نقش میانجیگری سبک‌های تفکر در رابطه هوش و خلاقیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دکتری روان‌شناسی ، دانشگاه پیام نور و کارشناس آزمایشگاه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/japr.2021.295897.643418

چکیده

هدف از پژوهش حاضر،  بررسی نقش میانجیگری سبک­های تفکر در رابطه هوش و خلاقیت در دانش‌آموزان دختر و پسر 12 تا 16 ساله بود. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام دانش‌آموزان دختر و پسر 16-12 ساله منطقه 12 شهر تهران در نیمسال دوم تحصیلی 97-1396 بود. تعداد 200 دانش‌آموز (100 دختر و 100 پسر) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل آزمون های هوش وکسلر کودکان فرم 4 (WISC-IV)، تفکر خلاق تورنس فرم تصویری ب (TTCT)و پرسشنامه سبک تفکر نوع اول استرنبرگ فرم کوتاه (TSI) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روش رگرسیون چند گانه در نرم افزار SPSS21 استفاده شد. نتایج نشان داد نقش متغیر هوش در پیش­بینی خلاقیت (142/0) مثبت و نقش تفکر قانون­گذارانه(145/0-) و قضاوت‌گر (165/0-) در پیش­بینی خلاقیت منفی بود. همچنین هیچ تأثیر غیر­مستقیم برای متغیر هوش با خلاقیت که نشان از اثر واسطه­ای تفکر قانون­گذارانه و قضاوت‌گر بود نیز دیده نمی­شد. اما نقش تفکر اجرایی در پیش­بینی خلاقیت  (165/0) مثبت بود و همچنین تأثیر غیرمستقیم برای متغیر هوش با خلاقیت که نشان از اثر واسطه­ای تفکر اجرایی بود نیز دیده می­شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediation of Thinking Styles in Intelligence and Creativity Relation

نویسندگان [English]

  • Mahtab sadat Hosseini 1
  • Marzieh Hajizadegan 2
  • Zahra Taherifar 3
1 Department of Psychology , Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 PhD Psychology. payame Noor University, Employee of University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, university of tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the mediation role of thinking styles in the relationship of intelligence and creativity in 12- to 16-year-old male and female students. This research was of fundamental purpose in terms of descriptive and descriptive-correlational in terms of type of research. The statistical population included all male and female students aged 12-16 years in the 12 district of Tehran in the second semester of 1396-67. 200 students were selected using simple random sampling sampling method. Research measurement tools were Wechsler test Wechsler Form 4(WISC-IV (, Creative Thinking Test Torrance Form B (TTCT) and Short Form One Thinking Questionnaire Sternberg (TSI). Multiple regression SPSS21 software was used to analyze the data. The results showed that the variable role of intelligence in predicting positive creativity (0.142)  and the role of legislative thinking (-0.145)  and judgment  (-0.165) were negative. There was also no indirect effect for the intelligence variable on creativity, which was a mediating effect of legislative and judiciary thinking. But the variable role of intelligence and executive thinking in predicting creativity (0.165)  was positive, as well as the indirect effect of the variable on intelligence with creativity indicating the mediating effect of executive thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Thinking style
  • Intelligence