پیش‌بینی تمایزی اعتیاد به پورنوگرافی: براساس احساس شرم و خودشیفتگی ناسالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی تمایزی اعتیاد به پورنوگرافی براساس احساس شرم و خودشیفتگی ناسالم مردان شهر تهران بود. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات همبستگی بود. جامعۀ آماری شامل تمامی مردان 18 سال به بالای شهر تهران در سال 1400-1399 بودند. از میان آن‌ها 200 نفر (100 نفر معتاد به پورنوگرافی و 100 نفر بدون اعتیاد به پورنوگرافی) به روش نمونه‌گیری داوطلبانه (اینترنتی) به‌عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس‌های مصرف مشکل‌ساز پورنوگرافی (PPCS)، خرده‌مقیاس احساس شرم مقیاس گناه و شرم (GASP) و خودشیفتگی (MTN) بود. برای تجزیه و تحلیل دادها از روش تحلیل تمیز و همچنین نرم‌افزار SPSS-26 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد توان احساس شرم و خودشیفتگی ناسالم برای پیش‌بینی‌کنندگی اعتیاد به پورنوگرافی مثبت و معنادار و قادر به پیش‌بینی عضویت گروهی مردان معتاد به پورنوگرافی و بدون اعتیاد به پورنوگرافی است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت با افزایش احساس شرم و خودشیفتگی ناسالم افراد، میزان استفادۀ آن‌ها از پورنوگرافی افزایش پیدا می‌کند. به درمانگران و بالینگرانی که با موارد اعتیاد به پورنوگرافی و در حالت کلی‌تر، رفتارهای اعتیادی جنسی در تماس هستند، پیشنهاد می‌شود که درمورد هیجان‌های تجربه‌شده و تیپ شخصیتی این افراد، به شرم و خودشیفتگی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Differential Forecast of Pornography Addiction: Originating in Shame and Pathological Narcissism

نویسندگان [English]

  • Asem Esmaeili 1
  • Kiumars Farahbakhsh 2
  • Asia Shariatmadar 3
1 Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Allameh Tabatabai , Tehran. Iran.
2 Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Allameh Tabatabai , Tehran, Iran
3 Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Allameh Tabatabai , Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to forcast the differentiation of pornography addiction based on feelings of shame and pathological narcissism in Tehran city in Iran. The research approach had a practical aim and correlational data collecting. The population of the study was all men above 18 in Tehran city in 2020-2021. Among them, 200 samples (100 people addicted to pornography and 100 people did not addict to pornography) were selected voluntarily via the internet. The research tools were Pornography Problem Consumption Scale (PPCS), Fear of Guilt and Shame (GASP) Scale, and Narcissism (MTNS) Scale. The discriminant analysis and SPSS-26 software was used for analyzing data. The results demonstrated that the ability to feel shame and pathological narcissism has a positive relation in predicting pornography addiction. They can predict the group membership of men with pornography addiction and without pornography addiction. Moreover, it can be concluded that with the increase of shame and pathological narcissism of people, their use of pornography increases. It can be advised to therapists and counselors who have clinicians exposed to pornography and, more generally, sexually addictive behaviors, pay special attention to the embarrassment and narcissism experienced and the personality type of these individuals.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pornography Addiction
  • Shame
  • Pathological Narcissism
آزاد ارمکی، ت.، شریفی ساعی، م. ح.، ایثاری، م.، و طالبی، س. (1390). سنخ‌شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران. جامعه‌پژوهی فرهنگی. 2(2)، 34-1.
جوکار، ب.، و کمالی، ف. (1394). بررسی رابطۀ معنویت و احساس شرم و گناه. فصلنامۀ فرهنگ در دانشگاه اسلامی. 1(14)، 21-3.
سیدهاشمی، س. ق.، حسین‌زاده، ش.، و حسین‌آبادی، م. (1398). درستی‌آزمایی و قابلیت اعتماد نسخۀ فارسی مقیاس استفادۀ مشکل‌زا از پورنوگرافی در میان کاربران سایت‌های شبکه‌های اجتماعی. مجلۀ علوم روان‌شناختی. 18(75)، 372-363.
قربانی، ن.، و واتسن، پی. جی. (1385). بررسی خودشیفتگی ناسالم در نمونه‌ای از دانشجویان ایرانی و آمریکایی. مجلۀ روان‌شناسی معاصر. 1(1)، 28-20.
مختاری، م.، و ملک‌احمدی، ح. (1396). هرزه‌نگاری و فراواقعیت؛ مطالعۀ کیفی تجارب کاربران ایرانی در استفاده از محصولات هرزه‌نگاری. فصلنامۀ راهبرد فرهنگ. 10(38)، 99-71.
هاشمی، س.، درتاج، ف.، سعدی‌پور، ا.، و اسدزاده، ح. (1396). الگوی ساختاری احساسات شرم و گناه براساس شیوه‌های فرزندپروری والدین: نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی. فصلنامۀ علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی. 4(44)، 493-475.
References
آزاد ارمکی، ت.، شریفی ساعی، م. ح.، ایثاری، م.، و طالبی، س. (1390). سنخ‌شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران. جامعه‌پژوهی فرهنگی. 2(2)، 34-1.
جوکار، ب.، و کمالی، ف. (1394). بررسی رابطۀ معنویت و احساس شرم و گناه. فصلنامۀ فرهنگ در دانشگاه اسلامی. 1(14)، 21-3.
سیدهاشمی، س. ق.، حسین‌زاده، ش.، و حسین‌آبادی، م. (1398). درستی‌آزمایی و قابلیت اعتماد نسخۀ فارسی مقیاس استفادۀ مشکل‌زا از پورنوگرافی در میان کاربران سایت‌های شبکه‌های اجتماعی. مجلۀ علوم روان‌شناختی. 18(75)، 372-363.
قربانی، ن.، و واتسن، پی. جی. (1385). بررسی خودشیفتگی ناسالم در نمونه‌ای از دانشجویان ایرانی و آمریکایی. مجلۀ روان‌شناسی معاصر. 1(1)، 28-20.
مختاری، م.، و ملک‌احمدی، ح. (1396). هرزه‌نگاری و فراواقعیت؛ مطالعۀ کیفی تجارب کاربران ایرانی در استفاده از محصولات هرزه‌نگاری. فصلنامۀ راهبرد فرهنگ. 10(38)، 99-71.
هاشمی، س.، درتاج، ف.، سعدی‌پور، ا.، و اسدزاده، ح. (1396). الگوی ساختاری احساسات شرم و گناه براساس شیوه‌های فرزندپروری والدین: نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی. فصلنامۀ علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی. 4(44)، 493-475.
Akhtar, S. (2009). Love, sex, and marriage in the setting of pathological narcissism. Psychiatric Annals39(4), 185-191. http://dx.doi.org/10.3928/00485713-20090401-01
Bőthe, B., Koós, M., Tóth-Király, I., Orosz, G., & Demetrovics, Z. (2019). Investigating the associations of adult ADHD symptoms, hypersexuality, and problematic pornography use among men and women on a largescale, non-clinical sample. The Journal of Sexual Medicine16(4), 489-499.
Bőthe, B., Tóth-Király, I., Demetrovics, Z., & Orosz, G. (2020). The short version of the Problematic Pornography Consumption Scale (PPCS-6): A reliable and valid measure in general and treatment-seeking populations. The Journal of Sex Research, 27(5), 1-11.
Bőthe, B., Tóth-Király, I., Zsila, Á., Griffiths, M. D., Demetrovics, Z., & Orosz, G. (2018). The development of the problematic pornography consumption scale (PPCS). The Journal of Sex Research55(3), 395-406.
Buffardi, L. E. (2011). Narcissism and the World Wide Web. In W. K. Campbell & J. D. Miller (Eds.), The handbook of narcissism and narcissistic personality disorder: Theoretical approaches, empirical findings, and treatments (pp. 371–381). Hoboken, NJ: Wiley.
Carboneau, R. (2018). Religiosity, moral disapproval, shame and pornography use: Assessing the relationship between shame and sexual behaviors. PhD Dissertation. Philosophy. Faculty of Psychology, Liberty University, Lynchburg, VA.
Chisholm, M., & Gall, T. L. (2015). Shame and the X-rated addiction: The role of spirituality in treating male pornography addiction. Sexual Addiction & Compulsivity22(4), 259-272.
Cohen, T. R., Wolf, S. T., Panter, A. T., & Insko, C. A. (2011). Introducing the GASP scale: a new measure of guilt and shame proneness. Journal of Personality and Social Psychology100(5), 947-966.
Dearing, R. L., Stuewig, J., & Tangney, J. P. (2005). On the importance of distinguishing shame from guilt: Relations to problematic alcohol and drug use. Addictive behaviors30(7), 1392-1404.
Efrati, Y., & Amichai-Hamburger, Y. (2020). Are adolescents who consume pornography different from those who engaged in online sexual activities?. Children and Youth Services Review111(2020), 104843.
Flanagan, O. (2013). The shame of addiction. Frontiers in Psychiatry4(120), 1-11.
Ganji, J., Emamian, M. H., Maasoumi, R., Keramat, A., & Khoei, E. M. (2017). The existing approaches to sexuality education targeting children: A review article. Iranian Journal of Public Health46(7), 890-898.
Ghorbani, N., Watson, P. J., Hamzavy, F., & Weathington, B. L. (2010). Self-knowledge and narcissism in Iranians: Relationships with empathy and self-esteem. Current Psychology29(2), 135-143.
Gilliland, R., South, M., Carpenter, B. N., & Hardy, S. A. (2011). The roles of shame and guilt in hypersexual behavior. Sexual Addiction & Compulsivity18(1), 12-29.
Grubbs, J. B., Volk, F., Exline, J. J., & Pargament, K. I. (2015). Internet pornography use: Perceived addiction, psychological distress, and the validation of a brief measure. Journal of Sex & Marital Therapy41(1), 83-106.
Jonason, P. K., Girgis, M., & Milne-Home, J. (2017). The exploitive mating strategy of the Dark Triad traits: Tests of rape-enabling attitudes. Archives of Sexual Behavior, 46(3), 697-706.
Jonason, P. K., Koenig, B. L., & Tost, J. (2010). Living a fast life. The Dark Triad and life history theory. Human Nature21(4), 428-442.
Kasper, T. E., Short, M. B., & Milam, A. C. (2015). Narcissism and Internet pornography use. Journal of Sex & Marital Therapy41(5), 481-486.
Kraus, S. W., Meshberg-Cohen, S., Martino, S., Quinones, L. J., & Potenza, M. N. (2015). Treatment of compulsive pornography use with naltrexone: A case report. American Journal of Psychiatry172(12), 1260-1261.
Levy, K. N., Ellison, W. D., & Reynoso, J. S. (2011). A historical review of narcissism and narcissistic personality. In W. K. Campbell & J. D. Miller (Eds.), The handbook of narcissism and narcissistic personality disorder: Theoretical approaches, empirical findings, and treatments (pp. 3–13). Hoboken, NJ: Wiley.
Margolis, H. D., & Thomas, V. A. (1980). The measurement of narcissism in adolescents with and without behavioral and emotional disabilities. Unpublished Master's Dissertation. Psychology. United States International University, San Diego, CA.
Muris, P., Otgaar, H., Meesters, C., Papasileka, E., & Pineda, D. (2020). The Dark Triad and Honesty-Humility: A Preliminary Study on the Relations to Pornography Use. Dignity: A Journal on Sexual Exploitation and Violence5(1), 3-22.
Perry, S. L. (2020). Is the link between pornography use and relational happiness really more about masturbation? Results from two national surveys. The Journal of Sex Research57(1), 64-76.
Petrican, R., Burris, C. T., & Moscovitch, M. (2015). Shame, sexual compulsivity, and eroticizing flirtatious others: an experimental study. The Journal of Sex Research52(1), 98-109.
Picone, D. E. (2015). The relationship of shame, guilt, and religiousness to pornography use. PhD Dissertation. Clinical Psychology. Faculty of Psychology, Liberty University, USA.
Pornhub.com. (2019). The 2019 year in review. Retrieved December 11, 2019, from https://
www.pornhub.com/insights/2019-year-in-review.
Pornhub.com. (2020). Coronavirus insights. Retrieved July 23, 2020, from https://www.pornhub.com/insights/corona-virus.
Postober.com. (2015). Top 10 Countries That Watch The Most Porn. Retrieved January 17, 2015, from https://www.postober.com/2015/01/17/top-10-countries-that-watch-the-most-porn/
Randles, D., & Tracy, J. L. (2013). Nonverbal displays of shame predict relapse and declining health in recovering alcoholics. Clinical Psychological Science1(2), 149-155.
Reid, R. C. (2010). Differentiating emotions in a patient sample of hypersexual men. Journal of Social Work Practice in the Addictions10(2), 197-221.
Reid, R. C., Temko, J., Moghaddam, J. F., & Fong, T. W. (2014). Shame, rumination, and self-compassion in men assessed for hypersexual disorder. Journal of Psychiatric Practice20(4), 260-268.
Riemersma, J., & Sytsma, M. (2013). A new generation of sexual addiction. Sexual Addiction & Compulsivity20(4), 306-322.
Sabina, C., Wolak, J., & Finkelhor, D. (2008). The nature and dynamics of Internet pornography exposure for youth. CyberPsychology & Behavior11(6), 691-693.
Sniewski, L., & Farvid, P. (2020). Hidden in shame: Heterosexual men’s experiences of self-perceived problematic pornography use. Psychology of Men & Masculinities21(2), 201-213.
Vitz, P. (2012). Harmful psychological effects of common sexual practices. In A. Kennedy (Ed.), Celibacy and the priesthood: Divine gift and cultural anomaly, (pp. 107–124). Boston, MA: Satin Botolph Press.
Volk, F., Thomas, J., Sosin, L., Jacob, V., & Moen, C. (2016). Religiosity, developmental context, and sexual shame in pornography users: A serial mediation model. Sexual Addiction & Compulsivity23(2-3), 244-259.
Wéry, A., Vogelaere, K., Challet-Bouju, G., Poudat, F. X., Caillon, J., Lever, D., ... & Grall-Bronnec, M. (2016). Characteristics of self-identified sexual addicts in a behavioral addiction outpatient clinic. Journal of Behavioral Addictions5(4), 623-630.
Widman, L., & McNulty, J. K. (2010). Sexual narcissism and the perpetration of sexual aggression. Archives of Sexual Behavior39(4), 926-939.
Widman, L., & McNulty, J. K. (2011). Narcissism and sexuality. In W. K. Campbell & J. D. Miller (Eds.), The handbook of narcissism and narcissistic personality disorder: Theoretical approaches, empirical findings, and treatments, (pp. 351–359). Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc.
Willoughby, B. J., Busby, D. M., & Young-Petersen, B. (2019). Understanding associations between personal definitions of pornography, using pornography, and depression. Sexuality Research and Social Policy16(3), 342-356.
Wilson, P. J. (2018). The porn retreat: Narcissism and adolescence. Psychodynamic Practice24(3), 235-244.
Wood, H. (2011). The internet and its role in the escalation of sexually compulsive behaviour. Psychoanalytic Psychotherapy25(2), 127-142.
Wright, P. J., Tokunaga, R. S., Kraus, A., & Klann, E. (2017). Pornography consumption and satisfaction: A meta-analysis. Human Communication Research, 43(3), 315-343.
Zara, A., & Özdemir, B. (2018). God complex: the effects of narcissistic personality on relational and sexual behavior. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi19(1), 29-36.