رابطه ساختاری خود-طرحواره های ریاضی با اشتیاق ریاضی: نقش میانجی باورهای توانایی-انتظار و ارزش تکلیف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

5 دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22059/japr.2021.302377.643518

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ساختاری خود- طرحواره‌های ریاضی با اشتیاق ریاضی با نقش میانجی باورهای توانایی- انتظار و ارزش تکلیف بود. این پژوهش از نوع پژوهش همبستگی با استفاده از مدل­یابی معادلات ساختاری بود که 500 نفر از دانش­آموزان دختر پایه­های یازدهم رشته تجربی و ریاضی شهر تهران سال 1398به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند­مرحله­ای انتخاب شدند. همه­ی آن­ها  پرسشنامه­های خودطرحواره ریاضی (MSS)، انتظار- ارزش سمنان (SEVQ)، هزینه تکلیف ریاضی (MTC)و اشتیاق ریاضی (MEQ) را تکمیل نمودند. روابط درونی متغیرها با مدل معادلات ساختاری و با نرم افزار21 AMOS آزمون شد. یافته‌ها نشان داد خود- طرحواره‌های ریاضی به‌صورت مستقیم بر باورهای توانایی- انتظار تأثیر مثبت داشت. خود- طرحواره‌های هم به‌صورت مستقیم و هم به‌صورت غیرمستقیم و با میانجی‌گری باورهای توانایی- انتظار بر ارزش تکلیف تأثیر داشت. باورهای توانایی- انتظار ریاضی نیز، به‌صورت مستقیم بر ارزش تکلیف ریاضی تأثیر داشت. خود- طرحواره‌های ریاضی بر اشتیاق ریاضی معنا‌دار نبود؛ اما اثر غیرمستقیم آن معنادار بود. اثر مستقیم باورهای توانایی- انتظار هم به‌صورت مستقیم و هم به‌صورت غیرمستقیم و با میانجی‌گری ارزش تکلیف بر اشتیاق ریاضی تأثیر داشت. مسیر مربوط به ‌اثر مستقیم ارزش تکلیف ریاضی بر اشتیاق ریاضی نیز معنا‌دار بود. بنابراین، خودطرحواره‌های ریاضی به‌واسطه باورهای توانایی انتظار و ارزش تکلیف ریاضی بر اشتیاق ریاضی تأثیر داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Relationship Math self-schemas with Math Enthusiasm: Mediating role and Ability/expectancy Beliefs and Task Value

نویسندگان [English]

  • fakhrisadat hosseini 1
  • Esmaeil Sadipour 2
  • Fariborz Dortaj 3
  • Siavash Talepasand 4
  • Asghar Minai 5
2 Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
5 Associate Professor, Department of Assessment and Measurement, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the structural relationship between Math Self-Schemas with Math Enthusiasm with the mediating role of ability-expectation beliefs and task value. The method of this study was descriptive and its design was correlational. This study was a correlational study using structural equation modeling in which500 female students in 11th grade studying mathematics and science courses were selected from Tehran through multi- stages clustering method. All subjects completed Math self-schemas (Garcia & Pintrich, 1994), Semnan Expectancy-Value Questionnaire (Hosseini et al 2011), task cost (Flake et al, 2015), math enthusiasm questionnaires (Fredricks et al, 2004). The internal relationships of the variables were tested with a structural equation model and 21 AMOS software.The findings showed that Math self-schemas had a direct positive effect on Ability/expectancy Beliefs.self-schemas, both directly and indirectly, mediated by Ability/expectancy Beliefs, affected the Task Value. Ability/expectancy Beliefs also directly affected the math Task Value. The direct effect of Math self-schemas on Math Enthusiasm was not significant; but its indirect effect was significant. The direct effect of Ability/expectancy Beliefs, both directly and indirectly, mediated Task Value and affected Math enthusiasm. The path to the direct effect of the math Task Value on math enthusiasm was also significant. Thus, Math self-schemas influenced math enthusiasm through beliefs about the ability to expect and the math Task Value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Math Enthusiasm
  • Math Self-Schemas
  • Ability/expectancy beliefs
  • Task value