نقش دشواری تنظیم هیجان در رابطۀ بین تجربۀ آزار و نارضایتی از تصویر بدنی دختران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور واحد بین الملل، دبی، امارات.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران

3 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی دشواری تنظیم هیجان در رابطۀ بین تجربۀ آزار و نارضایتی از تصویر بدنی دختران نوجوان است. این مطالعه از نظر هدف بنیادی و از لحاظ روش از نوع همبستگی مبتنی بر تحلیل مسیر است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطۀ دوم شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 بود. روش نمونه‌گیری این پژوهش از نوع خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود. درنهایت بعد از توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها و با حذف پرسشنامه‌های ناقص، 218 نفر تجزیه و تحلیل شدند. ابزار گردآوری داده‌ها عبارت بود از مقیاس تصویر بدن (FBIS)، مقیاس دشواری تنظیم هیجان (DERS) و پرسشنامۀ تجربۀ آزار (CAQ). داده‌ها با استفاده از همبستگی پیرسون در نرم‌افزار SPSS نسخۀ 24 و تحلیل مسیر در نرم‌افزار Amos نسخۀ 24 تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد همبستگی معناداری بین تجربۀ آزار با دشواری تنظیم هیجان و نارضایتی از تصویر بدنی وجود دارد. افزون بر این، بین دشواری تنظیم هیجان و نارضایتی از تصویر بدنی همبستگی معنادار دیده می‌شود. همچنین تحلیل مسیر نشان‌دهندۀ نقش میانجی‌گری دشواری تنظیم هیجان بین تجربۀ آزار و نارضایتی از تصویر بدنی دختران نوجوان بود؛ بنابراین تجربۀ آزار در کودکی از طریق افزایش دشواری در تنظیم هیجان موجب نارضایتی از تصویر بدنی در دختران نوجوان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Emotion Regulation Difficulties in the Relationship between Abuse Experiences and Body Image Dissatisfaction among Adolescent Girls

نویسندگان [English]

  • Hanyeh Hajiyousef 1
  • mehdi dehestani 2
  • mehdi darvish molla 3
1 psychology department, Payam Noor University of Tehran, Dubai, United Arab Emirates
2 the faculty of payame noor university
3 Department of Psychology, School of Education and Psychology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the mediating role of emotion regulation difficulties in the relationship between abuse experiences and body image dissatisfaction in adolescent girls. The present study was an applied and correlational method based on structural equation modeling. The statistical population of this study was all female high school students in Tehran in the academic year 2019-2020. The sampling method of this study was a multistage cluster procedure. After distributing and collecting the questionnaires and removing the incomplete questionnaires, 218 subjects were finally analyzed. The data collection instruments were the Fisher Body Image Scale (FBIS), the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), and the Experience of Abuse Questionnaire (CAQ). Data were analyzed using Pearson correlation in Spss-24 software and path analysis in Amos-24 software. The results of the present study showed that there was a significant relationship between the experience of abuse and difficulties in emotion regulation and dissatisfaction with body image. In addition, there was a significant relationship between difficulties in emotion regulation and dissatisfaction with body image. Path analysis also revealed the mediating role of emotion regulation difficulties between abuse experience and body image dissatisfaction. Thus, the experience of child abuse causes body image dissatisfaction in adolescent girls by reinforcing difficulties in emotion regulation.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Difficulties in Emotion Regulation
  • Experience of Abuse
  • Body Image Dissatisfaction
حبیبی، ع. (1392). رابطۀ بین تجربۀ آزار و نشانه‌های آسیب روانی در دانش‌آموزان دوره دبیرستان: نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی. دانشکدۀ روان‌شناسی دانشگاه شاهد.
خانزاده، م.، سعیدیان، م.، و چاری، م. (1391). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس دشواری در نظم‌بخشی هیجانی. مجلۀ علوم رفتاری. 6(1)، 96-87.
دلاور، ع. (1395). مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
زری‌مقدم، ز. (1388). بررسی رابطۀ کودک‌آزاری با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان شهر اراک. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی. دانشکدۀ روان‌شناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی.
شادکام، س.، ملازاده، ج.، و یاوری، آ. (1395). بررسی نقش واسطه‌ای دشواری در تنظیم هیجان در رابطۀ میان مواجهه با وقایع آسیب‌زا و رفتار پرخطر جنسی در سوءمصرف کنندگان مواد. مجلۀ علمی-پژوهشی یافته. 18(3)، 87-78.
شهنی، م.، میکاییلی، ن.، شکرکن، ح.، و حقیقی، ج. (1386). بررسی شیوع کودک‌آزاری و پیش‌بینی این متغیر از طریق سلامت عمومی والدین، سازگاری، عزت‌نفس و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان و متغیرهای جمعیت‌شناختی در دانش‌آموزان دختر آزاردیده و عادی دورۀ راهنمایی شهر اهواز. مجلۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی. 14(2)، 194-167.
عسگری، پ.، پاشا، غ.، و امینیان، م. (1388). رابطۀ تنظیم هیجانی، فشارزاهای روانی زندگی و تصویر بدن با اختلالات خوردن در زنان. مجلۀ اندیشه و رفتار. 4(13)، 78-65.
علوی، آ.، و احمدی، م. (1396). همبستگی بدرفتاری در کودکی با طلاق عاطفی: نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان. نشریۀ مدیریت ارتقای سلامت. 7(2)، 57-49.
فیروزی، ه.، امیری، ف.، سعادتی، ن.، و رستمی، م. (1395). نقش آزاردیدگی دوران کودکی بر تصویر بدنی و عملکرد جنسی در زنان. مجلۀ اصول بهداشت روانی. 18(6)، 320-313.
موسوی، ط.، علیلو، م.، و مدنی، ی. (1397). روابط ساختاری کودک‌آزاری و بدتنظیمی هیجانی با نشانه‌های شخصیت مرزی. مجلۀ روان‌شناسی. 22(2)، 201-188.
Bernstein, D. P., Fink, L., Handelsman, L., Foote, J., Lovejoy, M., Wenzel, K., & Ruggiero, J. (1995). Initial reliability and validity of a new retrospective measure of child abuse and neglect’: Reply. The American Journal of Psychiatry152(10), 1535-1537.
Bifulco, A., Brown, G. W., & Harris, T. O. (1994). Childhood experience of care and abuse (CECA): a retrospective interview measure. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35(8), 1419-1435.
Borjali, A., Sohrabi, F., & Farrokhi, N. A. F. (2015). The role of emotion regulation difficulties as a mediator of the relationship between body image disturbance and disordered eating behavior. International Journal of Pediatrics, 3(1), 23-32.
Buckholdt, K. E., Parra, G. R., Anestis, M. D., Lavender, J. M., Jobe-Shields, L. E., Tull, M. T., & Gratz, K. L. (2015). Emotion regulation difficulties and maladaptive behaviors: examination of deliberate self-harm, disordered eating, and substance misuse in two samples. Cognitive Therapy and Research, 39(2), 140-152.
Cafri, G., Yamamiya, Y., Brannick, M., & Thompson, J. K. (2005). The influence of sociocultural factors on body image: A meta‐analysis. Clinical Psychology: Science and Practice, 12(4), 421-433.
de Amusquibar, A. G., & De Simone, C. J. (2003). Some features of mothers of patients with eating disorders. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 8(3), 225-230.
Didie, E. R., Tortolani, C. C., Pope, C. G., Menard, W., Fay, C., & Phillips, K. A. (2006). Childhood abuse and neglect in body dysmorphic disorder. Child Abuse & Neglect, 30(10), 1105-1115.
Doi, S., Fujiwara, T., & Isumi, A. (2020). Association between maternal adverse childhood experiences and child’s self-rated academic performance: Results from the K-CHILD study. Child Abuse & Neglect, 104(2), 1-35.
Dunkley, D. M., Masheb, R. M., & Grilo, C. M. (2010). Childhood maltreatment, depressive symptoms, and body dissatisfaction in patients with binge eating disorder: The mediating role of self-criticism. International Journal of Eating Disorders, 43(3), 274-281.
Douglas, E. M., & Mohn, B. L. (2014). Fatal and non-fatal child maltreatment in the US: an analysis of child, caregiver, and service utilization with the national child abuse and neglect data set. Child Abuse & Neglect, 38(1), 42-51.
Egeland, B. (2009). Taking stock: Childhood emotional maltreatment and developmental psychopathology. Child Abuse & Neglect, 33(1), 22–26.
Fisher, E., Dunn, M., & Thompson, J. K. (2002). Social comparison and body image: An investigation of body comparison processes using multidimensional scaling. Journal of Social and Clinical Psychology21(5), 566-579.
Fisher, S. (1970). Body experience in fantasy and behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.
Ganesan, S., Ravishankar, S. L., & Ramalingam, S. (2018). Are body image issues affecting our adolescents? A cross-sectional study among college going adolescent girls. Indian journal of community medicine: official publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine, 43(1), 42-53.
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41–54.
Gratz, K. L., & Tull, M. T. (2010). The relationship between emotion dysregulation and deliberate self-harm among inpatients with substance use disorders. Cognitive Therapy and Research, 34(6), 544-553.
Harrison, A., Sullivan, S., Tchanturia, K., & Treasure, J. (2010). Emotional functioning in eating disorders: attentional bias, emotion recognition and emotion regulation. Psychological Medicine, 40(11), 1887-1897.
Hébert, M., Boisjoli, C., Blais, M., & Oussaïd, E. (2018). Alexithymia as a mediator of the relationship between child sexual abuse and psychological distress in adolescence: A short-term longitudinal study. Psychiatry research260(3), 468-472.
Hildyard, K. L., & Wolfe, D. A. (2002). Child neglect: developmental issues and outcomes. Child Abuse & Neglect, 26(6), 679-695.
Jaconis, M., Boyd, S. J., & Gray, M. J. (2020). History of sexual violence and associated negative consequences: the mediating role of body image dissatisfaction. Journal of Loss and Trauma, 25(2), 107-123.
Jakatdar, T. A., & Williams, E. F. (2004). The body-image & quality of life inventory. Further validation with college men and women. Body Image, 1(3), 279-287.
Kapeleris, A. R., & Paivio, S. C. (2011). Identity and emotional competence as mediators of the relation between childhood psychological maltreatment and adult love relationships. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 20(6), 617-635.
Kircaburun, K., Griffiths, M. D., & Billieux, J. (2019). Childhood emotional maltreatment and problematic social media use among adolescents: The mediating role of body image dissatisfaction. International Journal of Mental Health and Addiction, 18(3), 1536-1547.
Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th Ed.). New York: Guilford Publications.
Kluck, A. S. (2010). Family influence on disordered eating: The role of body image dissatisfaction. Body Image, 7(1), 8-14.
Koole, S. L. (2009). The psychology of emotion regulation: An integrative review. Cognition and Emotion, 23(1), 4-41.
Lavender, J. M., & Anderson, D. A. (2010). Contribution of emotion regulation difficulties to disordered eating and body dissatisfaction in college men. International Journal of Eating Disorders43(4), 352-357.
Pinto-Gouveia, J., Ferreira, C. & Duarte, C. (2014). Thinness in the pursuit for social Safeness: An integrative model of social rank mentality to explain eating Psychopathology. Clinical Psychology and Psychotherapy, 21(2), 154-165.
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879-891.
Pulverman, C. S., Kilimnik, C. D., & Meston, C. M. (2018). The impact of childhood sexual abuse on women's sexual health: A comprehensive review. Sexual Medicine Reviews, 6(2), 188-200.
Riggs, S. A. (2010). Childhood emotional abuse and the attachment system across the life cycle: What theory and research tell us. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 19(1), 5-51.
Scheffers, M., Hoek, M., Bosscher, R. J., van Duijn, M. A., Schoevers, R. A., & van Busschbach, J. T. (2017). Negative body experience in women with early childhood trauma: associations with trauma severity and dissociation. European Journal of Psychotraumatology, 8(1), 1-10.
Stevens, N. R., Gerhart, J., Goldsmith, R. E., Heath, N. M., Chesney, S. A., & Hobfoll, S. E. (2013). Emotion regulation difficulties, low social support, and interpersonal violence mediate the link between childhood abuse and posttraumatic stress symptoms. Behavior Therapy, 44(1), 152-161.
Suveg, C., & Zeman, J. (2004). Emotion regulation in children with anxiety disorders. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33(4), 750-759.
Thompson, R. A., Lewis, M. D., & Calkins, S. D. (2008). Reassessing emotion regulation. Child Development Perspectives, 2(3), 124-131.
Thompson, J. K., Roehrig, M., Cafri, G., & Heinberg, L. J. (2005). Assessment of body image disturbance. New York: Guilford Publications.
Tiggemann, M. (2012). Sociocultural perspectives on body image. In T. F. Cash (Ed.), Encyclopedia of body image and human appearance (pp. 758–765). Massachusetts: Elsevier Academic Press.
Warmingham, J. M., Rogosch, F. A., & Cicchetti, D. (2020). Intergenerational maltreatment and child emotion dysregulation. Child Abuse & Neglect102(1), 1-11.
Wertheim, E. H., Paxton, S. J., & Blaney, S. (2004). Risk factors for the development of body image disturbances. In J. K. Thompson (Ed.), Handbook of eating disorders and obesity (pp. 463–514). Hoboken, NJ: Wiley.
Wetterneck, C. T., Burgess, A. J., Short, M. B., Smith, A. H., & Cervantes, M. E. (2012). The role of sexual compulsivity, impulsivity, and experiential avoidance in internet pornography use. The Psychological Record, 62(1), 3-18.
World Health Organization (WHO) and International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN). (2006). Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence. Available from http://whqlibdoc. who.int/publications /2006/9241594365eng.pdf
, B., Sfendla, A., Ahlström, B. H., Senhaji, M., & Kerekes, N. (2019). Mental health profile and its relation with parental alcohol use problems and/or the experience of abuse in a sample of Moroccan high school students: an explorative study. Annals of General Psychiatry18(1), 1-8.