پیش‌بینی اضطراب دختران نوجوان براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه مادران با میانجی‌گری تمایزیافتگی خود و طرحواره‌های ناسازگار اولیه دختران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

10.22059/japr.2021.305503.643564

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی اضطراب دختران نوجوان براساس طرحواره­های ناسازگار اولیه مادران با میانجیگری تمایزیافتگی خود و طرحواره­های ناسازگار اولیه دختران بود. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی‌ نوجوانان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان فردیس استان البرز در نیمسال اول 99-1398 بود. از میان آن­ها به ‌روش نمونه­گیری در دسترس 300 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه اضطراب بک (BAI)، پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI)  و پرسشنامه طرحواره یانگ (YSQ)  بود. جهت تجزیه‌وتحلیل داده ­ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاریو نرم افزارهای SPSS-24 و AMOS-24 استفاده شد. نتایج نشان داد ضریب مسیر مستقیم بین طرحواره­های ناسازگار اولیه مادر و اضطراب دختران مثبت و معنادار بود. ضریب مسیر غیرمستقیم بین طرحواره­های ناسازگار مادر و اضطراب دختران به‌واسطه تمایزیافتگی خود و طرحواره­های ناسازگار اولیه مثبت و معنادار بود. آموزش والدین به‌ویژه مادران، به‌منظور کاهش تظاهرات طرحواره­های ناسازگار آن­ها در روابط­شان با فرزندان دخترشان و همچنین تمرکز بر پیش آمادگی­های شخصیتی دختران نوجوان در درمان اضطراب آن­ها به ‌درمانگران و بالینگران پیشنهاد می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Adolescent Girls' Anxiety Based on Early Maladaptive Schemas of Mothers with the Mediation of Girls' Self-Differentiation and Early Maladaptive Schemas

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Keshvari 1
  • Ahmad Karbalaee Mohammad Meigouni 2
  • Hosein Rezabakhsh 3
  • Sara Pashang 4
1 Department of Psychology, Karaj Branch. Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Department of Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
4 Department of Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of the study was to predict adolescent girls' anxiety based on early maladaptive schemas of mothers with the mediation of girls' self-differentiation and early maladaptive schemas. The research method was applied in terms of purpose and correlational in terms of data collection. The statistical population of this study included all adolescent girls of the first secondary school in Ferdis city of Alborz province in the first semester of 2019-2020, among which 300 people were selected by available sampling method. The study tools included Beck Anxiety Inventory (BAI); Differentiation of Self Inventory (DSI)  & Young Schema Questionnaire (YSQ) .  Structural equation modeling and SPSS-24 and AMOS-24 software were used to analyze the data. The results showed that the direct path coefficient between maternal maladaptive schemas and girls' anxiety was positive and significant. The indirect path coefficient between maternal maladaptive schemas and girls' anxiety was positive and significant with the mediation of self-differentiation and early maladaptive schemas. Educating parents, especially mothers, to reduce the manifestations of their maladaptive schemas in their relationships with their daughter children, as well as focusing on adolescent girls' personality preparations in treating their anxiety to therapists and clinicians is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • differentiation
  • girls
  • Mothers
  • schema