بررسی رابطۀ عوامل روان‌شناختی (افسردگی، ویژگی‌های شخصیتی، حمایت عاطفی) با عملکرد حافظۀ رویدادی و معنایی در سالمندی: نقش واسطه‌ای کارکردهای اجرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مشاوره و روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعۀ بنیادی حاضر بررسی رابطۀ عوامل روان‌شناختی (ویژگی‌های شخصیتی، افسردگی و حمایت عاطفی) با عملکرد حافظۀ رویدادی و معنایی و بررسی نقش واسطه‌ای کارکردهای اجرایی در بزرگسالان 50 سال به بالا است. روش تحقیق همبستگی و از نوع معادلات ساختاری است. جامعۀ پژوهش مدنظر بزرگسالان 50 ساله و بالاتر ساکن تهران هستند. از این جامعه نمونه‌ای به حجم 435 نفر (299 خانم، 134 آقا و 2 نفر با جنسیت نامعلوم) به روش نمونه‌گیری دردسترس در فاصلۀ زمانی مهر 93 تا اسفند 94 انتخاب شدند. به‌منظور اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامۀ شخصیتی NEO-FFI (فرم کوتاه)، زیرمقیاس افسردگی پرسشنامۀ افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21)، آزمون‌های حافظۀ رویدادی (EM)، سیالی واژگان (WF)، رنگ- واژۀ استروپ (SCWT)، بلوک‌های کرسی (CBT) و فراخنای ارقام روبه‌عقب (BDS) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آماری همبستگی پیرسون، آزمون بوت‌استرپ و مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 16 و Mplus نسخۀ 8 تحلیل شدند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی روان‌رنجورخویی و گشودگی، حمایت عاطفی، حافظه فعال و فقدان بازداری با حافظۀ رویدادی و سیالی واژگان را نشان می‌دهد. براساس نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نیز مدل اصلاح‌شده با داده‌های نمونه برازش مناسب دارد. در این مدل، ویژگی‌های شخصیتی روان‌رنجورخویی و گشودگی، حمایت عاطفی و فقدان بازداری با میانجیگری حافظۀ فعال، حافظۀ رویدادی و سیالی واژگان پیش‌بینی شده است. این مدل می‌تواند تبیین عملکرد حافظۀ رویدادی و معنایی را در سالمندان تسهیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationships between Psychological Factors (Personality Traits, Depression and Emotional Support) with Episodic and Semantic Memory in Old Age; the Mediating Role of Executive Functions

نویسندگان [English]

  • Atieh Sadat Mottaghi Ghamsari 1
  • Javad Hatami 2
  • Hadi Bahrami Ehsan 3
  • Masoud Gholamali Lavasani 4
1 Ph.D. Student, Department of Psychology, psychology and Educational Science Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, psychology and Educational Science Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Psychology, psychology and Educational Science Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Department of Educational Psychology and Counseling, Psychology and Educational Science Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the relationship of psychological factors (personality traits, depression, and emotional support) with episodic and semantic memory (word fluency), with a mediating role of executive functions in adults aged 50 years and older. This research is fundamental in terms of its objectives. The research method is correlational and structural equations. The study population is all adults aged 50 years and older living in Tehran. From this population, a sample of 435 people (299 women, 134 men and 2 people of unknown gender) was conveniently selected from September 2014 to March 2016. The NEO-FFI Personality Questionnaire (short form), Depression subscale of the Depression, Anxiety and Stress Scale-21 (DASS-21) short version, episodic memory, word fluency, Stroop color word test, Corsi blocks, and reverse digit span test were used to measure the variables. Pearson correlation, bootstrap test, and structural equation modeling (SEM) methods were used to analyze the data. Data were analyzed using SPSS-16 and Mplus-8 software. Pearson correlation test results showed the relationship of personality traits of neuroticism and openness, emotional support, working memory and inhibition loss with episodic memory and word fluency. SEM results also showed that the modified model fit the sample data well. In this model, neuroticism and openness, emotional support, and inhibition loss predicted episodic memory and word fluency with mediation of working memory: This model may facilitate the explanation of episodic memory and word fluency function in the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Episodic Memory
  • Word Fluency
  • Personality Traits
  • Executive Functions
  • Structural Equation Modeling
سامانی، س.، و جوکار، ب. (1386). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی. مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. 26(3)، 76-67.
گروسی فرشی، م.، قاضی طباطبایی، م.، و مهریار، ا. ه. (1380). کاربرد آزمون جدید شخصیتی نئو (NEO) و بررسی تحلیل ویژگی‌ها و ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایران. نشریۀ علوم انسانی الزهرا. 11(39)، 198-173.
Adams, R. A., Stanczak, D. E., Leutzinger, M. R., Waters, M. D., & Brown, T. (2001). The impact of psychological disturbances on immediate memory. Archives of Clinical Neuropsychology. 16(6), 605-618.
Airaksinen, E., Larsson, M., Lundberg, I., & Forsell, Y. (2004). Cognitive functions in depressive disorders: Evidence from a population-based study. Psychological Medicine. 34(1), 83-91.
Albiński, R., Kliegel, M., Sędek, G., & Kleszczewska-Albińska, A. (2012). Positive effects of subclinical depression in prospective memory and ongoing tasks in young and old adults. Aging, Neuropsychology, and Cognition. 19(1-2), 35-57.
Altgassen, M., Kliegel, M., & Martin, M. (2009). Event-based prospective memory in depression: The impact of cue focality. Cognition and Emotion. 23(6), 1041-1055.
Ansari, N. N., Naghdi, S., Hasson, S., Valizadeh, L., & Jalaie, S. (2010). Validation of a Mini-Mental State Examination (MMSE) for the Persian population: A pilot study. Applied Neuropsychology. 17(3), 190-195.
Arbuckle, T. Y., Gold, D. P., Andres, D., Schwartzman, A., & Chaikelson, J. (1992). The role of psychosocial context, age, and intelligence in memory performance of older men. Psychology and Aging. 7(1), 25-36.
Barthelemy, R., Lenne, B., Leuse, D., Kwiatkowski, A., & Hautecoeur, P. (2014). Predictivity of executive fnctions in episodic memory in multiple sclerosis. Neurology. 82(Suppl. 10), 168.
Costa, P. T. J., & Mc Crea, R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-factor Inventory (NEO-FFI): Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Crawford, J. R., Bryan, J., Luszcz, M. A., Obonsawin, M. C., & Stewart, L. (2000). The executive decline hypothesis of cognitive aging: Do executive deficits qualify as differential deficits and do they mediate age-related memory decline? Aging, Neuropsychology, and Cognition. 7(1), 9-31.
Cuttler, C., & Graf, P. (2007). Personality predicts prospective memory task performance: An adult lifespan study. Scandinavian Journal of Psychology. 48(3), 215–231.
Derakshan, N., Smyth, S., & Eysenck, M. W. (2009). Effects of state anxiety on performance using a task-switching paradigm: An investigation of attentional control theory. Psychonomic Bulletin & Review. 16(6), 1112-1117.
Elderkin-Thompson, V., Mintz, J., Haroon, E., Lavretsky, H., & Kumar, A. (2006). Executive dysfunction and memory in older patients with major and minor depression. Archives of Clinical Neuropsychology. 21(7), 669-676.
Eysenck, M. W., Derakshan, N., Santos, R., & Calvo, M. G. (2007). Anxiety and cognitive performance: Attentional control theory. Emotion (Washington, D.C.). 7(2), 336–353.
Fabiani, M. (2012). It was the best of times, it was the worst of times: A psychophysiologist's view of cognitive aging. Psychophysiology. 49(3), 283-304.
Ge, S., Wu, B., Bailey Jr, D. E., & Dong, X. (2017). Social support, social strain, and cognitive function among community-dwelling US Chinese older adults. Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences. 72(suppl_1), S16-S21.
Gold, D. P., & Arbuckle, T. Y. (1990). Interactions between personality and cognition and their implications for theories of aging. In E.A. Lovelace (Ed.), Aging and cognition: Mental processes, self-awareness and interventions (pp. 351-378). Amsterdam: Elsevier Science.
Hasher, L., & Zacks, R. T. (1988). Working memory, comprehension, and aging: A review and a new view. The Psychology of Learning and Motivation. 22, 193-225.
Hatami, J., Hemmatian Borujeni, B., Abdekhodaie, E., Kormi-Nouri, R., Mayeli, Z., Mottaghi, A., & Taghavi, M. (2018). Preliminary reliability and validity of the Iranian computerized version of memory tasks of the Betula study. Basic and Clinical Neuroscience. 11(4), 535-548.
Head, D., Rodrigue, K. M., Kennedy, K. M., & Raz, N. (2008). Neuroanatomical and cognitive mediators of age-related differences in episodic memory. Neuropsychology. 22(4), 491-507.
Hill, P. F., & Emery, L. J. (2013). Episodic future thought: contributions from working memory. Consciousness and Cognition22(3), 677–683.
Hossein Pour Najjar, A., Froozandeh, E., Tabatabayi, A. S., & Soleimanpour, E. (2019). Spatial memory and symptoms of neuroticism: Gender differences in a spatial task. Iranian Journal of Learning and Memory2(6), 49-57.
Kelly, M. E., Duff, H., Kelly, S., Power, J. E. M., Brennan, S., Lawlor, B. A., & Loughrey, D. G. (2017). The impact of social activities, social networks, social support and social relationships on the cognitive functioning of healthy older adults: A systematic review. Systematic Reviews. 6(1), 1-18.
Kim, M. J., Kwon, J. S., & Shin, M. S. (2013). Mediating effect of executive function on memory in normal aging adults. Korean Neuropsychiatric Association. 10(2), 108-116.
La Fleur, C. G., & Salthouse, T. A. (2017). Which aspects of social support are associated with which cognitive abilities for which people? Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 72(6), 1006-1016.
Lamar, M., Charlton, R., Zhang, A., & Kumar, A. (2012). Differential associations between types of verbal memory and prefrontal brain structure in healthy aging and late life depression. Neuropsychologia. 50(8), 1823-1829.
Linde, R. M. V., Stephan, B. C. M., Matthews, F. E., & Savva, G. M. (2012). The presence of behavioural and psychological symptoms and progression to dementia in the cognitively impaired older population. International Journal of Geriatric Psychiatry. 28(7), 700-709.
Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour Research and Therapy. 33(3), 335-343.
Luchetti, M., Terracciano, A., Stephan, Y., & Sutin, A. R. (2016). Personality and cognitive decline in older adults: Data from a longitudinal sample and meta-analysis. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 71(4), 591-601.
Luethi M, Meier B and Sandi C (2009). Stress effects on working memory, explicit memory, and implicit memory for neutral and emotional stimuli in healthy men. Front. Behav. Neurosci. 2:5. doi: 10.3389/neuro.08.005.2008.
Marchetti G. (2014). Attention and working memory: two basic mechanisms for constructing temporal experiences. Frontiers in psychology5, 880. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00880.
McCrae, R. R., & Costa, P. T. J. (1985). Updating Normans adequate taxonomy: Intelligence and personality dimensions in natural language and questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology. 49(3), 710-721.
McCrae, R. R., & Costa, P. T. J. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology. 52(1), 81-90.
Meier, B., Perrig-Chiello, P., & Perrig, W. (2002). Personality and memory in old age. Aging Neuropsychology and Cognition. 9(2), 135-144.
Minett, T. S. C., Da Silva, R. V., Ortiz, K. Z., & Bertolucci, P. H. F. (2008). Subjective memory complaints in an elderly sample: A cross-sectional study. International Journal of Geriatric Psychiatry: A Journal of the Psychiatry of Late Life and Allied Sciences. 23(1), 49-54.
Mueller, S. T., & Piper, B. J. (2014). The psychology experiment building language (PEBL) and PEBL test battery. Journal of Neuroscience Methods. 222, 250–259.
Muller, K, D., Koscik, R. L., LaRue, A., Clark, L. R., Hermann, B., Johnson,S. C., & Sager, M. A. (2015). Verbal fluency and early memory decline: Results from the Wisconsin registry for Alzheimer’s prevention. Archives of Clinical Neuropsychology. 30(5), 448-457.
Nilsson, L. G., Backman, L, Nyberg, L, Erngrund, K., Adolfsson, R, Bucht, G, …, & Winbland, B. (1997). The Betula prospective cohort study: Memory, health and aging. Aging Neuropsychology and Cognition. 4(1), 1-32.
Ozbay, F., Johnson, D. C., Dimoulas, E., Morgan III, C. A., Charney, D., & Southwick, S. (2007). Social support and resilience to stress: From neurobiology to clinical practice. Psychiatry (Edgmont)4(5), 35-40.
Park, D. C., Smith, A. D., Lautenschlager, G., Earles, J. L., Frieske, D., Zwahr, M., & Gaines, C. L. (1996). Mediators of long-term memory performance across the life span. Psychology and Aging11(4), 621-637.
Pearman,A. (2009). Basic cognition in adulthood: Combined effects of sex and personality. Personality and Individual Differences. 47(4), 357-362.
Salthouse, T. A., Atkinson, T. M., & Berish, D. E. (2003). Executive functioning as a potential mediator of age-related cognitive decline in normal adults. Journal of Experimental Psychology: General. 132(4), 566-594.
Saylik, R., Szameitat, A. J., & Cheeta, S. (2018). Neuroticism related differences in working memory tasks. PloS One13(12), e0208248.
Schaie, K. W., Willis, S. L., & Caskie, G. I. (2004). The seattle longitudinal study: Relationship between personality and cognition. Aging Neuropsychology and Cognition11(2-3), 304-324.
Seeman, T. E., Lusignolo, T. M., Albert, M., & Berkman, L. (2001). Social relationships, social support, and patterns of cognitive aging in healthy, high-functioning older adults: MacArthur studies of successful aging. Health Psychology. 20(4), 243-255.
Serrano, J. P., Latorre, J. M., Gatz, M., & Montanes, J. (2004). Life review therapy using autobiographical retrieval practice for older adults with depressive symptomatology. Psychology and Aging. 19(2), 270-277.
Sims, R. C., Hosey, M., Levy, S. A., Whitfield, K. E., Katzel, L. I., & Waldstein, S. R. (2014). Distinct functions of social support and cognitive function among older adults. Experimental Aging Research. 40(1), 40-59.
Soubelet, A., & Salthouse, T. (2011). Personality–cognition relations across adulthood. Dev Psychol. 47(2), 303-310.
Spaan, P. E. J. (2015). Episodic and semantic memory functioning in very old age: Explanations from executive functioning and processing speed theories. Journal of Cognitive Psychology. 2(1), Article 1109782
Spreng RN (2013) Examining the role of memory in social cognition. Frontiers in  Psychoogy4:437. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00437.
Terracciano, A., Sutin, A. R., An, Y., O'Brien, R. J., Ferrucci, L., Zonderman, A. B., & Resnick, S. M. (2014). Personality and risk of Alzheimer's disease: New data and meta-analysis. Alzheimer's & Dementia. 10(2), 179-186.
Troyer, A. K., Moscovitch, M., & Winocur, G. (1997). Clustering and switching as two components of verbal fluency: Evidence from younger and older healthy adults. Neuropsychology. 11(1), 138-146.
Tulving, E. (1972). Episodic and semantic memory. In E. Tulving, & W. Donaldson (Eds.), Organization of memory (pp. 381-403). New York: Academic Press.
Tulving, E. (1983). Elements of episodic memory. Oxford, England: Oxford University Press.
Tulving, E. (1993). Human memory. In P. Andersen, O. Hvaleby, O. Paulsen, & B. Hoekfelt (Eds.), Memory concepts 1993: Basic and clinical aspects (pp. 27–45). Amsterdam: Excerpta Medica.
Van Gerven, P. W., Van Boxtel, M. P., Meijer, W. A., Willems, D., & Jolles, J. (2007). On the relative role of inhibition in age-related working memory decline. Aging, Neuropsychology, and Cognition. 14(1), 95-107.
Waris, O., Soveri, A., Lukasik, K. M., Lehtonen, M., & Laine, M. (2018). Working memory and the Big Five. Personality and Individual Differences. 130, 26-35.
Wells, C. E. (1979). Pseudodementia. The American Journal of Psychiatry. 36(7), 895-900.
Yuan, B., Chen, J., Gong, L., Shu, H., Liao, W., Wang, Z., …, & Zhang, Z. (2016). Mediation of episodic memory performance by the executive function network in patients with amnestic mild cognitive impairment: A resting-state functional MRI study. Oncotarget7(40), 64711–64725.