بررسی نقش اضطراب و افسردگی در پیش‌بینی ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی با تعدیل‌کنندگی درد روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‌کنندگی درد روانی در ارتباط بین افسردگی، اضطراب و ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعۀ آماری مطالعه شامل همۀ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1400 و نمونۀ آماری شامل 310 نفر مرد و زن بود که به‌صورت طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به پرسشنامۀ افسردگی (BDI) و اضطراب بک (BAI)، مقیاس درد روانی (OMMP) و شاخص ارزیابی شخصیت-ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی (PAI-BOR) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش سلسله‌مراتبی با استفاده از نرم‌افزار SPSS-26 تحلیل شدند. نتایج نشان داد متغیرهای اضطراب و افسردگی و همچنین متغیر درد روانی به‌طور معناداری ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین اثر متقابل بین متغیرهای افسردگی و درد روانی به‌طور معناداری پیش‌بینی‌کنندۀ ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی هستند. اثر متقابل درد روانی و اضطراب معنادار نبود؛ بنابراین می‌توان گفت درد روانی در ارتباط بین افسردگی و ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی نقش تعدیل‌کننده دارد. نتیجه این‌گونه تبیین می‌شود که تجربۀ بالاتر درد روانی نتیجۀ عدم تحقق نیازهای درون و بین‌فردی است و کمتر برآورده‌شدن آن موجب می‌شود فرد انگارۀ منفی‌تری نسبت به خود داشته باشد و هیجانات منفی بیشتر و به عبارتی درد روانی بیشتری را تجربه خواهد کند. به‌علاوه تجربۀ درد روانی زیاد با اختلال شدیدتر شخصیت مرزی مانند نداشتن ثبات هیجانی، آشفتگی هویت و آسیب به خود همراه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Role of Anxiety and Depression in Predicting the Characteristics of Borderline Personality Disorder with Psychological Pain Modulator

نویسندگان [English]

  • Mahsa Saleki 1
  • Mohsen Dehghani 2
  • Mohammad Ali Mazaheri Tehrani 3
  • Mahmood Heidari 2
1 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, iran
2 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the moderating effect of mental pain on the association between depression, anxiety, and borderline personality disorder. This study was descriptive and correlational in nature. The statistical population of this research consisted of all students at Shahid Beheshti University in Tehran in 2021, and the random sample consisted of 310 men and women. Participants completed the Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI), Mental Pain Scale (OMMP), and Personality Assessment Index-Characteristics of Borderline Personality Disorder (PAI-BOR). Hierarchically examined data were subjected to multiple regression analysis using SPSS-26 software. The results showed that the variables of anxiety, depression, and mental anguish accurately predict the characteristics of borderline personality disorder. In addition, the interaction between the variables of depression and psychological distress is predictive of borderline personality disorder characteristics. There was no significant interaction between psychological discomfort and anxiety. Therefore, psychological distress has a moderating effect on the relationship between depression and borderline personality disorder characteristics. According to the results, it is explained that the higher experience of mental pain is a result of not satisfying inner and interpersonal needs, and that less satisfaction causes the individual to have a more negative self-image and more negative emotions, or, in other words, more psychological pain. In addition, high levels of psychological distress are associated with elevated levels of borderline personality disorder characteristics, such as emotional instability, identity disorder, and self-harm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Borderline Personality
  • Depression
  • Mental Pain
اسماعیلیان، ن.، دهقانی، م.، مرادی، ع.، و خطیبی، ع. (1399). سوگیری توجه و حافظۀ کاری در افراد دارای نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی با و بدون سابقۀ خودجرحی. تازه‌های علوم شناختی. 22(1)، 48-36.
بشارت، م. ع. (1381). ابعاد کمال‌گرایی در بیماران افسرده و مضطرب. مجلۀ علوم روان‌شناختی. 1(3)، 263-248.
بشارت، م. ع. (1384). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اضطراب بک. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.
دابسون، ک. ا.، محمدخانی، پ.، و مساح چولابی، ا. (1386). مختصات روان‌سنجی پرسشنامۀ افسردگی بک-۲ در یک نمونۀ بزرگ مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی. فصلنامۀ آرشیو توان‌بخشی، 8(ویژه‌نامه)، 86-80.
ذرراتی، ا.، برماس، ح.، و ثابت، م. (1399). همبستگی ترومای کودکی و ایده‌پردازی خودکشی با میانجی‌گری درد روانی و روابط موضوعی. نشریۀ مدیریت ارتقای سلامت. ۹(3)، 48-34.
نوحی، س.، و حسنی، ج. (1395). رابطۀ راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و مکانیسم‌های دفاعی با علائم اختلال شخصیت مرزی. فصلنامۀ اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی. ۱۱(43)، 65-57.
فتی، ل.، بیرشک، ب.، عاطف وحید، م. ک.، و دابسون، ک. ا. (1384). ساختارهای معناگذاری/طرحواره‌ها، حالت‌های هیجانی و پردازش شناختی اطلاعات هیجانی: مقایسۀ دو چارچوب مفهومی. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). 11(3)، 326-312.
مایرز، ا.، (1399). مقدمه‌ای بر آمار و SPSS در روان‌شناسی. ترجمۀ اکبر رضایی. تهران: آیدین.
کرمی، ج.، بگیان، م. ج.، مؤمنی، خ.، و الهی، ع. (1397). سنجش درد ذهنی: ویژگی‌های روان‌سنجی و تحلیل‌عامل تأییدی؛ پرسشنامۀ چندبعدی درد ذهنی (OMMP). فصلنامۀ روان‌شناسی سلامت. 7(25)، ۱72-۱46.
References
American Psychiatric Association, D., & Association, A. P. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5 (Vol. 5): American psychiatric association Washington, DC. https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
Ansell, E. B., Pinto, A., Edelen, M. O., Markowitz, J. C., Sanislow, C. A., Yen, S., ... & Grilo, C. M. (2011). The association of personality disorders with the prospective 7-year course of anxiety disorders. Psychological Medicine, 41(5), 1019-1028.     https://doi.org/10.1017/S0033291710001777
Bailer, J., Witthöft, M., Erkic, M., & Mier, D. (2017). Emotion dysregulation in hypochondriasis and depression. Clinical Psychology & Psychotherapy, 24(6), 1254-1262.    https://doi.org/10.1002/cpp.2089
Bandelow, B. (2020). Current and Novel Psychopharmacological Drugs for Anxiety Disorders. Advances in Experimental Medicine and Biology1191, 347–365.      https://doi.org/10.1007/978-981-32-9705-0_19
Beck, A. T. & Streer, R. A. (1993). Beck depression inventory. The Psychological Corporation: New York.
Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology56(6), 893-900. https://doi.org/10.1037//0022-006x.56.6.893
Beck, A. T., Steer, R. A., & Carbin, M. G. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. Clinical Psychology Review, 8(1), 77–100. http://dx.doi.org/10.1016/0272-7358(88)90050-5
Besharat, M. A. (2002). Dimensions of Perfectionism in Cases of Depression and Anxiety. Cognitive Sciences, 1(3), 248–263. (in Persian)
Besharat, M. A. (2005). Analyzing psychiatric features of Beck’s anxiety inventory. Research Report, Tehran: University of Tehran. (in Persian)
Campos, R. C., Gomes, M., Holden, R. R., Piteira, M., & Rainha, A. (2017). Does psychache mediate the relationship between general distress and suicide ideation? Death Studies41(4), 241-245. https://doi.org/10.1080/07481187.2016.1251510
Campos, R. C., Simões, A., Costa, S., Pio, A. S., & Holden, R. R. (2019). Psychological pain and suicidal ideation in undergraduates: The role of pain avoidance. Death Studies, 44(6), 375-378. https://doi.org/10.1080/07481187.2018.1554610
Chapman, A. L. (2019). Borderline personality disorder and emotion dysregulation. Development and Psychopathology, 31(3), 1143-1156. https://doi.org/10.1017/S0954579419000658
Conejero, I., Olié, E., Calati, R., Ducasse, D., & Courtet, P. (2018). Psychological pain, depression, and suicide: recent evidences and future directions. Current Psychiatry Reports, 20(5), Article number: 33. https://doi.org/10.1007/s11920-018-0893-z
Crawford, M. J., Sanatinia, R., Barrett, B., Cunningham, G., Dale, O., Ganguli, P., ... & Reilly, J. G. (2018). The clinical effectiveness and cost-effectiveness of lamotrigine in borderline personality disorder: A randomized Placebo-Controlled trial. The American Journal of Psychiatry, 175(8), 756–764. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2018.17091006
Davis, K. C., & Anderson, J. L. (2021). Psychological pain: A moderating factor between personality psychopathology and self-harm. Journal of American college health: J of ACH, 1–9. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/07448481.2021.1928677
Delisle, M. M., & Holden, R. R. (2009). Differentiating between depression, hopelessness, and psychache in university undergraduates. Measurement and Evaluation in Counseling and Development,42(1), 46-63. https://doi.org/10.1177/0748175609333562
Dobson, K. A., Mohammad Khani, P., & Massah Choolabi, A. (2007). Psychiatric coordinates of Beck’s Depression inventory–II in a large sample of patients with major depressive disorder. Rehabilitation Archive (Quarterly Periodical), 8(Special Edition), 80–86. (in Persian)
Ducasse, D., Holden, R. R., Boyer, L., Artéro, S., Calati, R., Guillaume, S., Courtet, P., & Olié, E. (2018). Psychological pain in suicidality: A meta-analysis. The Journal of Clinical Psychiatry79(3), 16r10732. https://doi.org/10.4088/JCP.16r10732
Esmaeilian, N., Dehghani, M., Moradi, A., & Khatibi, A. (2020). Attentional bias and working memory in borderline personality disorder patients with or without history of self-harm. Novelties of Cognitive Sciences, 22(1), 36–48. http://icssjournal.ir/article-1-916-fa.html (in Persian)
Fati, L., Birashk, B., Atef Vahid, M. K., & Dobson, K. A. (2005). Meaning structures/schemas, emotional states, and cognitive processing of emotional information: Comparing two cognitive frameworks. Clinical Psychiatry and Psychology of Iran (Thought and Behavior), 11(3), 312–326. (in Persian)
Fertuck, E. A., Karan, E., & Stanley, B. (2016). The specificity of mental pain in borderline personality disorder compared to depressive disorders and healthy controls. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 3, 2. https://doi.org/10.1186/s40479-016-0036-2
Friborg, O., Martinussen, M., Kaiser, S., Overgård, K. T., & Rosenvinge, J. H. (2013). Comorbidity of personality disorders in anxiety disorders: a meta-analysis of 30 years of research. Journal of Affective Disorders145(2), 143–155. https://doi.org/10.1016/j.jad.2012.07.004
Goodman, M., Tomas, I. A., Temes, C. M., Fitzmaurice, G. M., Aguirre, B. A., & Zanarini, M. C. (2017). Suicide attempts and self‐injurious behaviours in adolescent and adult patients with borderline personality disorder. Personality and Mental Health, 11(3), 157-163. https://doi.org/10.1002/pmh.1375
Harned, M. S., & Valenstein, H. R. (2013). Treatment of borderline personality disorder and co-occurring anxiety disorders. F1000prime Reports, 5, 15. https://doi.org/10.12703/P5-15
Joormann, J., & Gotlib, I. H. (2010). Emotion Regulation in Depression: Relation to Cognitive Inhibition. Cognition and Emotion. 24(2), 281–298.  https://doi.org/10.1080/02699930903407948
Karami, J., Begian, M. J., Momeni, Kh., & Elahi, A. (2018). Measuring Mental Pain: Psychiatric Metrics and Confirmatory Factor Analysis of Orbach and Mikulincer’s Mental Pain Scale. Health Psychology (Quarterly Periodical), 7(25), 146–172.         https://dorl.net/dor/20.1001.1.23221283.1397.7.25.10.7 (in Persian)
Köhling, J., Ehrenthal, J. C., Levy, K. N., Schauenburg, H., & Dinger, U. (2015). Quality and severity of depression in borderline personality disorder: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 37, 13-25. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.02.002
Mee, S., Bunney, B. G., Bunney, W. E., Hetrick, W., Potkin, S. G., & Reist, C. (2011). Assessment of psychological pain in major depressive episodes. Journal of Psychiatric Research, 45(11), 1504-1510. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2011.06.011b
Meyers, A. (2020). An Introduction to Statistics and SPSS in Psychology. Translated by: A. Rezaei, Tehran: Aydin. (in Persian)
Montemarano, V., Troister, T., Lambert, C. E., & Holden, R. R. (2018). A four‐year longitudinal study examining psychache and suicide ideation in elevated‐risk undergraduates: A test of Shneidman’s model of suicidal behavior. Journal of Clinical Psychology, 74(10), 1820-1832. https://doi.org/10.1002/jclp.22639
Morey, L. C. (1991). Personality assessment inventory (PAI): Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Nahaliel, S., Sommerfeld, E., Orbach, I., Weller, A., Apter, A., & Zalsman, G. (2014). Mental pain as a mediator of suicidal tendency: A path analysis. Comprehensive Psychiatry, 55(4), 944-951. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2013.12.014
Nepon, J., Belik, S. L., Bolton, J., & Sareen, J. (2010). The relationship between anxiety disorders and suicide attempts: Findings from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. Depression and Anxiety, 27(9), 791-798. https://doi.org/10.1002/da.20674.
Noohi, S.; Hasani, J. (2016). Relationships of cognitive emotion regulation and defense mechanisms with borderline personality disorder symptoms. Thought and Behavior in Clinical Psychology, 11(43), 57–65. (in Persian)
Olié, E., Guillaume, S., Jaussent, I., Courtet, P., & Jollant, F. (2010). Higher psychological pain during a major depressive episode may be a factor of vulnerability to suicidal ideation and act. Journal of Affective Disorders, 120(1-3), 226-230.       https://doi.org/10.1016/j.jad.2009.03.013
Orbach, I., Mikulincer, M., Gilboa-Schechtman, E., & Sirota, P. (2003). Mental pain and its relationship to suicidality and life meaning. Suicide and Life-Threatening Behavior,33(3), 231-241. https://doi.org/10.1521/suli.33.3.231.23213
Ordóñez-Carrasco, J. L., Cuadrado-Guirado, I., & Rojas-Tejada, A. J. (2020). Entrapment and Psychological Pain as Proximal Variables of Suicidal Ideation: Study of Moderation. Revista Argentina de Clínica Psicológica29(5), 192-200.          http://dx.doi.org/10.24205/03276716.2020.1020
Pompili, M., Lester, D., Leenaars, A. A., Tatarelli, R., & Girardi, P. (2008). Psychache and Suicide: A Preliminary Investigation. Suicide and Life-Threatening Behavior,38(1), 116-121.        https://doi.org/10.1521/suli.2008.38.1.116.
Salgó, E., Szeghalmi, L., Bajzát, B., Berán, E., & Unoka, Z. (2021). Emotion regulation, mindfulness, and self-compassion among patients with borderline personality disorder, compared to healthy control subjects. PloS One, 16(3), e0248409. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248409.
Schneider, R. L., Arch, J. J., Landy, L. N., & Hankin, B. L. (2018). The longitudinal effect of emotion regulation strategies on anxiety levels in children and adolescents. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 47(6), 978-991. https://doi.org/10.1080/15374416.2016.1157757
Shah, R., & Zanarini, M. C. (2018). Comorbidity of borderline personality disorder: Current status and future directions. The Psychiatric clinics of North America, 41(4), 583-593. https://doi.org/10.1016/j.psc.2018.07.009
Shneidman, E. (1993). Commentary: Suicide as psychache. The Journal of Nervous and Mental Disease, 181(3), 145-147. https://doi.org/10.1097/00005053-199303000-00001
Shneidman, E. S. (1999). The psychological pain assessment scale. Suicide & Life-Threatening Behavior, 29(4), 287-294.
Silverman, M. H., Frankenburg, F. R., Reich, D. B., Fitzmaurice, G., & Zanarini, M. C. (2012). The course of anxiety disorders other than PTSD in patients with borderline personality disorder and Axis II comparison subjects: A 10-year follow-up study. Journal of Personality Disorders, 26(5), 804-814. https://doi.org/10.1521/pedi.2012.26.5.804
Soloff, P. H., & Chiappetta, L. (2012). Subtyping borderline personality disorder by suicidal behavior. Journal of Personality Disorders, 26(3), 468-480. https://doi.org/10.1521/pedi.2012.26.3.468
Stanley, B., & Wilson, S. T. (2006). Heightened subjective experience of depression in borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 20(4), 307-318.        https://doi.org/10.1521/pedi.2006.20.4.307
Trull, T. J. (1995). Borderline personality disorder features in nonclinical young adults: 1. Identification and validation. Psychological Assessment, 7(1), 33–41.         
https://doi.org/10.1037/1040-3590.7.1.33
van der Kaap-Deeder, J., Brenning, K., & Neyrinck, B. (2021). Emotion regulation and borderline personality features: The mediating role of basic psychological need frustration. Personality and Individual Differences, 168, 110365. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110365
Van Heeringen, K., Van den Abbeele, D., Vervaet, M., Soenen, L., & Audenaert, K. (2010). The functional neuroanatomy of mental pain in depression. Psychiatry Research: Neuroimaging, 181(2), 141-144. https://doi.org/10.1016/j.pscychresns.2009.07.011
Verrocchio, M. C., Carrozzino, D., Marchetti, D., Andreasson, K., Fulcheri, M., & Bech, P. (2016). Mental pain and suicide: a systematic review of the literature. Frontiers in Psychiatry, 7, 108. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2016.00108
Zanarini, M. C., Frankenburg, F. R., & Fitzmaurice, G. M. (2014). Severity of anxiety symptoms reported by borderline patients and axis II comparison subjects: description and prediction over 16 years of prospective follow-up. Journal of Personality Disorders, 28(6), 767-777. https://doi.org/10.1521/pedi_2014_28_141
Zanarini, M. C., Frankenburg, F. R., Dubo, E., Sickel, A., Trikha, A., Levin, A., & Reynolds, V. (1998). Axis 1 comorbidity of borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 155(12), 1733–1739. https://doi.org/10.1176/ajp.155.12.1733
Zanarini, M. C., Frankenburg, F. R., Hennen, J., Reich, D. B., & Silk, K. R. (2004). Axis I comorbidity in patients with borderline personality disorder: 6-year follow-up and prediction of time to remission. American Journal of Psychiatry, 161(11), 2108-2114.          https://doi.org/10.1176/appi.ajp.161.11.2108
Zanarini, M. C., Hörz-Sagstetter, S., Temes, C. M., Frankenburg, F. R., Hein, K. E., Reich, D. B., & Fitzmaurice, G. M. (2019). The 24-year course of major depression in patients with borderline personality disorder and personality-disordered comparison subjects. Journal of Affective Disorders, 258, 109-114. https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.08.005
Zarrati, A., Barmas, H., & Sabet, M. (2020). Correlation of childhood trauma and suicidal ideation with psychological pain and thematic relations. Health Promotion Management, 9(3), 34–48. (in Persian)