مقایسۀ اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی شناختی-رفتاری بر استرس پس‌آسیبی زنان آسیب‌دیده از عهدشکنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی ، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی ، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

چکیده

این مطالعه با هدف مقایسۀ اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی شناختی-رفتاری بر استرس پس‌آسیبی زنان آسیب‌دیده از عهدشکنی صورت گرفت. این مطالعۀ نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون صورت گرفت. از میان جامعۀ آماری زنان آسیب‌دیده از خیانت مراجعه‌کننده به کلینیک سیب واقع در شهر مشهد (69 نفر) در بازۀ زمانی سه‌ماهۀ اول سال 1399 تعداد 45 آزمودنی به روش دردسترس انتخاب و در سه گروه زوج‌درمانی شناختی-رفتاری، زوج‌درمانی مبتنی بر هیجان و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر). هر سه گروه قبل و بعد و دو ماه بعد از مداخله با پرسشنامۀ استرس پس‌آسیبی (IES) ارزیابی شدند. داده‌ها با روش‌های آماری آنالیز واریانس داده‌های تکراری در نرم‌افزار آماری SPSS-20 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد میزان استرس پس‌آسیبی شرکت‌کنندگان در گروه‌های زوج‌درمانی شناختی-رفتاری و زوج‌درمانی هیجان‌مدار در مراحل پس‌آزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار داشته است (05/0>P). زوج‌درمانی شناختی نسبت به زوج‌درمانی هیجان‌مدار اثربخشی بیشتری نشان داد (05/0>P)؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هردو زوج‌درمانی را می‌توان در بهبود وضعیت زنان آسیب‌دیده از عهدشکنی مورد استفاده قرار داد. اثربخشی روش درمان شناختی-رفتاری، بر استرس پس‌آسیبی بیش از زوج‌درمانی هیجان‌مدار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Efficacy of Emotionally Focused Couple Therapy and Cognitive-Behavioral Couple Therapy in Reducing Post-Traumatic Stress in Women Affected by Infidelity

نویسندگان [English]

  • Maryam Asvadi 1
  • Abolfazl Bakhshipour 2
  • Bi Bi Zohreh Razavizadeh Tabadkan 3
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

People affected by infidelity show symptoms similar to post-traumatic stress disorder. This study sought to compare the efficacy of emotion-oriented couple therapy (EFCT) and cognitive-behavioral couple therapy (CBCT) in treating post-traumatic stress disorder (PTSD) in women affected by infidelity. This study was quasi-experimental, with a pre- and post-test design, and a control group. The statistical population included (n = 69) infidelity-affected women referred to the apple clinic in Mashhad during the first quarter of 2020. Using the available procedure, 45 infidelity-injured subjects were selected and distributed into three groups: CBCT, EFCT, and control (15 cases in each group). The Impact of Event Scale (IES) was administered to all three groups before, after, and two months after intervention. The obtained data were analyzed using SPSS-20 statistical software and statistical techniques for analysis of variance of duplicate data. In comparison to the control group, the CBCT and EFCT demonstrated a significant reduction in PTSD scores. Cognitive couple therapy was more effective than emotion-focused couple therapy (P <0.05); Thus, both types of couple therapy can be used to ameliorate the condition of women affected by breach of contract. The CBCT was more effective at treating PTSD than EFCT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couple Therapy
  • Cognitive-Behavioral
  • Emotion-Oriented
  • Infidelity
  • Stress
آقایی، ا.، خانجانی وشکی، س.، و پاشا، ش. (1400). اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر کاهش آشفتگی هیجانی زنان دارای تجربۀ خیانت زناشویی. فصلنامۀ پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی. 12(1)، 313-299.
امانی، ا.، خالق‌پناه، ک.، و محمدی، ا. (1398). تجربۀ زیستۀ زنان آسیب‌دیده از روابط فرازناشویی همسر در شهر سنندج. مشاورۀ خانواده. 9(2)، 255-272.
امانی، ر. (1391). مقایسۀ اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار، شناختی-رفتاری و تلفیقی شناختی-رفتاری-هیجانی بر سیر تغییر رضایت‌مندی زناشویی زوجین و افسردگی زنان شهر همدان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه اصفهان. دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی.
باب‌الحوائجی، م.، خوشنویس، ا.، و قدرتی، س. (1397). اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر افسردگی زنان پس از خیانت همسر. آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده. ۴(۱)، 88-77.
بازرگان، س.، رمضانی، م.، آتش‌پور، س.؛ و امیری، ر. (1398). مقایسۀ اثربخشی بستۀ آموزشی ارتقای روابط بین‌فردی زوجین براساس رویکرد هیجان‌مدار گرینبرگ با مشاورۀ زناشویی شناختی-رفتاری بر مؤلفه‌های شفقت به خود. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، (آمادۀ انتشار).  
حاتمی، ن.، حیدری، ح.، و داودی، ح. (1400). اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق. پژوهشنامۀ زنان. 12(35)، 40-23.
خامسان، ا.، طالب‌زاده شوشتری، ل.، بهلگردی، م.، و ماسنانی، ز. (1400). روابط فرازناشویی افراد مراجعه‌کننده به مشاوران و راهکارهای پیشگیری: تدوین الگو برمبنای نظریۀ داده‌بنیاد. فصلنامۀ پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی. 12(1)، 166-145.
داودی، ر.، منشئی، غ.، و گل‌پرور، م. (1398). مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی-رفتاری، درمان هیجان‌مدار و درمان ذهن‌آگاهی نوجوان‌محور بر علائم نوموفوبیا و کیفیت خواب در نوجوانان دختر دارای علائم بی‌موبایل‌هراسی. روان‌پرستاری. ۷(۵)، 71-۶۲.
سادات شریفی، ن.، رباط میلی، س.، شهیدی، ش.، و قربان جهرمی، ر. (1400). مقایسۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک فرزندپروری در زنان خیانت‌کرده و خیانت‌دیده. فصلنامۀ پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی. 12(2)، 377-357.
 سودانی، م.، کریمی، ج.، مهرابی‌زاده، م.، و نیسی، ع. (1391). اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر کاهش آسیب‌های ناشی از خیانت همسر. تحقیقات علوم رفتاری. 10(4)، 268-258.
شیورانی، م.، آزادفلاح، پ.، مرادی، ع.، و اسکندری، ح. (1395). درمان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با تجربۀ عهدشکنی همسر. مطالعات روان‌شناسی بالینی. 7(25)، 106-85.
عبدی، ا.، مرادی، ع.، و اکرمیان، ف. (1388). مقایسۀ عملکرد افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار در حافظۀ شرح‌حال معنایی. روان‌شناسی بالینی. 1(3)، 62-53.
قره‌داغی، ع.، و سید میرزائی، س. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم پس‌آسیبی عاطفی در زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی. خانواده‌پژوهی. 16(2)، 229-217.
قره‌گوزلو، ن.، مرادحاصلی، م.، و عطادخت، ا. (1397). مقایسۀ اثربخشی زوج‌درمانی شناختی-رفتاری حضوری و مجازی بر اختلال استرس پس از سانحه در روابط فرازناشویی. فصلنامۀ علمی-پژوهش‌های مشاوره. 17(65)، 210-187.
کریمی، ج.، سودانی، م.، مهرابی‌زاده، م.، و نیسی، ع. (1392). مقایسۀ اثربخشی زوج‌درمانی یکپارچه‌نگر و زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر علائم افسردگی و استرس پس از سانحه ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین. روان‌شناسی بالینی. 5(3)، 46-35.
مجیدی، م. (1399). اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر مهارت حل تعارض زنان خیانت‌دیده. سومین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، بهار 1399.
References
Abdi, A., Moradi, A. R., & Akramian, F. (2010). The comparison of autobiographical memory in PTSD & normal adults. Journal of Clinical Psycology, 1(3), 53-62. https://doi.org/10.22075/jcp.2017.2014 (in Persian)
Aghaie, A., Khanjani Veshki, S., & Pasha, S. (2021). The effectiveness of compassion-based education on reducing emotional turbulence in women experiencing marital infidelity. Journal of Applied Psychological Research, 12(1), 299-313. https://doi.org/10.22059/japr.2021.303377.643528 (in Persian)
Amani, A., Khaleghpanah, K., & Mohamadi, A. (2020). Lived experience of betrayed women in marital relationship in Sanandaj. Family Counseling and Psychotherapy, 9(2), 255-272. https://doi.org/doi.org/10.34785/J015.2019.011 (in Persian)
Amani, R. (2011). Comparison of the effectiveness of emotion-oriented, cognitive-behavioral and cognitive-behavioral-emotional couples-therapy on the change of couples' marital satisfaction and women's depression in Hamedan city. Master's thesis in psychology. Isfahan University, Faculty of Psychology and Educational Sciences. (in Persian)
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596
Babolhavaeji, M., Khoshnevis, E., & Ghodrati, S. (2018). Effectiveness of cognitive-behavioral therapy on the depression of the women after the husband’s betrayal. Family Pathology. Counseling and Enrichment Journal, 4(1), 77-88. http://fpcej.ir/article-1-210-fa.html (in Persian)
Bazargan, S., Ramezani, M., Ateshpour, H., & Amiri, R. (2022). Comparison of the effectiveness of the educational package to improve the interpersonal relationships of couples based on emotion-oriented approach and cognitive-behavioral marital counseling on marital attachment and commitment. Culture of Counseling and Psychotherapy, 12(48), 259-294. https://doi.org/10.30486/jsrp.2019.1873373.1979 (in Persian)
Beasley, C. C., & Ager, R. (2019). Emotionally Focused Couples Therapy: A Systematic Review of Its Effectiveness over the past 19 Years. Journal of Evidence-Based Social Work, 16(2), 144-159. https://doi.org/10.1080/23761407.2018.1563013.
Brown, E. Cohen, J. A., & Mannarino, A. P. (2020). Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy: The Role of Caregivers. Journal of Affective Disorders, 277, 39-45. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.07.123.
Creamer, M., Bell, R., & Failla, S. (2003). Psychometric properties of the impact of event scale—revised. Behaviour Research and Therapy, 41(12), 1489-1496. http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2003.07.010
Davoudi, R., Manshaee, G., & Golparvar, M. (2020). Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy, emotion focused therapy and adolescent-centered mindfulness therapy on nomophobia symptoms and sleep quality of girls with nomophobic symptoms. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 7(5), 62-71. http://ijpn.ir/article-1-1400-fa.html (in Persian)
Dehghani, M. & Dehghani, Y. (2021). Comparison of attachment injury resolution model and integrative couple therapy on trust reconstruction among the injured women by marital infidelity. The American Journal of Family Therapy, (Published online: 6 Sep 2021). https://doi.org/10.1080/01926187.2021.1967223
Forbes, D., Bisson, J. I., Monson, C. M., & Berliner, L. A. (2020). Effective treatments for PTSD: Practice guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies (3rd Ed.). New York: Guilford.
Gharadaghi, A., & Seyyed Mirzaei, M. (2020). The effectiveness of acceptance and commitment based therapy on the symptoms of emotional PTSD in women affected by infidelity. Journal of Family Study, 16(2), 29-217. https://civilica.com/doc/1267644 (in Persian)
Gharagozloo, N., Moradhaseli, M., & Atadokht, A. (2018). Comparing the effectiveness of face-to-face and virtual cognitive-behavioral couples therapy on the post-traumatic stress disorder in extra-marital relations.Counselling Researches, 17(65), 187-210. http://irancounseling.ir/journal/article-1-500-fa.html (in Persian)
Ghochani, M., Toosi, M. S., & Khoynezhad, G. (2020). A comparison between the effectiveness of the combined couple therapy and emotionally focused therapy for couples on the improvement of intimacy and PTSD. Learning and Motivation, 71, 101637. https://doi.org/10.1016/j.lmot.2020.101637
Hatami, N., Heydari, H., & Davoodi, H. (2021). Effectiveness of emotionally-focused couple therapy on the marital burnout and divorce inclination in the couples applying for divorce. Women Studies, 12(35), 23-40. https://doi.org/10.30465/ws.2021.5694 (in Persian)
Horowitz, M., Wilner, N., & Alvarez, W. (1979). Impact of Event Scale: A measure of subjective stress. Psychosomatic Medicine, 41(3), 209-218. https://doi.org/10.1097/00006842-197905000-00004
Johnson, S. M. (2005). Broken bonds: An emotionally focused approach to infidelity. Journal of Couple & Relationship Therapy, 4(2-3), 17-29. https://doi.org/10.1300/J398v04n02_03.
Karimi, J., Soudani, M., Mehrabi-Zadeh Honarmand, M., & Nisi, A. (2013). Comparison of the efficacy of integrative couple therapy and emotionally focused couple therapy on symptoms of depression and post-traumatic stress symptoms caused by extra-marital relations in couples. Journal of Clinical Psychology, 5(3), 35-46. https://doi.org/10.22075/jcp.2017.2134 (in Persian)
Khamesan, A., Talebzade Shoshtari, L., Behlgerdi, M., & Masanani, Z. (2021). Extramarital affairs referred to psychologist and preventive strategies: presentation of a model based on the grounded theory approach. Journal of Applied Psychological Research, 12(1), 145-166. https://doi.org/10.22059/japr.2021.306428.643583 (in Persian)
Liebman, R. E., Whitfield, K. M., Sijercic, I., Ennis, N., & Monson, C. M. (2020). Harnessing the healing power of relationships in trauma recovery: A systematic review of cognitive-behavioral conjoint therapy for PTSD. Current Treatment Options in Psychiatry, 7, 203-220. https://doi.org/10.1007/s40501-020-00211-1
Majidi, M. (2019). The effectiveness of cognitive behavioral therapy on the conflict resolution skills of betrayed women. The 3rd International Conference on Psychology, Counseling, Education and Training. Islamic Azad University, Sari Branch, spring 2019. https://civilica.com/doc/1197567 (in Persian)
Monson, C. M., & Fredman, S. J. (2012). Cognitive-behavioral conjoint therapy for PTSD: Harnessing the healing power of relationships. Guilford Press.
Monson, C. M., Fredman, S. J., Adair, K. C., Stevens, S. P., Resick, P. A., Schnurr, P. P., ... & Macdonald, A. (2011). Cognitive–behavioral conjoint therapy for PTSD: Pilot results from a community sample. Journal of Traumatic Stress, 24(1), 97-101.
 Roos, L. G., O’Connor, V., Canevello, A., & Bennett, J. M. (2019). Post-traumatic stress and psychological health following infidelity in unmarried young adults. Stress and Health, 35(4), 468-479. https://doi.org/10.1002/smi.2880
Sadat Sharifi, N., Robatmili, S., Shahidi, S., & Ghorban Jahromi, R. (2021). Comparison of early maladaptive schemas and parenting styles among woman who committed infidelity and women who have been victims of infidelity. Journal of Applied Psychological Research, 12(2), 357-377. https://doi.org/10.22059/japr.2021.324580.643854 (in Persian)
 Shivarani, M., Azadfallah, P., Moradi, A., & Eskandari, H. (2015). Treatment of post-traumatic stress disorder in women with experience of infidelity. Clinical Psychology Studies, 7(25), 85-106. https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7133 (in Persian)
Stamps, W. E. (2020). Treatment of infidelity as a clinical issue in couple therapy: a critical review of the literature. Doctoral Dissertations, counselling psychology. Pepperdine University. USA, Los Angeles. https://digitalcommons.pepperdine.edu/etd/1160
 Timulak, L. Keogh, D. Chigwedere, C. Wilson, C. Ward, F. Hevey, D. Griffin, P., Jacobs, L., & Irwin, B. (2018). A comparison of emotion-focused therapy and cognitive-behavioural therapy in the treatment of generalised anxiety disorder: study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 19(1), Article number: 506. https://doi.org/10.1186/s13063-018-2892-0
Vasile, C. (2020). CBT and medication in depression. Experimental and Therapeutic Medicine, 20(4), 3513-3516. https://doi.org/10.3892/etm.2020.9014
Warach, B., & Josephs, L. (2021). The aftershocks of infidelity: a review of infidelity-based attachment trauma. Sexual and Relationship Therapy, 36(1), 68-90. https://doi.org/10.1080/14681994.2019.1577961
Wastell, C. (2005). Understanding Trauma and Emotion: Dealing with trauma using an emotion-focused approach (1st ed.). London Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003118374.