مقایسۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک فرزندپروری در زنان خیانت‌کرده و خیانت‌دیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

والدین در دو گروه زنان خیانت‌کرده و خیانت‌دیده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای است. جامعۀ آماری مطالعه را زنان متأهلی تشکیل داده‌اند که در مناطق 22 گانۀ شهر تهران زندگی می‌کردند و در فاصلۀ زمانی 1399-1398 به همسر خود خیانت‌ کرده یا خیانت دیده بودند. برای انتخاب نمونه از نمونه‌گیری دردسترس اسـتفاده شد. نمونه شامل 61 زن خیانت‌کرده و 57 زن خیانت‌دیده است. داده‌ها به‌کمک دو پرسشنامۀ طرحواره‌های یانگ (YSQ-SF3) و سبک فرزندپروری یانگ (YPI) جمع‌آوری به‌کمک آزمون تی مستقل و نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. یافته‌ها نشان می‌دهد بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه در زنان خیانت‌کرده و زنان خیانت‌دیده اختلاف معنا‌داری وجود دارد (66/0= d) و جز طرحوارۀ نقص-شرم که زنان خیانت‌دیده در آن نمرۀ بالاتری کسب کردند، نمرۀ زنان خیانت‌کرده در طرحواره‌های محرومیت هیجانی، طردشدن-بی‌ثباتی، بی‌اعتمادی-آزاردیدن، استحقاق‌داشتن-بزرگ‌منشی، خویشتن‌داری-خودانضباطی و جلب‌توجه-تأییدجویی به‌طور معناداری بیشتر بوداست همچنین میان نمرات سبک‌های فرزندپروری زنان خیانت‌کرده و زنان خیانت‌دیده تفاوت معناداری مشاهده شد (07/2= d) و زنان خیانت‌کرده در حوزه‌های محرومیت هیجانی، طردشدن-بی‌ثباتی، بی‌اعتمادی-آزاردیدن، وابستگی، نقص‌داشتن-شرم، معیارهای سرسختانه-عیب‌جویی افراطی، استحقاق‌داشتن-بزرگ‌منشی، منفی‌گرایی-بدبینی، بازداری هیجانی و جلب‌توجه-تأییدجویی، نمرات بالاتری کسب کردند. می‌توان گفت چگونگی تعامل والدین با فرزندانشان، طرحواره‌هایی را در آن‌ها شکل داده است و مبنایی برای رفتارهای صمیمانۀ آنان در بزرگسالی و پایبندی به اصل اولیۀ زندگی زناشویی یعنی تعهد می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Early Maladaptive Schemas and Parenting Styles among Woman Who Committed Infidelity and Women Who Have Been Victims of Infidelity

نویسندگان [English]

  • Nahid Sadat Sharifi 1
  • Somaye Robatmili 2
  • Shahriar Shahidi 3
  • Reza Ghorban Jahromi 4
1 Department of Psychology, Faculty of literature, Human and Social Science, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of literature, Human and Social Science, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
4 Department of Psychology, Faculty of literature, Human and Social Science, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to compare early maladaptive schemas and parenting styles in women who have committed infidelity and those who have been victims of infidelity. This study is both descriptive and random-comparative in nature. The participants consists of women who live in twenty-two areas of Tehran and have committed infidelity or have been victims of infidelity during the period during 2019-2020. An available sample was used including 61 participating women and 57 victimized women. Data were collected using the Young Schema Questionnaire Short Form (YSQ-SF3) and Young Parenting Inventory (YPI) and analyzed using an independent t-test and SPSS 23 software. The results showed that there was a significant difference between the early maladaptive schemas in two groups (d=0/66). Perpetrators of infidelity had significantly higher levels of emotional deprivation, abandonment/ instability, distrust/ abuse, entitlement/ grandiosity, inadequate self-control/ self-discipline, and approval/ recognition-seeking, while the violated women had higher scores in the defectiveness/ shame schema. In addition, there was a significant difference in parenting style scores between the two groups (d= 2/07) and women who had committed infidelity reported higher scores in the schemas of emotional deprivation, abandonment/ instability, distrust/ abuse, dependency, defectiveness/ shame, relentless standards/ hypercriticism, entitlement/ grandiosity, negativity/ pessimism, emotional inhibition, and approval/ recognition seeking. It can be said that the way parents interact with their children can shape schemas in the child and provide a foundation for their sincere behavior and adherence to principles in adulthood.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infidelity
  • early maladaptive schema
  • Parenting Style
امیرسرداری، ل.، اسمعلی، ا.، و خادمی، ع. (1395). کفایت شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ فرزندپروری یانگ. فصلنامۀ روانشناسی تربیتی. 7(1)، 1-10.
بختیاری، ا.، حسینی، س.، عارفی، م.، و افشاری‌نیا.، ک. (1398). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 7(2)، 258 ـ 245.
پیروی، م.، و بهرامی، ه. (1396). بررسی رابطۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیۀ زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متأهل واحد علوم تحقیقات تهران. مدل علی روابط فرازناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه: نقش واسطه‌ای صمیمیت زناشویی و سبک‌های عشق‌ورزی، رویش روان‌شناسی. 6(1)، 158-131.
جوادی، س.، و زینالی، ع. (1397). آمادگی برای خیانت زناشویی: نقش شیوه‌های تربیتی والدین و سبک‌های دلبستگی. خانواده‌پژوهی. 14(56)، 548-533.
خدابخشی کولایی، ا.، بساطی مطلق، ط.، اسماعیلی ع.، و رحمتی‌زاده، ا. (1393). طرحواره‌های ناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه در مردان متأهل پیمان‌شکن و غیرپیمان‌شکن. نشریۀ روان‌پرستاری. 2(3)، 23-12.
دست‌افشان، ا.، حیدریه، ز.، دهقان، ع.، و فرهادی شوربلاغی، ا. (1398). پیش‌بینی میل خیانت به همسر بر پایۀ صمیمیت با همسر، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و باورهای دینی در زنان متأهل شهرستان یزد. چهارمین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روان‌شناسی. اصفهان.
رفیعی، س.، حاتمی، ا.، و فروغی، ع. (1390). رابطۀ بین طرحواره‌های ناسازگارانه اولیه و سبک دلبستگی در زنان دارای خیانت زناشویی. زن و جامعه. 2(5)، 36-21.
زینالی، ع.، شریفی، ح.، عنایتی، م.، عسگری پ،. و پاشا، غ. (1390). گسترش و رواسازی پرسشنامۀ سبک‌های تربیتی والدین. فصلنامۀ اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی. 3(6)، 145-129.
سودانی، م.، کریمی، ج،. مهرابی‌زاده هنرمند، م.، و نیسی، ع. (1391). اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر کاهش آسیب‌های ناشی از خیانت همسر. مجلۀ تحقیقات علوم رفتاری. 4(10)، 268-258.
صلواتی، م. (1386). طرحواره‌های غالب و اثربخشی طرحواره‌درمانی در بیماران زن مبتلا به اختلال شخصیت مرزی. رسالۀ دکتری. انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
صلواتی، م.، و یکه‌یزدان دوست، ر. (1399). طرحواره‌درمانی (راهنمای ویژۀ متخصصان روان‌شناسی بالینی). تهران: دانژه.
عرب، ع.، میرمرادزهی سیبی، م.، و نظری، ر. (1396). بررسی رابطۀ بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و نگرش به خیانت در بین کارکنان دانشگاه آزاد زاهدان. دومین کنگرۀ ملی روانشناسی و آسیب‌های روانی-اجتماعی. چابهار.
عنایت غلام‌پور، م.، عبداله‌زاده، ح.، امیرشاهی، م.، و ثناگو، ا. (1396). ارتباط ویژگی‌های شخصیتی، الگوهای ناسازگار اولیه، خوش‌بینی و بدبینی با توجیه خیانت زناشویی در افراد متأهل. روان‌پرستاری، 5(2)، 14-8.
غیاثی، م.، مولوی، ح.، نشاط‌دوست، ح.، و صلواتی، م. (1390). بررسی ساختار عاملی پرسشنامۀ طرحوارۀ یانگ (نسخۀ سوم فرم کوتاه) در شهر تهران. دستاوردهای روان‌شناختی (علوم تربیتی و روان‌شناسی)، 18(1)، 118-93.
فتحی، م.، فکرآزاد، ح.، غفاری، غ.، و بوالهری، ج. (1392). شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان. رفاه اجتماعی. 13(۵۱)، 109-131.
فردوسی، س. (1397). پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی براساس رفتار دلبستگی در روابط زناشویی، کیفیت روابط زناشویی و سبک‌های دلبستگی در زنان متأهل. روان‌شناسی معاصر، 13(2)، 157 ـ 149.
قنبری هاشم‌آبادی، ب.، حاتمی ورزنه، ا.، اسمعیلی، م.، و فرح‌بخش، ک. (1390). رابطۀ بین سبک‌های فرزندپروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متأهل دانشگاه علامه طباطبایی. زن و جامعه (جامعه‌شناسی زنان). 2(3)، 60-39.
مدرسی، ف.، زاهدیان، س.، و هاشمی محمدآباد، س. (1393). میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طلاق دارای سابقۀ خیانت زناشویی و فاقد سابقۀ خیانت زناشویی. ارمغان دانش، 19(1)، 88-78.
ملک عسگر، س.، مظاهری، م.، فتی، ل.، موتابی، ف.، و حیدری، م. (1399). دیدگاه طرحوارۀ درمانگران نسبت به نقش مؤلفه‌های طرحواره‌ای در سبب‌شناسی خیانت زناشویی: یک مطالعۀ کیفی. خانواده‌پژوهی، 16(62)، 216-199.
نصیری، م.، و ابراهیم‌پور، ق. (1399). پیش‌بینی طلاق عاطفی براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سازگاری اجتماعی در زنان مراجعه‌کننده به مرکز کاهش طلاق اورژانس اجتماعی. پنجمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزۀ علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی. تهران.
References
Apostolou, M. (2019). Why Greek-Cypriots cheat? The evolutionary origins of the big-five of infidelity. Evolutionary Behavioral Sciences. 13(1), 71-83.
Atkins, D. C., Yi. J., Baucom, D. H., & Christensen, A. (2005). Infidelity in couples seeking marital therapy. Journal of Family Psychology. 19(3), 470.
Brunes, A., Hansen, M. B., & Heir, T. (2019). Loneliness among adults with visual impairment: prevalence, associated factors, and relationship to life satisfaction. Health and Quality of Life Outcomes. 17(1), 24-31.
Byers, C. C. (2009). Foster mothers’ experience of parenting faster child with attachment problems: An empirical phenomenological investigation. PhD Dissertation. Duquesne University.
Cabral, I. (2017). Is it cheating? Examining parenting styles and attitudes towards Infidelity. In Proceeding of Scholarly & Creative Works, United States: Dominican University of California.
DeWall, C. N., Lambert, N. M., Slotter, E. B., Pond Jr, R. S., Deckman, T., Finkel, E. J., …, & fincham, F. D. (2011). So far away from one's partner, yet so close to romantic alternatives: Avoidant attachment, interest in alternatives, and infidelity. Journal of Personality and Social Psychology. 101(6), 1302-1316.
Eaves, S. H., Robertson-Smith, M. (2007). The relationship between self-worth and marital infidelity: A pilot study. The Family Journal15(4), 382-386.
Estep, H. M., & Olson, J. N. (2011). Parenting style, academic dishonesty, and infidelity in college students. College Student Journal. 45(4), 830-838.
Fathi, E., Gorji, Z., & Esmaeily, M. (2011). The Relationship between parenting styles and Attachment Styles in men and women with infidelity. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 15, 3743-3747.
Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current Opinion in Psychology. 13, 70-74.
Foghanpoor Ganji, M. (2018). The mediating role of early maladaptive schemas in attachment styles and addiction to mobile social networks in students. The Journal of New Advances in Behavioral Sciences. 3(22), 18-37.
Fricker, J. (2006). Predicting infidelity: The role of attachment styles, and the investment model. PhD Dissertation. Swinburne University of Technology.
Gopalan, G. (2009). Foster parenting and adolescent mental health. Columbia University.
Gordon, K. C, Baucom, D. H., Snyder, D. K. (2008). An integrative intervention for promoting recovery from extramarital affairs. Journal of Marital and Family Therapy. 30(2), 213-231.
Hackathorn, J., & Brantley, A. (2014). To know you is (not) to want you: mediators between sociosexual orientation and romantic commitment. Current Psychology. 33(2), 89-97.
Jones, J. D., Cassidy, J., & Shaver, P. R. (2015). Parents’ self-reported attachment styles: A review of links with parenting behaviors, emotions, and cognitions. Personality and Social Psychology Review. 19(1), 44-76.
Kimeldorf, M. B. (2008). Reactions to infidelity: Individual, gender, and situational predictors of relationship outcome and forgiveness. PhD Dissertation. University of Miami.
Leahy, R. L. (Ed.). (2006). Contemporary cognitive therapy: Theory, research, and practice. London: Guilford Press.
Marchese Jeanfreau, M. (2009). A qualitative study investigating the decision-making process of women’s participation in marital infidelity. PhD Dissertation. Kansas State University.
Özgün, S. (2010). The predictors of the traumatic effect of extramarital infidelity on married women: Coping strategies, resources, and forgiveness. PhD Dissertation. Orta Doğu Üniversitesi, Ankara.
Pascal, A, Christine, A., & Jean L. (2008). Development and validation of the cognitive inventory of subjective distress. Int J Geriatr Psychiatr. 23(11), 1175-1181.
Russell, V. M., Baker, L. R., & McNulty, J. K. (2013). Attachment insecurity and infidelity in marriage: Do studies of dating relationships really inform us about marriage? Journal of Family Psychology. 27(2), 242-251.
Simeone-DiFrancesco, C., Roediger, E., & Stevens, B. A. (2015). Schema therapy with couples: A practitioner's guide to healing relationships. John Wiley & Sons. New York.
Vreeswijk, M., Broersen, J., Nadort, M. (2015). The Wiley-Blackwell handbook of schema therapy: Theory, research and practice. John Wiley & Sons. New York.
Weiser, D. A., Weigel, D. J., Lalasz, C. B., & Evans, W. P. (2017). Family background and propensity to engage in infidelity. Journal of Family Issues. 38(15), 2083-2101.
Young, J. E. (1998). Young Schema Questionnaire Short Form. New York: Cognitive Therapy Center.
Young, J. E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota, FL: Professional Resource Press.
Young, J. E., & Brown, G. (1994). Young schema questionnaire In: Young, J. E. (Ed.), Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach, (2nd Ed.). Sarasota: Professional Resource Press/Professional Resource Exchange, pp. 63–76.
Young, J. E. (2005). Schema-Focused Cognitive Therapy and the Case of Ms. S. Journal of Psychotherapy Integration, 15(1), 115–126.
Young, J. E., Klosko, J. S., &  Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner's guide. Guilford Press. New York City, United States
Zeinali, A., & Amirsardari, L. (2018). Predicting infidelity proneness using early mala-adaptive schemas. Jentashapir Journal of Health Research. 9(1), e11892.