دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، 1401 
واکاوی تجارب زیستۀ مربیان مناطق محروم در کارگاه آنلاین خلاقیت

صفحه 19-35

10.22059/japr.2023.344818.644304

افضل السادات حسینی؛ صادق کشاورزیان؛ سیده خدیجه امیریان؛ مینا نظامی


اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری شناختی و عزت‌نفس زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی

صفحه 203-216

10.22059/japr.2023.329770.643974

علی حسین زاده اسکویی؛ سحر صمدی کاشان؛ محمد صادق زمانی زارچی؛ رضوانه اسدی اسدآباد؛ مریم بختیاری