مقایسه عملکرد حافظه معنایی در کودکان دارای ناتوانی‌های ویژه یادگیری یک زبانه و دو زبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

ناتوانی‌های ویژه یادگیری ازجمله اختلالات عصبی-تحولی دردوران کودکی است که بااختلال درعملکردهای تحصیلی خواندن، نوشتن وریاضیات همراهاست.مطالعات مختلف نشان داده‌اندکه بین کودکان یکزبانه ودوزبانه بااختلال ناتوانی‌های ویژه یادگیری تفاوت‌هایی درکارکردهای شناختی وجوددارد.پژوهش حاضرباهدف مقایسه حافظه معنایی کودکان دارای ناتوانی ویژه یادگیری یکزبانه و دوزبانه انجام شد.طرح پژوهش ازنوع پس‌رویدادی بود.به منظورجمع‌آوری داده‌های پژوهش تعداد60نفرشامل30کودک یکزبانه(فارس)از تهران و30کودک دوزبانه ازشهرستان جوانرود(کرد-فارس)به صورت نمونه‌گیری در دسترس از مراکز ناتوانی‌های ویژه یادگیری انتخاب شدند. داده‏ها با استفاده از آزمون‌های هوش وکسلر- نسخه چهارم (شهیم، 1390) و حافظه معنایی (کرمی‌نوری و همکاران، 1387) جمع‌آوری شد. به منظور تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی میانگین، انحراف استاندارد، آزمون t مستقل و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کودکان با ناتوانی‌های ویژه یادگیری یک زبانه‏ از عملکرد حافظه معنایی بهتری در مقایسه با کودکان دو زبانه برخوردار بودند (41/5=t، 05/0>P). همچنین بین بسامد حروف در زبان فارسی و عملکرد افراد در آزمون سیالی حروف رابطه معنادار به دست آمد (50/86=2، 01/0p <). براساس نتایج پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که برخلاف کودکان یک زبانه و دو زبانه بدون ناتوانی‌های ویژه یادگیری، کودکان با ناتوانی‌های ویژه یادگیری یک زبانه در مقایسه با کودکان دو زبانه دارای عملکرد بهتری در حافظه معنایی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of semantic memory function between bilingual and monolingual children with special Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Mohammadi 1
  • Javad Hatami 2
  • jamil mansouri 1
  • Davood Mafakheri 3
  • Soroush Ranjbar 4
1 M. A. in psychology.Department of psychology, Faculty of psychology and educational science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 M. A. in psychology of exceptional children, Educational Science and Psychology Faculty , University of Allameh-Tabtabaei, Tehran, Iran
4 M. A. in Psychology of Exceptional Children, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational science, University of Tehran, Tehran, Iran.University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Special learning disabilities (SLD) are one of the neurodevelopmental disorders which are related with educational functions of reading, writing and mathematics. Different studies showed that there are cognitive function differentiations between monolingual and bilingual children with special learning disabilities like memory. Present study aimed to compare the semantic memory in monolingual and bilingual children with special learning disabilities. Design of research was causal-comparative. A numbers of 60 children including 30 monolingual (Persian) children from Tehran and 30 bilingual children (Kurdish-Persian) from Javanrood city were recruited from special learning disabilities rehabilitation centers by accessible sampling. Data were collected by 4-version of Wechsler’s intelligent test (shahim, 2011) and semantic memory (Kormi-Nouri et al, 2009) test. Descriptive and inferential statistic methods including average, standard deviation, independent t-test and Friedman test were done. Findings showed that semantic memory performance of monolingual children was better than bilinguals (t=5.40, p < 0/05). Also, it has been found a significant relationship between the frequency of letters in Persian language and performance in the letters fluid test (2=86.50, p < 0.01). The results of the study showed that despite the children without special learning disabilities, monolingual children have better semantic memory function rather than bilingual children with SLD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bilingualism
  • semantic memory
  • learning disability
  • cognitive functions