اثربخشی مداخلۀ نزاکت، احترام و اشتیاق در کار (CREW) بر ارتقای سطح انرژی رابطه‌ای و بهزیستی کارکنان با کنترل متغیر برون‌گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکتری روان‌شناسی، استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان-شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکتری فارماکولوژی رفتاری، دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخلۀ نزاکت، احترام و اشتیاق در کار (CREW) بر انرژی رابطه‌ای و بهزیستی کارکنان با کنترل برون‌گرایی انجام گرفت. این پژوهش کاربردی و از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان ستاد مرکزی شرکت گاز استان اصفهان در سال 1398 بود که تعداد کل آن‌ها 610 نفر (95 زن و 515 مرد) است. نمونۀ مورد مطالعه، 30 نفر (23 مرد و 7 زن) از کارکنان داوطلب برای شرکت در این برنامۀ آموزشی بودند که با روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه‌های انرژی رابطه‌ای (REQ)، بهزیستی کارکنان (EWBQ) و ویژگی‌های شخصیتی نئو (NEO-PI) بود. مداخلۀ نزاکت، احترام و اشتیاق در کار در هشت جلسۀ 90 دقیقه‌ای برای گروه آزمایش اجرا شد؛ درحالی‌که هیچ مداخله‌ای روی گروه گواه، انجام نگرفت. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و با استفاده از نرم‌افزار 23SPSS- تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد با کنترل برون‌گرایی، مداخله موجب افزایش انرژی رابطه‌ای و بهزیستی کارکنان در پس‌آزمون شده است؛ بنابراین مدیران می‌توانند از طریق اجرای مداخله، انرژی رابطه‌ای و بهزیستی افراد را توسعه دهند و به آن‌ها سود برسانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of the “Civility, Respect & Engagement in Workplace (CREW)” Intervention on Employees’ Relational Energy and well-Being Well-Being by Controllingfor the Extroversion Variable

نویسندگان [English]

  • sahar savadkouhi 1
  • Hamid Reza Oreyzi 2
  • Karim Asgari 3
1 PhD Student in Psychology, Faculty of education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 PhD in Psychology, Professor, Department of Psychology, Faculty of education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 PhD in Behavioural Pharmacology, Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the “Civility, Respect & Engagement in Workplace (CREW)” intervention on employees’ relational energy and well-being by controlling for extroversion. The study was an applied and quasi-experimental study with a pretest/posttest and control group design. The statistical population consisted of all employees at the headquarters of Isfahan Gas Company in 2019, which amounted to 610 individuals (95 females and 515 males). The research sample consisted of 30 volunteers (23 males and 7 females) who participated in the study and were randomly assigned to the experimental and control groups. The instruments used in this research were the Relational Energy Questionnaire )REQ(, the Employee Well-Being Questionnaire (EWBQ), and NEO Personality Inventory) NEO-PI). The “civility, respect & engagement at Work” intervention was delivered in 8 sessions lasting 90 minutes for the experimental group, while the control group received no intervention. Data were analyzed using the MANCOVA method of SPSS version 23. The results indicate that the CREW intervention improved employees’ relationship energy and well-being in the posttest by controlling extroversion. Thus, managers can develop employees’ relationship energy and well-being and support them by implementing the CREW intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relational Energy
  • Employee Well-Being
  • “Civility
  • Respect & Engagement at Work”
  • Intervention
  • Extroversion
الهی، ط.، بامدادی سیبنی، م.، و شیرمحمدی، ف. (1398). احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی در شخصیت‌های برون‌گرا و درون‌گرا با توجه به نقش انواع حمایت اجتماعی ادراک‌شده. روان‌شناسی بالینی و شخصیت. 17(1)، 11-21.
اخوان تفتی، م.، و مفردنژاد، ن. (1397). ارتباط هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در سالمندان. سالمند. 13(3)، 345-334.
باقری راد، ف.، و مینائی، ا. (1397). عوامل بین‌فردی مؤثر بر بهزیستی کارکنان نوبت‌کار: ساخت و اعتباریابی مقیاس آسودگی بین‌فردی در محیط کار. مشاورۀ شغلی و سازمانی. 10(36)، 119-138.
پری‌زاده، س. (1396). آسیب‌شناسی رفتارهای ناایمن و بررسی ارتباط آن‌ها با عوامل فردی و روان‌شناختی در کارکنان پروژه‌های اجرایی شرکت گاز استان خوزستان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی. دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان.
حسینی، ف.، نجفی، م.، و محمدی‌فرد، م. (1398). رابطۀ پنج صفت بزرگ شخصیت با افسردگی: نقش میانجی عزت‌نفس و خودکارآمدی. پژوهش‌های مشاوره. 18(72)، 137-114.
زارع بهرام‌آبادی، م.، پوزاد، ا.، سلیمانی، س.، و جعفری، س. (1392). اثربخشی آموزش برنامۀ غنی‌سازی رابطه بر بهزیستی ذهنی کارکنان آموزش و پرورش. فصلنامۀ خانواده و پژوهش. 10(21)، 22-7.
سوادکوهی، س.، عریضی سامانی، ح. ر.، و عسگری، ک. (1399). بررسی رابطۀ نزاکت، احترام و ارتباط غنی‌شده با انرژی رابطه‌ای: نقش میانجی جو اعتماد و احترام. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری. 10(1)، 20-1.
فروهر، م.، قانع‌نیا، م.، و روزگار، م. (1395). انرژی و اشتیاق شغلی مثبت در کار (نظریه، پژوهش، سنجش و کاربرد). تهران: ساوالان.
کعب عمیر، ن.، شنبدی، ف.، و هاشمی شیخ شبانی، ا. (1395). بررسی کفایت شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس بهزیستی کارکن. مشاورۀ شغلی و سازمانی. 8(27)، 9-29.
کیامهر، ج. (1381). هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامۀ پنج‌عاملی NEO.F.F.I و بررسی ساختار عاملی آن (تحلیل تأییدی) در بین دانشجویان دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‌گیری. دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
گال، ج.، گال، م. د.، و بورگ، و. (1395). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی. ترجمۀ احمدرضا نصر، حمیدرضا عریضی، محمود ابوالقاسمی، محمدجعفر پاک‌سرشت، علیرضا کیامنش، خسرو باقری، محمد خیر، منیجه شهنی ییلاق و زهره خسروی. چاپ یازدهم، تهران: سمت.
نصیری تاکامی، غ.، نجفی، م.، طالع‌پسند، س.، و مکوند حسینی، ش. (1398). مقایسۀ اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر و درمان شناختی رفتاری بر بهزیستی روان‌شناختی و افسردگی در نوجوانان با علائم افسردگی. پژوهش‌های مشاوره. 18(70)، 129-105.
واحد اسرمی، م. ج، مرادزاده، ع.، و یعقوبی، ن. م. (1394). نقش میانجی احساس انرژی در رابطۀ بین اخلاق کاری اسلامی و تمایل به ترک خدمت. پژوهش‌های مدیریت عمومی. 8(28)، 56-23.
 
Amah, O. E. (2016). Employee engagement and the work-family conflict relationship: The role of personal and organizational resources. South African Journal of Labour Relations40(2), 118-138.
Amah, O. E. (2018). Leadership styles and relational energy: Do all leaderships styles generate and transmit equal relational energy? South African Journal of Business Management49(1), 1-6.
Armstrong, N. E. (2017). A quality improvement project measuring the effect of an evidence-based civility training program on nursing workplace incivility in a rural hospital using quantitative methods. Online Journal of Rural Nursing and Health Care17(1), 100-137.
Baker, W. E. (2019). Emotional energy, relational energy, and organizational energy: toward a multilevel model. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior6(1), 373-395.
Barrick, M. R., Dustin, S. L., Giluk, T. L., Stewart, G. L., Shaffer, J. A., & Swider, B. W. (2012). Candidate characteristics driving initial impressions during rapport building: Implications for employment interview validity. Journal of Occupational and Organizational Psychology85(2), 330-352.‌
Baruah, R., & Reddy, K. J. (2018). Implication of emotional labor, cognitive flexibility, and relational energy among cabin crew: A review. Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine22(1), 2- 4.
Cameron, K. (2013). Practicing positive leadership: Tools and techniques that create extraordinary results. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
Cole, M. S., Bruch, H., & Vogel, B. (2012). Energy at work: A measurement validation and linkage to unit effectiveness. Journal of Organizational Behavior33(4), 445-467.
Gillen, P. A., Sinclair, M., Kernohan, W. G., Begley, C. M., & Luyben, A. G. (2017). Interventions for prevention of bullying in the workplace. Cochrane Database of Systematic Reviews, 1(CD009778), 1- 67.
Guan, X., & Gong, J. (2020). Research on the influence mechanism of relational energy on employees’ innovative behavior.‌ Service Science and Management, 9(1), 15-25.
Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: a new attempt at conceptualizing stress. American Psychologist44(3), 513-524.‌
 
Hodgins, M., MacCurtain, S., & Mannix-McNamara, P. (2014). Workplace bullying and incivility: a systematic review of interventions. International Journal of Workplace Health Management, 7(1), 54-72.
Ilies, R., Aw, S. S., & Pluut, H. (2015). Intraindividual models of employee well-being: What have we learned and where do we go from here?. European Journal of Work and Organizational Psychology24(6), 827-838.‌
Kataria, P., & Kumar, A. (2020). Relational energy- a mechanism to mitigate stress at workplace: With special reference to retail sector in dehradun. International Journal of Multidisciplinary Educational Research, 9(7), 176-186.
Lakin, J. L., & Chartrand, T. L. (2003). Using nonconscious behavioral mimicry to create affiliation and rapport. Psychological Science14(4), 334-339.‌
Leiter, M. P., Laschinger, H. K. S., Day, A., & Oore, D. G. (2011). The impact of civility interventions on employee social behavior, distress, and attitudes. Journal of Applied Psychology, 96(6), 1258-1274.
Lukaszewski, A. (2016). Extraversion. In V. Zeigler-Hill, & T. K. Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences (pp. 1-6). New York City: Springer International Publishing.
Mahajan, A. (2020). Employee wellbeing: Past, present & future.‌ AIMA Journal of Management & Research, 14(4), 1-10.
McDaniel, D. M. (2011). Energy at work: A multinational, cross-situational investigation of relational energy. Doctoral dissertation of Philosophy in Management. College of Business Administration, University of California, Irvine, United States.
Mesurado, B., Mateo, N. J., Valencia, M., & Richaud, M. C. (2014). Extraversion: Nature, Development and Implications to Psychological Health and Work Life. In A. D. Haddock, & A. P.Rutkowski (Eds.), Psychology of Extraversion (pp.107-120). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.
Osatuke, K., Cash, M., Belton, L. W., & Dyrenforth, S. R. (2017). Civility, respect and engagement in the workplace (CREW): Creating organizational environments that work for all. In C. Biron., R. J. Burke, & C. L. Cooper (Eds.), Creating Healthy Workplaces (pp. 173-194). United Kingdom: Routledge.
Osatuke, K., Moore, S. C., Ward, C., Dyrenforth, S. R., & Belton, L. (2009). Civility, respect, engagement in the workforce (CREW) nationwide organization development intervention at veterans health administration. The Journal of Applied Behavioral Science45(3), 384-410.
Owens, B. P., Baker, W. E., Sumpter, D. M., & Cameron, K. S. (2016). Relational energy at work: Implications for job engagement and job performance. Journal of Applied Psychology, 101(1), 35-49.
Pradhan, R. K., Hati, L., & Kumar, U. (2017). Impact of employee wellbeing on psychological empowerment: Mediating role of happiness. International Journal of Manufacturing Technology and Management31(6), 581-595.‌
Riggio, R. E., & Friedman, H. S. (1986). Impression formation: The role of expressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology50(2), 421-427.‌
Ross, L. (1977). The Intuitive Psychologist and His Shortcomings: Distortions in the Attribution Process. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology (pp. 173-220). New York: Academic Press.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist55(1), 68-78.‌
Sonnentag, S., Mojza, E. J., Demerouti, E., & Bakker, A. B. (2012). Reciprocal relations between recovery and work engagement: The moderating role of job stressors. Journal of Applied Psychology, 97(4), 842-853.
Wright, T. A., & Huang, C. C. (2012). The many benefits of employee well‐being in organizational research. Journal of Organizational Behavior33(8), 1188-1192.‌