رابطۀ میان سبک‌های فرزندپروری و نشانه‌های اضطراب اجتماعی: نقش واسطه‌ای حساسیت بین فردی و نقش تعدیل‌کنندۀ فرونشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22059/japr.2022.337870.644176

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ سبک‌های فرزندپروری و نشانه‌های اضطراب اجتماعی با نقش واسطه‌ای حساسیت بین‌فردی و نقش تعدیل‌کنندگی فرونشانی در میان دانشجویان دانشگاه تهران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و از لحاظ گردآوری داده‌ها، همبستگی و مطالعه‌ای مقطعی بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه تهران بود که در سال تحصیلی 1400 مشغول تحصیل بودند. نمونۀ مورد بررسی نیز 226 دانشجو (137 زن و 89 مرد) بودند که با نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه‌های مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS)، مقیاس سبک‌های فرزندپروری بوری (PAQ)، مقیاس حساسیت بین‌فردی بایس و پارکر (IPSM) و مقیاس تنظیم هیجان گراس (ERQ) استفاده شد. تحلیل آماری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل آماری تحلیل اثر میانجی‌- تعدیلکننده صورت گرفت. تمامی مراحل آماری نیز به‌کمک نرمافزارهای SPSS نسخۀ 21 و R.4.1.1 انجام شد. نتایج نشان می‌دهد بین سبک‌های فرزندپروری و نشانه‌های اضطراب اجتماعی رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد (21/0=r،  01/0>P). همچنین حساسیت بین‌فردی سبب می‌شود سبک‌های فرزندپروری بر نشانه‌های اضطراب اجتماعی تأثیرگذار باشد (05/0 < P)؛ بنابراین حساسیت بین‌فردی نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند، اما نقش فرونشانی بهعنوان تعدیلکننده در رابطۀ بین سبک‌های فرزندپروری و نشانه‌های اضطراب اجتماعی در مدل حاضر تأیید نشده است (05/0 >P، 022/0- =β). با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهاد می‌شود کارگاه‌های آموزشی مناسب برای آموزش سبک‌های فرزندپروری به والدین برگزار شود تا از بروز مشکلات اضطرابی مانند اضطراب اجتماعی پیشگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Parenting Styles and the Social Anxiety signs: The Mediating Role of Interpersonal Sensitivity and the Moderating Role of Suppression

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ali Rezaei 1
  • Zahra Taherifar 2
  • Hojjatollah Farahani 3
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational sciences. University of Tehran. Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational sciences. University of Tehran. Tehran, Iran
3 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the relationship between parenting styles and social anxiety signs in Tehran College students, with the mediating role of interpersonal sensitivity and the moderating role of suppression. As for the fundamental goal and data collection, the present study was a correlational and cross-sectional study. The participants of this study were the students of university of Tehran who were studying in the academic year 2021. The participants were 226 college students (137 females and 89 males) selected through an available sample. Due to the outbreak of Covid-19, questionnaires were distributed on online platforms. In this study, we used the questionnaires of Liebowitz social anxiety scale (LSAS), Buri parenting styles scale (PAQ), Boyce and Parker interpersonal sensitivity scale (IPSM), and Gross emotional regulation scale (ERQ). Pearson’s correlation coefficient and mediator-moderator effect analytical statistical model were used and all statistical procedures were performed using SPSS 21 and R.4.1.1. The results showed that there is a significant relationship between parenting styles and signs of social anxiety (P >0/01, r=0/21). This study also showed that parenting style influences social anxiety through interpersonal sensitivity (P>0/05). Therefore, interpersonal sensitivity plays a mediating role, but the suppression role as a moderator in the relationship of parenting styles and social anxiety symptoms was not confirmed (β =0/022, P < 0/05). In view of the results of this study, the implementation of appropriate parenting workshops to teach parenting styles to parents is highly recommended to prevent anxiety problems such as social anxiety

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting Styles
  • Social Anxiety signs
  • Interpersonal Sensitivity
  • Suppression
بشارت، م. ع.، عزیزی، ک.، و پورشریفی، ح. (1390). رابطۀ سبک‌های فرزندپروری والدین با کمال‌گرایی فرزندان در نمونه‌ای از خانوادۀ ایرانی. فصلنامۀ خانواده پژوهی، 7(2)، 145-160.
تاشک، آ. (1390). بررسی مدل خودتنظیم‌گری سازگاری با درد در بیماران سرطانی: نقش برون‌گرایی، نوروزگرایی، راهبردهای تنظیم هیجان و مقابله. رسالۀ دکتری تخصصی روان‌شناسی سلامت. دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران.
جان‌بزرگی، م.، آگاه،‌ ن.، و هریس، م. (1387). آموزش اخلاق، رفتار اجتماعی و قانون‌پذیری به کودکان. تهران: ارجمند.
داداش‌زاده، ش. (1388). بررسی رابطۀ سبک زندگی و میزان تاب‌آوری والدین دارای فرزندان 14 تا 18 ساله با و بدون اختلال سلوک از شهر تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روان‌شناسی کودکان استثنایی. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی.
شایان، ش. (1392). بررسی اثربخشی برنامۀ اصلاح عزت‌نفس ضمنی بر افزایش عزت‌نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی. دانشگاه شیراز.
گنجی، م. (1393). آسیب‌شناسی روانی براساس DSM-5. جلد 1. تهران: ارجمند.
طاهریفر، ز.، فردوسی، س.، موتابی، ف.، مظاهری، م. ع.، و فتی، ل. (1394). نقش واسطه‌ای نارسایی راهبردهای تنظیم هیجان در رابطۀ شدت هیجان منفی و انگیزش ایمنی با نشانه‌های اضطراب فراگیر. روان‌شناسی معاصر، 10(2)، 55-66.
ماسن، پ. ه‍. (1380). رشد و شخصیت کودک. ترجمۀ مهشید یاسایی. تهران: ماد.
مسگر، ر.، و تقوایی، د. (1397). پیش‌بینی هراس اجتماعی براساس سبک‌های مقابله با استرس و شیوه‌های فرزندپروری. رویش روان‌شناسی. 7(12)، 327-342.
Balzarotti, S., John, O. P., & Gross, J. J. (2010). An Italian adaptation of the emotion regulation questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 26(1), 61.
Baumrind, D. (1991). Effective parenting during the early adolescent transition. Family Transitions, 2(1), 1.
Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology, 4(1p2), 1.
Eraslan-Capan, B. (2015). Interpersonal sensitivity and problematic Facebook use in Turkish university students. The Anthropologist, 21(3), 395-403.
Beck, A. T. (1979). Cognitive therapy and the emotional disorders. Penguin.
Calvete, E., Estévez, A., López de Arroyabe, E., & Ruiz, P. (2005). The Schema Questionnaire--Short Form: Structure and Relationship with Automatic Thoughts and Symptoms of Affective Disorders. European Journal of Psychological Assessment, 21(2), 90.
Beesdo, K., Bittner, A., Pine, D. S., Stein, M. B., Höfler, M., Lieb, R., & Wittchen, H. U. (2007). Incidence of social anxiety disorder and the consistent risk for secondary depression in the first three decades of life. Archives of general psychiatry, 64(8), 903-912.
Buri, J. R. (1991). Parental authority questionnaire. Journal of personality assessment, 57(1), 110-119.
Boyce, P., & Parker, G. (1989). Development of a scale to measure interpersonal sensitivity. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 23(3), 341-351.
Boyce, P., Hickie, I., Parker, G., Mitchell, P., Wilhelm, K., & Brodaty, H. (1993). Specificity of interpersonal sensitivity to non-melancholic depression. Journal of Affective Disorders, 27(2), 101-105.
Brase, G. L., & Guy, E. C. (2004). The demographics of mate value and self-esteem. Personality and Individual Differences, 36(2), 471-484.
Carini, R. M., Kuh, G. D., & Klein, S. P. (2006). Student engagement and student learning: Testing the linkages. Research in Higher Education, 47(1), 1-32.
Forsythe, V. A. (2014). Choosing emotion regulation strategies: the effects of interpersonal cues and symptoms of Borderline Personality Disorder. The Ohio State University.
Lee, H., Ahn, J. K., & Kwon, J. H. (2019). Effects of self-image on anxiety, judgement bias and emotion regulation in social anxiety disorder. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 47(1), 81-94.
Harb, G. C., Heimberg, R. G., Fresco, D. M., Schneier, F. R., & Liebowitz, M. R. (2002). The psychometric properties of the Interpersonal Sensitivity Measure in social anxiety disorder. Behavior Research and Therapy, 40(8), 961-979.
Hofmann, S. G., & Barlow, D. H. (2002). Social phobia (social anxiety disorder). Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic, 2, 454-476.
Gilbert, K. E. (2012). The neglected role of positive emotion in adolescent psychopathology. Clinical Psychology Review, 32(6), 467-481.
Gilbert, P., Irons, C., Olsen, K., Gilbert, J., & McEwan, K. (2006). Interpersonal sensitivities: Their links to mood, anger and gender. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 79(1), 37-51.
Gross, J. J. (2002a). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39(3), 281-291.
Gross, J. J. (2002b). Emotion regulation. In: L. Feldman- Barrett& P. Salovey (Eds), The wisdom in feeling. America, New york: The Guilford Press.
Ginsburg, G. S., & Schlossberg, M. C. (2002). Family-based treatment of childhood anxiety disorders. International Review of Psychiatry, 14(2), 143-154.
Jazaieri, H., Goldin, P. R., Werner, K., Ziv, M., & Gross, J. J. (2012). A randomized trial of MBSR versus aerobic exercise for social anxiety disorder. Journal of Clinical Psychology, 68(7), 715-731.
Wood, J. J., McLeod, B. D., Sigman, M., Hwang, W. C., & Chu, B. C. (2002). Parenting and childhood anxiety: Theory, empirical findings, and future directions. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44(1), 134-151.
Johnson, J. G., Cohen, P., Chen, H., Kasen, S., & Brook, J. S. (2006). Parenting behaviors associated with risk for offspring personality disorder during adulthood. Archives of general psychiatry, 63(5), 579-587.
Liebowitz, M. R., & Pharmacopsychiatry, M. P. (1987). Social phobia. New York, NY: Guilford Publications.
Mohammadian, Y. Mahaki, B. Lavasani, F. F. Dehghani, M. A. (2017). The psychometric properties of the Persian version of Interpersonal Sensitivity Measure. Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Science, 22, 10.
Narchal, R., & McDavitt, S. A. (2017). Loneliness and anxiety sensitivity: understanding behavioural avoidance in the lonely. Acta Psychopathologica.
Neuharth, D. (1998). If you had controlling parents: How to make peace with your past and take your place in the world. Harper Collins.
Nijhof, K. S. & Engels, R. C. M E. (2007). Parenting styles, coping strategies, and the expression of homesickness. Journal of Adolescence, 30(5), 709-720.
Rapee, R., & Heimberg, R. (1997). A cognitive-behavioural model of anxiety in social phobia. Behavior Research and Therapy, 35(8), 741-756.
Rudolph, K. (2002). Gender differences in emotional responses to interpersonal stress during adolescences. Journal of Adolescent Health, 30(4), 3-13.
Saricam, H., Gencdogan, B., & Erozkan, A. (2012). The examination of the relationship between the university students’ rejection sensivities, self esteem and loneliness levels. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 2716-2720.
Spokas, M. E. (2007). Cognitive biases in social phobia. Psychiatry, 6(5), 204-210.
Weeks, M., Coplan, R. J. & Kingsbury, A. (2009). The correlates and consequences of early appearing social anxiety in young children. Journal of Anxiety Disorders, 23(7), 965-972.
Zeman, J. Shipman, K., & Suveg, C. (2002). Anger and sadness regulation: Predictions to internalizing and externalizing symptoms in children. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 31(3), 393-398.