نقش میانجی تعهد زناشویی در رابطه بین ادراک انصاف و رضایت مندی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی سلامت ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی تعهد زناشویی در رابطه بین ادراک انصاف و رضایت زناشویی بود. روش مطالعه توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمام زنان کارمند متأهل و صاحب فرزند دانشگاه تهران در سال 98-1397 بود. 103 نفر از زنان کارمند متأهل و صاحب فرزند دانشگاه تهران در سال 98-1397 به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه استاندارد ادراک انصاف پذیری ((PEM، تعهد زناشویی (DCI) و سازگاری زناشویی اسپنیر (DAS) بر روی آن ها اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار 16–SPSS و 18-Amos استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر نشان داد، بین ادراک انصاف و رضایت زناشویی، تعهد و مؤلفه­های آن یعنی تعهد شخصی، اخلاقی و ساختاری رابطه مثبت و معناداری در سطح 01/0>P برقرار است. علاوه براین، تعهد زناشویی و مؤلفه­های آن دارای رابطه مثبت معناداری با رضایت زناشویی است (01/0>P). همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد، اثر غیرمستقیم ادراک انصاف بر رضایت زناشویی از طریق ایجاد تعهد زناشویی، معنادار است (ضریب تأثیر=50/0). به طور کلی، یافته های مطالعه حاضر بیانگر این نکته است که ادراک انصاف در زندگی مشترک از طریق ایجاد تعهدات زناشویی نقش مهمی در میزان رضایت زناشویی ایفا می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Marital Commitment in The Relationship Between Equity and Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • nastaran mortezaei 1
  • Seyyed Mohammad-Reza Rezazade 2
1 PhD in Health psychology, Department of Psychology, Psychology and Educational Science Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of psychology, Psychology and Educational Science Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aims to investigate the mediating role of marital commitment in the relationship between equity and marital satisfaction. To do this, by using research method of correlation of the type of path analysis, 103 married female employees and owner of child at University of Tehran were randomly selected and administered Perry equity Inventory (PEM), Adams & Jones Marital commitment (DCI) and Spanier marital satisfaction (DAS). 16-SPSS and 18-Amos software were used for data analysis. Using Pearson correlation and path analysis results showed there is a positive and significant relationship between the Equity and marital satisfaction, marital commitment and its components personal, moral and structural commitment. Additionally, marital commitment and its components had a significant positive relationship with marital satisfaction. Also, the results of path analysis indicated that the indirect effect of equity on marital satisfaction by establishing marital commitment was significant. In general, the findings of this study indicated that the equity in through the creation of marital commitments plays an important role in marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equity
  • Marital Commitment
  • Marital Satisfaction
  • University of Tehran
بهمنی، م.، فلاح چای، س. ر.، و زارعی، ا. (1390). بررسی و مقایسه عدالت بین زوجین رضایتمند و دارای تعارض. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده. 1(3)، 398-382.
حسینی، ا.، زهراکار، ک.، داورنیا، ر.، شاکرمی، م.، و محمدی، ب. (1394). رابطه تعهد زناشویی با ویژگی­های شخصیتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 22(5)، 796-788.
خجسته مهر، ر.، فرامرزی، س.، و رجبی، غ. ر. (1391). بررسی نقش ادراک انصاف در کیفیت زناشویی. مطالعات روانشناختی. 8(1)، 50-31.
راستگو، ن.، گلزاری، م.، و براتی سده، ف. (1393). اثربخشی افزایش دانش جنسی بر رضایت زناشویی زنان متأهل. فصلنامه مطالعاتروانشناسیبالینی. 17(5)، 48-35.
سرانچه، م.، بهروزی، ن.، ممبینی، ش.، و یونسی، ع. (1393). بررسی رابطه ادراک انصاف و سلامت روان با رضایت زناشویی. اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده. تهران.
شاه سیاه، م.، بهرامی، ف.، و محبی، س. (1388). بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا. اصولبهداشتروانی. 11(3)، 238-233.
قبادی، ک.، دهقانی، م.، منصور، ل.، و عباسی، م. (1390). تقسیم کار خانگی میان زوجین، عدالت ادراک شده از آن و رضایت زناشویی. خانوادهپژوهی. 7(26)، 222-207.
همایونی میمندی، س.، رفاهی، ژ.، حسن‌زاده، ز.، و بخشانی، ن. م. (1393). اثر هوش هیجانی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میانجی‌گری ادراک انصاف. زن و جامعه. 5(3)، 34-19.
هومن، ح. علی. (1388). مدلیابی معادلات ساختاری با کاربرد نرمافزار لیزرل. تهران: سمت.
References
Adams, J. M., & Jones, W. H. (1997). The conceptualization of marital commitment: an integrative analysis. Journal of Personality and SocialPsychology. 72(5), 1177-1196.
Bahmani, M., Aryamanesh, S., Bahmani, M., & Gholami, S. (2013). Equity and marital satisfaction in iranian employed and unemployed women. Social and Behavioral Sciences. 84, 421-425.
Claffey, S. T., & Mickelson, K. D. (2008). Division of household labor and distress: The role of perceived fairness for employed mothers. Sex Roles. 60(11), 819-831.
Drigotas, S. M., Rusbult, C. E., & Verette, J. (1999). Level of commitment, mutuality of commitment, and couple well-being. Personal Relationships. 6(3), 389-409.
Givertz, M., Segrin, C., & Woszidlo, A. (2015). Direct and indirect effects of commitment on interdependence and satisfaction in married couples. Journal of Family Psychology. 30(2), 214-220.
Graham, J. M., Liu, Y. J., & Jeziorski, J. L. (2006). The dyadic adjustment scale: A reliability generalization meta-analysis. Journal of Marriage and Family. 68(3), 701-717.
Hatfiehd, E., Walster, G. W., & Berscheid, E. (1978). Equity: theory and research. Boston: Allyn & Bacon.
Hatfield, E., Rapson, R. L., & Bensman, L. (2012). Equity theory. Reference Module in Neuroscience and Bio Behavioral Psychology: Encyclopedia of Human Behavior (Second Edition), 73–78.
Hou, Y., Jiang, F., & Wang, X. (2019). Marital commitment, communication and marital satisfaction: An analysis based on actor–partner interdependence model. International Journal of Psychology. 54(3), 369-376.
Karney, B. R., & Brodbory, T. W. (2005). Contextual influence on marriage. Corrent Directions in Psychological Science. 14(4), 171-174.
Olson, D. H., Fournier, D. G., & Druckman, J. M. (1982). ENRICH: Enriching & nurturing the relationship issues, communication & happiness. Journal of Marital and Family Therapy. 15, 65-79.
Perry, B. J. (2004). The relationship between equity and marital quality among Hispanics, African Americans and Caucasians. Dissertation, The Ohio State University.
Polk, D. M. (2011). Evaluating fairness: critical assessment of equity theory. In D. Chadee, (Ed). Theories in social psychology, Blackwell Publishing Ltd, 163-190.
Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: new scales for assessing the quality of marriage and similar dyads.Journal of Marriage and Family. 38(1), 15-28.
Stoltz-Loike, M. (1992). The working family: Helping women balance the roles of wife, mother, and career women. The Career DevelopmentQuarterly. 40(3), 244-256.
Tang, C. Y., & Curran, M. A. (2012). Marital commitment and perceptions of fairness in household chores. Journal of Family Issues. 34(12), 1598-1622.
Van Yperen, N. W., & Buunk, B. P. (1990). A longitudinal study of equity and satisfaction in intimate relationships. European Journal of SocialPsychology. 20(4), 287-309.
Walster, E., Traupmann, J., & Walster, G. W. (1978). Equity and extramarital sexuality. Arch Sex Behav. 7(2), 127-141.