تغییرات سبک زندگی، سلامت روان و خشونت علیه زنان در دوران شیوع کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس روانشناسی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز،

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور عسلویه‌، عسلویه، ایران

4 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات سبک زندگی با سلامت روان و خشونت علیه زنان در دوران شیوع ویروس کرونا بود. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و از حیث نوع گردآوری اطلاعات پیمایشی بود که در قالب یک طرح پژوهشی همبستگی از نوع رگرسیون انجام شده است. جامعة آماری شامل همة زنان متأهل ساکن شهرستان تهران و شیراز در سال 1399 است که در این میان نمونه‌ای به حجم ۱۹۳ نفر به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به پرسشنامة سلامت عمومی (GHQ-28)، پرسشنامة تجربة همسرآزاری (QMWA) و پرسشنامة تغییرات سبک زندگی در دوران شیوع کرونا (LCQ) پاسخ دادند. داده‌ها به‌‌کمک نرم‌افزار SPSS نسخة 22 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام تجزیه ‌و تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، تغییرات سبک زندگی با سلامت روان رابطة منفی و معنادار داشت (0/01>p)، ولی با خشونت علیه زنان رابطة معناداری یافت نشد (0/05<p). همچنین از میان تغییرات سبک زندگی بررسی‌شده، تغییرات خواب پیش‌بینی‌کنندة معنا‌دار سلامت روان بود (0/01>p). به‌طورکلی نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد، اثرات جانبی اپیدمی کرونا بسیار چشمگیر است و زنان را در معرض خطر آسیب‌های روانی قرار می‌دهد. همچنین به‌دلیل تغییرات به‌وجودآمده در سبک زندگی در اثر شیوع ویروس کرونا ممکن است زنان در معرض خطر خشونت قرار بگیرند؛ بنابراین با ارائة مداخلات و پیگیری‌های به‌موقع توسط فرد و اقدامات مؤثر از سوی جامعه می‌توان اثرات جانبی ویروس کرونا بر سلامت روان و خشونت علیه زنان را به حداقل رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lifestyle Changes, Mental Health, and Violence against Women during the Corona Outbreak

نویسندگان [English]

  • Mehdi Imani 1
  • Zahra Naderi 2
  • Arezuo Soltan Mohammadi 3
  • Marjan Emamjomeh 4
  • Milad Sharafi Zadegan 5
1 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Shiraz, Shiraz, Iran
2 BSc., Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran
3 MSc. in General Psychology, Faculty of Humanities, Payam noor University of Asaluye, Asaluye, Iran
4 MSc. in Clinical Psychology, Faculty of Medicine, Islamic Azad University, Medical Sciences Branch of Tehran, Tehran, Iran
5 MSc. in General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study is to examine lifestyle changes, mental health, and violence against women during the corona virus outbreak. The method of the present study is fundamental in terms of purpose and mode of data collection, a survey conducted in the form of a regression correlational research project. The population includes all married women living in the cities of Tehran and Shiraz in 2021. Among them, a sample of 193 subjects was selected by purposive sampling. The subjects answered the General Health Questionnaire (GHQ-28), Questionnaire to Measuring Wife Abuse (QMWA), and Lifestyle Changes Questionnaire (LCQ) during the Covid-19 pandemic.  Data were analyzed with SPSS 22 software using Pearson correlation coefficient and stepwise regression. The results of the study showed that lifestyle changes had a negative significant relationship with mental health (p<0.01). However, no significant association was found with violence against women (p>0.05). In addition, among the lifestyle changes examined, changes in sleep were significant predictors of mental health (p<0.01). Overall, the results suggest that the side effects of the Corona pandemic are severe and put women at risk for mental health problems. In addition, women may be exposed to abuse due to lifestyle changes caused by the Corona virus epidemic. Therefore, the negative impact of Corona virus on mental health and violence against women can be minimized through interventions, timely follow-up by individuals, and effective measures by society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle Changes
  • Mental Health
  • COVID-19
  • Violence
رضائی، س.، صالحی، ا.، یوسف‌زاده چابک، ش.، موسوی، حشمت‌الله.، و کاظم‌نژاد، ا. (1390). بررسی ساختار عاملی، نقطۀ برش بالینی و ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ ۲۸ سؤالی پرسشنامۀ سلامت عمومی در بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 20(78)، 70-56.
علی‌پور، ف.، رفیعی، ح.، علیار، ع.، و بهرامی، م. (1398). ساخت و رواسازی فرم کوتاه پرسشنامۀ تجربۀ همسرآزاری. رفاه اجتماعی. 19(72)، 158-137.
نظیفی، م.، مکرمی، ح.، اکبری‌تبار، ع.، فرجی کوجردی، م.، رهی، ع.، و تبریزی، ر. (1392). اعتبار، روایی و ساختار عاملی ترجمۀ فارسی پرسشنامۀ سلامت عمومی 28 سؤالی در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دانشگاه علوم پزشکی فسا. 3(4)، 342-336.
Alizadeh, A., Khankeh, H. R., Barati, M., Ahmadi, Y., Hadian, A., & Azizi, M. (2020). Psychological Distress among Iranian Health-Care Providers Exposed to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Qualitative Study, 20(1),1–10.
Almeida, M., Shrestha, A. D., Stojanac, D., & Miller, L. J. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on women's mental health. Archives of Women’s Mental Health, 23(6), 741–748.
Antunes, R., Frontini, R., Amaro, N., Salvador, R., Matos, R., Morouço, P., & Rebelo-Gonçalves, R. (2020). Exploring lifestyle habits, physical activity, anxiety and basic psychological needs in a sample of portuguese adults during covid-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(12), 1–13.
Balanzá–Martínez, V., Atienza–Carbonell, B., Kapczinski, F., & De Boni, R. B. (2020). Lifestyle behaviours during the COVID-19 – time to connect. Acta Psychiatrica Scandinavica, 141(5), 399–400.
Barbara, G., Facchin, F., Micci, L., Rendiniello, M., Giulini, P., Cattaneo, C., Vercellini, P., & Kustermann, A. (2020). Covid-19, lockdown, and intimate partner violence: Some data from an italian service and suggestions for future approaches. Journal of Women’s Health, 29(10), 1239–1242.
Bartoszek, A., Walkowiak, D., Bartoszek, A., & Kardas, G. (2020). Mental well-being (Depression, loneliness, insomnia, daily life fatigue) during COVID-19 related home-confinement—A study from Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(20), 1–12.
Bradbury-Jones, C., & Isham, L. (2020). The pandemic paradox: The consequences of COVID-19 on domestic violence. Journal of Clinical Nursing, 29(13–14), 2047–2049.
Bradley, N. L., DiPasquale, A. M., Dillabough, K., & Schneider, P. S. (2020). Health care practitioners’ responsibility to address intimate partner violence related to the COVID-19 pandemic. Canadian Medical Association Journal, 192(22), E609–E610.
Chin, Y. M. (2011). Male backlash, bargaining, or exposure reduction?: Women’s working status and physical spousal violence in India. Journal of Population Economics, 25(1), 175–200.
Connor, J., Madhavan, S., Mokashi, M., Amanuel, H., Johnson, N. R., Pace, L. E., & Bartz, D. (2020). Health risks and outcomes that disproportionately affect women during the Covid-19 pandemic: A review. Social Science and Medicine, 266, 113364.
Dagnino, P., Anguita, V., Escobar, K., & Cifuentes, S. (2020). Psychological Effects of Social Isolation Due to Quarantine in Chile: An Exploratory Study. Frontiers in Psychiatry, 11(8), 1–13.
Farrell, T., Reagu, S., Mohan, S., Elmidany, R., Qaddoura, F., Ahmed, E. E., Corbett, G., Lindow, S., Abuyaqoub, S. M., & Alabdulla, M. A. (2020). The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Perinatal Mental Health of Women. Journal of Perinatal Medicine, 48(9), 971–976.
Galderisi, S., Heinz, A., Kastrup, M., Beezhold, J., & Sartorius, N. (2015). Toward a new definition of mental health. World Psychiatry, 14(2), 231–233.
Górnicka, M., Drywień, M. E., Zielinska, M. A., & Hamułka, J. (2020). Dietary and lifestyle changes during COVID-19 and the subsequent lockdowns among Polish adults: a cross-sectional online survey PLifeCOVID-19 study. Nutrients, 12(8), 2324.
Goldberg, D. P., & Hillier, V. F. (1979). A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychological Medicine, 9(1), 139–145.
Gualano, M. R., Lo Moro, G., Voglino, G., Bert, F., & Siliquini, R. (2020). Effects of COVID-19 lockdown on mental health and sleep disturbances in Italy. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 1–13.
Santoso, A., Pranata, R., Wibowo, A., Al-Farabi, M. J., Huang, I., & Antariksa, B. (2021). Cardiac injury is associated with mortality and critically ill pneumonia in COVID-19: A meta-analysis. The American Journal of Emergency Medicine, 44, 352–357.
Hamadani, J. D., Hasan, M. I., Baldi, A. J., Hossain, S. J., Shiraji, S., Bhuiyan, M. S. A., Mehrin, S. F., Fisher, J., Tofail, F., Tipu, S. M. M. U., Grantham-McGregor, S., Biggs, B. A., Braat, S., & Pasricha, S. R. (2020). Immediate impact of stay-at-home orders to control COVID-19 transmission on socioeconomic conditions, food insecurity, mental health, and intimate partner violence in Bangladeshi women and their families: an interrupted time series. The Lancet Global Health, 8(11), e1380–e1389.
Hsu, L. C., & Henke, A. (2020). COVID-19, staying at home, and domestic violence. Review of Economics of the Household, 19(1)1-11.
Husain, W., & Ashkanani, F. (2020). Does COVID-19 change dietary habits and lifestyle behaviours in Kuwait: A community-based cross-sectional study. Environmental Health and Preventive Medicine, 25(1), 1–13.
Jensen, M. (2007). Defining lifestyle . Environmental Sciences, 4(2), 63–73.
Jung, S., Kneer, J., & Krüger, T. H. C. (2020). Mental Health, Sense of Coherence, and Interpersonal Violence during the COVID-19 Pandemic Lockdown in Germany. Journal of Clinical Medicine, 9(11), 3708.
Kumari, A., Ranjan, P., Vikram, N. K., Kaur, D., Sahu, A., Dwivedi, S. N., Baitha, U., & Goel, A. (2020). A short questionnaire to assess changes in lifestyle-related behaviour during COVID 19 pandemic. Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews, 14(6), 1697–1701.
Leslie, E., & Wilson, R. (2020). Sheltering in place and domestic violence: Evidence from calls for service during COVID-19. Journal of Public Economics, 189, 104241.
Majumdar, P., Biswas, A., & Sahu, S. (2020). COVID-19 pandemic and lockdown: cause of sleep disruption, depression, somatic pain, and increased screen exposure of office workers and students of India. Chronobiology International, 37(8), 1–10.
Mani, A., Estedlal, A. R., Kamali, M., Ghaemi, S. Z., Zarei, L., Shokrpour, N., Heydari, S. T., & Lankarani, K. B. (2020). Mental health status during COVID-19 pandemic in Fars Province, Iran: timely measures. BMC Public Health, 20(1), 1–11.
Marques, E. S., de Moraes, C. L., Hasselmann, M. H., Deslandes, S. F., & Reichenheim, M. E. (2020). Violence against women, children, and adolescents during the COVID-19 pandemic: Overview, contributing factors, and mitigating measures. Cadernos de Saude Publica, 36(4). e00074420.
Balanzá-Martínez, V., Atienza-Carbonell, B., Kapczinski, F., & De Boni, R. B. (2020). Lifestyle behaviours during the COVID-19 - time to connect. Acta psychiatrica Scandinavica, 141(5), 399–400.
Moghanibashi-Mansourieh, A. (2020). Assessing the anxiety level of Iranian general population during COVID-19 outbreak. Asian Journal of Psychiatry, 51, 102076.
Pieh, C., Budimir, S., & Probst, T. (2020). The effect of age, gender, income, work, and physical activity on mental health during coronavirus disease (COVID-19) lockdown in Austria. Journal of Psychosomatic Research, 136, 110186.
Piquero, A. R., Riddell, J. R., Bishopp, S. A., Narvey, C., Reid, J. A., & Piquero, N. L. (2020). Staying Home, Staying Safe? A Short-Term Analysis of COVID-19 on Dallas Domestic Violence. American Journal of Criminal Justice, 45(4), 601–635.
Pirnia, B., Pirnia, F., & Pirnia, K. (2020). Honour killings and violence against women in Iran during the COVID-19 pandemic. The Lancet Psychiatry, 7(10), e60.
Ren, Y., Qian, W., Li, Z., Liu, Z., Zhou, Y., Wang, R., Qi, L., Yang, J., Song, X., Zeng, L., & Zhang, X. (2020). Public mental health under the long-term influence of COVID-19 in China: Geographical and temporal distribution. Journal of Affective Disorders, 277, 893–900.
Robinson, E., Boyland, E., Chisholm, A., Harrold, J., Maloney, N. G., Marty, L., Mead, B. R., Noonan, R., & Hardman, C. A. (2020). Obesity, eating behavior and physical activity during COVID-19 lockdown: A study of UK adults. Appetite, 156, 104853.
Roesch, E., Amin, A., Gupta, J., & García-Moreno, C. (2020). Violence against women during covid-19 pandemic restrictions. The British Medical Journal, 369, 2–3.
Salfi, F., Lauriola, M., Amicucci, G., Corigliano, D., Viselli, L., Tempesta, D., & Ferrara, M. (2020). Gender-related time course of sleep disturbances and psychological symptoms during the COVID-19 lockdown: A longitudinal study on the Italian population. Neurobiology of Stress, 13, 100259.
Sánchez, O. R., Vale, D. B., Rodrigues, L., & Surita, F. G. (2020). Violence against women during the COVID-19 pandemic: An integrative review. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 151(2), 180–187.
Sediri, S., Zgueb, Y., Ouanes, S., Ouali, U., Bourgou, S., Jomli, R., & Nacef, F. (2020). Women’s mental health: acute impact of COVID-19 pandemic on domestic violence. Archives of Women’s Mental Health, 23(6), 1-8.
Sinha, M., Pande, B., & Sinha, R. (2020). Impact of COVID-19 lockdown on sleep-wake schedule and associated lifestyle related behavior: A national survey. Journal of Public Health Research, 9(3), 239-245.
Szcześniak, D., Gładka, A., Misiak, B., Cyran, A., & Rymaszewska, J. (2021). The SARS-CoV-2 and mental health: From biological mechanisms to social consequences. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 104, 110046.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5th Ed.). New York: Allyn and Bacon.
Viveiros, N., & Bonomi, A. E. (2020). Novel Coronavirus (COVID-19): Violence, Reproductive Rights and Related Health Risks for Women, Opportunities for Practice Innovation. Journal of Family Violence, 6, 1-5.
Walsh, R. (2011). Lifestyle and mental health. American Psychologist, 66(7), 579–592.
World Health Organization. (2021). WHO Coronavirus (COVID-19). Availabe at: https://covid19.who.int/