مقایسۀ عدم تقارن امواج مغزی مناطق پیشانی بین افراد دارای اختلال وسواس فکری-عملی، افسردگی اساسی و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسۀ عدم تقارن امواج مغزی QEEG مناطق پیشانی بین افراد دارای اختلال وسواس فکری-عملی، افسردگی اساسی و عادی بود. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی از نوع علی-مقایسه‌ای بود. جامعۀ آماری این پژوهش را افراد مبتلا به اختلالات افسردگی اساسی و وسواس فکری-عملی مراجعه‌کننده به درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان فاطمی شهر اردبیل در سال 1398 تشکیل دادند. 15 نفر از مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی (8 زن و 7 مرد)، 15 نفر از افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی (5 زن و 10 مرد) به روش نمونه‌گیری دردسترس و 15 نفر نیز از میان همراهان بیماران به‌عنوان افراد عادی (7 زن و 8 مرد) به همین روش انتخاب شدند و در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع‌آوری اطلاعات از تشخیص روان‌پزشکی و مصاحبۀ بالینی ساختاریافته (SCID)، پرسشنامۀ افسردگی بک (BDI-ll) و وسواس فکری-جبری فوآ و همکاران (OCI) استفاده شد. در مرحلۀ بعد ثبت QEEG از آن‌ها در محل آزمایشگاه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی صورت گرفت و داده‌های آن با نرم‌افزار SPSS 25 و نرم‌افزار نوروگاید تجزیه ‌و تحلیل شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد. میزان عدم تقارن امواج دلتا (129/11=F)، تتا (128/8=F)، آلفا (810/3=F) و بتا (956/6=F) در بین سه گروه از افراد مبتلا به اختلال افسردگی، اختلال وسواس فکری-عملی و افراد عادی به‌طور معناداری در سطح (001/0<P) از هم متفاوت است. نتایج این مطالعه می‌تواند اقدامی اساسی به‌منظور ارزیابی پاسخ درمانی و هدایت استراتژی‌های درمانی، از جمله دارو، تحریک مغز، نوروفیدبک یا سایر مداخلات توان‌بخشی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of EEG Brainwave Asymmetry in Frontal Areas between People with Obsessive-Compulsive Disorder, Major Depression, and Normal

نویسندگان [English]

  • Sajjad Basharpoor 1
  • Shirin Ahmadi 2
1 Department of Psychology, Educational Sciences and Psychology Faculty, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Department of Psychology, Educational Sciences and Psychology Faculty, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the asymmetry of QEEG brainwaves in frontal areas between people with obsessive-compulsive disorder, major depression, and normal people.The statistical population of this study consisted of all individuals with major depressive disorder and obsessive-compulsive disorder who were referred to the psychiatric clinic of Fatemi Hospital in Ardabil in 2019. 15 persons with major depressive disorder (8 females and 7 males) and 15 persons with obsessive-compulsive disorder (5 females and 10 males) were selected according to the available sampling method, and 15 persons from the patients’ companions (7 females and 8 males) were selected in the same way and participated in this study. The Psychiatric Diagnosis and Structured Clinical Interview (SCID), Beck Depression Inventory (BDI-ll), and Obsessive Compulsive Disorder (OCI) by Foa et al. (2002) were used for data collection. In the next phase, QEEG registration was conducted in the psychology laboratory of Mohaghegh Ardabili University and the data were analyzed using SPSS25 software and Norogide software. Multivariate analysis of variance was used to analyze the research data. The degree of asymmetry of delta waves (F = 11.129), theta waves (F = 8.128), alpha waves (F = 3.810), and beta waves (F = 6.956) among the three groups of people with depressive disorders, obsessive-compulsive disorders, and normal people differs significantly in level (P < 0.001). The results of this study may be an important step to evaluate the therapeutic response and guide therapeutic strategies, including medication, brain stimulation, neurofeedback, or other rehabilitations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsessive-Compulsive Disorder
  • Major Depression
  • Asymmetry
  • Quantitative Electroencephalography
شریفی، و.، اسعدی، م.، محمدی، م.، امینی، ه.، کاویانی، ح.، سمنانی، ی.، شعبانی، ا.، شهریور، ز.، داوری آشتیانی، ر.، حکیم شوشتری، م.، صدیق، ا.، و جلالی رودسری، م. (1383). پایایی و قابلیت اجرای نسخۀ فارسی مصاحبۀ ساختاریافتۀ تشخیصی برای DSM-IV (SCID). تازه‌های علوم شناختی. ۶ (۱ و ۲)، ۲۲-۱۰.
Abramovitch, A., Abramowitz, J. S., & Mittelman, A. (2013). The neuropsychology of adult obsessive–compulsive disorder: a meta-analysis. Clinical Psychology Review33(8), 1163-1171.
Allen, J. J. B., & Reznik, S. J. (2015). Frontal EEG asymmetry as a promising marker of depression vulnerability: Summary and methodological considerations. Current Opinion in Psychology, 4(1), 93–97.
Arns, M., Etkin, A., Hegerl, U., Williams, L. M., DeBattista, C., Palmer, D. M., ... & Gordon, E. (2015). Frontal and rostral anterior cingulate (rACC) theta EEG in depression: implications for treatment outcome?. European Neuropsychopharmacology25(8), 1190-1200.
Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Beck depression inventory (BDI-II) (Vol. 10, p. s15327752jpa6703_13). London, UK: Pearson.
Boedhoe, P. S., Schmaal, L., Abe, Y., Ameis, S. H., Arnold, P. D., Batistuzzo, M. C., ... & members of the ENIGMA OCD Working Group. (2017). Distinct subcortical volume alterations in pediatric and adult OCD: a worldwide Meta-and mega-analysis. American Journal of Psychiatry174(1), 60-69.
Bruder, G. E., Stewart, J. W., & McGrath, P. J. (2017). Right brain, left brain in depressivedisorders: Clinical and theoretical implications of behavioral, electrophysiologicaland neuroimaging findings. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 78(1), 178–191.
Davidson, R. J. (2004). What does the prefrontal cortex “do” in affect: perspectives on frontal EEG asymmetry research. Biological Psychology67(1-2), 219-234.
Dharmadhikari, A. S., Tandle, A. L., Jaiswal, S. V., Sawant, V. A., Vahia, V. N., & Jog, N. (2018). Frontal theta asymmetry as a biomarker of depression. East Asian Archives of Psychiatry, 28(1), 17-22.
Eyler, L.T., Pierce, K., & Courchesne, E., (2012). A failure of left temporal cortex to specialize for language is an early emerging and fundamental property of autism. Brain135(3), 949-960.
Foa, E. B., Huppert, J. D., Leiberg, S., Langner, R., Kichic, R., Hajcak, G., & Salkovskis, P. M. (2002). The obsessive-compulsive inventory: development and validation of a short version. Psychological Assessment14(4), 485-496.
Ghassemzadeh, H., Khamseh, A., & Ebrahimkhani, N. (2005). Demographic variables and clinical features of obsessive-compulsive disorder in Iran: A second report. In BE Ling (Ed.), Obsessive compulsive disorder research (243–271): Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.
Greer, T. L., & Joseph, J. K. (2020). Pharmacological and Nonpharmacological Treatment Effects on Functional Outcomes in Major Depressive Disorder. In Major Depressive Disorder (131-146). Elsevier.
Ischebeck, M., Endrass, T., Simon, D., & Kathmann, N., (2014). Altered frontal EEG asymmetry in obsessive-compulsive disorder. Psychophysiology51(7), 596-601.
Jang, J. H., Kim, J. H., Jung, W. H., Choi, J. S., Jung, M. H., Lee, J. M., Choi , C.H., Kang, D. H., & Kwon, J. S. (2010). Functional connectivity in fronto-subcortical circuitry during the resting state in obsessive-compulsive disorder. Neuroscience Letters474(3), 158-162.
Jaworska, N., & Protzner, A. (2013). Electrocortical Features of Depression and Their Clinical Utility in Assessing Antidepressant Treatment Outcome. The Canadian Journal of Psychiatry, 58(9), 509–514.
Jesulola, E., Sharpley, C. F., Bitsika, V., Agnew, L. L., & Wilson, P. (2015). Frontal alpha asymmetry as a pathway to behavioural withdrawal in depression: Research findings and issues. Behavioural Brain Research292(1), 56-67.
Karno, M., Golding, J. M., Sorenson, S. B., & Burnam, M. A. (1988). The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in five US communities. Archives of General Psychiatry45(12), 1094-1099.
Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry62(6), 593-602.
Maril, S., Hermesh, H., Gross-Isseroff, R., & Tomer, R., (2007). Spatial attention and neural asymmetry in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Research153(2), 189-193.
Michel, C. M., Lehmann, D., Henggeler, B., & Brandeis, D. (1992). Localization of the sources of EEG delta, theta, alpha and beta frequency bands using the FFT dipole approximation. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology82(1), 38-44.
Novak, C., Swain, H., McLean, B., Tran, C., Vitale, A., Witkemper, K., & McLean, S. (2019). F25. Increased Adverse Childhood Experiences Predict Worse Acute Pain and Psychological Symptoms After Sexual Assault. Biological Psychiatry85(10), S222.
Pizzagalli, D. A. (2011). Frontocingulate dysfunction in depression: toward biomarkers of treatment response. Neuropsychopharmacology36(1), 183-206.
Raichle, M. E., & Snyder, A. Z. (2007). A default mode of brain function: a brief history of an evolving idea. Neuroimage37(4), 1083-1090.
Rao, N. P., Reddy, Y. J., Kumar, K. J., Kandavel, T., & Chandrashekar, C. R. (2008). Are neuropsychological deficits trait markers in OCD?. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry32(6), 1574-1579.
Ray, W. J., & Cole, H. W. (1985). EEG alpha activity reflects attentional demands, and beta activity reflects emotional and cognitive processes. Science228(4700), 750-752.
Robbins, T. W., Vaghi, M. M., & Banca, P. 2019. Obsessive-compulsive disorder: puzzles and prospects. Neuron102(1), 27-47.
Scheeringa, R., Petersson, K. M., Oostenveld, R., Norris, D. G., Hagoort, P., & Bastiaansen, M. C. (2009). Trial-by-trial coupling between EEG and BOLD identifies networks related to alpha and theta EEG power increases during working memory maintenance. Neuroimage44(3), 1224-1238.
Shin, Y. W., Ha, T. H., Kim, S. Y., & Kwon, J. S. (2004). Association between EEG alpha power and visuospatial function in obsessive–compulsive disorder. Psychiatry and Clinical Neurosciences58(1), 16-20.
Stefan-Dabson, K., Mohammadkhani, P., & Massah-Choulabi, O. (2007). Psychometrics characteristic of beck depression inventory-II in patients with magor depressive disorder. Archives of Rehabilitation8(29), 82-88.
Stewart, J. L., Coan, J. A., Towers, D. N., & Allen, J. J. (2014). Resting and task‐elicited prefrontal EEG alpha asymmetry in depression: Support for the capability model. Psychophysiology51(5), 446-455.
Stewart, J. L., Bismark, A. W., Towers, D. N., Coan, J. A., & Allen, J. J. B. (2010). Resting frontalEEG asymmetry as an endophenotype for depression risk: sex-specific patterns of frontal brain asymmetry. Journal of Psychopathology and Clinical, 119(3), 502–512.
Taube-Schiff, M., Rector, N. A., Young, R., Larkin, P., & Richter, M. A. (2020). Filling the gap for obsessive-compulsive disorder services in Canada: Implementing an intensive care program. The Journal of Nervous and Mental Disease208(1), 38-47.
 Tenke, C. E., Kayser, J., Manna, C. G., Fekri, S., & Kroppman, J. (2011). Current source density measure of electroencephalographic alpha prdict antidepressant treatment response. Biol Psychiatry, 70(1), 388-94.
Tham, M. W., San Woon, P., Sum, M. Y., Lee, T. S., & Sim, K. (2011). White matter abnormalities in major depression: evidence from post-mortem, neuroimaging and genetic studies. Journal of Affective Disorders132(1-2), 26-36.
Vigneau, M., Beaucousin, V., Herve, P. Y., Duffau, H., Crivello, F., Houde, O., Mazoyer, B., & Tzourio-Mazoyer, N. (2006). Meta-analyzing left hemisphere language areas: phonology, semantics, and sentence processing. Neuroimage30(4), 1414-1432.
Wexler, B. E., & Goodman, W. K. (1991). Cerebral laterality, perception of emotion, and treatment response in obsessive-compulsive disorder. Biological Psychiatry29(9), 900-908.
Xia, M. R., Si, T. M., & He, Y. (2018). Imaging connectomics in depression. CNS Neuroscience & Therapeutics24(11), 991-993.
Yadollahpour, A., & Nasrollahi, H. (2016). Quantitative electroencephalography for objective and differential diagnosis of depression: a comprehensive review. Global Journal of Health Science8(11), 249-256.
Zago, L., Petit, L., Jobard, G., Hay, J., Mazoyer, B., Tzourio-Mazoyer, N., Karnath, H.O., & Mellet, E. (2017). Pseudoneglect in line bisection judgement is associated with a modulation of right hemispheric spatial attention dominance in right-handers. Neuropsychologia94(1), 75-83.
Zhang, F. F., Peng, W., Sweeney, J. A., Jia, Z. Y., & Gong, Q. Y. (2018). Brain structure alterations in depression: Psychoradiological evidence. CNS Neuroscience & Therapeutics24(11), 994-1003.
Zotev, V., & Bodurka, J., (2020). Effects of simultaneous real-time fMRI and EEG neurofeedback in major depressive disorder evaluated with brain electromagnetic tomography. Joiurnal NeuroImage: Clinical28(1), 1-11.
Zuo, Z., Ran, S., Wang, Y., Li, C., Han, Q., Tang, Q., Qu, W., & Li, H., (2019). Asymmetry in cortical thickness and subcortical volume in treatment-naïve major depressive disorder. Joiurnal NeuroImage: Clinical21(1), 1-6.