ارائه مدل علّی تأثیر آرزوهای ذاتی و بیرونی بر رضایت از زندگی: نقش میانجی سلامت روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روان شناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل علّی تأثیر آرزوهای ذاتی و بیرونی بر رضایت از زندگی با توجه به نقش میانجی سلامت روانی بود. روش پژوهش، کاربردی و از نوع پژوهش‌های پیش‌بین بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 92-1391 بودند. برای‌این‌منظور، تعداد 250 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به روش نمونه‎گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش، شاخص آرزو گروزت و همکاران (AI)، پرسشنامه‌ سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ-28) و مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران (SWLS) بودند. تمام تحلیل­ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شدند. نتایج نشان داد که آرزوهای ذاتی، سلامت روانی را به صورت مثبت و آرزوهای بیرونی، سلامت روانی را به‌صورت منفی پیش‌بینی می‌کنند؛ آرزوهای ذاتی و بیرونی بر رضایت از زندگی به‌طور مستقیم تأثیری نداشتند؛ بلکه آرزوهای ذاتی با واسطه‌گری سلامت روانی می‌تواند بر رضایت از زندگی دانشجویان بیفزاید؛ اما آرزوهای بیرونی با واسطه‌گری سلامت روانی می‌تواند از میزان رضایت از زندگی دانشجویان بکاهد. همچنین سلامت روانی تأثیر علّی و مستقیمی بر رضایت از زندگی داشت. با توجه به نتایج، می‌توان راه رسیدن به رضایت و سلامت روان‌شناختی را در پرتو توجه به ارزش‌ها و آرزوها، نیازهای بنیادی، معنادار بودن و هدفمندی زندگی برای دانشجویان فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Causal Model of the Effect of Intrinsic and Extrinsic Aspirations on Life Satisfaction: the Mediating Role of Mental Health

نویسنده [English]

  • Hoshang Geravand
Department of Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

The present study was done with the aim of presenting the causal model of the effect of intrinsic and extrinsic aspirations on life satisfaction and the mediating role of mental health. The population included all students studying at Allameh Tabatabaei University during the 2011-2012 academic year, from which 250 students were selected using the available sampling method. The scales for assessment used in the study were Satisfaction with Life Scale (SWLS), General Health Questionnaire (28- GHQ), and Aspiration Index (AI). Structural equation modeling was used to analyze the data. The results showed that intrinsic aspirations predicted mental health positively, and external aspirations predicted mental health negatively; intrinsic and extrinsic aspirations had no direct effect on life satisfaction; rather, intrinsic aspirations increased student life satisfaction through the mediation of mental health. External aspirations reduced life satisfaction through the mediation of mental health. Mental health also had a direct and an indirect effect on life satisfaction. According to the results, to improve life satisfaction and mental health, we need to highlight values, desires, basic needs, meaning, and purpose in life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intrinsic-Extrinsic Aspirations
  • life satisfaction
  • mental health
تقربی، ز.، شریفی، خ.، سوکی، ز.، و تقربی، ل. (1391). روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی. پایش. ۱۱(۲)، ۲۳۵-۲۴۴.
رفیعی هنر، ح. (1394). نقش آرزوها در رضایت از زندگی براساس مدل اسلامی عملکرد أمل: یک بررسی مفهومی. پژوهشنامه روانشناسی اسلامی. 1(1)، 109-79.
سبزه‌آرای لنگرودی، م.، سرافراز، م ر.، و قربانی، ن. (1394). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص آرزو. مطالعات روان‌‌شناختی. 11(1)، 115-97.
شیخی، م.، هومن، ح. ع.، احدی، ح.، و سپاه‌ منصور، م. (1389). مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس رضایت از زندگی. فصلنامه تازههای روانشناسی صنعتی/ سازمانی. 1(4)، 25-17.
طوبایی، ش.، و مانی، آ. (1389). رضایت‌مندی از زندگی و بهداشت روان در خانواده بیماران افسرده. مجله علوم رفتاری. 4(3)، 177-182.
کارشکی، ح.، گراوند، هـ.، و دهقانی نیشابوری، م. (1391). نقش شکاف بین اهداف و آرزوها و شانس دستیابی به آن‌ها در شادکامی دانشجویان. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره. 2(2)، 154-133.
کرمی، ا. (1389). بررسی رابطه رضایت از زندگی با سلامت عمومی و سازگاری. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. 1(4)، 73-90.
مولوی، ح. (1383). روایی ساختاری ملی و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی در دانشجویان ایرانی. مجله‌ پژوهش‌های روان‌شناختی پاکستان. 17(3)، 41-20.
نوری، ن ا.، و سقای‌بی‌ریا، ن. (1388). بررسی رابطه بین خوش‌بینی سرشتی و خوش‌بینی از دیدگاه اسلام با رضایت‌مندی از زندگی. نشریه روان‌شناسی و دین. 3(7)، 68-29.
یادگاری، هـ. (1384). بررسی رابطه میزان گذشت و رضایت از زندگی در میان پرستاران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه الزهراء (س).
References
Auerbach, R. P., Webb, C. A., Schreck, M., McWhinnie, C. M., Ho, M. H. R., Zhu, X., & Yao, S. (2011). Examining the pathway through which intrinsic and extrinsic aspirations generate stress and subsequent depressive symptoms. Journal of Social and Clinical Psychology. 30(8), 856-886.
Bastug, G., & Duman, S. (2010). Examining life satisfaction level depending on physical activity in Turkish and German societies. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2(2), 4892-4895.
Basu, D. (2004). Quality-of-life issues in mental health care: Past, present, and future. German Journal of Psychiatry. 7(3), 35-43.
Bradshaw, E. L. (2019). Intrinsic and extrinsic aspirations and psychological well-being: a meta-analysis and latent profile analyses of life goals. A thesis submitted in fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy, Institute for Positive Psychology and Education, Faculty of Health Sciences, Australian Catholic University.
Bradshaw, E. L., Sahdra, B. K., Ciarrochi, J., Parker, P. D., Martos, T., & Ryan, R. M. (2019). A configural approach to aspirations: The social breadth of aspiration profiles predicts well-being over and above the intrinsic and extrinsic aspirations that comprise the profiles. Journal of Personality and Social Psychology. 120(1), 226–256.
Bray, I., & Gunnell, D. (2006). Suicide rates, life satisfaction and happiness as markers for population mental health. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 41(5), 333-337.
Carr, A. (2015). The handbook of child and adolescent clinical psychology: A contextual approach: Routledge.
Cheung, P., & Spears, G. (1994). Reliability and validity of the Cambodian version of the 28-item General Health Questionnaire. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 29(2), 95-99.
Cohn, M. A., Fredrickson, B. L., Brown, S. L., Mikels, J. A., & Conway, A. M. (2009). Happiness unpacked: positive emotions increase life satisfaction by building resilience. Emotion. 9(3), 361-368.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. Current Theory and Research in Motivation. 1(38), 237-288.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry. 11(4), 227-268.
Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment. 49(1), 71-75.
Duriez, B., Meeus, J., & Vansteenkiste, M. (2012). Why are some people more susceptible to ingroup threat than others? The importance of a relative extrinsic to intrinsic value orientation. Journal of Research in Personality. 46(2), 164-172.
Feldman, D. B., & Snyder, C. R. (2005). Hope and the meaningful life: Theoretical and empirical associations between goal–directed thinking and life meaning. Journal of Social and Clinical Psychology. 24(3), 401-421.
Fergusson, D., McLeod, G., Horwood, L. J., Swain, N., Chapple, S., & Poulton, R. (2015). Life satisfaction and mental health problems (18 to 35 years). Psychological Medicine. 45(11), 2427-2436.
Frühwald, S., Löffler, H., Eher, R., Saletu, B., & Baumhackl, U. (2001). Relationship between depression, anxiety and quality of life: a study of stroke patients compared to chronic low back pain and myocardial ischemia patients. Psychopathology. 34(1), 50-56.
Glaesmer, H., Grande, G., Braehler, E., & Roth, M. (2011). The German version of the satisfaction with life scale (SWLS). European Journal of Psychological Assessment. 27, 127-132.
Goldberg, D., & Hiller, V. (1979). A scaled version of the General Health. Psychological Medicine. 9(1), 139-145.
Goldberg, L. R. (1970). Man versus model of man: A rationale, plus some evidence, for a method of improving on clinical inferences. Psychological Bulletin. 73(6), 422-432.
Grouzet, F. M. E., Kasser, T., Ahuvia, A. Ch., Dols, J. M. F., Kim, Y., Lau, S., … Sheldon, K. M. (2005). The structure of goal contents across 15 cultures. Journal of Personality and Social Psychology. 89(5), 800-816.
Gutman, L., & Akerman, R. (2008). Aspirations and Attainment: a review for the Social Exclusion Taskforce. Department for Communities and Local Government Department for Children, Schools and Families.UK (United Kingdom)  
Henderson-King, D., & Mitchell, M. (2011). Do materialism, intrinsic aspirations, and meaning in life predict students? Meanings of education? Social Psychology of Education. 14(1), 119-134.
Hope, N. H., Holding, A. C., Verner-Filion, J., Sheldon, K. M., & Koestner, R. (2019). The path from intrinsic aspirations to subjective well-being is mediated by changes in basic psychological need satisfaction and autonomous motivation: A large prospective test. Motivation and Emotion. 43(2), 232-241.
Itzhaki, M., Peles‐Bortz, A., Kostistky, H., Barnoy, D., Filshtinsky, V., & Bluvstein, I. (2015). Exposure of mental health nurses to violence associated with job stress, life satisfaction, staff resilience, and post‐traumatic growth. International Journal of Mental Health Nursing. 24(5), 403-412.
Kasser, T., & Ryan, R. M. (1993). A dark side of the American dream: Correlates of financial success as a central life aspiration. Journal of Personality and Social Psychology. 65(2), 410-422.
Kasser, T., & Ryan, R. M. (1996). Further Examining the American Dream: Differential Correlates of Intrinsic and Extrinsic Coals. Personality and Social Psychology Bulletin. 22(3), 280-287.
Kasser, T., & Ryan, R. M. (2001). Be careful what you wish for: Optimal functioning and the relative attainment of intrinsic and extrinsic goals. In P. Schmuck & K. M. Sheldon (Eds.), Life goals and well-being: Towards a positive psychology of human striving (p. 116–131). Hogrefe & Huber Publishers.
Kasser, T., Ryan, R. M., Couchman, C. E., & Sheldon, K. M. (2004). Materialistic values: Their causes and consequences. In T. Kasser & A. D. Kanner (Eds.), Psychology and consumer culture: The struggle for a good life in a materialistic world (p. 11–28). American Psychological Association.
Keyes, C. L. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Behavior. 2(43), 207-222. 
Kim, Y., Kasser, T., & Lee, H. (2003). Self-concept, aspirations, and wellbeing in South Korea and the United States. Journal of Social Psychology. 143(3), 277-290.
King, L. A., Hicks, J. A., Krull, J. L., & Del Gaiso, A. K. (2006). Positive affect and the experience of meaning in life. Journal of Personality and Social Psychology. 90(1), 179-196.
Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling: Guilford publications.
Loehlin, J. C., & Beaujean, A. A. (2016). Latent variable models: An introduction to factor, path, and structural equation analysis: Taylor & Francis.
Malik, A. (2013). Efficacy, hope, optimism and resilience at workplace–positive organizational behavior. International Journal of Scientific and Research Publications. 3(10), 1-4.
Martela, F., Bradshaw, E. L., & Ryan, R. M. (2019). Expanding the map of intrinsic and extrinsic aspirations using network analysis and multidimensional scaling: Examining four new aspirations. Frontiers in Psychology. 10(2174).
Martin, M. W. (2012). Happiness and the good life: OUP USA.
Martos, T., & Kopp, M., S. (2011). Life Goals goals and wWell-bBeing: Does fFinancial sStatus mMatter? Evidence from a rRepresentative hHungarian sSample. Social Indicators Research. 105(3), 561-568.
Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist. 56(3), 227-238.
Merkaš, M., Raboteg-Šarić, Z., & Miljković, D. (2011). The relation of intrinsic and extrinsic aspirations to adolescent life satisfaction the human pursuit of well-being (pp. 107-119): Springer.
Niemiec, C. P., Ryan, R. M., Deci, E. L., & Williams, G. C. (2009). Aspiring to physical health: The role of aspirations for physical health in facilitating longterm tobacco abstinence. Patient Education and Counseling. 74(2), 250-257.
Nishimura, T., & Suzuki, T. (2016). Aspirations and life satisfaction in Japan: The big five personality makes clear. Personality and individual Individual Differences. 97, 300-305.
O honlon, B., & Bertolino, B. (2012). The therapist’s notebook on positive psychology. New York: Routledge.
Olčar, D., Rijavec, M., & Golub, T. L. (2019). Primary school teachers’ life satisfaction: The role of life goals, basic psychological needs and flow at work. Current Psychology. 38(2), 320-329.
Orben, A., Dienlin, T., & Przybylski, A. K. (2019). Social media’s enduring effect on adolescent life satisfaction. Proceedings of the National Academy of Sciences. 116(21), 10226-10228.
Otero-López, J. M., & Villardefrancos, E. (2015). Compulsive buying and life aspirations: An analysis of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Individual Differences. 76, 166-170.
Pervin, L. A. (1989). Goal concepts in personality and social psychology. Hillsdale, NJ: Erlbaum.  
Rashid, T. (2008). Positive Psychotherapy. In Lopez, S. J. (Ed.) Positive psychology: Exploring the best in people. Westport, CT: Greenwood Publishing Company.
Robbins, B. D. (2008). What is the good life? Positive psychology and the renaissance of humanistic psychology. The Humanistic Psychologist. 36(2), 96-112.
Romero, E., Gomez-Fraguel, J. A., & Villar, P. (2012). Life Aspirationsaspirations, Personality Traits traits and Subjective subjective Wellwell- being in a Spanish spanish Samplesample. European Journal of Personality. 26(1), 45-55.
Rusk, R. D., & Waters, L. E. (2013). Tracing the size, reach, impact, and breadth of positive psychology. Journal of Positive Psychology. 8(3), 207-221.
Ryan, R. M., Chirkov, V. I., Little, T. D., Sheldon, K. M., Timoshina, E., &Deci, E. L. (1999). The American dream in Russia: Extrinsic aspirations and well-being in two cultures. Personality and Social Psychology Bulletin. 25(12), 1509-1524.
SabzehAra, M., Ferguson, Y. L., Sarafraz, M. R., & Mohammadi, M. (2014). An Investigation investigation of the Associations associations between Contingent contingent Selfself-Worth worth and Aspirations aspirations among Iranian iranian University Studentsstudents. Journal of Social Psychology. 154(1), 59-73.
Sagiv, L., Roccas, S., & Hazan, O. (2004). Value pathways to well‐being: Healthy values, valued goal attainment, and environmental congruence. Positive Psychology in Practice. 4(2), 68-85.
Salimi, S., Azad Marzaabadi, E., & Abedi, M. (2013). Mental health and its relationship with job burnout and life satisfaction in staff at a military university. Iranian Journal of Military Medicine. 14(4), 289-294.
Saunders, S., & Munro, D. (2000). The construction and validation of a consumer orientation questionnaire (SCOI) designed to measure Fromm’s (1955) “marketing character” in Australia. Social Behavior and Personality. 28(3), 219–240.
Schmuck, P., Kasser, T., & Ryan, R. M. (2000). Intrinsic and extrinsic goals: Their structure and relationship to well-being in German and U.S. college students. Social Indicators Research. 50(2), 225-241.
Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive psychology: An introduction Flow and the foundations of positive psychology (pp. 279-298): Springer.
Sheldon, K. M., Gunz, A., Nichols, C. P., & Ferguson, Y. (2010). Extrinsic value orientation and Affective forecastingforecasting: overestimating the rewardsrewards, underestimating the costscosts. Journal of Personality. 78(1), 149-178.
Stoeber, J., & Stoeber, F. S. (2009). Domains of perfectionism: Prevalence and relationships with perfectionism, gender, age, and satisfaction with life. Personality and Individual Differences. 46(4), 530-535.
Strand, S. (2007). Minority ethnic pupils in the Longitudinal Study of Young People in England. DCSF Research Report RR-002: Department for Children, Schools and Families.
Ulker, A. (2008). Mental Health health and life satisfaction of young Australians: the role of family background. Australian Economic Papers. 47(2), 199-218.
Upmane, A., & Sebre, S. (2010). Sources of life satisfaction judgments in Latvia. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 5, 1471-1476.
Veenhoven, R. (2010). How universal is happiness. International Differences in Well-Being. 328-350.
Verstuyf, J., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2012). Eating regulation and bulimic symptoms: The differential correlates of health-focused and appearance-focused eating regulation. Body Image. 9(1), 108-117.
Zhang, H., Chen, K., Chen, C., & Schlegel, R. (2019). Personal aspirations, person-environment fit, meaning in work, and meaning in life: A moderated mediation model. Journal of Happiness Studies. 20(5), 1481-1497.
Zullig, K. J., Valois, R. F., Huebner, E. S., & Drane, J. W. (2005). Adolescent health-related quality of life and perceived satisfaction with life. Quality of life Research. 14(6), 1573-1584.