیمیت زناشویی. دوفصلنامه آسیبشناسی، مشاوره. 1(2)، 58-46.
نائینی، ع.، و شفیع‌آبادی، ع. (1396). بررسی کیفی نقش تعهد مذهبی بر روابط جنسی زوجین و میزان رضایت زناشویی. کنفراس بینالمللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی تهران.
نائینیان، م، ر.، و نیک‌آذین، ا. (1391). رابطه صمیمیت و رضایت جنسی با سلامت عمومی و بهزیستی شخصی: بررسی تفاوت‌های جنسیتی و سنی. تحقیقات علوم رفتاری. 10(7)، 745-735.
نعیم، س. (1387). رابطه بین دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر و تعارضات زناشویی با خشونت علیه زنان شهر ایلام. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
نیک‌آذین، ا.، روشن‌چلسی، ر.، و میرزایی، ص. (1393). اعتبار و پایایی مقیاس چندبُعدی رضایت جنسی زنان (SSSW) در نمونه‌ای از زنان ایرانی. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار). 21(10)، 140-129.
هدایتی‌دانا، س.، و صابری، هـ. (1393). پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس سبک‌های عشق‌ورزی (صمیمیت، میل و تعهد) و اضطراب. فصلنامه خانوادهپژوهی. 10(4)، 527-511.
یوسفی، ن.، کریمی‌پور، ب. ا.، و امانی، ا. (1395). بررسی مدل باورهای مذهبی، سبک­های حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی. دوفصلنامه مشاوره کاربردی. 7(1)، 64-47.
 
Adams, J. M., & Jones, T. (1997). The conceptualization of marital commitment: an integrative analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 72(5), 1177-1196.
Agbaria, Q., & Natur, N. (2018). The relationship between violence in the family and adolescent’s aggression: The mediator role of self-control, social support, religiosity, and well-being. Children and Youth Services Review. 91, 447-456.
Ahmetoglu, G., Swarni, V., & Chamorro-premuzic, T. (2009). The relationship between dimensions of love, personality, and relationship length. Archives of Sexual Behavior, Springer Journal. 39(5), 230-218.
Austin, P., Macdonald, J., & MacLeod, R. (2018). Measuring spirituality and religiosity in clinical settings: a scoping review of available instruments. Religions. 9(3).
Barton, A. W., Beach, S. R. H., Wells, A. C., Ingels, J. B., Corso, P. S., Sperr, M. C., Anderson, T. N., & Brody, G. H. (2018). The Protecting Strong African American Families Program: A randomized controlled trial with rural African American couples. Prev Sci. 19(7), 904-913.
Birnie‐Porter, C., & Lydon, J. E. (2013). A prototype approach to understanding sexual intimacy through its relationship to intimacy. Personal Relationships. 20(2), 236-258.
Canadian Mental Health Association (2014). Fast facts about mental illness. www.cmha.ca/media/fast-facts-about-mental-illness.
Carlson, R. G., Wheeler, N. J., & Adams, J. (2018). The influence of individual‐oriented relationship education on equality and conflict‐related behaviors. Journal of Counseling & Development. 96(2), 144-154.
Clyde, T. L., Hawkins, A. J., & Willoughby B. J. (2019). Revising premarital relationship interventions for the next generation. Journal of Marital and Family Therapy. 46(1), 149-164.
Curran, M. A., Burke, T. J., Young, V. J., & Totenhagen, C. J. (2016). Relational sacrifices about intimate behavior and relationship quality for expectant cohabitors. Journal Marriage & Family Review. 52(2), 442-460.
Dandurand, C., & Lafotain, M. F. (2013). Intimacy and couple satisfaction: the moderating role of romantic attachment. International Journal Psychology Calstudies. 5(1), 74-90.
Demaris, A., Mahoney, A., & Pargament, K. I. (2010). Sanctification of marriage and general religiousness as buffers of the effects of marital inequity. Journal Family Issues. 31(10), 1255-1278.
Ellison, C. G., Henderson, A. K., Glenn, N. D., & Harkrider, K. E. (2011). Sanctification, stress, and marital quality. Journal Family Relations. 60(4), 404-420.
Fuentes, M. D. M. S., & Iglesias, P. S. (2014). A systematic review of sexual satisfaction. International Journal of Clinical and Health Psychology. 14(1). 67-75.
Harmon, Kh. D. (2005). Black men and marriage: the impact of spirituality, religiosity, and marital commitment on satisfaction. Unpublished doctoral dissertation, University of Alabama.
Henderson, A., Christopher, E., & Glenn, N. (2018). Religion and Relationship Quality Among Cohabiting and Dating Couples. Journal of Family Issues. 7(3).
Higgins, J. M., Mullinax, M., Trussell, J., Davidson, J. K., & Moore, N. B. (2011). Sexual satisfaction and sexual health among university students in the United States. American Journal of Public Health Higgin et al. 101, 9.
Hudson-Herison, W. W., & Croskap. (1998). Index of sexual satisfaction. In C. M. Davis, W. L. Yarber, R. Bauserman, G. Schreer, S., Davis (Eds.), Handbook OF sexuality-related measures. Thousand Oaks, CA: Sage. PP. 512–513.
John, N. A., Seme, A., Roro, M. A., & Tsui, A. O. (2017). Understanding the meaning of marital relationship quality among couples in peri-urban Ethiopia. Culture, Health & Sexuality. 19(2), 267-278.
Karen, H., Jerry, L., Helen, M., & Leslie, M. (2016). Spiritual Intimacy, Marital Intimacy, and Physical /Psychological Well-Being: Spiritual Meaning as a Mediator. Psycholog Relig Spiritual. 8(3), 218-227.
Karimi, R., Bakhtiyari, M., & Masjedi Arani, A. (2019). The protective factors of marital stability in long-term marriage globally: a systematic review.Epidemiol Health. 41, e2019023.
Konstam, V., Curran, T., & Celen-Demirrtas, S. (2018). Commitment among unmarried emerging adults: Meaning, expectations, and formation of relationships. Journal Social Personal Relationships. 36(4), 026540751876232.
Langlais, M., & Schwanz, S. (2017). Religiosity and relationship quality of dating relationships: examining relationship religiosity as a mediator. Religions. 8(9).
Leonhardt, N. D., Busby, D. M., & Willoughby, B. J. (2019). Sex guilt or sanctification? The indirect role of religiosity on sexual satisfaction. Psychology of Religion and Spirituality. Advance online publication.
Liu, E., & Roloff, M. E. (2015). To avoid or not to avoid: When emotions overflow. Communication Research Reports. 32(4), 332-339.
Lopez, J., Riggs, S., Pollard, S., & Hook, J. (2011). Religious commitment, adult attachment, and marital adjustment in newly married couples. Journal of Family Psychology, 25(2), 301-309.
Macher, S. (2013). Social interdependence in close relationships: The actor partnerinter dependence investment model API-IM. European Journal of Social Psychology. 43(1), 84-96.
Mahoney, A. (2013). Religion and conflict in marital and parent-child relationships. Journal of Social Issues. 61(4), 689-706.
Manyam, S. B., & Junior, V. Y. (2014). Marital adjustment trend in Asian Indian families. Journal of Couple & Relationship Therapy. 13(2), 114-132.
Maslow W. A. H. (1943). Conflict, frustration, and the theory of threat. J. Abnorm. (soc) Psychol. 38(5), 81-86.
Natalie, O. R., Loriann, W., Sarah, A. V., & Sean, P. M. (2020). Sexual Intimacy in First-time Mothers: Associations with Sexual and Relationship Satisfaction Across Three Waves. Journal of Sex Research. 49(8), 2849-2861.
Padgett, E., Mahoney, A., Pargament, K., & DeMaris, A. (2019). Marital Sanctification and Spiritual Intimacy Predicting Married Couples’ Observed Intimacy Skills across the Transition to Parenthood. Religions. 10(3).
Reiman, U. S., Rellini, A. H., & Fallis, E. (2011). The importance of sexual self-disclosure to sexual satisfaction and functioning in committed relationships. Journal of Sexual Medicine. 8(11), 3108-3115.
Rose, A., Anderson, Sh., Miller, R., Marks, L., Hatch, T., & Card, N. (2019). Longitudinal Test of Forgiveness and Perceived Forgiveness as Mediators between Religiosity and Marital Satisfaction in Long-Term Marital Relationships. Journal The American Journal of Family Therapy. 64(4), 356-374.
Rubin, H., & Campbell, L. (2012). Day-to-day changes in intimacy predict heightened relationship passion, sexual occurrence, and sexual satisfaction: A dyadic diary analysis. Journal Social Psychological & Personality Science. 3(2), 224-231.
Samul, L. P., & Andrew, L. W. (2018). Only Bad for Believers? Religion, Pornography Use, and Sexual Satisfaction Among American Men. The Journal of Sex Research. 56(1), 50-61.
Schramm, D. G., Marshall, J. P., Harris, V. W., & Lee, T. R. (2012). Religiosity, homogamy, and marital adjustment: An examination of newlyweds in first marriages and remarriages. Journal of Family Issues. 33(2), 246-268
Scott, Sh. Ritchie, L., Knopp, K., Rahoads, G., & Markman, H. (2018). Sexuality within female same-gender couples: Definitions of Sex, Sexual Frequency Norms, and Factors Associated with Sexual Satisfaction. 47(3), 681-692.
Shelby, B., Ritchie, L., Knopp, K., Rhoadea, G., & Markman, H. (2018). Sexuality Within Female Same-Gender Couples: Definitions of Sex, Sexual Frequency Norms, and Factors Associated with Sexual Satisfaction. Journal of Marital and Family Therapy. 47(8), 681-692.
Stafford, L. (2016). Marital sanctity, relationship maintenance, and marital quality. Journal of Family Issues. 37(1),119-31.
Stulhofer, A., Ferreira, L. C., & Landripet, I. (2014). Emotional intimacy, sexual desire, and sexual satisfaction among partnered heterosexual men. Sexual and Relationship Therapy. 29(2), 229-244.
Trudel, G., Marchand, A., & Ravart, M. (2010). Aubin S, Turgeon L, Fortier P. The effect of a cognitive-behavioral group treatment program on hypoactive sexual desire in women. Sexual Relationship Therapy. 16(2), 167-75.
Van Den Brink, F., Vollmann, M., Smeets, M. A. M., Hessen, D. J., & Woertman, L. (2018). Relationships between body image, sexual satisfaction, and relationship quality in romantic couples. Journal of Family Psychology. 32(4), 466-474.
Zhang, H., & Tsang, S. K. M. (2013). Relative income and marital happiness among Urban Chinese women: The moderating role of personal commitment. Journal Happiness Stud. 14, 1575-1584.