رابطه ارکان مدل فعال‌سازی هنجار و انگیزش نسبت به صرفه‌جویی با رفتار صرفه‌جویی برق در خانواده‌های تهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه رفتار صرفه­جویی در مصرف برق در سرپرستان خانوارهای تهرانی با هنجارهای اخلاقی و انواع انگیزش نسبت به صرفه­جویی بود. طرح  پژوهش حاضر ئوصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تمامی سرپرستان خانوار شهر تهران در سال 1398 بود. برای نمونه­گیری از روش نمونه­گیری در دسترس با حجم 366 نفر استفاده شد. ابزار سنجش شامل سوالاتی برای سنجش ویژگی­های جمعیت­شناختی و ویژگی­های خانه (DHC)،  مقیاس­های آگاهی از مشکل (PAS)،  اسناد مسئولیت­پذیری و آگاهی از پیامدها  (AROES)، هنجارهای شخصی(PNS)، رفتار صرفه­جویی در مصرف برق  (ESBS)و انگیزش نسبت به صرفه­جویی برق (MTSES) بود. تعداد کل گویه­های برابر با 44 گویه بود. داده­ها به صورت برخط و مدادکاغذی جمع­آوری شدند. داده­ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS 25 و Smart PLS 3  مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته­ها نشان داد که از بین متغیرهای جمعیت­شناختی تنها وضعیت تأهل با رفتار صرفه­جویی در مصرف برق ارتباط دارد. آگاهی از مشکل و اسناد مسئولیت­پذیری و آگاهی از پیامدها، با هنجارهای شخصی رابطه مستقیم و معناداری داشتند و هنجارهای شخصی هم با صرفه­جویی برق رابطه مستقیم داشت. بر اساس یافته­ها، آگاهی از مشکل و اسناد مسئولیت­پذیری و آگاهی از پیامدها و هنجارهای شخصی از طریق میانجی­گری نسبی انگیزش  با رفتار صرفه­جویی در مصرف برق ارتباط داشتند. از بین انواع انگیزش، انگیزش­های یکپارچه، درونی، همانندسازی شده و درون­فکنی شده به ترتیب بیشترین رابطه را با رفتار صرفه­جویی در مصرف برق داشتند. تحریک انگیزش، سازوکار تبدیل مؤلفه‌های مدل فعال­سازی هنجار به رفتار صرفه­جویی برق است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Components of the Norm Activation Model and Motivation toward Energy Saving through an Electricity Saving Behavior among Families in Tehran

نویسندگان [English]

  • Morad Abdivarmazan 1
  • Mohammadnaghi Farahani 2
  • Hamid Khanipour 3
  • Majid Saffarinia 4
1 PhD Student in Psychology, Psychology and Educational Science Faculty, University of Kharazmi, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Psychology and Educational Science Faculty, University of Kharazmi, Tehran, Iran
3 Department of Psychology, Psychology and Educational Science Faculty, University of Kharazmi, Tehran, Iran
4 Department of Psychology, University of Payam-e-Noor, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between the electricity saving behavior in the heads of households in Tehran, and moral norms and various energy saving  motivations. The present study use a descriptive-correlational design. The statistical population consisted of all the heads of households in Tehran in 2019. In addition, the convenience sampling method was used (N=366). The research instruments consisted of items for assessing Demographic and Housing Characteristics (DHC), the Problem Awareness Scale (PAS), the Ascription of Responsibility and Outcome Efficacy Scale (AROES), the Personal Norms Scale (PNS), the Energy Saving Behavior Scale (ESBS), and the Motivation toward Saving Energy Scale (MTSES). In total, there were 44 items in this survey. The data were collected online and  via a paper-pencil form. Structural Equation Modeling (SEM), SPSS ver. 25 and Smart PLS ver. 3 were used to analyze the data. The findings showed that of the demographic variables, only marital status was connected with the electricity saving behavior. The problem awareness, and ascription of responsibility and outcome efficacy had a direct and significant relationship with personal norms; and personal norms were directly related to the electricity saving behavior. According to the findings, problem awareness, ascription of responsibility and outcome efficacy, and personal norms were connected with the electricity saving behavior through partial mediation of motivation. Lastly, the results showed that integrated, intrinsic, identified and introjected motivations had the most significant relationships with the electricity saving behavior. By strengthening motivation, the components of norm activation model could be transformed into the electricity saving behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Norm Activation
  • Motivation
  • Electricity Saving in Tehran
استیگ، ل.، بونک، آ.، و روتنگاتر، ت. (1395). روان‌شناسی اجتماعی کاربردی درک و مدیریت مسائل اجتماعی. ترجمه عزیزالله تاجیک اسماعیلی و پرستو حسن‌زاده. تهران: ارسباران.
داوری، ع.، و رضازاده، آ. (1393). مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم­افزارPLS. تهران: جهاد دانشگاهی.
رحیمی فیض­آبادی، ف.، یزدان­پناه، م.، فروزانی، م.، محمدزاده، س.، و بورتن، ر. (1395). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تمایل کشاورزان به تشکیل و عضویت در تشکل‌های آب- بران: موردمطالعه شهرستان الشتر. فصلنامه تعاون و کشاورزی. 3(12)، 95-77.
رضایی، پ. (1393). مصرف بهینه انرژی (آب و برق) در بین دانشجویان دانشگاه یاسوج و برخی عوامل اجتماعی و روانی مؤثر بر آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعهشناسی. دانشگاه یاسوج.
روشندل اربطانی، ط.، و قیومی، ز. (1394). شناسایی مؤلفه‌های اقناعی تبلیغات تلویزیونی با هدف ترویج مصرف بهینه انرژی (برق) در کشور. پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی. 1(1)، 250-221.
لاهیجانیان، ا. ا.، و عباسی، ش. (1395). آموزش مصرف بهینه انرژی در مدارس دوره ابتدایی. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست. 18(2)، 531-515.
میرز، ل.، گامست، گ.، و گارینو، آ. (1391). پژوهش چندمتغیری کاربردی. ترجمه حسن پاشا شریفی و همکاران. تهران: رشد.
 
Al-Marri, W., Al-Habaibeh, A., & Abdo, H. (2017). Exploring the relationship between energy cost and people's consumption behavior. Energy Procedia. 105, 3464-3470.
Aydinli, A., Bender, M., Chasiotis, A., Cemalcilar, Z., & Van de Vijver, F. J. (2014). When does self-reported prosocial motivation predict helping? The moderating role of implicit prosocial motivation. Motivation and Emotion. 38(5), 645-658.
Bamberg, S., & Schmidt, P. (2003). Incentives, morality, or habit? Predicting students’ car use for university routes with the models of Ajzen, Schwartz, and Triandis. Environment and Behavior. 35(2), 264-285.‏
Boeve-de Pauw, J., & Van Petegem, P. (2017). Because my friends insist or because it makes sense? Adolescents’ Motivation towards the Environment. Sustainability. 9(5), 750.
Boto-Garcìa, D., & Bucciol, A. (2020). Climate change: Personal responsibility and energy saving. Ecological Economics. 169, 106530.
Büchs, M. (2017). The role of values for voluntary reductions of holiday air travel. Journal of Sustainable Tourism. 25(2), 234-250.
Cheung, L. T., Chow, A. S., Fok, L., Yu, K. M., & Chou, K. L. (2017). The effect of self-determined motivation on household energy consumption behaviour in a metropolitan area in southern China. Energy Efficiency. 10(3), 549-561.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach for structural equation modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.), Methodology for business and management. Modern methods for business research (p. 295–336). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Cuadrado, E., Tabernero, C., & Steinel, W. (2015). Motivational determinants of prosocial behavior: What do include, hopeful excluded, and hopeless excluded individuals need to behave prosocially? Motivation and Emotion. 39(3), 344-358.
De Groot, J. I., & Steg, L. (2009a). Mean or green: which values can promote stable pro‐environmental behavior? Conservation Letters. 2(2), 61-66.‏
De Groot, J. I., & Steg, L. (2009b). Morality and prosocial behavior: The role of awareness, responsibility, and norms in the norm activation model. The Journal of social Psychology. 149(4), 425-449.‏
De Groot, J. I., & Steg, L. (2010). Relationships between value orientations, self-determined motivational types and pro-environmental behavioural intentions. Journal of Environmental Psychology. 30(4), 368-378.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation andself-determination in human behavior. New York, NY: Plenum.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2019). Human Autonomy: Its Basic Science and Applied Significance. Readings about The Social Animal.‏ Macmillan Higher Education.
Doran, R., & Larsen, S. (2016). The relative importance of social and personal norms in explaining intentions to choose eco‐friendly travel options. International Journal of Tourism Research. 18(2), 159-166.‏
Esfandiar, K., Dowling, R., Pearce, J., & Goh, E. (2020). Personal norms and the adoption of pro-environmental binning behaviour in national parks: an integrated structural model approach. Journal of Sustainable Tourism, 28(1), 10-32.‏
Fan, B., Yang, W., & Shen, X. (2019). A comparison study of ‘motivation–intention–behavior ‘model on household solid waste sorting in China and Singapore. Journal of Cleaner Roduction. 211, 442-454.‏
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1977). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research.‏ Addison-Wesley. Boston.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equations models with unobservable variables and measurement error. J Marketing Res. 18(1), 39-50.
Gardner, B., & Abraham, C. (2008). Psychological correlates of car use: A meta-analysis. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 11(4), 300-311.‏
Gefen, D., & Straub, D. (2005). A practical guide to factorial validity using PLS-Graph: Tutorial and annotated example. Communications of the Association for Information Systems, 16(1), 91-101.
Gkargkavouzi, A., Halkos, G., & Matsiori, S. (2019). Environmental behavior in a private-sphere context: Integrating theories of planned behavior and value belief norm, self-identity and habit. Resources, Conservation and Recycling. 148, 145-156.
Goulart, J. M., & Wang, S. Q. (2010). Knowledge, motivation, and behavior patterns of the general public towards sun protection. Photochemical & Photobiological Sciences. 9(4), 432-438.
Han, H. (2014). The norm activation model and theory-broadening: Individuals' decision-making on environmentally-responsible convention attendance. Journal of Environmental Psychology. 40, 462-471.
Han, Q., Nieuwenhijsen, I., De Vries, B., Blokhuis, E., & Schaefer, W. (2013). Intervention strategy to stimulate energy-saving behavior of local residents. Energy Policy. 52, 706-715.
He, X., & Zhan, W. (2018). How to activate moral norm to adopt electric vehicles in China? An empirical study based on extended norm activation theory. Journal of Cleaner Production. 172, 3546-3556.
Hess, A. K., Samuel, R., & Burger, P. (2018). Informing a social practice theory framework with social-psychological factors for analyzing routinized energy consumption: A multivariate analysis of three practices. Energy Research & Social Science. 46, 183-193.
Hong, J., She, Y., Wang, S., & Dora, M. (2019). Impact of psychological factors on energy-saving behavior: Moderating role of government subsidy policy. Journal of Cleaner Production. 232, 154-162.
Ito, K., Ida, T., & Tanaka, M. (2018). Moral suasion and economic incentives: Field experimental evidence from energy demand. American Economic Journal: Economic Policy. 10(1), 240-67.‏
Kaiser, F. G. (2006). A moral extension of the theory of planned behavior: Norms and anticipated feelings of regret in conservationism. Personality and Individual Differences. 41(1), 71-81.
Kang, E. Y., & Atkinson, L. (2016). Prosocial outcomes of hotel’s CSR-perceived motives. Social Marketing Quarterly. 22(4), 307-324.
Karpudewan, M., Ismail, Z., & Roth, W. M. (2012). Fostering pre-service teachers’ self-determined environmental motivation through green chemistry experiments. Journal of Science Teacher Education. 23(6), 673-696.
Kim, J. J., & Hwang, J. (2020). Merging the norm activation model and the theory of planned behavior in the context of drone food delivery services: Does the level of product knowledge really matter? Journal of Hospitality and Tourism Management. 42, 1-11.‏
Klöckner, C. A. (2013). A comprehensive model of the psychology of environmental behaviour-A meta-analysis. Global Environmental Change. 23(5), 1028-1038.
Kumar, P., & Misra, B. (2012). Motivation and Behavior Modification with Reference to Health Care Services: Are we underperforming? Anusandhanika. 4(2), 51.
Lauper, E., Moser, S., Fischer, M., & Matthies, E. (2016). Explaining car drivers’ intention to prevent road-traffic noise: an application of the norm activation model. Environment and Behavior. 48(6), 826-853.
Li, D., Xu, X., Chen, C. F., & Menassa, C. (2019). Understanding energy-saving behaviors in the American workplace: A unified theory of motivation, opportunity, and ability. Energy Research & Social Science. 51, 198-209.
Liu, Y., Sheng, H., Mundorf, N., Redding, C., & Ye, Y. (2017). Integrating norm activation model and theory of planned behavior to understand sustainable transport behavior: Evidence from China. International Journal of Environmental Research and Public Health. 14(12), 1593.‏
Magner, N., Welker, R. B. & Campbell, T. L. (1996). Testing a model of cognitive budgetary participation -processes in a latent variable structural equations framework. Accounting and Business Research. 27(1), 41-50.
Manuel J., Francisco J., & Félix A. (2009). Exploring the impact of individualism and uncertainty avoidance in Web-based electronic learning: An empirical analysis in European higher education. Comput Educ. 52(2), 588-598.
Marshall, W. L., & Pithers, W. D. (1994). A reconsideration of treatment outcome with sex offenders. Criminal Justice and Behavior. 21(1), 10-27.
Møller, M., Haustein, S., & Bohlbro, M. S. (2018). Adolescents’ associations between travel behaviour and environmental impact: A qualitative study based on the Norm-Activation Model. Travel Behaviour and Society. 11, 69-77.
Pelletier, L. G., Tuson, K. M., Green-Demers, I., Noels, K., & Beaton, A. M. (1998). Why are you doing things for the environment? The motivation toward the environment scale (MTES). Journal of Applied Social Psychology. 28(5), 437–468.
Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: toward an integrative model of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 51(3), 390-395.
Rasool, F., Zuberi, N. A., Siddiqui, N. U., & Madni, M. (2019). Using the Theory of Plan Behavior and Norm Activation Model to Understand Individual Energy Conservation Behavior in Karachi, Pakistan. International Journal of Economic and Environmental Geology. 10(1), 93-99.‏
Ru, X., Wang, S., & Yan, S. (2018). Exploring the effects of normative factors and perceived behavioral control on individual’s energy-saving intention: An empirical study in eastern China. Resources, Conservation and Recycling. 134, 91-99.
Russell, S. V., Young, C. W., Unsworth, K. L., & Robinson, C. (2017). Bringing habits and emotions into food waste behaviour. Resources, Conservation and Recycling, 125, 107-114.
Schwartz, S. H. (1977). Normative influences on altruism 1. In Advances in experimental social psychology (Vol. 10, pp. 221-279). Academic Press.‏
Schwartz, S. H., & Howard J. A. (1981). A normative decisionmaking model of altruism. In Rushton J. P.Sorrentino R. M. (Eds.), Altruism and helping behavior: Social, personality, and developmental perspective (pp. 189–211). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Google Scholar.
Shi, D., Wang, L., & Wang, Z. (2019). What affects individual energy conservation behavior: Personal habits, external conditions or values? An empirical study based on a survey of college students. Energy Policy. 128, 150-161.
Song, Y., Zhao, C., & Zhang, M. (2019). Does haze pollution promote the consumption of energy-saving appliances in China? An empirical study based on norm activation model. Resources, Conservation and Recycling. 145, 220-229.
Spence, A., Leygue, C., Bedwell, B., & O'Malley, C. (2014). Engaging with energy reduction: does a climate change frame have the potential for achieving broader sustainable behaviour? Journal of Environmental Psychology. 38, 17-28.‏
Steg, L., & De Groot, J. (2010). Explaining prosocial intentions: Testing causal relationships in the norm activation model.British Journal of Social Psychology. 49(4), 725-743.‏
Su, D., Zhou, W., Gu, Y., & Wu, B. (2019). Individual motivations underlying the adoption of cleaner residential heating technologies: Evidence from Nanjing, China. Journal of Cleaner Production. 224, 142-150.
Tang, Z., Warkentin, M., & Wu, L. (2019). Understanding employees’ energy saving behavior from the perspective of stimulus-organism-responses. Resources, Conservation and Recycling, 140, 216-223.
Udalov, V. (2019). Behavioural Economics of Climate Change: New Empirical Perspectives. Springer.
Van der Werff, E., Taufik, D., & Venhoeven, L. (2019). Pull the plug: How private commitment strategies can strengthen personal norms and promote energy-saving in the Netherlands. Energy Research & Social Science. 54, 26-33.
Van Zomeren, M., Postmes, T., & Spears, R. (2012). On conviction's collective consequences: Integrating moral conviction with the social identity model of collective action. British Journal of Social Psychology. 51(1), 52-71.
Wang, S., Lin, S., & Li, J. (2018). Exploring the effects of non-cognitive and emotional factors on household electricity saving behavior. Energy Policy. 115, 171-180.
Wang, Y., Liang, J., Yang, J., Ma, X., Li, X., Wu, J., ... & Feng, Y. (2019). Analysis of the environmental behavior of farmers for non-point source pollution control and management: An integration of the theory of planned behavior and the protection motivation theory. Journal of Environmental Management. 237, 15-23.
Webb, D., Soutar, G. N., Mazzarol, T., & Saldaris, P. (2013). Self-determination theory and consumer behavioural change: Evidence from a household energy-saving behaviour study.Journal of Environmental Psychology. 35, 59-66.‏
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS Quarterly. 33(1), 177-195.
Wittenberg, I., Blöbaum, A., & Matthies, E. (2018). Environmental motivations for energy use in PV households: Proposal of a modified norm activation model for the specific context of PV households. Journal of Environmental Psychology. 55, 110-120.
Yang, S., Zhang, Y., & Zhao, D. (2016). Who exhibits more energy-saving behavior in direct and indirect ways in china? The role of psychological factors and socio-demographics. Energy Policy. 93, 196-205.
Yue, T., Long, R., & Chen, H. (2013). Factors influencing energy-saving behavior of urban households in Jiangsu Province. Energy Policy. 62, 665-675.
Zhang, X., Liu, J., & Zhao, K. (2018). Antecedents of citizens’ environmental complaint intention in China: An empirical study based on norm activation model. Resources, Conservation and Recycling. 134, 121-128.
Zhang, Y., Wang, Z., & Zhou, G. (2013). Antecedents of employee electricity saving behavior in organizations: An empirical study based on norm activation model. Energy Policy. 62, 1120-1127.