مقایسة قدردانی از بدن، انعطاف‌پذیری تصویر بدن و سبک دلبستگی در زنان دارای خودشفقتی و بدون خودشفقتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان،رشت، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسة قدردانی از بدن، انعطاف‌پذیری تصویر بدنی و سبک دلبستگی در زنان با خودشفقتی و بدون خودشفقتی است. طرح پژوهش حاضر از نوع بنیادین به شمار می‌آید و علی-مقایسه‌ای است. جامعة آماری پژوهش، شامل زنان دانشجوی دانشگاه آزاد نجف‌آباد به تعداد 11 هزار نفر است که از میان آن‌ها 210 زن به شیوة دردسترس به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند که از این تعداد، 119 نفر دارای خودشفقتی و 91 نفر بدون خودشفقتی به مقیاس قدردانی از بدن (BAS) پرسشنامة پذیرش و کارکرد تصویر بدن (BI-AAQ)، مقیاس تجدیدنظرشدۀ دلبستگی بزرگسالان (RAAS) و مقیاس خودشفقتی (SCS-LF) پاسخ کامل دادند. تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار SPSS-25 و با آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و تحلیل واریانس چند متغیری ثابت کرد، میان دو گروه از زنان در قدردانی از بدن، انعطاف‌پذیری تصویر بدنی و سبک دلبستگی تفاوت معناداری وجود دارد. سطح معناداری متغیرهای پژوهش 05/0 است. یافته‌های پژوهش درمجموع نشان می‌دهد، زنان دارای خودشفقتی در مقایسه با زنان بدون خودشفقتی از قدردانی بدنی بیشتری برخوردارند و همچنین سبک دلبستگی آنان بیشتر ایمن و اضطرابی است؛ درحالی‌که زنان بدون خودشفقتی از انعطاف‌پذیری تصویر بدنی بیشتری در مقایسه با زنان دارای خودشفقتی برخوردارند و سبک دلبستگی آنان اجتنابی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Body Appreciation, Body Image Flexibility, and Attachment Style in Women With and Without Self-Compassion

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saadatbin Javaheri 1
  • Somayeh Abolghasemi 1
  • Sayed Abbas Haghayegh 2
1 Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Psychology, Najaf Abad Branches. Islamic Azad University, Esfahan, Iran
چکیده [English]

This study is to compare body esteem, body image flexibility, and attachment style in women with and without self-compassion. It is a basic research and causal-comparative. The statistical population consists of all female students of Islamic Azad University, Najaf Abad branch (11 thousand subjects). Among them, 210 women were selected as available sample size, of which 119 had self-compassion and 91 did not have self-compassion, who filled out the Body Appreciation Scale (BAS), Body Image–Acceptance and Action Questionnaire (BI-AAQ), Revised Adult Attachment Scale (RAAS), and Self-Compassion Scale–Long Form (SCS-LF). Statistical analysis was conducted using SPSS25 software. The results of one-way analysis of variance and multivariate analysis of variance showed that there was a significant difference between the two groups of women in body appreciation, body image flexibility, and attachment style. The significance level of the research variables was 0.05. Overall, women with self-compassion showed more body appreciation than women without self-compassion, and their attachment style was more secure and anxious, while women without self-compassion had more body image flexibility than women with self-compassion and their attachment style was avoidant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Compassion
  • Body Appreciation
  • Body Image Flexibility
  • Attachment Style
اورکی، م.، و بیتانه، م. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر خودشفقتی بر کمال‌گرایی و سبک‌های دلبستگی دانش‌آموزان دختر دورة دوم متوسطه دارای اختلال اضطراب فراگیر. روانشناسی افراد استثنایی. 10(37)، 58-39.
ایزدی، ع.، کریمی، ج.، و رحمانی، م. (1392). روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة انعطاف‌پذیری تصویر ذهنی از بدن در یک نمونه از جمعیت دانشجویان ایرانی. حیات. 19(3)، 56-69.
پاکدامن، ش.(1380). بررسی سبک دلبستگی و جامعه‌طلبی در نوجوان. علوم روانشناختی. 9(47)، 33-25.
خسروی، ص.، صادقی، م.، و یابنده.، م. (1392) کفایت روان‌سنجی مقیاس شفقت خود (SCS). روشها و مدلهای روانشناختی. 4(13)، 47-59.
روشن، ر.، هاشمی نژاد، ف.، منتشلو، س.، ایزدی، س.، و دهنوی، س. (1395) تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامة قدردانی از بدن در نمونة ایرانی. مجلة علوم پزشکی نیشابور. 4(3)، 71-65.
 
فرهادی.، م. محققی، ح.، و نسائی مقدم، ب. (1399). رابطة بین سبک‌های دلبستگی با مشکلات بین شخصی دانشجویان: نقش میانجی هوش هیجانی. مجلة علوم پزشکی رازی. 27(1)، 84-73.
Albertson, E. R., Neff, K. D., & Dill-Shackleford, K. E. (2015). Self-compassion and body dissatisfaction in women: A randomized controlled trial of a brief meditation intervention. Mindfulness. 6(3), 444–454.
Avalos, L., Tylka, L. T., Wood-Barcalow, N. (2005). The body appreciation scale: Development and psychometric evaluation. Body Image. 2(3), 285-97
Barnett, M. D., & Sharp, K. J. (2016). Maladaptive perfectionism, body image satisfaction, and disordered eating behaviors among U.S. college women: The mediating role of self-compassion. Personality and Individual Differences. (99), 225–234.
Braun, T. D., Park, C. L., & Gorin, A. (2016). Self-compassion, body image, and disordered eating: A review of the literature. Body Image. (17), 117–131.
Bowlby, J. (1988). Secure base: Clinical applications of attachment theory. London: Routledge
Brophy, K., Brähler, E., Hinz, A., Schmidt, S., & Körner, A. (2020). The role of self-compassion in the relationship between attachment, depression, and quality of life. Journal of Affective Disorders. (260), 45–52.
Cash, T. (2005). Our first Body Image birthday: A year in review. Body Image. 2(1), 1-3.
Collins, N. L., & Read, S. J. (1994). Cognitive representations of attachment: the structure and function of working models. London: Jessica Kingseley.
Cox, A. E., Ullrich-French, S., Tylka, T. L., & McMahon, A. K. (2019). The roles of self-compassion, body surveillance, and body appreciation in predicting intrinsic motivation for physical activity: Cross-sectional associations, and prospective changes within a yoga context. Body Image. (29), 110–117.
Cunha, M., Martinho, M. I., Xavier, A. M., & Espírito Santo, H. (2013). Early memories of positive emotions and its relationships to attachment styles, self-compassion and psychopathology in adolescence. European Psychiatry. 28(1), 111-125.
Fuchs, N. F., & Taubner, S. (2019). Exploring the interplay of attachment style and attachment-related mood on short-term change in mentalization: A pilot study. Personality and Individual Differences. (144), 94–99.
Fuller-Tyszkiewicz, M., Richardson, B., Lewis, V., Smyth, J., & Krug, I. (2018). Do women with greater trait body dissatisfaction experience body dissatisfaction states differently? An experience sampling study. Body Image. (25), 1–8.
Gilbert, P., Catarino, F., Duarte, C., Matos, M., Kolts, R., Stubbs, J., …, & Basran, J. (2017). The development of compassionate engagement and action scales for self and others. Journal of Compassionate Health Care. 4(1), 41-49.
Gillen, M. M., & Dunaev, J. (2017). Body appreciation, interest in cosmetic enhancements, and need for uniqueness among U.S. College students. Body Image. (22), 136–143.
Homan, K. J., & Tylka, T. L. (2015). Self-compassion moderates body comparison and appearance self-worth’s inverse relationships with body appreciation. Body Image. (15), 1–7.
Iannantuono, A. C., & Tylka, T. L. (2012). Interpersonal and intrapersonal links to body appreciation in college women: An exploratory model. Body Image. 9(2), 227–235.
Joeng, J. R., Turner, S. L., Kim, E. Y., Choi, S. A., Kim, J. K., & Lee, Y. J. (2017). Data for Korean college students׳ anxious and avoidant attachment, self-compassion, anxiety and depression. Data in Brief. (13), 316–319.
Kang, J. S., & Lim, J.-Y. (2015). Effects of clinical nurses’ resilience on job stress and burnout. The Journal of the Korea Contents Association. (15), 263–273.
Kelly, A. C., & Stephen, E. (2016). A daily diary study of self-compassion, body image, and eating behavior in female college students. Body Image. (17), 152–160.  
Kelly, A. C., Vimalakanthan, K., & Miller, K. E. (2014). Self-compassion moderates the relationship between body mass index and both eating disorder pathology and body image flexibility. Body Image. 11(4), 446–453.
Latifi, Z., Soltani, M., & Mousavi, S. (2020). Evaluation of the effectiveness of self-healing training on self-compassion, body image concern, and recovery process in patients with skin cancer. Complementary Therapies in Clinical Practice. (40), 101-108.
Lienhart, C. (2019). The relationship between mindfulness, self-compassion and body appreciation. The APS College of Health Psychologists Conference. 25-27 April 2019, Glenelg, SA, Australia.
Marta-Simões, J., Ferreira, C., & Mendes, A. L. (2016). Exploring the effect of external shame on body appreciation among Portuguese young adults: The role of self-compassion. Eating Behaviors. (23), 174–179.
Masuda, A., Latner, J. D., Barlie, J. P., & Sargent, K. (2018). Understanding self-concealment within a framework of eating disorder cognitions and body image flexibility: Conceptual and applied implications. Eating Behaviors. (30), 49–54.
Modica, C. (2019). Facebook, body esteem, and body surveillance in adult women: The moderating role of self-compassion and appearance-contingent self-worth. Body Image. (29), 17–30.
Moffitt, R. L., Neumann, D. L., & Williamson, S. P. (2018). Comparing the efficacy of a brief self-esteem and self-compassion intervention for state body dissatisfaction and self-improvement motivation. Body Image. (27), 67–76.
Muris, P., Otgaar, H., & Pfattheicher, S. (2019). Stripping the forest from the rotten trees: Compassionate self-responding is a way of coping, but reduced uncompassionate self-responding mainly reflects psychopathology. Mindfulness. 10(1), 196–199.
Neff, K. D. (2003). Development and validation of a scale to measure self-compassion.
Self and Identity. (2), 223-250
Neff, K. D., Tóth-Király, I., Yarnell, L. M., Arimitsu, K., Castilho, P., Ghorbani, N., …, & Mantzios, M. (2019). Examining the factor structure of the Self-Compassion Scale in 20 diverse samples: Support for use of a total score and six subscale scores. Psychological Assessment. 31(1), 27–45.
Ramseyer Winter, V., Landor, A. M., Teti, M., Morris, K., Schliep, E. M., Pevehouse-Pfeiffer, D., & Pekarek, E. (2019). Is body appreciation a mechanism of depression and anxiety? An investigation of the 3-Dimensional Body Appreciation Mapping (3D-BAM) intervention. Mental Health & Prevention. 14, 20-58.
Rodgers, R. F., Franko, D. L., Donovan, E., Cousineau, T., Yates, K., McGowan, K., …, & Lowy, A. S. (2017). Body image in emerging adults: The protective role of self-compassion. Body Image. (22), 148–155.
Rogers, C. B., Webb, J. B., & Jafari, N. (2018). A systematic review of the roles of body image flexibility as correlate, moderator, mediator, and in intervention science (2011–2018). Body Image. (27), 43–60.
Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Sandoz, E. K., Wilson, K. G., Merwin, R. M., & Kate Kellum, K. (2013). Assessment of body image flexibility: The Body Image-Acceptance and Action Questionnaire. Journal of Contextual Behavioral Science. 2(1), 39–48.
Seekis, V., Bradley, G. L., & Duffy, A. (2017). The effectiveness of self-compassion and self-esteem writing tasks in reducing body image concerns. Body Image. 23, 206–213.
Siegel, J. A., Huellemann, K. L., Hillier, C. C., & Campbell, L. (2020). The protective role of self-compassion for women’s positive body image: An open replication and extension. Body Image. (32), 136–144.
Smeets, E., Neff, K., Alberts, H., & Peters, M. (2014). Meeting suffering with kindness: Effects of a brief self-compassion intervention for female college students. Journal of Clinical Psychology. 70(9), 794–807.
Sroufe, L., & Waters, E. (1977). Attachment as an organizational construct. Child Development. (48), 1184-1199.
Toole, A. M., & Craighead, L. W. (2016). Brief self-compassion meditation training for body image distress in young adult women. Body Image. (19), 104–112.
Webb, J. B. (2015). Body image flexibility contributes to explaining the link between body dissatisfaction and body appreciation in White college-bound females. Journal of Contextual Behavioral Science. 4(3), 176–183.
Wendell, J. W., Masuda, A., & Lee, J. K. (2012). The role of body image flexibility in the relationship between disordered eating cognitions and disordered eating symptoms among non-clinical college students. Eating Behaviors. 13(3), 240–245.