دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1400 
19. مقایسة اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شفقت و تئوری انتخاب بر احساس شرم و سطوح خودانتقادی دانشآموزان دختر

صفحه 341-356

10.22059/japr.2021.306866.643588

میناسادات خونساری؛ بیوک تاجری؛ مهران سرداری پور؛ محمد حاتمی؛ مرجان حسین زاده تقوایی