دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد 1401 
مقیاس ایرانی نیک‌زیستی نوجوانان: ساخت و ارزشیابی ویژگی‌های فنی

صفحه 305-326

10.22059/japr.2022.315610.643767

سعید اکبری زردخانه؛ فائزه صادقی؛ جلیل فتح آبادی؛ محمدحسین حاجی محمدعلی