تجربه‌های شناختی و احساسی نوجوانان در استفاده از شبکة اجتماعی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تخصصی مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22059/japr.2022.341080.644222

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی تجارب شناختی و احساسی نوجوانان در استفاده از اینستاگرام بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به‌لحاظ نحوة گردآوری یافته‌ها کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. جامعة آماری شامل نوجوانان 14-12 سال شهر تهران بود که 12 نفر از آن‌ها (۷ دختر و ۵ پسر) در بازة زمانی دی تا بهمن 1400 به روش دردسترس انتخاب شدند. در ابتدا شرکت‌کنندگان به پرسشنامة اعتیاد به اینترنت یانگ پاسخ دادند که اگر نمرة آن‌ها در طیف متوسط تا شدید قرار داشت، وارد پژوهش می‌شدند. سپس مصاحبة عمیق نیمه‌ساختاریافته با افراد انجام گرفت و سپس مکتوب شد. داده‌ها نیز به روش هفت‌مرحله‌ای کلایزی تجزیه و تحلیل شدند. در این مطالعة کیفی، 3 مضمون اصلی شامل دلایل استفاده از اینستاگرام (با مضامین فرعی سرگرمی و فراغت، قابلیت اکسپلورر و اضطراب)، محتوای جذب‌کننده برای نوجوانان (با مضامین فرعی آموزشی و تفریح و سرگرمی) و تجربه‌های شناختی و احساسی (با مضامین فرعی تجربه‌های خوشایند و ناخوشایند) شناسایی شد. با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت نوجوانان ساعات زیادی در اینستاگرام هستند و زندگی آن‌ها تحت تأثیر این شبکة اجتماعی است؛ بنابراین لازم است به تناسب شرایط‌ آنان، برنامه‌ها و طرح‌های آموزشی تدوین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adolescents’ Cognitive and Emotional Experiences While Using the Social Network Instagram

نویسندگان [English]

  • Abbas Javaheri Mohammadi 1
  • Samin Baharshanjani 2
  • Motahareh vakili 3
1 Department of Counseling, Faculty of Psycology and Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student, Department of Counseling,, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Allameh Tabatabaei, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to assess and identify the cognitive and emotional experiences of adolescents’ use of Instagram using a phenomenological method. The sample consisted of twelve adolescents (seven females and five males) in Tehran. Recruitment was conducted from December to January 2022 using random selection. First, the Internet Addiction Test (Young, 1998) was administered. Those who scored from “moderate” to “severe on” this test were recruited for the study (Semi-structured interviews were conducted, and data were analyzed using Colaizzi’s method. Three main themes emerged from the analyzes: 1) reasons for using Instagram (including subthemes such as entertainment and leisure, exploration, and anxiety), 2) interesting content for adolescents (including subthemes such as education, recreation, and entertainment), and 3) cognitive and emotional experiences (including subthemes such as pleasant experiences and unpleasant experiences). The results suggest that adolescents’ mental health is greatly affected by Instagram social media use. The findings warrant the formulation of educational programs to prepare and protect this population from the negative effects of Instagram use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • Cognitive Experiences
  • Emotional Experiences
  • Adolescents
اطهری، ا.، و یغموری، م. (1395). تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تعاملات اجتماعی نوجوانان دختر مدارس غیرانتفاعی آموزش و پرورش منطقۀ یک تهران. دوفصلنامة علمی-پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی. 8(15)، 189-169.
اکبرزاده جهرمی، ج.، رضوی‌زاده، ن.، و شیخی، م. (1398). نقش اینستاگرام در مدیریت بدن زنان؛ مطالعۀ موردی: زنان مناطق یک و بیست تهران. فصلنامۀ مطالعات رسانه‌های نوین. 5(20)، 79-37.
اکبری بورنگ، م. ع.، و پور، س. (1399). تحلیل داده‌های کیفی با رویکرد پدیدارشناسی (مبتنی بر روش کلایزی). بیرجند: دانشگاه بیرجند.
امامی سیگارودی، ع. ح.، دهقان نیری، ن.، رهنورد، ز.، و علی‌نوری، س. (1391). روش‌شناسی تحقیق کیفی: پدیدارشناسی. پرستاری و مامایی جامع‌نگر. 22(68)، 63-56.
ایران‌مهر، م.، شفیع‌آبادی، ع.، و نعیمی، ا. (1397). بررسی کیفی آسیب‌شناسی شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سلامت روان دانش‌آموزان (از دیدگاه مشاوران مدارس). نشریۀ فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی (فرهنگ مشاوره). 9(33)، 72-43.
صادق‌زاده، ر.، درتاج، ف.، و منادی، م. (1397). بررسی انگیزه‌های دانش‌آموزان در استفاده از اپلیکیشن اینستاگرام: یک پژوهش کیفی. فصلنامۀ علمی مطالعات میان فرهنگی. 13(35)، 190-167.
عباسی، ع.، و جعفری، ع. (1399). تأثیر کنش‌های اینستاگرامی سلبریتی‌ها بر سبک زندگی کاربران ایرانی. فصلنامة پژوهش‌های ارتباطی. 1(101)، 54-33.
علوی، س. س.، جنتی‌فرد، ف.، اسلامی، م.، و رضاپور، ح. (۱۳۹۰). ارزیابی ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR برای تشخیص اختلال اعتیاد به اینترنت. مجلۀ تحقیقات علوم پزشکی زاهدان. ۱۳(۶)، 35-۳۱.
فرقانی، م. م.، و مهاجری، ر. (1397). رابطۀ بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و تغییر در سبک زندگی جوانان. نشریۀ مطالعات رسانه‌های نوین. 4(13)، 292-259.
کریمی، ب.، دلاور، ع.، و فرهنگی، ع. ا. (1400). اینستاگرام: تجربۀ جدید دیدن و دیده‌شدن و پیامدهای آن. نشر رسانه. 32(1)، 51-29.
American Academy of Pediatrics (2019). Stages of Adolescence. https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/Pages/Stages-of-Adolescence.aspx
Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2000). Video games and aggressive thoughts, feelings, and behavior in the laboratory and in life. Journal of Personality and Social Psychology, 78(4), 772-790.
Anderson, M., & Jiang, J. (2018). Teens, social media & technology 2018. Pew Research Center31(2018), 1673-1689.
Bailey, K., West, R., & Anderson, C. A. (2010). A negative association between video game experience and proactive cognitive control. Psychophysiology47(1), 34-42.
Bergfeld, N. S., & Van den Bulck, J. (2021). It's not all about the likes: Social media affordances with nighttime, problematic, and adverse use as predictors of adolescent sleep indicators. Sleep Health7(5), 548-555.
Berk, L. E., & Petersen, A. (2004). Development through the lifespan. Boston, MA: Allyn and Bacon.
Beyens, I., Pouwels, J. L., van Driel, I. I., Keijsers, L., & Valkenburg, P. M. (2020). The effect of social media on well-being differs from adolescent to adolescent. Scientific Reports10(1), 1-11.
Boer, M., Van Den Eijnden, R. J., Boniel-Nissim, M., Wong, S. L., Inchley, J. C., Badura, P., ... & Stevens, G. W. (2020). Adolescents' intense and problematic social media use and their well-being in 29 countries. Journal of Adolescent Health66(6), S89-S99.
Cengiz, R., & Er, B. (2021). Investigation of the Relationship between Free Time Management, Social Media Addiction and Life Satisfaction of University Students During the COVID-19 Pandemic Process. Journal of Educational Issues, 7(3), 85-99.
Child, J. T., & Haridakis, P. (2017). Uses and Gratifications Theory: Considering Media Use in the Context of Family Communication. Engaging Theories in Family Communication, 337-348.
Clark, H., Banerjee, A., & Ameratunga, S. (2020). A future for the world’s children? A WHO-UNICEF-Lancet Commission. Lancet22(85), 1-54.
Costa, A. M. B. M., Troccoli, I. R., & Abdalla, M. M. (2021). Why follow beauty bloggers? An investigation with Brazilian consumers. International Journal of Internet Marketing and Advertising15(3), 281-301.
Ebata, A. T., & Moos, R. H. (1991). Coping and adjustment in distressed and healthy adolescents. Journal of Applied Developmental Psychology12(1), 33-54.
Fidan, M., Debbağ, M., & Fidan, B. (2021). Adolescents Like Instagram! From Secret Dangers to an Educational Model by its Use Motives and Features: An Analysis of Their Mind Maps. Journal of Educational Technology Systems49(4), 501-531.
Greitemeyer, 'T., & Osswald, S. (2009). Prosocial video games reduce aggressive cognitions. Journal of Experimental Social Psychology, 45(4), 896-900.
Griffiths, M. D., & Kuss, D. (2017). Adolescent social media addiction (revisited). Education and Health35(3), 49-52.
Guba, E. G., and Y. S. Lincoln (1989). Fourth generation evaluation. Newbury Park. CA: Sage.
Inchley, J., Currie, D., Budisavljevic, S., Torsheim, T., Jåstad, A., Cosma, A., ... & Samdal, O. (2020). Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada. WHO Regional Office for Europe1, 1-67.
Jensen, M., George, M. J., Russell, M. R., & Odgers, C. L. (2019). Young adolescents’ digital technology uses and mental health symptoms: Little evidence of longitudinal or daily linkages. Clinical Psychological Science7(6), 1416-1433.
Katz, E., Haas, H., & Gurevitch, M. (1973). On the use of the mass media for important things. American sociological review, 38(2),164-181.
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. European Journal of personality1(3), 141-169.
Lee, E. W., Ho, S. S., & Lwin, M. O. (2017). Explicating problematic social network sites use: A review of concepts, theoretical frameworks, and future directions for communication theorizing. New Media & Society19(2), 308-326.
Lokumannage, A. (2020). Social media and its impact on adolescents’ sense of body image in Sri Lanka. International Journal of Multidisciplinary Studies7(2), 116-125.
Mathew, A., & Nanoo, S. (2013). Psychosocial stressors and patterns of coping in adolescent suicide attempters. Indian journal of psychological medicine35(1), 39-46.
Mayoh, J., & Jones, I. (2021). Young People’s Experiences of Engaging with Fitspiration on Instagram: Gendered Perspective. Journal of Medical Internet Research23(10), e17811.
McClintock, A. S., McCarrick, S. M., & Anderson, T. (2014). Excessive reassurance-seeking and interpersonal dependency: Assessing incremental associations. Personality and Individual Differences64, 94-97.
NORC at the University of Chicago. (2017). New survey: Snapchat and Instagram are most popular social media platforms among American teens: Black teens are the most active on social media and messaging apps. Science Daily. Retrieved July 9, 2017 from www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170421113306.htm
Pangkerego, I. C., Tumbuan, W. J., & Rumokoy, F. S. (2019). The impact of Instagram in-app advertising to consumer awareness of the new mobile games (Case Study: Adolescents in Tomohon). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi7(1), 171-180.
Pepin, G., & Endresz, N. (2015). Facebook, Instagram, Pinterest and co.: body image and social media. Journal of Eating Disorders3(1), 1.
Petry, N. M., Rehbein, F., Gentile, D. A., Lemmens, J. S., Rumpf, H. J., Mößle, T., ... & O'Brien, C. P. (2014). An international consensus for assessing internet gaming disorder using the new DSM-5 approach. Addiction109(9), 1399-1406.
Rahardjo, W., & Mulyani, I. (2020). Instagram addiction in teenagers: The role of type D personality, self-esteem, and fear of missing out. Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi5(1), 29-44.
RSPH, Y. (2017). Status of Mind: Social Media and Young People's Mental Health and wellbeing. Royal Society for Public Health (RSPH) and the Young Health Movement (YHM). Retrieved from: https://www. rsph. org. uk/uploads/assets/uploaded/d125b27c-0b62-41c5-a2c0155a8887cd01. pdf.
Sawyer, S. M., Azzopardi, P. S., Wickremarathne, D., & Patton, G. C. (2018). The age of adolescence. The Lancet Child & Adolescent Health2(3), 223-228.
Scott, H., & Woods, H. C. (2018). Fear of missing out and sleep: Cognitive behavioural factors in adolescents' nighttime social media use. Journal of Adolescence68, 61-65.
Sheldon, P., & Bryant, K. (2016). Instagram: Motives for its use and relationship to narcissism and contextual age. Computers in Human Behavior, 58, 8997.
Sheldon, P., & Newman, M. (2019). Instagram and american teens: understanding motives for its use and relationship to excessive reassurance-seeking and interpersonal rejection. The Journal of Social Media in Society8(1), 1-16.
Skogen, J. C., Hjetland, G. J., Bøe, T., Hella, R. T., & Knudsen, A. K. (2021). Through the looking glass of social media. Focus on self-presentation and association with mental health and quality of life. A cross-sectional survey-based study. International Journal of Environmental Research and Public Health18(6), 3319, 1-16.
Skowronski, M., Busching, R., & Krahé, B. (2021). Links between exposure to sexualized Instagram images and body image concerns in girls and boys. Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications. Theories, Methods, and Applications, 34(1), 55-62.
Strubel, J., Petrie, T. A., & Pookulangara, S. (2018). “Like” me: Shopping, self-display, body image, and social networking sites. Psychology of Popular Media Culture7(3), 328-344.
Valkenburg, P. M., Pouwels, J. L., Beyens, I., van Driel, I. I., & Keijsers, L. (2021). Adolescents’ Social Media Experiences and Their Self-Esteem: A Person-Specific Susceptibility Perspective. Technology, Mind, and Behavior, 2(2), 1-12.
Vega, K. (2021). Increasing Adolescents' Awareness of the Impacts of Social Networking Sites. Capston Projects and Master’s Theses, 1101, 1-23.
Whiting, A., & Williams, D. (2013). Why people use social media: a uses and gratifications approach. Qualitative Market Research: An International Journal, 16(4), 362-369.
World Health Organization. (2015). Global technical strategy for malaria 2016-2030. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789241564991
Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology & Behavior
Young, K. S. (2009). Internet addiction test. Center for on-line addictions.