کاربرد علوم شناختی در مدیریت (با بهره گیری از رویکرد فراترکیب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه کاربرد علوم شناختی در مدیریت انجام شده است. روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع فراترکیب بوده است. جامعه پژوهش را کلیه اسناد و مدارک یافته شده به تعداد بیش از 2000 سند علمی-فنی تشکیل می‌دهند که در 8 پایگاه علمی داخلی و 10 پایگاه علمی خارجی مورد جستجو قرارگرفتند. از این تعداد مقاله پس از بررسی موضوعی، چکیده و محتوایی نهایتاً 63 مقاله از آن‌ها برگزیده و تحلیل شد. روش تحلیل کدگذاری باز در دو سطح مفاهیم و مقوله‌ها به منظور تحلیل کیفی، مورد استفاده قرار گرفت. براساس تحلیل انجام شده، سه گروه کاربست علوم شناختی در مدیریت شناسایی شد که هر یک از این‌گروه‌ها زیربخش‌هایی را نیز شامل می‌شود. گروه اول، کاربست علوم شناختی در کارکردهای مدیریت از جمله رهبری، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل شناختی بوده است. گروه دوم کاربست علوم شناختی در سبک‌های مختلف مدیریت از جمله عصب-رهبری، رهبری عقلی-مغزی، رهبری خردمند و خودرهبری و خودمدیریتی بوده است. گروه سوم، مربوط به کاربست علوم شناختی در حوزه‌های مختلف مدیریت از جمله مدیریت دانش شناختی و مدیریت کسب و کار شناختی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of cognitive science in management (A meta-synthesis study)

نویسندگان [English]

  • Khodayar Abili 1
  • fatemeh Narenji Thani 2
  • Ebrahim Mazari 3
1 Department of Educational Administration and planning, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Educational Administration and planning, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Educational Administration and planning, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
This study aimed to study the application of cognitive science in management. The research method was qualitative and meta-synthesis. The research population comprises all of the more than 2000 scientific-technical documents found in 8 internal scientific databases and 10 external scientific databases. Out of these articles, after subject review, abstracts and contents were finally selected and analyzed for 63 articles. Open coding analysis method was used in two levels of concepts and categories for qualitative analysis. Based on the analysis, three groups of applications of cognitive science in management were identified, each of which included subdivisions. The first group is the application of cognitive science to management functions including leadership, decision making, planning, supervision and cognitive control. The second group has been applying the cognitive sciences in various management styles including neuro-leadership, rational-brain leadership, wise and self-directed leadership and self-management. The third group deals with the application of cognitive science in various areas of management including cognitive management and cognitive business management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Cognitive science
  • management
  • meta-synthesis
ابیلی، خ.، و مزاری، ا (1394). توسعه منابع انسانی: با تاکید بر مفاهیم خودتوسعه‌ای، خودرهبری و خودمدیریتی. (جلد 1). تهران: امید.
امیریان، م. (1395). رویکردهای مدل‌سازی ذهن در علوم شناختی و چالش‌های فلسفی پیش‌روی آن. پژوهش‌های علوم انسانی نقش جهان. 10(2)، 54-35.
خرازی، س. ک. (1385). تأثیر علوم شناختی بر روان‌شناسی معاصر. تازه‌های علوم شناختی. 8(4 81-77.
خنیفر، ح.، و مسلمی، ن. (1398). اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی. (جلد اول). تهران: نگاه دانش.
زاهدی، م. ص.، و حق‌شناس، ر. ا. (1392). بررسی رویکرد علوم شناختی در مطالعه دین. پژوهش‌نامه فلسفه دین. 11(2164-145.
سلطانی، ف.، شاهین، آ.، و شایمی ‌برزکی، ع. (1396). طراحی الگوی تعالی استعداد با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی در شرکت گاز استان اصفهان. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. 8(22)، 84-51.
قاسمیه، ر.، سامی‌نیا، ا. ع.، همتی طاحونه، م. ح.، و کویری بیدگلی، ا. (1395). طراحی مدل اندازه‌گیری چابکی با استفاده از روش فراترکیب (مطالعه موردی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز). فصلنامه مدیریت صنعتی. 11(37)، 100-81.
Armstrong, S. J., Cools, E., & Sadler‐Smith, E. (2012). Role of cognitive styles in business and management: Reviewing 40 years of research. International Journal of Management Reviews. 14(3), 238-262.
Axelrod, D., Koppel, D. E., Schlessinger, J., Elson, E., & Webb, W. W. (1976). Mobility measurement by analysis of fluorescence photobleaching recovery kinetics. Biophysical Journal. 16(9), 1055.
Badenhorst, C. (2015). Identifying and managing the impact of NeuroLeadership during organizational change (Master's thesis).

Bryson, J. M. (2012). Strategic Planning and Management. The SAGE Handbook of Public Administration, 50.

Buss, M., Hirche, S., & Samad, T. (2018). Cognitive Control. The Impact of Control Technology, T. Samad, and A.M. Anna Swamy (eds.). Available at www.ieeecss.org.
Caughron, J. J., & Mumford, M. D. (2012). Embedded leadership: How do a leader's superiors impact middle-management performance? The Leadership Quarterly. 23(3), 342-353.
Chakraborty, I., Hu, P. J. H., & Cui, D. (2008). Examining the effects of cognitive style in individuals' technology use decision making. Decision Support Systems. 45(2), 228-241.
Cools, E., & Van den Broeck, H. (2007). Development and validation of the Cognitive Style Indicator. The Journal of Psychology. 141(4), 359-387.
Cools, E., & Van Den Broeck, H. (2008). Cognitive styles and managerial behavior: a qualitative study. Education & Training. 50(2), 103.
Davenport, T. H., & Prusak, L. (2008). Organizational governance of knowledge and learning. Knowledge and Process Management. 15(2), 150-157.
Dionne, S. D., Sayama, H., Hao, C., & Bush, B. J. (2010). The role of leadership in shared mental model convergence and team performance improvement: An agent-based computational model. The Leadership Quarterly. 21(6), 1035-1049.
Dixon, R. A., & Lammi, M. (2014). Cognitive Mapping Techniques: Implications for Research in Engineering and Technology Education. Journal of Technology Education. 25(2), 2-17.
Dóci, E., Stouten, J., & Hofmans, J. (2015). The cognitive-behavioral system of leadership: cognitive antecedents of active and passive leadership behaviors. Frontiers in Psychology. 6(1344), 1-15.
Dominick, P. G., Squires, P., & Cervone, D. A (2019). Cognitive Approach to Leadership Development: A Review and Integration of Existing Research A Literature Review Proposal, Available at file:///C:/Users/user/Downloads/ACogntive Approach to Leader Development_Dominick_Squires_Cervone_.pdf.
Elsawah, S., Guillaume, J. H., Filatova, T., Rook, J., & Jakeman, A. J. (2015). A methodology for eliciting, representing, and analyzing stakeholder knowledge for decision making on complex socio-ecological systems: From cognitive maps to agent-based models. Journal of Environmental Management. 151, 500-516.
Fatemi, M., & Haykin, S. (2014). Cognitive Control: Theory and Application. IEEE Access. 2, 698-710.
Forbes, C. E., & Grafman, J. (2013). Social neuroscience: the second phase. Frontiers in Human Neuroscience. 7(20), 1-5.
Fuster, J. M. (2003). Cortex and mind: Unifying cognition. Oxford University Press, USA.
Halbesleben, J. R., Novicevic, M. M., Harvey, M. G., & Buckley, M. R. (2003). Awareness of temporal complexity in the leadership of creativity and innovation: A competency-based model. The Leadership Quarterly. 14(4-5), 433-454.
Hester, K. S., Robledo, I. C., Barrett, J. D., Peterson, D. R., Hougen, D. P., Day, E. A., & Mumford, M. D. (2012). Causal analysis to enhance creative problem-solving: Performance and effects on mental models. Creativity Research Journal. 24(2-3), 115-133.
Houghton, J. D., Bonham, T. W., Neck, C., & Singh, K. (2004). The relationship between self-leadership and personality. A comparison of hierarchical factor structures. Journal of Managerial Psychology. 19(4), 427-441.
Juma, N., & Jeffrey, M. (2006). The relationship between intellectual capital and new venture performance: An empirical investigation of the moderating role of the environment. International Journal of Innovation and Technology Management (IJITM). 3(04), 379-405.
Kiefer, T. (2011). Neuro Leadership-Making change happen. Ivey Business Journal. 1(5), 45-52.
Kiefer, T. (2011). NeuroLeadership–Making change happen. Ivey Business Journal. 1(5), 45-52.
Kolkman, M. J., Kok, M., & Van der Veen, A. (2005). Mental model mapping as a new tool to analyze the use of information in decision-making in integrated water management. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C. 30(4-5), 317-332.
Kroll, A. (2014). Why performance information use varies among public managers: Testing manager-related explanations. International Public Management Journal. 17(2), 174-201.
Lester, D., & Lester, C. (2016). 12 Steps of Self-Leadership: The Difference Maker's Guide to Living and Leading on Purpose. Friese Press.
Lieberman, M. D., Eisenberger, N., Crockett, M., Tom, S., Pfeifer, J., & Way, B. (2007). Putting feelings into words: Affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. Psychological Science. 18(5), 421-428.
Loch, M. (2018). Neuroleadership Masterclass for Educators. Available at: http://michelleloch.com/wp-content/uploads/2016/08/Neuroleadership-Masterclass-for-Eductors.pdf
Medeiros, K. E., Partlow, P. J., & Mumford, M. D. (2014). Not too much, not too little: The influence of constraints on creative problem-solving. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. 8(2), 198.
Methodic (2018). The neuro leadership: Leading the brain. Available at: http://www. Methodic business.com/_r116/media/shop/attrib/tasting/11/The%20Neuroleader%20Executive%20Program.pdf.
Miller, E. K., & Cohen, J. D. (2001). An integrative theory of prefrontal cortex function. Annual Review of Neuroscience. 24(1), 167-202.
Miller, P. (2012). 'Self-reflection: the key to effective leadership'. Today's Manager. December 2011-January 2012.
Mumford, M. D. (2006). Pathways to outstanding leadership: A comparative analysis of charismatic, ideological, and pragmatic leaders. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Mumford, M. D., Connelly, S., & Gaddis, B. (2003). How creative leaders think: Experimental findings and cases. The Leadership Quarterly. 14(4-5), 411-432.
Mumford, M. D., Marks, M. A., Connelly, M. S., Zaccaro, S. J., & Reiter-Palmon, R. (2000a). Development of leadership skills: Experience and timing. The Leadership Quarterly. 11(1), 87-114.
Mumford, M. D., Schultz, R. A., & Osburn, H. K. (2002). Planning in organizations: Performance as a multi-level phenomenon. The many faces of multi-level issues (Research in Multi-Level Issues, Volume 1). Emerald Group Publishing Limited, 3-65.
Mumford, M. D., Todd, E. M., Higgs, C., & McIntosh, T. (2017). Cognitive skills and leadership performance: The nine critical skills. The Leadership Quarterly. 28(1), 24-39.
Murphy, C., Ozturgut, O., & French, J. (2013). Brain-Wise Leadership. Journal of International Education and Leadership. 3(2), 1-12.
Naidoo, R., Bischoff, C., Botha, C., & Du Plessis, A. J. (2012). Management and leader-ship factors in South African schools. Asia Pacific Journal of Business and Management. 3(2), 68-78.
Nesbit, P. (2007). Self-awareness, self-reflection, and self-regulation: an integrated model of managerial self-development. In Australian and New Zealand Academy of Management Conference (21st: 2007) (pp. 1-13). Promo Conventions.
Nikulina, I. E., & Khomenko, I. V. (2015). Cognitive Management: Theory and Practice in the Organization. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 166(2015), 441-445.
Niu, L., & Zhang, G. (2008, December). A model of cognition-driven decision process for business intelligence. In 2008 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (Vol. 1, pp. 876-879). IEEE.
Niu, L., Lu, J., Chew, E., & Zhang, G. (2007, November). An exploratory cognitive business intelligence system. In IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI'07) (pp. 812-815). IEEE
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2011). Company-creator of knowledge. Origin and development of innovation in Japanese firms. M.: Publisher «Olympus-Business.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2019). The Wise Company: How Companies Create Continuous Innovation. Oxford University Press.
Nutt, P. C. (2006). Comparing public and private sector decision-making practices. Journal of Public Administration Research and Theory. 16(2), 289-318.
Perreault, G. (2001). Leadership and self0knowledge. Conference Theme: A Leadership Odyssey. University of Northern Iowa.
Ploog, D. W. (2003). The place of the Triune Brain in psychiatry. Physiology & Behavior. 79(3), 487-493.
Reichard, R. J., & Johnson, S. K. (2011). Leader self-development as an organizational strategy. The Leadership Quarterly. 22(1), 33-42.
Ringleb, A. H., & Rock, D. & Conser, J. (2010). Neuro Leadership in 2010. Neuro Leadership. 2(1), 12- 18.
Rossouw, L. (2011). The implementation of policies about child and youth care within a team context in child and youth care centers. Social Work/Maatskaplike Werk. 47(2).
Rossouw, P., & Henson, C. (2013). A New Frontier-neuroscience in the workplace. Neuro Psychotherapy in Australia. 20, 3-7.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research Springer Publishing Company. New York. [Google Scholar].
Smith, A. (2009). The empathy imbalance hypothesis of autism: a theoretical approach to cognitive and emotional empathy in autistic development. The Psychological Record. 59(3), 489-510.
Smith, M. T., & Neubauer, D. N. (2003). Cognitive behavior therapy for chronic insomnia. Clinical Cornerstone. 5(3), 28-40.
Strange, J. M., & Mumford, M. D. (2002). The origins of vision: Charismatic versus ideological leadership. The Leadership Quarterly. 13(4), 343-377.
Swan, M. (2012). Sensor mania! the internet of things, wearable computing, objective metrics, and the quantified self-2.0. Journal of Sensor and Actuator Networks. 1(3), 217-253.
Tolman, E. C. (1948). Cognitive maps in rats and men. Psychological Review. 55(4), 189-208.
Watts, L. L., Mulhearn, T. J., Todd, E. M., & Mumford, M. D. (2017). Leader idea evaluation and follower creativity: Challenges, constraints, and capabilities. Handbook of Research on Leadership and Creativity. 28-82.
Wolfe, P. (2014). A toolkit of brain-compatible strategies: A chapter of brain matter translating research into classroom practice (2nd ed.). Alexandria, VA: ASCD.
Xu, J., Lu, W., Xue, F., & Chen, K. (2019). ‘Cognitive facility management’: Definition, system architecture, and example scenario. Automation in Construction. 107(2019), 1-10.