ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تعلق پذیری عمومی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22059/japr.2021.299681.643490

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تعلق‌پذیری عمومی در دانشجویان بود. این مطالعه کاربردی، یک طرح روان‌سنجی بود و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می‌دادند.. طی دو مطالعه به‌ترتیب 164 نفر (108 دختر و 56 پسر) و 236 نفر (156 دختر و 80 پسر)  از دانشجویان دانشگاه بیرجند به شیوه نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. گردآوری  داده‌ها با مقیاس‌های تعلق‌پذیری عمومی (GBS)، احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگ‌سالان (SELSA-S)، افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) و رضایت از زندگی (LOT) بود. همسانی درونی، روایی عاملی اکتشافی، تأییدی، ملاکی، پیش‌بین و سازه با نرم‌افزارهای 16-SPSS و 24-AMOS موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقیاس، ساختاری دوعاملی با واریانس تبییین شده 61/56 درصد دارد. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نیز، تأیید شد. روایی همگرا و واگرای مقیاس در ارتباط با احساس تنهایی اجتماعی و روایی پیش‌بین آن در ارتباط با افسردگی و رضایت از زندگی به تأیید رسید. برحسب سن و جنسیت نیز، تفاوت معناداری به‌دست نیامد. به‌نظر می‌رسد، مقیاس تعلق‌پذیری عمومی (GBS) در دانشجویان از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the General Belongingness Scale in University Students

نویسندگان [English]

  • Talieh Saeidi Rezvani 1
  • Farhad Tanhaye Reshvanloo 1
  • Hadi Samadiye 1
  • Hossein kareshki 2
1 Department of Counseling and Educational Psychology, Faculty of Educational sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor in Educational Psychology, Department of Counseling and Educational Psychology, Faculty of Educational sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to validate and evaluate the psychometric properties of the General Belongingness Scale in students. This applied study was adopted a psychometric design and its statistical population consisted of the students of the Birjand University in for the 2017-18the academic year1396-97. In two studies, 164 (108 girls females and 56 boysmales) and 236 (156 girls females and 80 boysmales) students of the Birjand University were selected through multi-stage random sampling. The dData were collected through using the General Belongingness Scale (GBS), The the Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (Ditommaso, & [HE1] et al, 2004), the Depression, Anxiety, Stress  Scales (Lovibond & Lovibond,1995), and the Life satisfaction Test (Diener & et al,1985). The iInternal consistency, as well as the exploratory and  and confirmatory factor analyses, and the criterion, predictivefactor analysis, criterion, predictive and constructive validity was were evaluated using the SPSS.16 and AMOS.24 software. The results showed that this scale had a two-factor structure with the an explained variance explainedof 56.61%. In addition, t The second-order confirmatory factor analysis was confirmed. The convergent and divergent validity was confirmed in relation tofor social loneliness [HE2] and its predictive validity in relation tofor depression and life satisfaction were all confirmed. There wereas no significant differences based onin terms of age and gender. It seems that the General Belongingness Scale (GBS) has good reliability and validity in with students.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Belongingness
  • reliability
  • Psychometric
  • Birjand University