اثر بازخورد بر جهت‌گیری هدف‌های پیشرفت دانش‌آموزان: تعامل بین مرجع مقایسه و کانون تنظیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثر نوع بازخورد و کانون تنظیم و تعامل آن‌ها بر جهت‌گیری هدف‌های پیشرفت دانش‌آموزان انجام گرفت. مطالعه از نظر هدف کاربردی بود و در آن، از روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون چهارگروهی استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ دانش‌آموزان دختر پایۀ ششم مدارس ناحیۀ 6 مشهد در سال تحصیلی 1399-1398 بود و از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شد. شرکت‌کنندگان 128 دانش‌آموز بودند که به‌طور تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند. همۀ آن‌ها قبل و بعد از مداخله، پرسشنامۀ جهت‌گیری هدف پیشرفت الیوت و مک‌گریگور (AGQ-R) را تکمیل کردند. داده‌ها با مدل تحلیل کوواریانس عاملی و با نرم‌افزار SPSS-24 تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد بازخورد خودارجاعی در شرایطی که کانون تنظیم ارتقا بود، موجب افزایش هدف‌های پیشرفت تبحری گرایشی شد، اما در شرایطی که کانون تنظیم پیشگیری بود، هدف‌های پیشرفت تبحری اجتنابی را افزایش نداد. بازخورد هنجاری در شرایطی که کانون تنظیم ارتقا بود، موجب افزایش جهت‌گیری هدف‌های عملکردی گرایشی شد و در شرایطی که کانون تنظیم پیشگیری بود، به افزایش هدف‌های پیشرفت عملکردی اجتنابی انجامید. با توجه به یافته‌های این پژوهش، می‌توان گفت بازخورد، یکی از عوامل بسیار مهم در شکل‌گیری هدف‌های پیشرفت دانش‌آموزان است. نوع جهت‌گیری انتخابی سبب می‌شود دانش‌آموزان رفتارها و پیامدهای عاطفی مختلفی را دنبال کنند. درنهایت تلویحات کاربردی یافته‌ها مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Feedback on Students Achievement Goals: Interaction between Comparative Reference and Regulatory Focus

نویسندگان [English]

  • Narges Mojtahedifar 1
  • Siavash Talepasand 2
  • Isaac Rahimian Booger 3
1 Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Science , University of Semnan, Semnan, Iran
2 Department of educational psychology Faculty of psychology and Educational science. University, Semnan of Semnan, Iran
3 Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Science , University of Semnan, Semnan, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effects of the type of feedback and regulatory focus and interaction on the alignment of student achievement goals. This study is an applied study. An experimental research method with a four-group pretest-posttest design was used. The statistical population of this study includes all sixth grade students of schools in district 6 of Mashhad in the academic year 2019-2020. A random cluster sampling method was used. The participants were 128 students and were randomly divided into four groups. Before and after the intervention, they all completed the Elliott and McGregor Achievement Goal Orientation Questionnaire. Data were analyzed using the factor covariance analysis model and SPSS-24 software. Results showed that self-referential feedback increased approach achievement goal orientation in conditions that served promotion, but did not increase avoidance achievement goal orientation in conditions that served prevention. Normative feedback increased approach-performance goal orientation when it was the promotion focus and avoidance-performance goal orientation when it was the prevention focus. According to the results of this study, it can be said that feedback is one of the most important factors in the formation of student achievement goals. The type of selective orientation leads students to pursue different behaviors and emotional consequences. The practical implications of the results were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feedback
  • Achievement Goals
  • Comparison Reference
  • Regulatory Focus
اسلامی نصرت‌آبادی، م.، نزاکت‌الحسینی، م.، و رهاوی عزآبادی، ر. (1393). اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاری بر یادگیری یک تکلیف زمان‌بندی متوالی. پژوهش‌نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 12(23)، 174-157.
اورکی، آمنه، شتاب بوشهری، ناهید و عابدان‌زاده، رسول (1395). تأثیر بازخورد هنجاری بر زمان واکنش و خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی. فصلنامۀ علمی-پژوهشی عصب روان‌شناسی. 3(1)، 88-75.
بناری، ناهید و ضرغامی، مهدی (1395). تأثیر بازخورد هنجاری بر اکتساب و یادداری یک مهارت حرکتی بنیادی در کودکان اوتیسم آموزش‌پذیر. اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزۀ سلامت، پیشگیری و قهرمانی. قزوین. دانشگاه بین‌المللی. 23 اردیبهشت 1395.
مشتاق، س.، میرهاشمی م.، و شریفی، ح. پ. (1391). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ اصلاح‌شدۀ هدف پیشرفت در جامعۀ دانش‌آموزی. فصلنامۀ اندازه‌گیری تربیتی. 2(7)، 90-71.
Bardach, L., Oczlon, S., Pietschnig, J., & Lüftenegger, M. (2019). Has achievement goal theory been right? A meta-analysis of the relation between goal structures and personal achievement goals. Journal of Educational Psychology112(6), 1197-1220. https://doi.org/10.1037/edu0000419
Butler, R. (2006). Are mastery and ability goals both adaptive? Evaluation, initial goal construction and the quality of task engagement. British Journal of Educational Psychology76(3), 595- 611. https://doi.org/10.1348/000709905X52319
Crowe, E., & Higgins, E. T. (1997). Regulatory focus and strategic inclinations: Promotion and prevention in decision-making. Organizational Behavior and Human Decision Processes69(2), 117-132. https://doi.org/10.1006/obhd.1996.2675     
Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2× 2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology80(3), 501-519. https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.3.501
Elliot, A. J., & Murayama, K. (2008). On the measurement of achievement goals: Critique, illustration, and application. Journal of Educational Psychology100(3), 613-628.  https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.3.613
Elliot, A. J., Murayama, K., & Pekrun, R. (2011). A 3 × 2 achievement goal model. Journal of Educational Psychology103(3), 632–648.  https://doi.org/10.1037/a0023952
Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational sychologist, 34(3), 169–189. https://doi.org/10.1207/s15326985ep34033
Förster, J., Grant, H., Idson, L. C., & Higgins, E. T. (2001). Success/failure feedback, expectancies, and approach/avoidance motivation: How regulatory focus moderates classic relations. Journal of Experimental Social Psychology37(3), 253-260. https://doi.org/10.1006/jesp.2000.1455
Hangen, E. J., Elliot, A. J. & Jamieson, J. P. (2019). Highlighting the difference between approach and avoidance motivation enhances the predictive validity of performance-avoidance goal reports. Motivation and Emotion43(3), 387-399. https://doi.org/10.1007/s11031-018-9744-9
Higgins, E. T. (2011). Beyond pleasure and pain: How motivation works. Oxford University Press. London.
Keller, J., & Kesberg, R. (2017). Regulatory focus and human values. Psihologija50(2), 157-186. https://doi.org/10.2298/PSI160809004K
Lamers, M. J., Roelofs, A., & Rabeling-Keus, I. M. (2010). Selective attention and response set in the Stroop task. Memory & Cognition38(7), 893-904. https://doi.org/10.3758/MC.38.7.893
Molden, D. C., Lee, A. Y., & Higgins, E. T. (2008). Motivations for promotion and prevention. In J. Y. Shah & W. L. Gardner (Eds.), Handbook of Motivation Science (pp. 169–187). The Guilford Press.
Pekrun, R., Cusack, A., Murayama, K., Elliot, A. J., & Thomas, K. (2014). The power of anticipated feedback: Effects on students’ achievement goals and achievement emotions. Learning and Instruction29(Feb), 115-124. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2013.09.002
Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research and applications (2nd ed.). Columbus, OH: Merill-Prentice Hall.
Shah, J., Higgins, T., & Friedman, R. S. (1998). Performance incentives and means: how regulatory focus influences goal attainment. Journal of Personality and Social Psychology74(2), 285-293. https://doi.org/10.1037//0022-3514.74.2.285
Shin, T. S., & Dickson, W. P. (2010). The effects of peer-and self-referenced feedback on students’ motivation and academic performance in online learning environments. Journal of Online Learning and Teaching, 6(1), 1-11. https://doi.org/10.1037//0022-3514.74.2.285
Shin, J., Lee, Y. K., & Seo, E. (2017). The effects of feedback on students' achievement goals: Interaction between reference of comparison and regulatory focus. Learning and Instruction49(3), 21-31. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.11.008
Steele-Johnson, D., Heintz, P., & Miller, C. E. (2008). Examining situationally induce state goal orientation effects on task perceptions, performance, and satisfaction: A two-dimensional conceptualization. Journal of Applied Social Psychology38(2), 334-365.  https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2008.00308.x
Turk, D. J., Gillespie-Smith, K., Krigolson, O. E., Havard, C., Conway, M. A., & Cunningham, S. J. (2015). Selfish learning: The impact of self-referential encoding on children’s literacy attainment. Learning and Instruction40(6), 54-60. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2015.08.001
Vandewalle, D., Nerstad, C. G. L., & Dysvik, A. (2019). Goal orientation: A review of the miles traveled and the miles to go. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 6. 115-144. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-041015-062547
Wulf, G., Chiviacowsky, S., & Lewthwaite, R. (2010). Normative feedback effects on learning a timing task. Research Quarterly For Exercise and Sport81(4), 425-431. https://doi.org/10.1080/02701367.2010.10599703