سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم و عملکرد زبان انگلیسی: نقش واسطه‌ای خودنظم‌بخشی و اضطراب زبان دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

3 دکتری روان‌شناسی سلامت، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/japr.2022.332007.644060

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مدل سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم در یادگیری زبان انگلیسی و نقش واسطه‌ای خودنظم‌بخشی و اضطراب زبان دوم در مدارس است. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات همبستگی بود. جامعۀ پژوهش حاضر دانش‌آموزان دختر دورۀ دوم متوسطۀ شهر یزد بود که از جامعه، 300 نفر نمونه به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. سپس دانش‌آموزان به پرسشنامۀ سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم (SLMSQ)، پرسشنامۀ خودنظم‌بخشی بوفارد (BSRQ) و اضطراب زبان خارجی (FLCAS) پاسخ دادند. داده‌های به‌دست‌آمده به روش همبستگی و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 24 و Lisrel 8.7 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر با برازش مناسب، رابطۀ مستقیم خود آرمانی را در یادگیری زبان انگلیسی و رابطۀ غیرمستقیم تجربۀ یادگیری زبان دوم به‌واسطۀ خودنظم‌بخشی را معنادار نشان داد. همچنین رابطۀ مستقیم اضطراب یادگیری زبان انگلیسی منفی و معنادار و رابطۀ غیرمستقیم خود آرمانی به‌واسطۀ اضطراب در یادگیری زبان انگلیسی مثبت و معنادار شد. در این پژوهش، رابطۀ مستقیم خود اجباری (بایسته) و تجربۀ زبان دوم در یادگیری زبان انگلیسی و رابطۀ غیرمستقیم خود اجباری به‌واسطۀ اضطراب زبان دوم در یادگیری زبان انگلیسی معنادار نبود؛ بنابراین توصیه می‌شود والدین نوجوانان را مجبور به یادگیری زبان انگلیسی نکنند و سعی کنند انگیزۀ یادگیری زبان انگلیسی را در آن‌ها درونی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-Motivational Systems in Second Language and English Language Performance: The Mediating Role of Self-Regulation and Second Language Anxiety

نویسندگان [English]

  • Fateme Azizkhan 1
  • Zahra Naghsh 2
  • Seyedeh Zahra Emadi 3
1 Department of Psychology, psychology and Educational Science Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Educational Psychology and Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences , University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the motivational self-system in English language learning and the mediating role of self-regulation and second language anxiety in schools. The research method was applied according to the purpose and data collection was done by correlation. The current research population was second year female high school students in Yazd. A sample size of 300 was selected by multistage cluster sampling method and students answered Second Language Motivational Self-System Questionnaire (SLMSQ), Bufard Self-Regulation Questionnaire (BSRQ). Foreign Language Anxiety Survey (FLCAS). The obtained data were analyzed by correlation and path analysis using SPSS24 and Lisrel 8.7 software. The results of path analysis with appropriate adjustment showed a direct relationship between ideal l2 self in learning English and an indirect relationship between experience in learning a second language through self-regulation. Moreover, the direct relationship between anxiety in English was negative and significant, and the indirect relationship between ideal l2 self due to anxiety in English learning became positive and significant. In this study, the direct relationship between l2 self and second language experience in English learning and the indirect relationship between l2 self and second language anxiety in English learning were not significant. Therefore, it is recommended that parents do not force adolescents to learn English and try to internalize their motivation to learn English.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second Language Motivational Self System
  • Second Language Learning Experience
  • Second Language Anxiety
  • Self-Regulation
  • English language learning
بیات، م.، هاشمی، ز.، و نقش، ز. (1394). مدل علی پیش‌بینی عملکرد درس زبان انگلیسی: نقش ارزش تکلیف، خودکارآمدی زبان انگلیسی، ادراک از ساختار هدفی کلاس، اضطراب زبان خارجی و راهبردهای شناخت. پژوهش در نظام‌های آموزشی. 9(31)، 195-176.
پرستاراسکی، ع.، عبداللهی، م. ح.، مرادی، ع.، و حسن‌آبادی، ح. (1397). سیستم خودهای انگیزش زبان دوم و مهارت در زبان انگلیسی: نقش وضعیت اجتماعی-اقتصادی در زبان‌آموزان ایرانی. فصلنامۀ تعلیم و تربیت. 34(1)، 138-115.
عرب زاده . مهدی (1387). بررسی رابطه بین یادگیری خودگردان، جهت گیری هدف با سبک مدیریتی معلمان. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
فارسیان، م. ر.، رضایی، ن.، و پناهنده، س. (2015). رابطۀ بین انگیزۀ پیشرفت، هوش هیجانی و اضطراب کلاس زبان خارجی دانشجویان زبان فرانسه. مجلۀ جستارهای زبانی-پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی. 6(4)، 200-183.
مالکی، م.، و حقانی، ن. (1397). بررسی نظریۀ «خود انگیزشی زبان دوم» و یادگیری زبان آلمانی در ایران. پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی. 8(2)، 644-627.
یوسفی، ن.، عبادی، س.، و ساعدی دویسه، م. (1396). بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی از دیدگاه نظریۀ نظام خود انگیزشی زبان دوم. فصلنامۀ علمی-پژوهشی تدریس‌پژوهی. 5(3)، 21-1.
Al-Hoorie, A. H. (2017). Implicit attitudes in language learning. Unpublished PhD thesis, University of Nottingham, UK. Thesis submitted to the University of Nottingham
for the degree of Doctor of Philosophy
.
Amrous, N., & Zouiten, R. (2020). L2 Motivational Self System and Perceived Academic Competence: The Case of a Moroccan English Department. Journal of Applied Language and Culture Studies3, 165-187.
Arnold, J., & Brown, H. D. (1999). 1 A map of the terrain. Affect in language learning, 1.
Berger, A., Kofman, O., Livneh, U., & Henik, A. (2007). Multidisciplinary perspectives on attention and the development of self-regulation. Progress in Neurobiology82(5), 256-286.
Bouffard, T., Boisvert, J., Vezeau, C., & Larouche, C. (1995). The Impact of Goal
Orientation on Self-Regulation and Performance among College Students. British
Journal of Educational Psychology
65, 317-329.
Crookes, G., & Schmidt, R. W. (1991). Motivation: Reopening the research agenda. Language Learning41(4), 469-512.
Dordinejad, F. G., & Ahmadabad, R. M. (2014). Examination of the relationship between foreign language classroom anxiety and English achievement among male and female Iranian high school students. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World6(4), 446-460.
Dörnyei, Z. (2009). The L2 motivational self system. Motivation, language identity and the L2 self36(3), 9-11.
Dörnyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Dörnyei, Z., & Chan, L. (2013). Motivation and vision: An analysis of future L2 self images, sensory styles, and imagery capacity across two target languages. Language Learning63(3), 437-462.
Dörnyei, Z., & Ushida, E. (2011). Teaching and researching motivation (2nd Ed.). New York: Longman.
Elaldı, S. (2016). Foreign language anxiety students studying English language and literature of: a sample from Turkey. Academic Journals, 11(6), 219-228.
Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford. University Press.
El-Omari, A. (2016). Factors Affecting Students Achievement in English Language learning. Journal of Educational and Social Research6(2), 9-18.
Gardner, R. C. (1990). Attitudes, Motivation, and Personality as Predictors of Success in Foreign Language Learning. In T. S. Parry, & C. W. Stansfield (Eds.), Language Aptitude Reconsidered. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents.
Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivations. London: Edward Arnold 6 (2), 419-421.
Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972). Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Rowley, Massachusetts: Newbury house, MA.
Ghapanchi, Z., Khajavy, G., & Asadpour, S. (2011). L2 motivation and personality as predictors of the second language proficiency: role of the big five traits and l2 motivational self system. Canadian Social Science7(6), 148-155.
Higgins T. (1987). Self-discrepancy: a theory relating self and affect. Psychological Review94(3), 319-340.
Horwitz E. K. (2001). Language anxiety and achievement. Annual Review of Applied Linguistics21(1), 112-126.
Horwitz E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125-132.
Islam, M., Lamb, M., & Chambers, G. (2013). The L2 motivational self-system and national interest: A Pakistani perspective. System41(2), 231–244.
Kim, T. -Y., & Kim, Y. -K. (2014). A Structural Model for Perceptual Learning Styles, the Ideal L2 self, Motivated Behavior, and English Proficiency. System, 46(1), 14–27.
Kim, W., & Linan-Thompson, S. (2013). The Effects of Self-Regulation on Science Vocabulary Acquisition of English Language Learners With Learning Difficulties. Remedial and Special Education34(4), 225–236.
Lam, R. (2015). Feedback about self-regulation: Does it remain an “unfinished business” in portfolio assessment of writing? TESOL Quarterly49(2), 402-413.
Lamb, M. (2012). A self-system perspective of young adolescents’ motivation to learn English in urban and rural setting. Language Learning62(4), 997–1023.
Liu, M. (2006). Anxiety in Chinese EFL at different proficiency levels. System34(3), 301-316.
 Mackay, J. (2019). An ideal second language self-intervention: Development of possible selves in an English as a Foreign Language classroom context. System23(7), 50-62.
 Markus, H., & Nurius, P. (1986). Possible Selves. American Psychologist41(9), 954-969.
Muneera M. (2017). The Factors that Influence the Acquisition of English Language by Yemeni KG2 Students. International Journal of Research in Education Methodology, 8(1), 954-69.
Moskovsky, C., Assulaimani, T., Racheva, S., & Harkins, J. (2016). The L2 motivational self system and l2 achievement: a study of Saudi EFL learners. Modern Language Journal100(3), 641–654.
Na, Z. (2007). A study of high school students English learning anxiety. Asian EFL Journal, 9(3), 22-34.
Ortega, L. (2009). Understanding second language acquisition. London: Routledge.
Papi, M. (2010). The L2 Motivational Self System, L2 Anxiety, and Motivated Behavior: A Structural Equation Modeling Approach. System38(3), 467-479.
Rajab, A., Far, H. R., & Etemadzadeh, A. (2012). The relationship between L2 motivational self-system and L2 learning among TESL students in Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences66(7), 419–424.
Subekti, A. S. (2018). L2 motivational self system and L2 achievement: A Study of Indonesian EAP Learners, 8(1), 57–67.
Taguchi, T., Magid, M., & Papi, M. (2009). The L2 Motivational Self-System amongst Chinese, Japanese, and Iranian learners of English: a Comparative Study. In Dörnyei, Z., Ushioda, E. (Eds.), Motivation, Language Identity and the L2 Self (pp. 66-97). Buffalo, NY: Multilingual Matters.
Tseng, W. T., Chang, Y. J., & Cheng, H. F. (2015). Effects of L2 learning orientations and implementation intentions on self-regulation. Psychological Reports117(1), 319-339.
Tseng, W. T., Liu, H., & Nix, J. M. L. (2017). Self-regulation in language learning: Scale validation and gender effects. Perceptual & Motor Skills124(2), 531-548.
Tseng, W. T., & Schmitt, N. (2008). Toward a model of motivated vocabulary learning: A structural modeling approach. Language Learning58(2), 357-400.
 Wang, Y., Shun, B., & Yu, X. (2021). A latent profile analysis of EFL learners’ self-efficacy: Associations with academic emotions and language proficiency. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 103, 102633.
Wu, K. (2010). The relationship between language learners’ anxiety and learning strategy in the CLT classrooms. International Education Studies3(1), 174-191.
Zheng, Y. (2008). Anxiety and second/foreign language learning. Canadian Journal for New Scholars in Education1(1), 1-12.
Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into Practice41(2), 64-72.eferences