طرحواره‌درمانی و درمان متمرکز بر شفقت و ارزیابی اثربخشی آن بر دلزدگی زناشویی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد، ایران.

4 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین و ارزیابی الگوی درمانی بر پایۀ طرحواره‌درمانی و درمان متمرکز بر شفقت و ارزیابی اثربخشی آن بر دلزدگی زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه مربوط به حوزۀ بریدگی و طرد انجام گرفت. روش پژوهش در بخش کیفی، تحلیل مضمون به روش قیاسی و در قسمت کمی نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه و دورۀ پیگیری دوماهه بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل زنان دارای تعارض زناشویی به مراکز مشاورۀ شهر اصفهان در تابستان 1399 بود. تعداد 26 زن با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه جای‌دهی شدند. گروه آزمایش، مداخلۀ الگوی درمانی بر پایۀ طرحواره‌درمانی و درمان متمرکز بر شفقت را طی دو ماه و نیم دریافت کردند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامۀ تعارض زناشویی (MCQ)، پرسشنامۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه (SQ) و پرسشنامۀ دلزدگی زناشویی (MBQ) بود. داده‌های پژوهش به شیوۀ تحلیل واریانس آمیخته به‌وسیلۀ نرم‌افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد الگوی درمانی بر پایۀ طرحواره‌درمانی و درمان متمرکز بر شفقت از نظر متخصصان دارای روایی محتوایی کافی است. براساس یافته‌ها، الگوی درمانی بر پایۀ طرحواره‌درمانی و درمان متمرکز بر شفقت، با بهره‌گیری از مفاهیم طرحواره‌درمانی و درمان متمرکز بر شفقت می‌تواند به‌عنوان درمانی کارآمد در جهت کاهش دلزدگی زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی و طرحواره‌های ناسازگار اولیۀ مربوط به حوزۀ بریدگی و طرد به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Offering and Evaluation Therapeutic Model Based on Therapeutic Schema and Compassion-Focused Therapy and Evaluating Its Effectiveness on the on Women’s Marital Burnout

نویسندگان [English]

  • Farnaz Emadi far 1
  • Mohammad Hosein Fallah Yakhdani 2
  • Saeid Vaziri Yazdi 3
  • Zahra Chabokinejad 4
1 Ph.D. Candidate Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran.
2 Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran.
3 Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran.
4 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Yazd University of Science and Art, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study was to develop and evaluate a therapeutic model based on schema therapy and therapy centered on compassion, as well as to evaluate its efficacy on marital burnout among women with marital conflict and primary incompatible schemas related to the field of cut and rejection. In the qualitative part,the present study employed thematic analysis by comparative method, whereas the quantitative partemployed a semi-experimental pre-test-post-test design with a control group and a two-month follow-up period. In the summer of 2019, the statistical population of the present study consisted of women with marital conflict who visited counseling centers in the city of Isfahan. A total of 26 women were selected using a non-random sampling method and assigned to the experimental and control groups at random. During two and a half months, the experimental group received the therapeutic model intervention based on schema therapy and compassion-focused therapyThe applied questionnaires in the current study include marital conflict (MCQ), early maladaptive schemas questionnaire (SQ), and marital burnout questionnaire (MBQ). The data obtained from the research was analyzed by the method of mixed variance analysis by statistical software SPSS-23. According to experts, the results demonstrated that the schema therapy- and compassion-based therapeutic model has sufficient content validity. Using the concepts of schema therapy and therapy focused on compassion, the therapeutic model based on schema therapy and therapy focused on compassion can be an effective therapy to reduce the marital despondency of women with marital conflict and primary incompatible schemas related to the field of cutting and Exclusion, according to the findings of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflicting Women
  • Early Maladaptive Schemas
  • Marital Burnout
  • Therapeutic Schema And Compassion-Focused Therapy
اردشیری لردجانی، ف.، و شریفی، ط. (1397). اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر بخشایشگری و بی‌رمقی زناشویی زنان آسیب‌دیدۀ خیانت زناشویی. مجلۀ آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده. ۴(۱)، 46-۳۳.
آرین‌فر، ن.، و پورشهریاری، م. (1396). مدل معادلات ساختاری پیش‌بینی تعارض‌های زناشویی براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه حوزۀ بریدگی و طرد و متغیر میانجی سبک‌های عشق‌ورزی. فصلنامۀ فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. 29(1)، 37-24.
اصغری، ف.، صادقی، ع.، زارع خاکدوست، س.، و انتظاری، م. (1394). بررسی رابطۀ بین طرحواره‌های ناسازگار با تعارض زناشویی و بی‌ثباتی زناشویی در بین زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی. مجلۀ آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده. ۱(۱)، 58-۴۶.
اصلانی، س.، اسکندری، ح.، و برجعلی، ا. (1398). پیش‌بینی مشکل‌های بین‌شخصی افراد براساس سبک‌های دلبستگی با توجه به نقش واسطه‌ای خودشفقتی خود در زوجین شهر تهران. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی. 13(52)، 46-37.
ایزدی، ن.، و سجادیان، ا. (1396). رابطۀ سازگاری زناشویی و استرس مرتبط با ناباروری: نقش میانجی‌گری شفقت خود و خودقضاوتی. روان‌پرستاری. 5(2)، 22-15.
بابایی گرمخانی، م.، کسایی، ع.، زهراکار، ک.، و اسدپور، ا. (1398). اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر شفقت، بر راهبردهای تنظیم هیجان و رضایت زناشویی زنان پیمان‌شکن دارای خیانت سایبری. مشاوره و روان‌درمانی خانواده. 9(2)، 92-73.
براتی، ط. (1375). تأثیر تعارضات زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رودهن.
بشیری، ط.، گل‌محمدیان، م.، و حجت‌خواه، س. م. (1395). اثربخشی طرحواره‌درمانی بر نگرش‌های ناکارآمد نسبت به انتخاب همسر در دانشجویان دختر. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. 7(27)، 188-171.
بنی‌آدم، ل.، مکوند حسینی، ش.، و صداقت، م. (1396). اثربخشی طرحواره‌درمانی بر وسواس فکری-عملی و رضایت زناشویی زنان متأهل. فصلنامۀ پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی. 8(2)، 143-131.
پاک‌اندیش، ش.، کراسکیان، آ.، و جمهری، ف. (1399). مقایسۀ اثربخشی طرحواره‌درمانی و درمان شناختی-رفتاری بر کیفیت زندگی و تصویر بدنی زنان مبتلا به چاقی. فصلنامۀ تعالی مشاوره و روان‌درمانی. 9(34)، 32-20.
تقی‌یار، ز.، پهلوان‌زاده، ف.، و سماوی، س. ع. (1395). اثربخشی طرحواره‌درمانی بر سرخوردگی زناشویی زنان متأهل. زن و مطالعات خانواده. 9(34)، 63-49.
ثنایی، ب. (1379). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: بعثت.
چهرآز ابوالحسنی، م.، و هنرپروران، ن. (۱۳۹۶). تبیین رابطۀ تعارض‌های زناشویی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه با نگرش به روابط فرازناشویی در زوجین. اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، شیراز، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
حیرت، ع.، و وطن‌خواهان، م. (1399). اثربخشی آموزش تلفیقی مهارت‌های ارتباطی و طرحواره‌درمانی بر ترس از صمیمیت زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های شهر اصفهان. مجلۀ علوم روان‌شناختی. 19(89)، 599-553.
خونساری، م.، تاجری، ب.، سرداری‌پور، م.، حاتمی، م.، و حسین‌زاده تقوایی، م. (1398). مقایسۀ اثربخشی آموزش گروهی شفقت و تئوری انتخاب بر احساس درماندگی آموخته‌شده و خودکارآمدپنداری دانش‌آموزان. مجلۀ علوم روان‌شناختی. 18(73)، 27-17.
دشت‌بزرگی، ز. (1396). تأثیر مداخلۀ مبتنی بر شفقت خود بر احساس تنهایی و تنظیم هیجانی زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 18(4)، 79-72.
رضایی، ن.، سهرابی، ا.، و ذوقی پایدار، م. ر. (1397). اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تکانش‌پذیری، حساسیت بین‌فردی و خودزنی در افراد دارای شخصیت مرزی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 19(4)، 55-44.
روحی، ع.، جزایری، ر.، فاتحی‌زاده، م.، و اعتمادی، ز. (1396). اثربخشی رویکرد طرحواره‌درمانی بر کاهش آسیب‌های تعاملی زناشویی مردان دارای شخصیت اجتنابی. مطالعات روان‌شناسی بالینی. 7(29)، 161-137.
زارعی، س. (1398). نقش واسطه‌ای خودتمایزیافتگی در رابطۀ بین تاب‌آوری با دلزدگی زناشویی در زنان متأهل. مجلۀ روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت. 6(2)، 62-73.
زاهد بابلان، ع.، حسینی شورابه، م.، پیری کامرانی، م.، و دهقان، ف. (1394). مقایسۀ رضایت زناشویی، تعارض زناشویی و بخشش در زوجین عادی و در حال طلاق. دوفصلنامۀ آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده. 2(1)، 84-74.
زمانی‌مزد، ر.، گرافر، ا.، داورنیا، ر.، و بابایی گرمخانی، م. (1397). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت در بهبود کیفیت زندگی و خودکارآمدی والدینی مادران کودکان اوتیستیک. مجلۀ تصویر سلامت. 9(4)، 243-233.
سعادتی، ن.، رستمی، م.، و دریانی، س. ع. (1395). مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت در تقویت عزت‌نفس و سازگاری پس از طلاق زنان. روان‌شناسی خانواده. 3(2)، 58-45.
شفیعی، ز.، و جزایری، ر. (1396). پیش‌بینی شادمانی زناشویی براساس شفقت به خود و شکفتگی در زنان متأهل. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 18(3)، 64-56.
شهابی، ش.، و ثناگوی محرز، غ. (1398). اثربخشی طرحواره‌درمانی گروهی بر سازگاری و صمیمت زناشویی زوجین شهر کرمان. سلامت اجتماعی. 6(3)، 243-236.
صدوقی، ز.، آگیلار-وفایی، م.، رسول‌زاده طباطبایی، س. ک.، و اصفهانیان، ن. (1387). تحلیل‌عاملی نسخۀ کوتاه پرسشنامۀ طرحوارۀ یانگ در نمونۀ غیربالینی ایرانی. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. 14(2)، 219-214.
صدیقی، س. ر.، و جعفری، ا. (۱۳۹۵). پیش‌بینی تعارض‌های زناشویی براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه در زوجین جوان. دومین کنگرۀ بین‌المللی توانمندسازی جامعه در حوزۀ علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی. تهران. مرکز توانمندسازی مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه.
صفاری‌نیا، م.، و عزیزی، ز. (1398). تأثیر طرحواره‌درمانی گروهی بر ارتقای بهزیستی اجتماعی و ادراک اعتماد اجتماعی در دانشجویان. مطالعات روان‌شناختی. 15(1)، 163-147.
عسگری، ا.، و گودرزی، س. (1397). اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی بر دلزدگی زناشویی زوجین در آستانۀ طلاق. مطالعات ناتوانی. 8(1)، 35-23.
علیزاده اصلی، ا.، و جعفرنژاد لنگرودی، ز. (1397). اثربخشی طرحواره‌درمانی مبتنی بر برنامۀ غنی‌سازی ارتباطی پذیرش و ذهن‌آگاهی در صمیمیت، سازگاری و تاب‌آوری در زنان با تعارض‌های زناشویی شهرستان کرج. نشریۀ دانشگاه علوم پزشکی البرز. 7(3)، 256-248.
فتوحی، س.، میکاییلی، ن.، عطادخت، ا.، و حاجلو، ن. (1396). اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض. فصلنامۀ فرهنگی تربیتی زنان و خانواده. 12(39)، 64-45.
قزلسفلو، م.، جزایری، ر.، بهرامی، ف.، و محمدی، ر. (1395). رابطۀ سلامت خانواده اصلی و شفقت خود با تعهد زناشویی. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ۲۶(۱۳۹)، 148-137.
کاشانکی، ح.، قربانی، ن.، و حاتمی، ج. (1396). اثربخشی القای رفتار جامعه‌پسند بر سلامت روانی و جسمانی: نقش شفقت خود و بهوشیاری. دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی. 6(2)، 57-40.
کاظمیان‌مقدم، ک.، مهرابی‌زاده هنرمند، م.، کیامنش، ع.، و حسینیان، س. (1397). رابطۀ علی تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی با دلزدگی زناشویی از طریق میانجی‌گری تعارض زناشویی و رضایت زناشویی. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی. 9(31)، 146-131.
محمدی، ح.، سپهری شاملو، ز.، و اصغری ابراهیم‌آباد، م.ج. (1398). اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان‌شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی. 13(51)، 36-27.
محنایی، س.، گلستانه، س. م.، پولادی ری‌شهری، ع.، و کیخسروانی، م. (1398). اثربخشی زوج‌درمانی به روش طرحواره‌درمانی یانگ بر سازگاری زناشویی و طلاق عاطفی در زوجین متقاضی طلاق شهر بوشهر. مجلۀ روان‌شناسی اجتماعی. 13(51)، 118-109.
مقتدر، ل.، و حلاج، ل. (1397). مقایسۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه، ناگویی هیجانی و شادکامی در زنان با و بدون تعارض‌های زناشویی. مجلۀ بالینی پرستاری و مامایی. ۷(۲)، 145-۱۳۸.
موسوی، س.، فاتحی‌زاده، م.، و جزایری، ر. ا. (1396). اثربخشی آموزش زوج‌ها مبتنی بر الگوی زوج درمانی شخصیتی- سیستمی بر سازگاری زناشویی، پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، 7 (2)، 106- 83.
نادری، ف.، افتخار، ز.، و آملازاده، ص. (1388). رابطۀ ویژگی‌های شخصیت و روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی در همسران معتادان مرد اهواز. یافته‌های نو در روان‌شناسی. 4(11)، 78-61.
نوری، ح. ر.، و نقوی، م. (1396). بررسی اثربخشی آموزش ذهن شفقت‌ورز بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه در معتادین مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون. فصلنامۀ اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد. 11(44)، 207-187.
یوسف‌زاده، م.، طالبی، ه‍.، و نشاط‌دوست، ح. ط. (1396). اثربخشی طرحواره‌درمانی بر کاهش طرحواره‌های ناسازگار در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن شهر تهران: پیگیری دوماهه. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری. 7(2)، 81-69.
Abbas, J., Aqeel, M., Abbas, J., Shaher, B., Jaffar, A., Sundas, J., & Zhang, W. (2019). The moderating role of social support for marital adjustment, depression, anxiety, and stress: Evidence from Pakistani working and nonworking women. Journal of Affective Disorders, 244(Feb), 231-238. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.07.071
Amato, P. R., & Keith, B. (1991). Parental Divorce and Adult Well-Being: A Meta-Analysis. Journal of Marriage and Family, 53(1), 43–58. https://doi.org/10.2307/353132
Bachrach, N., & Arntz, A. (2021). Group schema therapy for patients with cluster-C personality disorders: A case study on avoidant personality disorder. Journal of clinical psychology, 77(5), 1233–1248. https://doi.org/10.1002/jclp.23118
Barry, C. T., Loflin, D. C., & Doucette, H. (2015). Adolescent self-compassion: Associations with narcissism, self-esteem, aggression, and internalizing symptoms in at-risk males. Personality and Individual Differences, 77(Apr), 118-123.https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.12.036
Bluth, K., & Eisenlohr-Moul, T. A. (2017). Response to a mindful self-compassion intervention in teens: A within-person association of mindfulness, self-compassion, and emotional well-being outcomes. Journal of Adolescence, 57(Jun), 108-118. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.04.001
Bravo, I. M., & Lumpkin, P. W. (2010). The complex case of marital Infidelity: An explanatory model of contributory processes to facilitate psychotherapy. American Journal of Family Therapy, 38(5), 421-432. https://doi.org/10.1080/01926187.2010.522491
Calvete, E. (2014). Emotional abuse as a predictor of early maladaptive schemas in adolescents: Contributions to the development of depressive and social anxiety symptoms. Child Abuse & Neglect, 37(4), 735-746. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.10.014
Durkin, M., Beaumont, E., Martin, C. J. H., & Carson, J. (2016). A pilot study exploring the relationship between self-compassion, self-judgement, self-kindness, compassion, professional quality of life and wellbeing among UK community nurses. Nurse Education Today, 46, 109-114. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.08.030
Elaine, B. C. J., & Hollins, M. (2016). Exploration of a training programme for student therapists that employs Compassionate Mind Training (CMT) to develop compassion for self and others. The Arts in Psychotherapy, 50(Sep), 111-118.  https://doi.org/10.1016/j.aip.2016.06.005
Frankel, L.A., Umemura, T., Jacobvitz, D., & Hazen, N. (2015). Marital conflict and parental responses to infant negative emotions: Relations with toddler emotional regulation. Infant Behavior and Development, 40(Aug), 73-83. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2015.03.004
Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology, 53(1), 6-41. https://doi.org/10.1111/bjc.12043
Jaeger, T., Moulding, R., Yang, Y. H., David, J., Knight, T., & Norberg, M. M. (2021). A systematic review of obsessive-compulsive disorder and self: Self-esteem, feared self, self-ambivalence, egodystonicity, early maladaptive schemas, and self concealment. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 31(Oct), 100665. https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2021.100665
Khasho, D. A., van Alphen, S. P. J., Heijnen-Kohl, S. M. J., Ouwens, M. A., Arntz, A., & Videler, A. C. (2019). The effectiveness of individual schema therapy in older adults with borderline personality disorder: Protocol of a multiple-baseline study. Contemporary Clinical Trials Communications14(Jun), 100330. https://doi.org/10.1016/j.conctc.2019.100330
Lathren, C., Bluth, K., & Park, J. (2019). Adolescent self-compassion moderates the relationship between perceived stress and internalizing symptoms. Personality and Individual Differences, 143(Jun), 36-41. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.02.008
Makhanova, A., McNulty, J.K., Eckel, L.A., Nikonova, L., Maner, J.K. (2018). Sex differences in testosterone reactivity during marital conflict. Hormones and Behavior, 105(Sep), 22-27. https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2018.07.007
Nenadic, I., Lamberth, S., & Reiss, N. (2017). Group schema therapy for personality disorders: A pilot study for implementation in acute psychiatric in-patient settings. Psychiatry Research, 253(Jul), 9-12. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.01.093
Orue, I., Calvete, E., & Padilla, P. (2014). Brooding rumination as a mediator in the relation between early maladaptive schemas and symptoms of depression and social anxiety in adolescents. Journal of Adolescence, 37(8), 1281-1291. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2014.09.004
Peeters, N., Stappenbelt, S., Burk, W. J., Passel, B., & Krans, J. (2021). Schema therapy with exposure and response prevention for the treatment of chronic anxiety with comorbid personality disorder, British Journal of Clinical Psychology, 60(1), 68-76. https://doi.org/10.1111/bjc.12271
Pines, A. M. (1996). Couples burnout: courses and cures. London: Routledge.
Pines, A. M., Neal, M. B., Hammer, L. B., & Icekson, T. (2011). Job Burnout and Couple Burnout in Dual-earner Couples in the Sandwiched Generation. Social Psychology Quarterly, 74(4), 361–386. https://doi.org/10.1177/0190272511422452
Pullmer, R., Chung, J., Samson, L., Balanji, S., & Zaitsoff, S. (2019). A systematic review of the relation between self-compassion and depressive symptoms in adolescents. Journal of Adolescence, 74(Jun), 210-220. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.06.006
Renner, F., DeRubeis, R., Arntz, A., Peeters, F., Lobbestael, J., & Huibers, M. J. H. (2018). Exploring mechanisms of change in schema therapy for chronic depression. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 58(Mar), 97-105. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2017.10.002
Taku, K. (2014). Relationships among perceived psychological growth, resiliency and marital burnout in physicians. Personality and Individual Differences, 59(Mar), 120-123. https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.11.003
Tanenbaum, M. L., Adams, R. N., Gonzalez, J. S., Hanes, S. J., & Hood, K. K. (2018). Adapting and validating a measure of diabetes-specific self-compassion. Journal of diabetes and its complications, 32(2), 196–202. https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2017.10.009
Van Dijk, S. D. M., Bouman, R., Folmer, E. H., Den Held, R. C., Warringa, J. E., Marijnissen, R. M., & Oude Voshaar, R. C. (2020). (Vi)-rushed Into Online Group Schema Therapy Based Day-Treatment for Older Adults by the COVID-19 Outbreak in the Netherlands. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 28(9), 983-988. https://doi.org/10.1016/j.jagp.2020.05.028
Van Donzel, L., Ouwens, M. A., van Alphen, S. P. J., Bouwmeester, S., & Videler, A. C. (2021). The effectiveness of adapted schema therapy for cluster C personality disorders in older adults - integrating positive schemas. Contemporary clinical trials communications, 21(Mar), 100715. https://doi.org/10.1016/j.conctc.2021.100715 
Waller, G., Meyer, C., & Ohanian, V. (2001). Psychometric properties of the long & short versions of the young schema questionnaire: Core beliefs among bulimic and comparision women. Cognitive Therapy Research, 25(2), 137-147. https://doi.org/10.1023/A:1026487018110
Wang, X., Chen, Z., Poon, K., Teng, F., & Jin, S. (2017). Self-compassion decreases acceptance of own immoral behaviors. Personality and Individual Differences. 106(Feb), 329-333. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.10.030
Yaldız, A. H., Solak, N., & Ikizer, G. (2021). Negative emotions in siblings of individuals with developmental disabilities: The roles of early maladaptive schemas and system justification. Research in Developmental Disabilities, 117(OCT), 1040046. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.104046
Young, J. E. (1998). Young Schema Questionnaire Short Form. New York: Cognitive Therapy Cent